iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - تعاریف
  • ماده - 1 - اصطلاحات و کلماتی که در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این ایین نامه به کار برده شده است دارای مفاهیم زیر است :
   • بند - 1 - آبزیان : عبارتند از کلیه موجودات زنده اعم از جانوری و گیاهی آب های شیرین ، شورو لب شور دریا موجوداتی که مراحلی از چرخه زندگی ( شامل کلیه مراحل رشد و نمو از قبیل تخم ، لار و و نوزادی و غیره ) و یا مدت زیادی از عمر خود را در آب طی میکنند .
   • بند - 2 - آبزیان قابل پرورش در آب های طبیعی و نیمه طبیعی داخلی : عبارت است از آن دسته از ماهی ها ، سخت پوستان ، نرمتنان ، گیاهان آبزی که ارزش اقتصادی و پرورشی دارند .
   • بند - 3 - آبزی دار کردن : عبارت است از رهاسازی گونه های بومی آبزی که ذخایر آن از بین رفته یا در حال انقراض است و نیز رهاسازی گونه های غیر بومی به یک منبع جاری یا ساکن از آب های داخلی به دلایل زیستی اکولوژیکی یا اقتصادی
    • تبصره - 1 - آبزی دار کردن از دو طریق زیر صورت میگیرد :
     • بند - الف - تکثیر : به فعالیتی گفته میشود که موجب ازدیادیک گونه خاص از موجودات آبزی به روش مصنوعی ، نیمه مصنوعی و یا طبیعی گردد .
     • بند - ب - پرورش آبزیان : شامل مجموعه فعالیت هایی است که در جهت نگهداری موجود آبزی پس از خروج از تخم و آغاز فعالیت تغذیه ای تا مرحله عرضه به بازار انجام میشود .
   • بند - 4 - پروانه تکثیر و پرورش آبزیان : اجاره نامه ای است با عناوین موافقت اصولی ، پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداری که اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب شرایط مندرج در آن مجاز به تخصیص منابع ، احداث و بهره برداری از تاسیسات تکثیر و پرورش آبزیان میباشند .
   • بند - 5 - مزرعه پرورش آبزیان : ب ه محل پرورش انواع آبزیان اطلاق میگردد .
   • بند - 6 - عمل آوری : هرگونه عملیاتی است که بر روی آبزی پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار یا تولید محصولات شیلاتی انجام میگیرد ، مانند شستشو آماده سازی بسته بندی و نگهداری انجماد و فیله سازی نمک سود کردن دودی کردن ترشی کردن کنسرو کردن تولید خمیر و پودر کردن
   • بند - 7 - تاسیسات عمل آوری : عبارتست از مکان ، کارگاه ، کارخانه یا شناوری که در آن یک یا چند نوع عملیات عمل آوری انجام میشود .
   • بند - 8 - صید : عملیاتی است که به منظور خارج کردن آبزیان از محیط زیست طبیعی آن ها صورت میگیرد .
   • بند - 9 - پروانه ساخت : اجازه نامه ای است که به منظور انجام فعالیت های صیادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است و در آن برحسب مورد مشخصات شناور روش صید ، نوع و میزان ابزار و ادوات ، گونه ، میزان سهمیه صید ، منطقه صید مالک یا مالکین شناور مشخص میشود .
   • بند - 10 - بندر صیادی : به محدوده ایاز ساحل دریا ، دریاچه ، یا رودخانه اطلاق میشود که به جهت دارا بودن پناهگاه طبیعی ( خور یا آبراهه مناسب ) یا مصنوعی ( موج شکن ) و تاسیسات ساحلی دیگر ، پهلوگیری و تخلیه صید بوسیله شناور های صیادی در آن امکانپذیر بوده و اکثر شناور های فعال در آن شناور های صیادی میباشند .
   • بند - 11 - ارزیابی ذخایر : کاوشهایی است که جهت تعیین میزان اولیه ( مرجع ) توده زنده آبزیان صورت میگیرد .
   • بند - 12 - شناورها ، آلات و ادوات غیر مجاز : کلیه شناورها و آلات و ادوات صیادی که استفاده از آن ها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است .
   • بند - 13 - وزارت نیرو : وزارت نیرو و سازمان مدیریت منابع آب کشور و سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان
 • فصل - دوم - قلمرو اجرایی قانون و مقررات اجرایی آن
  • ماده - 2 - قلمرو اجرایی قانون و مقررات اجرایی آن عبارت است از :
   • بند - 1 - آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ( آب های داخلی ، دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی ) در خلیج فارس و دریای عمان به ترتیب مقرر در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اجرایی آن
   • بند - 2 - آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر
   • بند - 3 - آب های داخلی و مرزی ایران از قبیل آب های موجود در دریاچه های طبیعی و مصنوعی و پشت سدها ، رودخانه ها ، آبگیرهای طبیعی و مصنوعی آبراه ها ، تالا - ها مرداب ها اعم از شور ، شیرین یا آب های لب شور ساحلی و مصب رودخانه ها
 • فصل - سوم - طرح مدیریت ذخایر آبزیان
  • ماده - 3 - طرح مدیریت ذخایر آبزیان با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره برداری براساس تحقیقات علمی و نیاز های اجتماعی و اقتصادی توسط شرکت سهامی شیلات ایران که از این پس در این آیین نامه به اختصار شیلات نامیده میشود تهیه و پس از تایید کمیسیون های مدیریت بهره برداری ذی ربط توسط وزیر جهاد سازندگی جهت اجرا ابلاغ میگردد .
   • تبصره - 1 - شیلات طرح مدیریت ذخایر آبزیان و تدابیر اتخاذ شده در اجرای آن را به نحو مناسب منتشر مینماید .
   • تبصره - 3 - شیلات طرح مدیریت ذخایر آبزیران را پس از طی مراحل فوق تهیه و به سازمان بنادر کشتیرانی اعلام میدارد .
   • تبصره - 2 - شیلات مکلف است در هنگام تهیه طرح مدیریت ذخایر آبزیان با صیادان یا نمایندگان آن ها و اتحادیه شرکت های تعاونی صیادی ذی ربط و همچنین سایر اشخاص ذی نفع مشورت نماید .
  • ماده - 4 - کمیسیون های مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان عبارتند از :
   • بند - 1 - کمیسیون مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان
   • بند - 2 - کمیسیون مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان دریای خزر
   • بند - 3 - کمیسیون مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان آب های داخلی
   • تبصره - 1 - نحوه تشکیل شرح وظایف و اعضای این کمیسیون ها طی دستورالعملی که به وسیله شیلات تهیه و به تایید وزیر جهاد سازندگی می رسد ابلاغ خواهد شد .
 • فصل - چهارم - تعاونی ها خدمات و تاسیسات بندری
  • ماده - 5 - صدور مجوز تشکیل شرکت های تعاونی و اتحادیه های صیادی و تکثیر و پرورش آبزیران توسط وزارت تعاون منوط به ارایه موافقت کتبی شیلات توسط متقاضیان به وزارت تعاون میباشد .
  • ماده - 6 - بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره میشود شیلات میتواند ارایه خدمات و اداره تاسیسات بندری را به شرکت های تعاونی یا خصوصی واگذار نماید .
  • ماده - 7 - امور زیر در بنادر صیادی تحت مدیریت یا نظارت شیلات و با رعایت مقررات و سایر قوانین ذی ربط انجام میشوند :
   • بند - 1 - ایجاد تکمیل توسعه ساختمان ها و تاسیسات تعمیرگاه های ساحلی در بنا در صیادی و با رعایت وظایف سایر ارگان های ذی ربط
   • بند - 2 - اجرای مقررات بندری در محدوده بنادر صیادی
   • بند - 3 - اداره امور تخلیه بارگیری حمل و نقل و نگهداری محصولات ابزار و اداوات و مایحتاج صیادی با رعایت مقررات مربوط
   • بند - 4 - اداره شبکه مخابراتی و کنترل شناور های صیادی با رعایت مقررات مربوط
   • بند - 5 - وصول بهای تعرفه های بندری موضوع آیین نامه
   • بند - 6 - تعیین نحوه استفاده و شرایط بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات بندری در محدوده بنادر صیادی
  • ماده - 8 - وظایف و اختیارات مدیریت بنادر صیادی با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط به شرح زیر است :
   • بند - 1 - نگهداری دفتر ثبت آمار صیادان تردد شناورها و مراجعین به بندر
   • بند - 2 - هدایت شناورها برای ورود و خروج به بندر و پهلوگیری با رعایت مقررات مربوط به راهنمای شناورها
   • بند - 3 - کمک رسانی در موقع بروز حوادث در محوطه بندر صیادی با همکاری سایر دستگاها
   • بند - 4 - ثبت و گزارش حوادث دریایی مربوط به شناور های صیادی و صیادان و ارسال آن مراجع ذی ربط
   • بند - 5 - اقدام در جهت تامین انتظامات و حفاظت تاسیسات بندری
   • بند - 6 - نظارت بر نحوه عملکرد واحد های خدمات دهنده مستقر در بندر در زمینه ایجاد تاسیسات بندری
   • بند - 7 - نصب و مراقبت نورافکن ها و فانوس ها و علایم دریایی در بندر با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی
   • بند - 8 - دریافت وجوهی که طبق مقررات وصول آن ها به عهده شیلات واگذار شده یا میشود .
   • بند - 9 - دریافت خسارات وارده به بندر و تاسیسات بندری با رعایت مقررات مربوط
   • بند - 10 - تنظیم صورتجلسه مربوط به برخورد شناورها با یکدیگر و تاسیسات بندری و گزارش آن به مراجع ذی ربط
   • بند - 11 - انجام بازرسی های لازم از شناورها حسب وظایف و ماموریت های محول شده از قبیل انطباق شناورهات جهیزات ابزار و ادوات صید آن با موارد مندرج در پروانه صید
   • بند - 12 - کنترل رعایت مقررات بهداشتی زیست محیطی و حمل و نقل بهینه آبزیران
   • بند - 13 - اجرای سایر مقررات بندر شیلات
   • بند - 14 - حصول اطمینان از به کارگیری کارکنان و خدمه با صلاحیت و به تعداد موردنیاز بر روی شناور های صیادی با رعایت مقررات تعیین شده توسط مراجعه ذی ربط
  • ماده - 9 - صیادان صاحبان و کارکنان شناور های صیادی و تاسیسات و واحد های تولیدی و خدماتی مربوط و ناخدایان اینگونه شناورها ملزم به رعایت ضوابط ذیل ربط میباشد
   • بند - 1 - رعایت ضوابط و مقررات بندری شیلات
   • بند - 2 - نگهداری تعداد لازم از ملوانان صلاحیت دار در شناور
   • بند - 3 - همکاری با مامورین اداره بندر به منظور انجام وظایف و ماموریت های محول شده
   • بند - 4 - رعایت مقررات ایمنی بهداشتی و محیط زیست
  • ماده - 10 - صاحبان شناور هایی که به هر طریق مانع عبور و مرور در بندر یا مسیر آن شده اند با اخطار کتبی مدیریت در موظفند در مهلت تعیین شده نسبت به رفع مانع اقدام نمایند
   • تبصره - 1 - پس از انقضای مهلت اخطار کتبی چنانچه صاحبان شناور های مذکور به رفع مانع اقدام ننمایند مدیریت بندر راسا نسبت به رفع مانع عبور و مرور اقدام کرده و صاحب شناور موظف به پرداخت هزینه های آن میباشد .
   • تبصره - 2 - در صورتی که مصلاح بندر عملیات رفع مانع را از مسیر و محوطه بندر به فوریت ایجاب کند مدیریت بندر میتواند بدون رعایت مدت اخطاریه به صاحب شناور برای رفع مانع اقدام کند و صاحب شناور باید هزینه رفع را بپردازد .
  • ماده - 11 - مقررات مربوط به مسیر های تردد دریایی چراغ شناورها و علایم و اشارات دریایی و بندر مطلبق مقررات سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد تبصره - شناور های صیادی موظفند علایم و نشانهای خاص شناور های صیادی مصوب شیلات را نیز رعایت نماید .
  • ماده - 12 - شیلات شناور های صیادی را برای تردد و استفاده از خدمات بندری در بنا در صیادی سازماندهی مینماید . صاحبان شناورها با موافقت شیلات موظف به انتخاب یک بندر به عنوان بندر اصلی میباشند در اینصورت شناور های صیادی در سایر بنادر صیادی به عنوان شناور مهمان محسوب میگردد .
  • ماده - 13 - سیلات مجاز است بابت حق ورود پهلوگیری و توقف شناورها در بنادر صیادی براساس نرخ های مبنای جدول ذیل مبالغی را به عنوان تعرفه دریافت کند . تعرفه استفاده از خدمات بندری برای هر بار استفاده از تاسیسات بندری و به ازای هر تن ظرفیت ناخالص نوع شناور - ورود به حوضه آرام بندر - پهلوگیری کنار اسکله قایق لنج یا کشتی - 120 ریال - حداکثر یک ساعت 180 ریال توقف تا 24 ساعت 300 ریال
   • بند - 1 - تعرفه بندری شناور صیادی میهمان حداکثر به میزان دو برابر تعرفه های موردنظر برای شناور های صیادی مقیم محاسبه و دریافت میشود مگر آن که انتقال شناور مذکور از بندر اصلی به بندر دیگر براساس سیاست های مدیریت صورت گرفته باشد .
   • بند - 2 - به منظور استفاده حداکثر از اسکله ، هرگاه پهلوگیری شناور در اسکله بیش از یک به طول انجامد برای یک ساعت اول به ازای هر تن ظرفیت ناخالص شناور (20%) و برای ساعت های بعدی (50%) به مبلغ عدد مندرج در جدول اضافه محاسبه و دریافت میشود .
    • تبصره - 1 - در مناطقی که به دلیل عدم وجود حوضچه آرام شناورها ناچار به پهلوگیری در کنار اسکله هستند از اجرای مفاد این بند مستثنی میباشند .
   • بند - 3 - هرگاه شناور صیادی به دلیل خرابی موتور یا بدنه مجبور به توقف در بندگاه شود حداکثر تا (10) روز از پرداخت حق توقف معاف و در (10) روز دوم معادل حق توقف مندرج در جدول و از (10) روز سوم به بعد (20%) به عدد مبنا اضافه خواهد شد .
   • بند - 4 - در صورتی که توقف شناور در بندرگاه به دلیل ممنوعیت ها و سیاست های مدیریت صید صورت گرفته باشد ، تا زمان رفع ممنوعیت ، عوارض بندری دریافت نخواهد شد . بدیهی است شناور هایی که به دلیل تخلف متوقف میشوند مشمول مفاد این بند نمیشوند .
    • تبصره - 1 - مبالغ مذکور در این ماده از شناور های خارجی حسب نظر شیلات به ارز های معتبر خارجی دریافت میشوند .
 • فصل - پنجم - تکثیر و پرورش آبزیان
  • ماده - 14 - انجام هرگونه فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان توسط افراد حقیقی و حقوقی مستلزم دریافت پروانه از شرکت سهامی شیلات ایران است . نوع پروانه با توجه به نوع فعالیت شامل موافقت اصولی ، پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری ، میباشد .
   • تبصره - 1 - انجام فعالیت هایی که جنبه تفننی و سرگرمی دارد از شمول این ماده مستثنی هستند .
  • ماده - 15 - صدور پروانه تکثیر و پرورش آبزیان برای متقاضیان تابع شرایط ذیل است :
   • بند - 1 - انطباق موضوع درخواست با طرح های توسعه تکثیر و پرورش آبزیان در کشور
   • بند - 2 - دارا بودن شرایط لازم زیر برای متقاضی یا متقاضیان . - گذراندن دوره آموزشی یا دارا بودن سابقه علمی یا عملی مرتبط . - دارا بودن کارشناس یا فن ورز واجد شرایط به تعداد موردنیاز براساس ضوابط شیلات ایران برای صدور یا تمدید پروانه بهره برداری
  • ماده - 16 - دریافت بیش از یک پروانه تکثیر و پرورش آبزیان برای اشخاص حقیقی قبل از اینکه موضوع فعالیت پروانه قبلی به مرحله بهره بردار رسیده باشد ممنوع بوده و در مورد اشخاص حقوقی در صورتی که توان مالی ، اجرایی و فنی متقاضی به تشخیص شیلات برای بیش از یک فعالیت مناسب باشد ، دریافت آن بلامانع است .
  • ماده - 17 - تشکیل شرکت های غیر دولتی با هدف انجام فعالیت های تکثیر و پرورش آبزیان و یا گنجاندن این قبیل فعالیت ها در اساسنامه شرکت ها مستلزم پروانه تکثیر و پرورش آبزیان یا ارایه گواهی معتبر مبنی بر موافقت شیلات با انجام این فعالیت ها است .
  • ماده - 18 - نحوه صدور پروانه تکثیر و پرورش آبزیان براساس دستورالعمل مصوب وزیر جهاد سازندگی تعیین خواهد شد .
  • ماده - 19 - متقاضیان دریافت پروانه تکثیر و پرورش آبزیان برای اخذ مجوز از مراجع ذی ربط با صدور معرفینامه یا ارسال رونوشت پروانه از طرف شیلات به این مراجع معرفی خواهند شد و متقاضی شخصا موظف به دریافت این مجوز ها از مراجع ذی ربط میباشد .
  • ماده - 20 - صدور پروانه تاسیس ، مزارع تکثیر و پرورش آبزیان موکول به ارایه مجوز تخصیص و بهره برداری از منابع آبی توسط وزارت نیرو ( سازمان مدیریت منابع آب منطقه ای و آب و برق خوزستان ) است .
  • ماده - 21 - آب بها یا حق النظاره و حق اشتراک برای استفاده از منابع آبی کشور که تحت نظارت و مدیریت وزارت نیرو هستند به شرح زیر محاسبه و توسط دارنده پروانه به وزارت نیرو پرداخت میشود .
   • بند - الف - پرورش ماهی های گرمابی
    • بند - 1 - آب بها برای منابع آبی تنظیم نشده ، پنج درصد (5%) از محصول یا ارزش ریالی آن و برای منابع آبی تنظیم شده ، یک درصد (1%) از محصول و یا ارزش ریالی آن میباشد .
    • بند - 2 - حق اشتراک برای هر یک هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراکی است که برای هر هکتار زراعت آبی در همان منطقه پرداخت میشود .
   • بند - ب - پرورش ماهیان سرد آبی
   • تبصره - 1 - ملاک محاسبه ارزش ریالی قیمت عمده فروشی در هر مزرعه خواهد بود .
   • تبصره - 2 - فعالیت های تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور که از منابع آب های شورو لب شور سطحی ( با میزان شوری بیش از 10 گرم در لیتر ) استفاده میکنند از پرداخت آب بها و حق اشتراک معاف هستند .
   • تبصره - 3 - در مزارع تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور که از منابع آب های شیرین استفاده میکنند ، میزان آب بها و حق اشتراک برحسب میزان و درصد آب شیرین که برای تعدیل شوری مورد استفاده قرار میگیرد وبراساس تعرفه مشخص شده در این ماده محاسبه و تعیین خواهد شد . درصد آب شیرین مورد استفاده توسط شیلات با هماهنگی وزارت نیرو تعیین میشود .
   • تبصره - 4 - در صورتی که مبالغ و درصد های موارد فوق با تصویب مراجع قانونی تغییر کند درصد های و مبالغ مصوب اخیر قابل اجرا است .
  • ماده - 22 - آبزی پروری در منابع آب های نیمه طبیعی ( آب بندان ها و دریاچه ها پشت سدها ) تحت نظارت وزارت نیرو پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت مذکور بلامانع است .
  • ماده - 24 - وزارت نیرو موظف است حق انشعاب و اشتراک و بهای برق مصرفی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان را براساس تعرفه های کشاورزی محاسبه و دریافت کند .
  • ماده - 25 - در اجرای ماده (19) قانون شیلات برای انجام اقدامات موضوع ماده (3) آن را در دریاچه پشت سدها ، موضوع را به سازمان ، مدیریت منابع آب ایران و در رودخانه ها حسب مورد به شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان اعلام و با هماهنگی و کسب مجوز از مراجع ذی ربط hقدام مینماید .
  • ماده - 26 - صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف به بیمه نمودن آبزیان پرورشی و سایر شرکت های بیمه دولتی مکلف به بیمه کردن تاسیسات و تجهیزات مزارع تکثیر و پرورش آبزیان هستند .
  • ماده - 27 - شیلات ایران به منظور تامین بخشی از هزینه های مربوط به صدور پروانه های تکثیر و پرورش آبزیان مبالغ زیر را برحسب درصدی از میزان سرمایه گذاری ثابت طرح از متقاضیان دریافت میکند : نوع پروانه نوع فعالیت تکثیر پرورش موافق اصولی 1% 1% پروانه تاسیس 1% 5% پروانه بهره برداری 1% 1%
  • ماده - 28 - به منظور توسعه و بهره برداری اصولی از مزارع تکثیر و پرورش آبزیان ، نقشه های اجرایی احداث ابنیه و نصب تاسیسات و تجهیزات مزارع و پرورش آبزیان قبل از اجرا باید به تایید شیلات برسد .
   • تبصره - 1 - شیلات میتواند وظیفه رسیدگی و تایید نقشه های اجرایی را به افراد حقیقی یا حقوقی ذی صلاح که دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه یا برگ تایید صلاحیت فنی از شیلات باشند تفویض نماید . میزان حق الزحمه این افراد براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد .
  • ماده - 29 - شیلات مجاز به انجام بازدید ها و بررسی های کارشناسی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان در هر مرحله از کار و در اوقات متعارف کاری مزرعه میباشد .
  • ماده - 30 - در صورتی که دارنده پروانه ، پس از صدور پروانه پیگیری های لازم را برای انجام موضوع پروانه به عمل نیاورد ، بنا به تشخیص شیلات پروانه صادر شده باطل میگردد .
  • ماده - 31 - تمدید مهلت اعتبار پروانه برای پروانه هایی انجام میشود که بنا به تشخیص شیلات دارنده پروانه پیگیری لازم را به عمل آورده باشد .
   • تبصره - 1 - در صورت عدم تمدید پروانه ، پس از خاتمه مهلت اعتبار پروانه صادره خود به خود ابطال میشود و نیازی به صدور برگ ابطال پروانه نیست .
  • ماده - 32 - تغییر نام دارنده موفقت اصولی یا تاسیس تکثیر و پرورش آبزیان یا انتقال سهام به میزان بیش از (50%) در مورد اشخاص حقوقی تا پیش از دریافت پروانه بهره برداری ممنوع است .
  • ماده - 33 - واردات مولدین یا نوزادان آبزیان بومی یا غیر بومی از خارج کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات کشور با مجوز شیلات مجاز است .
  • ماده - 34 - صدور آبزیان پرورشی بومی یا غیر بومی به خارج از کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات با مجوز شیلات مجاز است
  • ماده - 35 - نقل و انتقال آبزیان زنده برای انجام فعالیت های تکثیر و پرورش مستلزم کسب مجوز از شیلات است .
  • ماده - 36 - در صورتی که مزارع تکثیر آبزیان ، مولدین موردنیاز خود را از طبیعت صید و تهیه می نمایند ، برای حفظ ذخایر آن موظف به رهاسازی نوزاد همان آبزی به همان منبع آبی یا محلی که شیلات تعیین میکند ، هستند . تعداد ، سن و نحوه رهاسازی در دریا توسط شیوه نامه شیلات تعیین خواهد شد .
  • ماده - 37 - وظایف دارندگان پروانه تکثیر و پرورش آبزیان به شرح زیر است :
   • بند - 1 - ایجاد تاسیسات و ابنیه مطابق با نقشه های اجرایی
   • بند - 2 - بهره برداری از مزرعه مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده و مندرج در پروانه
   • بند - 3 - همکاری کامل با کارشناسان و بازرسان شیلات در انجام بازدید ها
   • بند - 4 - ارایه آمار و اطلاعات مربوط به تولید به ترتیبی که شیلات تعیین مینماید .
   • بند - 5 - عدم نگهداری و پرورش آبزیان غیر مجاز در مزرعه
   • بند - 6 - عدم نگهداری و مصرف دارو و مواد شیمیایی غیر مجاز در مزرعه
   • بند - 7 - اعلام بروز بیماری های خطرناک و مسری به نزدیک ترین اداره یا نمایندگی شیلات
   • بند - 8 - عدم نقل و انتقال یا عرضه آبزیان مبتلا به بیماری های خطرناک مسری و مشترک بین انسان و دام
   • بند - 9 - عدم نقل و انتقال یا عرضه مواد غذای ، دارویی و ضایعات و زباله های آلوده به عوامل بیماری زای خطرناک مسری و مشترک بین انسان و دام
   • بند - 10 - صید و عمل آوری آبزیان در مزرعه مطابق استاندارد های تعریف شده توسط شیلات ایران
   • تبصره - 1 - فهرست دارو ها و مواد شیمیایی غیر مجاز و همچنین بیماری های مسری و خطرناک توسط شیلات ایران و نیز شیوه عمل آوری آبزیان در مزرعه با هماهنگی سازمان دامپزشکی در فروردین ماه هر سال اعلام میشود .
  • ماده - 38 - در صورت احداث مزرعه برخلاف نقشه های مصوب شیلات به دارنده پروانه اخطار کتبی جهت رفع نقص و انجام اصلاحات لازم و ایجاد اصلاحات و ابنیه براساس نقشه های مصوب می دهد و دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به انجام اصلاحات مشخص شده اقدام نماید ، در غیر اینصورت شیلات پروانه متخلف را تا انجام اصلاحات لازم تعلیق مینماید .
  • ماده - 39 - در صورت ارتکاب هر یک از تخلف های زیر توسط صاحبان پروانه تکثیر و پرورش آبزیان ، برای نوبت اول شیلات نسبت به صدور اخطار کتبی اقدام میکند و در صورت تکرار ، پروانه صادر شده برای مدت یک تا شش ماه به حال تعلیق در می آید .
   • بند - 1 - عدم بهره برداری از مزرعه مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده و مندرج در پروانه
   • بند - 2 - عدم همکاری کامل با کارشناسان و بازرسان شیلات در انجام بازدید ها
   • بند - 3 - عدم ارایه آمار و اطلاعات مربوط به تولید به ترتیبی که شیلات تعیین نموده است .
   • بند - 4 - عدم اعلام بروز بیماری های خطرناک و مسری به نزدیک ترین مرجع شیلات
   • بند - 5 - عدم صید و عمل آوری آبزیان در مزرعه مطابق استاندارد های تعریف شده توسط شیلات .
   • بند - 6 - عدم رعایت مفاد مجوز تخصیص آب براساس اعلام وزارت نیرو .
   • تبصره - 1 - اقدامات پیش بینی شده در این آیین نامه نافی مجازات های تعیین شده در ماده (23) قانون نمیباشد .
  • ماده - 40 - در صورت انجام تخلف های زیر ، پروانه صادر شده برای مدت سه ماه تا یک سال به حال تعلیق در خواهد آمد و در صورت تکرار پروانه صادر شده باطل میشود .
   • بند - 1 - نگهداری و پرورش آبزیان غیر بومی یا غیر مجاز در مزرعه
   • بند - 2 - نگهداری و مصرف دارو و مواد شیمیایی غیر مجاز در مزرعه
   • بند - 3 - ایجاد هرگونه آلودگی که باعث بروز بیماری های خطرناک و مسری شود .
   • بند - 4 - نقل و انتقال یا عرضه آبزیان مبتلا به بیماری های خطرناک و مسری و مشترک بین انسان و دام و آبزی
   • بند - 5 - نقل و انتقال یا عرضه مواد غذایی و دارویی و غیره که آلوده به عوامل بیماری زای خطرناک مسری و مشترک بین انسان و دام میباشد .
  • ماده - 41 - در صورت بروز بیماری های خطرناک مسری و مشترک بین انسان و دام که قابل درمان نباشند و سرایت و همه گیر بودن آن محتمل باشد به تشخیص شیلات و تایید سازمان دامپزشکی کشور کلیه آبزیان آلوده باید به شیوه مناسب نابود شوند و تاسیسات و ابنیه مزرعه سترون شوند . هزینه نابود کردن محصولات و انجام گندزدایی برعهده دارنده پروانه است .
  • ماده - 42 - با توجه به تبصره ذیل بند (6) ماده (3) و نیز ماده (23) قانون ، وظایف شیلات و سازمان حفاظت محیط زیست به شرح زیر تفکیک میشود :
   • بند - الف - حدود وظایف شیلات در آب های داخلی :
    • بند - 1 - انجام بررسی های لیمنولوژیکی و آکولوژیکی در منابع آب های داخلی که ضرورت معرفی یا پرورش آبزیان به تشخیص شیلات ایران در آن ها مشخص شده است . نقطه نظرهای سازمان حفاظت محیط زیست برای انجام این قبیل مطالعات تهیه و به صورت دستورالعمل منتشر خواهد شد . انجام بررسی های لیمنولوژیکی و اکولوژیکی در مناطق آبی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست انجام خواهد شد .
    • بند - 2 - بررسی هر یک از منابع آب های داخلی از نظر امکان معرفی یا پرورش انواع آبزیان و تعیین ظرفیت های نگهداری و تولید .
    • بند - 3 - تعیین گونه های مناسب پرورشی ( علاوه بر گونه های مجرد )
    • بند - 4 - آبزی دار کردن و پرورش گونه های مناسب آبزیان در آب های داخلی که بررسی شده اند به استثنای محیط های آبی حساس مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه که آبزی دار کردن آن ها با تصویب سازمان حفاظت محیط زیست انجام میگیرد .
    • بند - 5 - بهره برداری تجاری یا صدور پروانه بهره برداری از منابع آبزی دار شده و منابعی که برنامه ریزی برای پرورش در آن ها انجام شده است . در محیط های آبی مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه بهره برداری برابر ضوابط ارایه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست به وسیله شیلات انجام خواهد شد .
    • بند - 6 - دارا بودن گواهی بهداشتی و سلامت آبزیان قبل از رهاسازی آن ها در آب های داخلی الزامی است .
    • بند - 7 - گونه های آبزیان پرورشی حتی الامکان از انواع بومی یا از گونه های موجود در کشور انتخاب خواهند شد .
   • بند - ب - وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در آب های داخلی
    • بند - 1 - اعلام ضوابط و معیار های انجام مطالعات مرتبط با آبزی کردن و پرورش انواع آبزیان در آب های داخلی کشور ارزیابی گونه ای کمیت و کیفیت آبزیان موردنظر شیلات برای رهاسازی
    • بند - 2 - پایش آب های داخلی که در آن ها انواع آبزیان رهاسازی شده و پرورش می یابند .
    • بند - 3 - مدیریت در محیط های آبی مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه با توجه به قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست .
    • بند - 4 - به استناد ماده (8) قانون حفاظت محیط زیست و ماده (17) آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید صدور پروانه صید ماهی در آب های داخلی به استثنای آن دسته از منابع آب های داخلی که از طریق شیلات آبزی دار شده است توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام میشود .
     • تبصره - 1 - پایش مخازن پشت سدها و صدور پروانه صید ماهی توسط سازمان حفاظت محیط زیست از مخازن مذکور که آبزی دار شده است باید با مجوز وزارت نیرو باشد .
   • بند - ج - به منظور هماهنگی در انجام مفاد وظایف مشخص شده برای سازمان حفاظت محیط زیست و شیلات ایران گروه کاری مشترکی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل میشود .
 • فصل - ششم - فعالیت های صیادی
  • ماده - 43 - شیلات براساس طرح مدیریت ذخایر آبزیان نسبت به صدور پروانه صید با رعایت شرایط ذیل اقدام میکند .
   • بند - الف - شرایط صدور پروانه صید با استفاده از شناور عبارتند از :
    • بند - 1 - دارا بودن پروانه بهره برداری از سازمان بنادر و کشتیرانی
    • بند - 2 - دارا بودن بیمه نامه معتبر برای شناور صیادی
   • بند - ب - شرایط صدور پروانه صید برای اشخاص حقوقی و حقیقی و گروه های صیادی بدون استفاده از شناور داشتن گواهینامه صیادی است .
    • تبصره - 1 - صاحبان شناور های صیادی فقط افرادی را میتوانند بر روی شناورها به کار گیرند که دارای شرط مذکور در بند ( ب ) این ماده باشند .
  • ماده - 44 - شیلات میتواند براساس طرح مدیریت ذخایر آبزیان نسبت به سهمیه بندی صید برای دارندگان پروانه صید اقدام کند .
  • ماده - 45 - دارندگان پروانه صید میتوانند پس از موافقت کتبی شیلات نسبت به انتقال پروانه صید خود برای مدت معین یا سهمیه معین یا برای تمام مدت اعتبار پروانه یا کلیه سهمیه به اشخاص واجد شرایط مندرج در ماده (44) این آیین نامه اقدام کنند .
   • تبصره - 1 - پروانه صید انتقال یافته در دفترشیلات به نام انتقال گیرنده ثبت میشود .
   • تبصره - 2 - در صورت فوت دارنده پروانه صید در مدت اعتبار آن پروانه مذکور با امکان تمدید آن به ورثه وی منتقل خواهد شد .
  • ماده - 46 - تعیین ابزار و ادوات صیادی که فروش آن ها طبق ماده (22) قانون ممنوع است برعهده شیلات میباشد .
  • ماده - 47 - شیلات میتواند در موارد ذیل پروانه صید را تا مدت (3) ماه در فصل صید به حالت تعلیق درآورد .
   • بند - 1 - عدم رعایت موارد ذکر شده در پروانه صید .
   • بند - 2 - در اختیار قرار دادن پروانه برای صید به دیگران بدون کسب موافقت کتبی شیلات .
   • بند - 3 - عدم رعابت ضوابط بهداشتی و کنترل کیفیت منطبق با این آیین نامه .
   • بند - 4 - هرگونه انتقال غیر مجاز زمحصولات صیادی به شناور های غیر مجازز یا به خارج از کشور .
   • بند - 5 - صید در مناطق یا فصول ممنوعه .
   • بند - 6 - صید گونه هایی که صید آن ها ممنوع اعلام گردیده است .
   • بند - 7 - نگهداری آلات و ادوات و مواد غیر مجاز در شناور بدون کسب مجوز از شیلات
   • بند - 8 - حمل و نگهداری محصولات صید غیر مجاز در شناور
   • بند - 9 - عدم رعایت مقررات مربوط به نسب پلاک شناسایی علایم و نشانه های منطبق با مقررات بین المللی راه دریایی و روش های مختلف صید
  • ماده - 48 - شیلات میتواند در اجرای بند (3) ماده (3) و ماده (14) قانون به منظور حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان و اعمال و اعمال مدیریت صید و ذخایر پروانه صید را در برخی مناطق به طور موقت تا رفع ضرورت تعلیق یا ابطال نماید .
  • ماده - 49 - شیلات میتواند نسبت به ابطال پروانه صید مرتکبین جرایم بند های بوجه ماده (22) قانون که دو بار محکومیت قطعی یافته اند اقدام نماید .
  • ماده - 50 - مدت اعتبار پروانه صید از تاریخ صدور حداقل یک فصل صید و حداکثر آن یک سال شمسی است .
   • ماده - 70 - مالک یا ناخدای شناور صیادی خارجی ملزم به آموزش حرفه ای افراد معرفی شده توسط شیلات میباشد . تعداد این افراد با توافق شیلات و ناخدای شناور تعیین میشود .
  • ماده - 51 - شیلات مجاز است بابت صدور پروانه صید سالانه متناسب با نوع صید حداکثر به میزان مبالغ مذکور در جدول ذیل و به نسبت ارزش صید سالانه شناور یا گروه های صیادی به عنوان تعرفه پروانه صید دریافت نماید . جدول نرخ تعرفه پروانه صید گونه نرخ تعرفه پروانه صید ( درصد ) کف زیانی که با روش تزال صید میشوند 3% گونه های صید شده با تور گوشگیر 1% کف زیانی که با گرگور ( قفس ) صید میشوند 1% میگو 4% لابستر 4% آرتم یا 8% کیلکا 2% ماهیان استخوانی ( دریای خزر ) 1% ماهیان صید شده در آب های داخلی حوزه فعالیت شیلات 1% تن ماهیان صید شده توسط شناور های خارجی با روش لانگ لاین 4% تن ماهیان صید شده توسط شناور های خارجی با روش پرساین 20% کلیکای صید شده توسط شناور های خارجی 10%
   • تبصره - 1 - ارزش پایه صید براساس میانگین قیمت عمده فروشی سال قبل و میزان صید براساس میانگین صید سه ساله گذشته خواهد بود .
   • تبصره - 2 - تعرفه صدور پروانه صید با قلاب برای صیادان در رودخانه های منتهی به دریای خزر تا مسافتی از مصب که در حوزه فعالیت شیلات قرار دارد سالانه 250000 ریال میباشد .
   • تبصره - 3 - تعرفه پروانه صید شناور های خارجی به ارز های معتبر خارجی حسب نظر شیلات دریافت میشود .
   • تبصره - 4 - شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت صد و رپروانه صید سیست آرتم یا حداقل 20% از محصول نهایی و یا معادل ارزش ریالی و یا ا رزی آن را به عنوان تعرفه بهره برداری از طریق مزایده دریافت نماید .
  • ماده - 52 - کلیه شناور های صیادی که در آب های موضوع ماده (2) قانون صید میکنند موظف به ارایه اطلاعات و آمار شامل طول و عرض جغرافیایی ، مشخصات شناور عمق آب در صید گاه تاریخ رفت و برگشت روش صید نوع و میزان صید ساعت توراندازی و دیگر اطلاعاتی که شیلات آن ها را درخواست میکند در قالب فرم های متحدالشکل ارایه شده توسط شیلات میباشند .
   • تبصره - 1 - کلیه گروه های صیادی فاقد شناور مستقر در ساحل موظفند آمار و اطلاعات موردنظر شیلات را در موعد مقرر به شیلات ارایه دهند .
  • ماده - 53 - شناور های صیادی موظفند حسب درخواست شیلات ترتیب استقرار ناظران را در طول مدت صید در شناور داده و همکاری های لازم را جهت ثبت و درج و ارایه آمار و اطلاعات صحیح به نمایند .
  • ماده - 54 - به منظور حمایت از صیادان صید ساحلی شیلات موظف است در اجرای ماده (10) قانون محدوده فعالیت شناور های صید صنعتی را از شناور های صید سنتی در آب های موضوع ماده (2) قانون تفکیک نماید .
  • ماده - 55 - صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است انواع آبزیان صید شده را به میزان سهمیه صید مقرر در پروانه یا ظزفیت شناور در قبال حوادث ذیل بیمه نماید .
   • بند - 1 - فساد محصول به دلایلی مانند خرابی شناور یا خرابی موتور آن .
   • بند - 2 - عوامل قهری که سلامت شناور و کارکنان را به خطر انداخته و آن را مجبور به ریختن محصولات به دریا نماید .
   • بند - 3 - سرقت های دریایی ، آتش سوزی و انفجار .
  • ماده - 56 - کلیه شناور های صیادی موظف به نصب پلاک شناسایی واگذار شده توسط شیلات میباشند .
  • ماده - 57 - کلیه شناور های صیادی موظفند از علایم و نشانه هایی که روش های مختلف صید و فعال بودن شناور صیادی را در دریا مشخص میکند استفاده نمایند .
   • تبصره - 1 - نحوه استفاده از این علایم ون شانه ها را در دستورالعمل اجرایی شیلات مشخص مینماید .
  • ماده - 58 - موافقتنامه منعقد شده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم موضوع ماده (13) قانون باید ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه حاوی موارد ذیل باشد :
   • بند - 1 - تعیین تعداد شناور های صیادی مجاز روش صید انواع گونه های قابل استحصال و میزان صید مجاز .
   • بند - 2 - پیش بینی تعهدات دولت صاحب پرچم یا سایر نهاد های ذی صلاح دیگر برای تصویب تدابیر مناسب جهت تضمین اینکه شناور های متعلق به آن ها مقررات و شرایط مندرج در موافقتنامه یا سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمایند .
   • بند - 3 - الزام مالکین شناور های صیادی خارجی به دادن اطلاعات ادواری منظم در خصوص فعالیت های صیادی خود با رعایت شرایط مقرر در این آیین نامه
   • بند - 4 - الزام به رعایت مقررات و تدابیر اتخاذ شده از طرف جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از فعالیت های صید ساحلی .
   • بند - 5 - پیش بینی حضور بازرسان یا ناظران ایرانی بر روی شناور های صیادی خارجی در تمام مدت فعالیت آن ها در آب های موضوع ماده (2) قانون .
   • بند - 6 - پیش بینی سایر تدابیر و مقررات مورد توافق طرفین از قبیل انتقال تکنولوژی ، آموزش حرفه ای و غیره .
  • ماده - 59 - شناور های خارجی براساس ماده (13) قانون در صورتی میتوانند برای شرکت های ایرانی صید نمایند که قرارداد منعقد شده بین مالکین آن ها به تایید شیلات برسد .
  • ماده - 60 - شناور های صیادی خارجی که در آب های تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند یا از آن عبور میکنند و مجاز به صید در این آبها نمی باشند باید ابزار و ادوات صید خود را به ترتیبی در شناور قرار دهند که نتوانند به راحتی برای صید مورد استفاده قرار گیرند . در صورت عدم رعایت مقررات این ماده عبور شناور های خارجی بی ضرر تلقی نگردیده و مطابق با مقررات داخلی و بین المللی با آن ها رفتار میگردد .
   • تبصره - 1 - نحوه قرار گرفتن ابزار و ادوات صید در شناور های خارجی موضوع این ماده توسط شیلات معین میگردد .
  • ماده - 61 - شناور های صیادی خارجی باید با استفاده از وسایل مخابراتی مقتضی ورود و خروج خود را از آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و همچنین موقعیت جغرافیایی و فعالیت های صیادی خود در مدت حضور در این آبها را در فواصل زمانی منظم و مقرر توسط شیلات به اطلاع آن برسانند .
   • تبصره - 1 - ورود شناور های صیادی خارجی به آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران منوط به کسب مجوز ورود از سازمان بنادر و کشتیرانی بوده و همچنین شناور های مزبور در هنگام خروج از بنادر و آب های موضوع این آیین نامه می بایست مجوز خروج از سازمان بنادر و کشتیرانی دریافت نمایند .
  • ماده - 62 - هنگامی که شناور صیادی خارجی در آب های موضوع ماده (2) قانون مشغول صید است موظف به رعایت موارد ذیل میباشد :
   • بند - 1 - بر افراشتن پرچم کشور متبوعه خود .
   • بند - 2 - بر افراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران بر روی دکل اصلی در دو طرف سینه و قسمت پاشنه شناور .
   • بند - 3 - ثبت نام شناور با حروف درشت بر بدنه و دکل کشتی .
   • بند - 4 - همراه داشتن گواهینامه های فنی و ایمنی مربوط به شناور و خدمه .
   • بند - 5 - دارا بودن پوشش بیمه ای لازم برای جبران خسارت احتمالی آلودگی و خسارت به بندر و تاسیسات ساحلی و خسارت به شناور های دیگر .
  • ماده - 63 - ناخدا و سایر کارکنان شناور صیادی خارجی در حین صید در آب های تعیین شده موظف به همکاری و رعایت دستورات مسوولین ذی ربط میباشند این دستورات شامل موارد ذیل میباشند :
   • بند - 1 - همکاری با بازرسان مجاز جهت انجام هر نوع بازرسی
   • بند - 2 - هدایت شناور به بندر در صورت درخواست مسوولین ذی ربط .
  • ماده - 64 - ناخدا و تمام خدمه شناور موظف هستند در زمینه های ذیل با نماینده معرفی شده توسط شیلات همکاری نمایند :
   • بند - 1 - ورود به شناور جهت انجام امور علمی و بازرسی ادوات و ابزار صید .
   • بند - 2 - انجام عملیات بارگیری و تخلیه شناور در زمان و مکان تعیین شده توسط شیلات .
   • بند - 3 - در دسترس قرار دادن موارد ذیل و استفاده از تسهیلات و تجهیزات شناور که از نظر نماینده مذکور برای اجرای وظایف وی مفید هستند .
    • بند - الف - دسترسی کامل به محل استقرار ناخدا و سایر کارکنان شناور ، محل صید در روی عرشه ، محل نگهداری ، عمل آوری ، توزین و انبارماهی .
    • بند - ب - نمونه برداری .
    • بند - ج - دسترسی کامل به محل نگهداری گزارش های شناور دفتر ثبت عملیات و اسناد به منظور بازرسی گزارش ها و تکثیر اسناد .
    • بند - د - دسترسی کامل به وسایل و تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری مربوط به فعالیت های صیادی .
    • بند - ه - سایر اطلاعات مربوط به صید .
   • بند - 4 - ناخدا یا هیچیک از خدمه شناور حق تعرض ، جلوگیری از انجام وظایف ، مقاومت یا به تاخیر انداختن امور یا جلوگیری از ورود به کشتی ، اخطار و غیره به بازرسان در انجام وظایف آنان را ندارند .
  • ماده - 65 - ناخدا موظف به تامین محل استراحت غذا و سایر تسهیلات از قبیل تسهیلات دارویی یک بازرس در حد یک افسر میباشد .
  • ماده - 67 - کلیه هزینه های سفر بازرس یا بازرسان از بندر جمهوری اسلامی ایران به شناور و بالعکس و همچنین پوشش کامل بیمه برای انجام امور بازرسی باید به وسیله مالک یا اجاره کننده شناور یا نماینده او تامین شود .
  • ماده - 68 - ناخدا یا اجاره دار شناور در جمهوری اسلامی ایران نماینده تام الاختیار مالک شناخته میشود .
  • ماده - 69 - دارنده مجوز صید شناور صیادی خارجی موظف است حسب نظر شیلات بخشی از کارکنان شناور خود را از اتباع ایران قرار دهد .
  • ماده - 70 - صید پستانداران دریایی در تمام فصول و مناطق ممنوع میباشد .
  • ماده - 71 - انجام عملیات صید علمی تحقیقاتی در آب های موضوع ماده (2) قانون منوط به اجازه کتبی شیلات است که براساس طرح عملیات ارایه شده از طرف متقاضی ایرانی یا خارجی صادر میگردد .
  • ماده - 72 - شیلات میتواند در صورت ضرورت شناور های صید علمی تحقیقاتی را از محدودیت های زمانی ، مکانی ، روشی ، گونه ای و ابزاری صید مندرج در طرح مدیریت ذخایر آبزیان معاف کند . این امر باید در پروانه صادر شده قید گردد
  • ماده - 73 - شناور های صید علمی تحقیقاتی موظف به قبول حضور ناظران تحقیقاتی و همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این داده ها و اطلاعات در اختیار شیلات با هر دسته دیگری که توسط شیلات معین میگردد ، قرار داده میشود .
 • فصل - هفتم - ضوابط روش های کنترل محصولات آبزی
  • ماده - 74 - کلیه شناور های صیادی باید دارای انبار نگهداری عایق بندی و غیر قابل نفوذ نسبت به حشرات و حیوانات موذی بوده و از سطوح داخلی صاف و قابل شست و شو برخوردار و هنگام استفاده کاملا تمیز باشند . انبار ها باید طوری طراحی شود که از عدم تماس آب حاصل از ذوب یخ یا پساب با محصولات شیلاتی صیادی اطمینان حاصل شود .
   • تبصره - 1 - ضوابط عمل آوری بر روی شناور های صیادی توسط شیلات معین میشود .
  • ماده - 75 - کلیه صاحبان تاسیسات و اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خرید و تحویل گیری صید از ساحل باید مجوز تحویل گیری از شیلات دریافت نمایند .
   • بند - 1 - شرایط صدور مجوز تحویل گیری را شیلات اعلام میکند .
   • بند - 2 - تاسیسات عمل آوری ، آبزیان از نقطه نظر مسایل فنی ، ساختمانی و بهداشتی باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط شیلات را دارا باشند .
   • بند - 3 - کلیه تاسیسات عمل آوری ، ملزم به نصب برچسب مشخصات بر روی تولید خود میباشند .
   • بند - 4 - برچسب واحد عمل آوری باید دارای نام و نشانی واحد تولیدی شماره سری ساخت ، شماره پروانه بهره برداری ، میزان و نوع مشخصات و ترکیبات محصول تاریخ تولید و انقضای مصرف و شرایط نگهداری باشد .
   • بند - 5 - کارشناسان شیلات میتوانند به منظور ایفای وظایف و ماموریت های محوله در ماده (3) قانون از تاسیسات عمل آوری و مزارع تکثیر و پرورش آبزیان بازدید به عمل آورند و صاحبان آن ها موظف به همکاری میباشند .
  • ماده - 76 - ضوابط کنترل کیفی حمل و نقل و نگهداری آبزیان در شناور های صیادی ، بنادر صیادی و مزارع توسط شیلات اعلام میگردد .
  • ماده - 77 - انتقال کلیه آبزیان زنده اعم از تخم چشم زده ، لار و ، بچه ماهی ، میگو ، و سایر آبزیان و تولید آن ها در داخل کشور منوط به کسب مجوز از شیلات است .
  • ماده - 78 - ایجاد هرگونه آلودگی موثر یا انتشار بیماری های مسری و تخلیه فاضلاب های صنعتی ، شهری و کشاورزی به طور مستقیم به آب های موضوع ماده (2) قانون قبل از تصفیه و اطمینان از اینکه آب خروجی حاوی هیچگونه ترکیب یا ترکیبات مضر برای منابع آبزی بالاتر از حد استاندارد ها به تعیین شده نیست ، ممنوع است .
   • تبصره - 1 - استاندارد های موضوع این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی سازمان مدیریت منابع آب کشور ، شیلات و سایر دستگاه های ذی ربط تعیین و اعلام میشود .
   • تبصره - 2 - شیلات مکلف است پس از طرح شکایت ضمن تعیین میزان خسارت وارده تقاضای ضرر و زیان نماید .
  • ماده - 79 - در اجرای ماده ( 21) قانون و به منظور کشف و تعقیب جرایم موضوع آن ، نحوه همکاری بین شیلات و نیرو های انتظامی به وسیله دستورالعمل مشترکی که به تصویب وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشور می رسد ، مشخص خواهد شد . معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی فهرست مناطق آبی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب های بین المللی موضوع ماده (43) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ردیف نام تالاب استان 1 بندرعلیان تهران 2 انزلی مرکزی گیلان 3 انزلی سرخانکل گیلان 4 انزلی شرق گیلان 5 انزلی غرب گیلان 6 انزلی سیاه کشیم گیلان 7 انزلی سلکه گیلان 8 لاکون بندر کیاشهر گیلان 9 دهانه سفیدرود گیلان 10 امیر کلایه گیلان 11 لوندویل گیلان 12 میانکاله مازندران 13 لپوزارع مرز مازندران 14 دامگاه فریدون کنار مازندران 15 گومیشان گلستان 16 خلیج گرگان گلستان 17 آلاگول ( آلاگل ) گلستان 18 اولماگل گلستان 19 آجی گل گلستان 20 قوری گل آذربایجان شرقی 21 قره قشلاق آذربایجان شرقی 22 دریاچه ارومیه آذربایجان غربی 23 قوبه لی آذربایجان غربی 24 شورگل آذربایجان غربی 25 درگه سلگی آذربایجان غربی 26 یادکارلو آذربایجان غربی 27 گاوخونی اصفهان 28 شادگان خوزستان 29 خورالامیه بهمنشیر خوزستان 30 خورموسی خوزستان 31 ارژن فارس 32 پریشان فارس 33 بختگان فارس 34 طشک فارس 35 کمجان فارس 36 گمبان فارس 37 هامون صابری سیستان و بلوچستان 38 هامون هیرمند سیستان و بلوچستان 39 هامون پوزک سیستان و بلوچستان 40 چغاخور چهار محال و بختیاری 41 گلدمان چهار محال و بختیاری 42 حله خورمند بوشهر ردیف نام تالاب استان 43 خورنای بند بوشهر 44 خورخوران بوشهر 45 دلتای رودحرا هرمزگان 46 دلتای شور هرمزگان 47 دلتای رودجلالی هرمزگان 48 دلتای رودشیرین حسن لنگی هرمزگان 49 دلتای رودتیاب هرمزگان 50 دلتای رودمیناب هرمزگان 51 دلتای رودگز هرمزگان فهرست رودخانه ها از سرچشمه تا مصب ردیف نام رودخانه حوزه آبریز 52 سفیدرود - ارس - اترک خور 53 زاینده رود گاوخونی 54 هلیل رود جازموریان 55 کارون - کرخه - مهران - مند خلیج فارس 56 سیمینه رود - زرینه رود دریاچه ارومیه 57 هیرمند - رودخانه شور ( کال دونخ ) هامون 58 رودخانه گلباف ( دامن کلوه ) کویرلوت 59 رودخانه تجن قره قم 60 حبله رود کویرنمک 61 قره چای ( شراء ) آبریزمرکزی 62 کر نی ریز 63 برز ( منجیل )- نطنز یزدواردستان