iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر ، در معانی مشروح مربوط به کار میروند
  • قسمت - الف - قانون : قانون نظام جامع دامپروری کشور - مصوب 1388- .
  • بند - ب - وزارت : وزارت جهاد کشاورزی
  • بند - پ - سازمان : سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی .
  • بند - ت - موسسه : موسسه تحقیقات علوم دامی کشور وابسته به سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی
  • بند - ث - مرکز : مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
  • بند - ج - دام : حیواناتی ( شامل چهارپایان ، پرندگان ، آبزیان و حشرات ) که برای امور تغذیه انسان و یا تعذیه دام و فعالیت های اقتصادی ، تولیدی ، آزمایشگاهی ، ورزشی و تفریحی ، تولید ، نگهداری و پرورش داده میشوند
  • بند - چ - منابع ژنتیکی : انواع گونه ، نژاد ، سویه ( تیپ ) و جمعیت های دام کشور که حامل عوامل ارثی شناخته شده یا ناشناخته هستند ( اعم از اصلاح شده یا اصلاح نشده
  • بند - ح - مواد ژنتیکی : موادی که منشأ دامی داشته و حامل هر شکل از عوامل وراثتی آن باشد
  • بند - خ - اصلاح کننده : شخص حقیقی یا حقوقی که دام ، منبع یا ماده ژنتیکی دام را برای اولین بار کشف و یا اصلاح و بهبود بخشیده باشد
  • بند - د - واحد اصلاح نژادی : محلی که واجد شرایط فنی و بهداشتی تایید شده برای اصلاح نژاد باشد
  • بند - ذ - گواهی : تأییدیه مطابقت فنی و کیفیت منابع یا مواد ژنتیکی دامی با استاندارد های ملی یا بین المللی
  • بند - ر - شناسنامه : اطلاعاتی از قبیل نام گونه ، نژاد ، سویه ( تیپ )، اطلاعات شجرهای ، همچنین در خصوص مواد ژنتیکی شامل مشخصات کیفی و کمی ، شرایط نگهداری ، نام و علامت تجاری تولید کننده ، تاریخ و محل تولید ، شماره مجوز تولید و در خصوص دام زنده شامل شناسه دام میباشد
  • بند - ز - شناسه دام : شامل ارقام و یا حروفی است که برای هر دام یا گروهی از دام منحصر به فرد میباشد و هر بخش از ارقام آن کد کننده اطلاعاتی در خصوص دام میباشد
  • بند - ژ - آزمایشگاه های مجاز ژنتیکی دامی : آزمایشگاه هایی که عهده دار تعیین کیفیت منابع مواد ژنتیکی دام و تعیین اصالت آن ها براساس مجوز موسسه میباشند
  • بند - س - آزمایشگاه مرجع ژنتیکی دامی : آزمایشگاه مرکزی موسسه که وظیفه تعیین صلاحیت فنی آزمایشگاه های مجاز دامی را عهده دار میباشد
  • بند - ش - ثبت بین المللی : ورود اطلاعات منابع و مواد ژنتیکی دامی در مراجع رسمی بین المللی و دریافت گواهینامه
  • بند - ص - ثبت داخلی : ورود اطلاعات منابع و مواد ژنتیکی دامی حسب مورد در بانک اطلاعات موسسه و مرکز و صدور گواهینامه یا شناسنامه .
  • بند - ض - اطلاعات ژنتیکی دامی : اطلاعات حاصل از داده برداری و ثبت صفات ظاهری ، تولیدی و تولید مثلی دام ها و اطلاعات حاصل از تعیین ژنوتیپ دام ها
  • بند - ط - بانک ژن : مجموعه ای ذخیره ایاز نمونه های بیولوژیک با منشأ دام و ریزسازواره های مرتبط که به صورت زنده ، ایستگاهی یا آزمایشگاهی نظیر اسپرم ، جنین ، لاین سلولی و دی ان آ ( DNA ) نگهداری میشوند
 • ماده - 2 - موسسه موظف است نسبت به شناسایی و ثبت منابع و مواد ژنتیکی دام موجود در کشور با رعایت مقررات مربوط در سطوح داخلی و بین المللی اقدام نماید . مرکز موظف به صدور شناسه و شناسنامه دام براساس اولویت های تعیین شده از سوی وزارت میباشد
  • تبصره - 1 - ثبت منابع ژنتیکی توسط موسسه وبراساس دستورالعملی خواهد بود که سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میشود
  • تبصره - 2 - در صورت صدور شناسه دام ، اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی با منابع و مواد ژنتیکی دامی مرتبط هستند ، موظف به استفاده از شناسه قابل ردیابی دام ها میباشند
  • تبصره - 3 - وزارت موظف است به منظور حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دامی نسبت به ایجاد بانک ژن مربوط و پایگاه اطلاع رسانی در موسسات وابسته به سازمان اقدام نماید
 • ماده - 3 - به منظور حصول اطمینان از کیفیت منابع و مواد ژنتیکی دامی ثبت شده ، مرکز پس از اخذ تاییدیه از آزمایشگاه مجاز ، گواهی های لازم را برای نصب و حک شناسه صادر خواهد نمود .
 • ماده - 4 - تولید کننده منابع و مواد ژنتیکی دامی موظف است ضمن رعایت اصول فنی و بهداشتی ، استاندارد ها و دستورالعمل های مرتبط با تولید و تکثیر منابع و مواد ژنتیکی دامی ، امکان نمونه برداری و بازرسی های ادواری توسط آزمایشگاه های مجاز را براساس دستورالعمل های مربوط فراهم نماید . هرگونه استنکاف موجب لغو یا عدم تمدید گواهی خواهد شد
 • ماده - 5 - منابع و مواد ژنتیکی واجد همه شرایط زیر ثبت میشوند :
  • بند - الف - منابع و موادی که با منابع و مواد ثبت یا شناخته شده داخل کشور از نظر خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشند
  • بند - ب - منابع و مواد از نظر ژنتیکی یا ظاهری و یا هر دو مورد ، در جمعیت موردنظر یکنواخت باشد
  • بند - پ - خصوصیات منابع و مواد در سال های تولید و تکثیر ثابت بماند .
  • تبصره - 1 - مواد و منابع ژنتیکی جدید با داشتن شرایط فوق در دو مرحله توسط موسسه به شرح زیر ثبت میشود
   • بند - الف - مرحله اول ثبت اظهاری که با درخواست متقاضی و ارایه مدارک و مستندات توسط وی برای حفظ حقوق اشخاص انجام میشود
   • بند - ب - مرحله دوم ثبت احرازی که پس از احراز شرایط مندرج در بند های ( الف )، ( ب ) و ( پ ) این ماده انجام خواهد شد
  • تبصره - 2 - منابع و مواد تراریخته براساس بند ( الف ) ماده (5) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1388- مشمول این ماده میباشد
  • تبصره - 3 - مواد و منابع ژنتیکی دام اصلاح نشده و وحشی به عنوان ذخایر ملی تلقی گردیده و ثبت آن ها تحت نام بخش های غیر دولتی مجاز نمیباشد . ثبت اینگونه ذخایر براساس تقاضای دستگاه های اجرایی و یا اشخاص حقیقی تحت نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد
  • تبصره - 4 - موسسه موظف است در صورت دریافت پیشنهاد از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت اظهاری منابع و مواد ژنتیکی جدید ، نسبت به ثبت یا عدم ثبت ظرف پانزده روز اقدام و دلایل عدم ثبت را به طور مکتوب به متقاضی اعلام نماید
 • ماده - 6 - موسسه موظف است استاندارد های مربوط به منابع و مواد ژنتیکی را تدوین نماید که پس از تصویب توسط مراجع ذی صلاح ، لازم الاجرا خواهد بود
 • ماده - 7 - واردات و صادرات منابع و مواد ژنتیکی دامی منوط به صدور مجوز فنی توسط مرکز و مجوز بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی کشور میباشد
  • تبصره - 1 - واردکننده موظف است اطلاعات فنی و بهداشتی مربوط به منابع و مواد ژنتیکی دامی را حسب مورد در اختیار مرکز یا سازمان دامپزشکی کشور قرار دهد
  • تبصره - 2 - منابع و مواد ژنتیکی دامی وارداتی سازگار با شرایط اقلیمی کشور توسط موسسه تعیین و سالیانه به مرکز و سازمان دامپزشکی کشور اعلام میگردد
 • ماده - 8 - هرگاه منابع و مواد ژنتیکی دامی وارداتی به دلایل بهداشتی براساس نظر آزمایشگاه مجاز قابل ترخیص نباشد ، در صورت امکان رفع دلایل بهداشتی ظرف یک ماه توسط واردکننده ، اجازه ورود صادر خواهد شد ، در غیر اینصورت موظف به برگشت دادن یا معدوم نمودن آن ها تحت نظر نماینده مورد تایید وزارت میباشد .
  • تبصره - - - موسسه موظف است با تجهیز آزمایشگاه مرجع ژنتیکی نسبت به تعیین صلاحیت آزمایشگاه های مجاز مذکور در این ماده اقدام نماید . آزمایشگاه مرجع مسئول نظارت بر عملکرد آزمایشگاه مجاز میباشد
 • ماده - 9 - ثبت منابع و مواد ژنتیکی اصلاح شده دامی سبب مالکیت معنوی و به منزله تعلق انحصاری حق بهره برداری اقتصادی از آن منابع و مواد ژنتیکی به مدت حداکثر بیست سال به اصلاح کننده حقیقی یا حقوقی میباشد . هرگونه استفاده تجاری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح کننده است
  • تبصره - - - اصلاح کنندگانی که منابع و مواد ژنتیکی را به ثبت می رسانند ، میتوانند امتیاز انحصاری بهره برداری اقتصادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار نمایند
 • ماده - 10 - اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نمایند ، در غیر اینصورت برابر قانون با آن ها رفتار خواهد شد
  • بند - الف - عدم ثبت و عدم معرفی منابع و مواد ژنتیکی دامی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ( اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی ) به نام خود
  • بند - ب - رعایت اصول فنی مرتبط با تکثیر منابع و مواد ژنتیکی دامی که توسط موسسه و مرکز حسب مورد ابلاغ شده و موجب ضرر و زیان به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی نفع ( اعم از دولتی و غیر دولتی ) نشود
  • بند - پ - کسب اجازه بهره برداری از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به منابع و مواد ژنتیکی دامی که قبلا به نام آن ها ثبت شده است
  • بند - ت - درج اطلاعات صحیح بر روی شناسه و شناسنامه مواد و منابع ژنتیکی
 • ماده - 11 - موسسه مجاز است بخشی از اختیارات خود در اجرای این آیین نامه را در راستای اصل ( 44 ) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید
 • ماده - 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، دستورالعمل های لازم را تدوین و ابلاغ نماید . این تصویبنامه در تاریخ 14/4/1390 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است