iranmatikanlogo
logo
  • توضیحات - - - معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است : تمدید گواهینامه صلاحیت EPC صنعتی حداکثر تا 2 سال برای پیمانکارانی صادر میشود ، که دارای گواهینامه مذکور بوده اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقی ، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد ، نداشته باشد . شرایط برای تمدید : * صرفا یک سری تغییرات شکلی در شرکت ایجاد شده باشد ؛ نظیر : نام شرکت ، محل شرکت ، سهامی عام یا خاص بودن شرکت و موضوع شرکت ( به گونه ای که نوع صلاحیت مندرج در گواهینامه را مخدوش ننموده باشد ). * تغییرات در اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به شرطی که عضو گروه مدیریت طرح و ساخت نبوده باشند و شرط ردیف 3 بند پ ماده 9 آیین نامه مربوط را مخدوش ننماید ؛ به عبارتی تغییر در اعضا هیات مدیره صرفا مشمول حداقل اعضا شده باشد .( بیش از نصف ( 50 %) اعضای هیات مدیره تغییر نکرده باشد ) * تغییرات چرخشی در هیات مدیره بلامانع است . * برای شرکت هایی که به موجب ردیف 3 بند پ ماده 9 آیین نامه تشخیص صلاحیت شده اند جایگزینی افراد هیات مدیره در یکی از شرایط ذیل امکانپذیر است : 1. فرد جایگزین در هیات مدیره دارای سوابق تجربی مشابه همان فعالیت در هیات مدیره شرکت دیگر باشد . 2. فرد جایگزین دارای حداقل تجربه اجرای دو پروژه صنعتی مربوط و یا مشارکت در نیمی از آن باشد . * تغییر در سهامداران حقوقی متقاضیان تمدید ، مانعی ندارد ( غیر از شرکت هایی که براساس موضوع ردیف 1 بند پ ماده 9 آیین نامه گواهینامه دریافت کرده اند ). * شرکت متقاضی تمدید اعتبار بایست در چهار سال گذشته ( از زمان انقضای زمان گواهینامه ) تجربه کار EPC حداقل یک کار ) در رشته و رسته گواهینامه مربوط داشته باشند . به عبارتی غیر فعال نباشند . ) * شرکت های متقاضی تمدید باید در سامانه الکترونیکی sajat . mporg . ir پرونده داشته باشند . * تغییرات افراد گروه مدیریت طرح و ساخت بیش از یک سوم (% 33) افراد گروه نباشد . * برای مشارکت های ثبتی و گروه های همکار ( ردیف های 1 و 2 از بند پ ماده 9 آیین نامه ): - تایید فرم مشارکت نامه تضامنی به تاریخ روز الزامی است .- تغییر در سهامداران و میزان سهام آن ها بگونه ای که شرط اکثریت سهام و مالکیت شرکت های رتبه بندی شده در مشارکت ثبتی را حفظ نموده باشد .- صلاحیت و رتبه بندی شرکت اصلی و شرکت های همکار " در مشارکت ها " و یا شرکت سهام دار حقوقی دارای صلاحیت دچار تنزل نشده باشد و یا بدین وسیله نوع فعالیت آن ها دچار تغییر نشده باشد .- رتبه بندی شرکت های سهام دار دارای صلاحیت " در مشارکت ثبتی " و یا صلاحیت شرکت اصلی و هسته آن دچار تنزل نشده باشد . در صورت مشترک بودن عضو هیات مدیره ، در ذیل نامه تمدید گواهینامه ، نام شرکت و یا شرکت ها ذکر شوند .