iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - دستگاه های اجرایی در صدور جواز تاسیس و یا موافقت اصولی با رعایت قوانین مربوط موظف به رعایت مساحت های مندرج در جداول پیوست که به مهر « پیوست تصویبنامه هیات وزیران » تایید شده است و درج کدهای مربوط به آن ها در جواز تاسیس یا موافقت اصولی میباشند
  • تبصره - 1 - مساحت های مندرج در جداول شامل فضای مسقف و غیر مسقف میباشد
  • تبصره - 2 - با توجه به شرایط توپوگرافی ، عرصه مساحت های موضوع این ضوابط ، با تایید معاونت تخصصی دستگاه متولی صدور اجازه تاسیس و یا موافقت اصولی و مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان ها ، حداکثر تا پنج درصد قابل افزایش خواهد بود
  • تبصره - 3 - حداقل (25%) از کل مساحت های موضوع این ضوابط به فضای سبز اختصاص می یابد که این میزان در صورت محدودیت منابع آب به تشخیص مراجع قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی قابل کاهش است
 • ماده - 2 - صدور جواز تاسیس و یا موافقت اصولی در خصوص مواردی که در جداول پیوست پیش بینی نشده است ( از جمله صنایع بزرگ و پالایشگاه ها و تاسیسات زیربنایی ) صرفا با توافق دستگاه متولی صدور اجازه تاسیس و یا موافقت اصولی با وزارت جهاد کشاورزی امکانپذیر میباشد
 • ماده - 3 - هرگونه واگذاری زمین برای فعالیت های صنعتی خارج از نواحی و شهرک های صنعتی ممنوع است
  • تبصره - 1 - احداث تاسیسات فعالیت های مندرج در ردیف های (70 و 71) جداول پیوست در موارد خاص و اضطراری بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی در مجاورت قطب های کشاورزی بلامانع است
  • تبصره - 2 - در موارد خاص که استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی امکانپذیر نباشد ، میزان مساحت زمین موردنیاز به پیشنهاد مرجع صدور جواز تاسیس یا موافقت اصولی در حد نصاب دو برابر سطح اشغال و یا سه و نیم برابر مساحت زیربنا به تصویب کمیسیون های موضوع مواد (2) و (21) دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 وزارت جهاد کشاورزی می رسد
 • ماده - 4 - درج مساحت عرصه های ملی و دولتی موردنیاز برای تولید علوفه و خوراک دام از جوازهای تاسیس و موافقت های اصولی صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی حذف و جوازهای تاسیس و موافقت های اصولی مربوط به تاسیسات ، مستقل از تولید علوفه و خوراک دام صادر میشود
 • ماده - 5 - دستگاه های صادرکننده جواز تاسیس یا موافقت اصولی موظفند ضمن درج الزامات اجرای طرح از قبیل تعیین کاربری ، تامین آب ، ضوابط زیست محیطی موضوع بند « الف » ماده (192) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 ، اخذ پروانه ساختمانی و اتمام بنا در جواز صادره به عنوان ضوابط و تعهدات مجری طرح موارد زیر را در زمان درخواست صدور جواز تاسیس یا موافقت اصولی از متقاضی اخذ نمایند
  • بند - 1 - کروکی دقیق زمین با مختصات جغرافیایی محدوده موردنظر
  • بند - 2 - موافقت کار گروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان ها برای اراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر ها قبل از موافقت و تصویب کمیسیون های واگذاری اراضی
 • ماده - 6 - اجرای طرح ها براساس نقشة جانمایی فضاها ( سایت پلان ) و نقشه های تیپ ارایه شده از ناحیه دستگاه مربوط خواهد بود و هرگونه تغییر در محل اجرای طرح ، منوط به تایید دستگاه صادرکننده جواز تاسیس یا موافقت اصولی ، صرفا در محدوده اراضی اختصاص یافته مجاز خواهد بود .
 • ماده - 7 - هرگونه واگذاری اراضی برای ایجاد فعالیت های مندرج در ردیف های (77 تا 100) جداول موضوع این ضوابط منوط به تایید اولیه کار گروه های مربوط در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تعیین کاربری آن در کار گروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان با رعایت مقررات مربوط میباشد
 • ماده - 8 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است واگذاری قطعات مختلف مساحت های مندرج در جواز تاسیس یا موافقت اصولی را براساس جداول زمان بندی اجرای طرح که به تایید مرجع صادرکننده جواز تاسیس یا موافقت اصولی می رسد ، انجام دهد
  • تبصره - - - نظارت دقیق بر مراحل پیشرفت فیزیکی اجرای طرح و تایید هر مرحله از آن به منظور دریافت قطعه بعدی از مساحت های یاد شده برعهده دستگاه صادرکننده جواز تاسیس یا موافقت اصولی میباشد
 • ماده - 9 - به منظور جلوگیری از صدور بیش از حد نیاز موافقت اصولی یا جواز تاسیس ، دستگاه های صادرکننده جواز تاسیس یا موافقت اصولی موظفند بانک اطلاعاتی مربوط را تهیه و براساس آن با رعایت اصل تعادل عرضه و تقاضا نسبت به صدور مجوز های مربوط اقدام نمایند
 • ماده - 10 - در مورد آن دسته از طرح های خاص که برای استقرار در حریم شهر ها در طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آن ها موضوع مصوبه شماره 1797/310/300 مورخ 26/2/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین تکلیف نشده ( از جمله گردشگری ، میادین تیراندازی ، اسب دوانی و فعالیت های ورزشی هوایی ) میزان اراضی موردنیاز و کاربری آن ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد .
 • جدول - جدول حداقل مساحت های واقعی و حداقل میزان واقعی اراضی در زمان صدور موافقت های اصولی و یا جواز تاسیس - ردیف کد فعالیت نوع فعالیت ظرفیت واحد سنجش حداقل مساحت موردنیاز ( متر مربع ) دستگاه صادرکننده موافقت اصولی 1 1-19-7 پولت تخم گذار 30000 قطعه 8000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 2 2-19-7 پولت تخم گذار 50000 قطعه 10500 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 3 3-19-7 پولت تخم گذار 70000 قطعه 13000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 4 4-19-7 پولت تخم گذار 100000 قطعه 17000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 5 5-19-7 پولت تخم گذار بالاتر از 100000 قطعه به ازای هر ده هزار قطعه 1300 متر مربع معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 6 6-19-7 مرغ تخم گذار 30000 قطعه 7500 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 7 7-19-7 مرغ تخم گذار 50000 قطعه 9400 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 8 8-19-7 مرغ تخم گذار 70000 قطعه 11200 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 9 9-19-7 مرغ تخم گذار 100000 قطعه 14000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 10 10-9-7 مرغ تخم گذار بالاتر از 100000 قطعه به ازای هر ده هزار قطعه 1100 متر مربع معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 11 11-19-7 پرورش مرغ مادر تخم گذار 30000 قطعه 20000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 12 12-19-7 پرورش مرغ مادر تخم گذار بالاتر از 30000 قطعه به ازای هر ده هزار 2700 متر مربع معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 13 13-19-7 پرورش کرم ابریشم 2 جعبه 1080 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 14 14-19-7 پرورش شترمرغ پرواری 300 قطعه 10000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 15 15-19-7 پرورش شترمرغ مادر 25 قطعه 11600 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 16 16-19-7 پرورش شترمرغ توام 25 قطعه مادر ، 500 قطعه پرواری قطعه 22000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 17 17-19-7 پرورش بلدرچین گوشتی و مولد 32700 قطعه 6100 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 18 18-19-7 پرورش کبک گوشتی و مولد 5670 قطعه 7560 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 19 19-19-7 پرورش مرغ گوشتی 20000 قطعه 8000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 20 20-19-7 پرورش بوقلمون گوشتی 6300 قطعه 8000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 21 21-19-7 مرغ مادر گوشتی 30000 قطعه 20000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 22 22-19-7 پرورش مرغ اجداد تخم گذار 3000 قطعه 500000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 23 23-19-7 پرورش مرغ اجداد گوشتی 15000 قطعه 500000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 24 24-19-7 احداث کارخانه جوجه کشی 1000000 قطعه 3640 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 25 25-19-7 پرورش گاو شیری 100 راس 10600 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 26 26-19-7 پرواربندی گوساله 100 راس 2400 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 27 27-19-7 گاومیش داشتی 100 راس 8000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 28 28-19-7 گوسفند داشتی 100 راس 1100 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 29 29-19-7 پرورش بز داشتی 100 راس 900 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 30 30-19-7 پرواربندی بره 200 راس 1000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 31 31-19-7 پرورش اسب مادیان 10 راس 2000 معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 32 32-19-8 مزارع پرورش ماهی گرمایی غیر مکانیزه 16 تن 60000 سازمان شیلات ایران 33 33-19-8 تکثیر بچه ماهی گرمایی 1000000 قطعه 95000 سازمان شیلات ایران 34 34-19-8 پرورش ماهی سردابی در استخر آبراهه ای 10 تن 1000 سازمان شیلات ایران 35 35-19-8 پرورش ماهی سردابی در استخر آبراهه ای به ازای هر 10 تن افزایش تن 600 متر مربع به مساحت بند 34 افزوده میشود سازمان شیلات ایران 36 36-19-8 پرورش ماهی سردابی در استخر آبراهه ایاز ظرفیت 50 تن بالاتر به ازای افزایش هر 50 تن تن 500 متر مربع به مساحت بند 34 افزوده میشود سازمان شیلات ایران 37 37-19-8 پرورش ماهی سردابی در استخرهای غیر آبراهه ای 10 تن 1000 سازمان شیلات ایران 38 38-19-8 پرورش ماهی سردابی در استخرهای غیر آبراهه ای به ازای هر 10 تن افزایش تن 600 متر مربع به مساحت بند 37 افزوده میشود سازمان شیلات ایران 39 39-19-8 پرورش ماهی سردابی در استخرهای غیر آبراهه ایاز ظرفیت 50 تن بالاتر به ازای افزایش هر 50 تن 500 متر مربع به مساحت بند 37 افزوده میشود سازمان شیلات ایران 40 40-19-8 پرورش ماهی سردابی در استخر خاکی 10 تن 10000 سازمان شیلات ایران 41 41-19-8 پرورش ماهی سردابی در سیستم مداربسته 55 تن 1800 سازمان شیلات ایران 42 42-19-8 پرورش ماهی سردابی در سیستم مداربسته به ازای افزایش 50 تن به ظرفیت 55 تن تن 360 متر مربع به مساحت بند 41 افزوده میشود سازمان شیلات ایران 43 43-19-8 پرورش ماهی سردابی در سیستم مداربسته 200 تن 4320 سازمان شیلات ایران 44 44-19-8 مرکز تکثیر ماهی سردابی 1000000 قطعه 2500 سازمان شیلات ایران 45 45-19-8 مرکز تکثیر ماهی سردابی به ازای افزایش هر 1000000 قطعه قطعه 625 متر مربع به مساحت بند 44 افزوده میشود سازمان شیلات ایران 46 46-19-8 تکثیر ماهیان زینتی 100000 قطعه 300 سازمان شیلات ایران 47 47-19-8 مرکز تولید خاویار پرورشی 5 تن خاویار و 70 تن گوشت تن 40000 سازمان شیلات ایران 48 48-19-8 تکثیر ماهی خاویاری 500000 قطعه 100000 سازمان شیلات ایران 49 49-19-8 مزرعه پرورش میگو 45 تن 200000 سازمان شیلات ایران 50 50-19-8 مزرعه تکثیر میگو 20000000 قطعه 35000 سازمان شیلات ایران 51 51-19-8 پرورش ماهیان دریایی در قفس 200 تن خشکی موردنیاز 2500 سازمان شیلات ایران 52 52-19-8 پرورش ماهیان دریایی در استخر بتنی 30 تن 150000 متر مربع ( هر هکتار مفید 7/2 تن ) سازمان شیلات ایران 53 53-19-8 پرورش ماهیان دریایی در استخر بتنی به ازای افزایش هر 10 تن تن 40000 متر مربع به مساحت بند 52 اضافه میشود سازمان شیلات ایران 54 54-26 مجتمع خدمات رفاهی درجه اول درجه 65000 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 55 55-26 مجتمع خدمات رفاهی درجه دوم درجه 43000 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 56 56-26 مجتمع خدمات رفاهی درجه سوم درجه 31000 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 57 57-26 مجتمع خدمات رفاهی درجه چهارم درجه 21000 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 58 58-23 احداث نهالستان ( نهال غیرگلدانی ) در سه قطعه هر قطعه 7/0 هکتار قطعه 21000 معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی 59 59-23 احداث یک واحد تولید نهال کشت بافتی - - 20000 معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی 60 60-23 احداث گلخانه - - 4000 معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی 61 61-23 احداث گلخانه 200 تن 6000 معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی 62 62-23 احداث گلخانه 400 تن 9000 معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی 63 63-23 احداث گلخانه 600 تن 11000 معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی 64 64-23 تولید قارچ خوراکی 200 تن 1965 معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی 65 65-23 تولید قارچ خوراکی 400 تن 5000 معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی 66 66-23 تولید قارچ خوراکی 600 تن 7000 معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی 67 67-19-13 احداث دانشگاه غیر انتفاعی 1 دانشجو 30 متر مربع به ازای هر دانشجو وزارت علوم تحقیقات و فناوری 68 68-19-13 ایجاد مزرعه آموزشی 1 دانشجو 2000 متر مربع به ازای هر دانشجوی کشاورزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 69 69-19-13 ایجاد شهرک دانشگاهی ( صرفا دولتی ) در خارج از حریم شهر - - سرانه زمین براساس مصوبه مورخ 23/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود وزارت علوم تحقیقات و فناوری 70 70-24 سردخانه های زیر صفر 1 تن 1 متر مربع + 15 % مشاعات ( اعم از تاسیسات ، محوطه و …) وزارت بازرگانی 71 71-24 سردخانه های بالای صفر 1 تن 1/1 متر مربع + 15 % مشاعات ( اعم از تاسیسات ، محوطه و …) وزارت بازرگانی 72 72-25 سیلوی گندم 20000 تن 15000 شرکت بازرگانی دولتی ایران 73 73-25 سیلوی گندم 30000 تن 20000 شرکت بازرگانی دولتی ایران 74 74-25 سیلوی گندم 40000 تن 30000 شرکت بازرگانی دولتی ایران 75 75-25 سیلوی گندم 50000 تا 100000 تن 40000 شرکت بازرگانی دولتی ایران 76 76-25 سیلوی گندم بالاتر از 100000 تن 50000 شرکت بازرگانی دولتی ایران 77 77-18 کمپینگ - اردوگاه - تفرجگاه و مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح یک اقلیم سرد 147000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 78 78-18 کمپینگ - اردوگاه - تفرجگاه و مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح دو اقلیم سرد 159000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 79 79-18 کمپینگ - اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح سه اقلیم سرد 156000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 80 80-18 کمپینگ اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح چهار اقلیم سرد 155000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 81 81-18 کمپینگ اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح یک اقلیم معتدل و مرطوب 245000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 82 82-18 کمپینگ اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح دو اقلیم و معتدل مرطوب 238000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 83 83-18 کمپینگ اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح سه اقلیم و معتدل مرطوب 236000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 84 84-18 کمپینگ اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح چهار اقلیم معتدل و مرطوب 255000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 85 85-18 کمپینگ اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح یک اقلیم گرم و مرطوب 85000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 86 86-18 کمپینگ اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح دو اقلیم گرم و مرطوب 99000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 87 87-18 کمپینگ - اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح سه اقلیم گرم و مرطوب 97000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 88 88-18 کمپینگ - اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح چهار اقلیم گرم و مرطوب 165000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 89 89-18 کمپینگ - اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح یک اقلیم گرم و نیمه مرطوب 167000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 90 90-18 کمپینگ اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح دو اقلیم گرم و نیمه مرطوب 158000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 91 91-18 - کمپینگ اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح سه اقلیم گرم و نیمه مرطوب 178000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 92 92-18 کمپینگ اردوگاه - - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح چهار اقلیم گرم و نیمه مرطوب 170000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 93 93-18 کمپینگ - اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح یک اقلیم گرم و خشک 145000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 94 94-18 - کمپینگ اردوگاه - تفرجگاه مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح دو اقلیم گرم و خشک 141000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 95 95-18 کمپینگ اردوگاه تفرجگاه و مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح سه اقلیم گرم و خشک 152000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 96 96-18 کمپینگ اردوگاه تفرجگاه و مجتمع های سیاحتی و تفریحی و گردشگری سطح چهار اقلیم گرم و خشک 146000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 97 97-18 منطفه نمونه گردشگری بین المللی سطح 2000000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 98 98-18 منطفه نمونه گردشگری ملی سطح 1000000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 99 99-18 منطفه نمونه گردشگری استانی سطح 500000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 100 100-18 منطفه نمونه گردشگری محلی سطح تا 300000 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری