iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1383/01/24 شماره رای : 7/10268
شماره نظریه
  • توضیحات - - - از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 15/8/1365 چنین استنباط میشود که چنانچه ظرف یک سال و نیم پس از انقضای سال صدور حکم علیه دولت محکوم به موردنظر به شرح مذکور در ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجرای دادگاه میتواند مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 رفتار کند .