iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/06/02 شماره رای : 7/1023
شماره نظریه
  • نظریه - - - پرسش : نظر به مفاد مواد 42،40،39 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم قابل تجدیدنظر میباشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر در ماده 42 چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری میباشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید . پاسخ : 1- با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم و یا دادستان و قاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکوم علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن و یا معافیت ازکیفر نبوده ، میتوانند لغو تعویق مجازات و معافیت ازکیفررا از دادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند . 2- در ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصا احصاء گردیده . 3- مرجع اجرای دستورات دادگاه و نظارت بر اجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری و توسط قاضی اجرای احکام صورت میگیرد .