iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1377/09/01 شماره رای : 7/4659
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : آیا ماده واحده قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحد های آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش مصوب 9/6/1372 مشمول اماکن استیجاری مدارس غیر انتفاعی میشود یا خیر ؟ پاسخ : ماده واحده قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحد های آموزشی و پرورشی که در اختیار وزارت آموزش و پرورش میباشد مصوب سال 1372 شامل اماکنی که در تصرف و اجاره مدارس غیر انتفاعی است نمیشود .