iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - تعاریف و کلیات
  • ماده - 1 - تعاریف : کلیه اصطلاحات و واژه هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا مصوب 5/7/1389 شورای عالی بورسو اوراق بهادار تعریف شده اند ، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز کاربرد دارند . واژه های دیگر دارای معانی ذیل میباشند
   • بند - 1 - آخرین روز معاملاتی : آخرین روزی که امکان معامله یک قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس وجود دارد
   • بند - 2 - اتاق پایاپای : واحدی است که وظیفه تسویه و پایاپای معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد را برعهده دارد
   • بند - 3 - عضو اتاق پایاپای : کارگزار ، کارگزار / معامله گر و هر شخص حقوقی دیگری است که تحت این عنوان مطابق مقررات مربوطه ، به عنوان عضو اتاق پایاپای پذیرفته شده و وثایق لازم را بدین منظور نزد اتاق پایاپای تودیع کرده است
   • بند - 4 - اطلاعیه عرضه : گزارشی است که برای اطلاع سرمایه گذاران از وضعیت دارایی پایه و مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد در قالب فرم هایی که به تصویب هیات مدیره بورس می رسد ، برای عموم منتشر میشود
   • بند - 5 - تحویل فیزیکی : تسلیم دارایی پایه قرارداد سلف موازی استاندارد سر رسید شده توسط فروشنده به دارنده گواهی سلف موازی استاندارد .
   • بند - 6 - تسویه نقدی : تسویه نقدی معامله ناشی از اعلام یا اقدام هر یک از طرفین قرارداد سلف موازی استاندارد مبنی بر انصراف از تحویل دارایی پایه موضوع قرارداد است . بر مبنای شرط ضمن عقد قرارداد و در مهلت مقرر در این دستورالعمل ، خریدار اختیار دارد که از تحویل گرفتن دارایی پایه و فروشنده اختیار دارد که از تحویل دادن دارایی پایه انصراف دهند . در صورت انصراف هر یک از طرفین قرارداد از تحویل دارایی پایه ، فروشنده متعهد است که ارزش دارایی پایه براساس قیمت پایانی آخرین روز معامله را به خریدار پرداخت نموده و قرارداد را تسویه نماید
   • بند - 7 - حساب عملیاتی : حساب بانکی است که جهت تسویه وجوه اعضا توسط اتاق پایاپای مورد استفاده قرار میگیرد
   • بند - 8 - دامنه نوسان قیمت روزانه : دامنه قیمت مجاز ورود سفارش های قرارداد سلف موازی استاندارد در هر جلسه معاملات میباشد
   • بند - 9 - دارایی پایه : دارایی موضوع قرارداد سلف موازی استاندارد پذیرش شده است
   • بند - 10 - دوره معاملاتی : فاصله زمانی اولین لغایت آخرین روز معاملات هر قرارداد سلف موازی استاندارد است که جزئیات آن در قرارداد تعیین میشود
   • بند - 11 - روز کاری : روز های مجاز معاملاتی که توسط هیات مدیره بورس جهت انجام معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد تعیین میشود
   • بند - 12 - رینگ صادراتی : جلسه معاملاتی بورس برای معامله کالا هایی میباشد که مقصد آن ها صرفا بازار هدف بین المللی است
   • بند - 13 - قرارداد سلف موازی استاندارد : قراردادی است که براساس آن مقدار معینی از دارایی پایه براساس مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می رسد . وجه قرارداد مذکور باید نقدی در مهلت تسویه و طبق مشخصات قرارداد پرداخت و دارایی پایه در سر رسید تحویل شود . در طول دوره معاملاتی قرارداد ، خریداران میتوانند به فروش قرارداد سلف موازی استاندارد به میزان خریداری شده به شخص دیگری اقدام نمایند . این دو قرارداد از هم مستقل هستند و فروشنده به استناد گواهی سلف موازی استاندارد ، خریدار را به فروشنده اولیه ( شرکت ملی نفت ایران ) جهت تحویل فیزیکی حواله می دهد . در این حالت پذیرنده حواله مسئولیت مراجعه به فروشنده اولیه را پذیرفته و حق رجوع به فروشنده در معامله ثانویه را ندارد
   • بند - 14 - قیمت پایانی : قیمتی است که براساس روش تعیین شده در این دستورالعمل برای هر نماد معاملاتی در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی توسط بورس محاسبه و اعلام میشود
   • بند - 15 - گواهی سلف موازی استاندارد : سندی است که توسط اتاق پایاپای صادر شده و مشتمل بر مجموع دارایی خریدار از هر قرارداد سلف موازی استاندارد میباشد . این گواهی در طول دوره معاملاتی مبنای انجام معاملات و پس از پایان آن دوره مبنای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف موازی استاندارد خواهد بود
   • بند - 16 - ماه قرارداد : ماهی است که طی آن تحویل فیزیکی براساس برنامه بارگیری اعلامی توسط شرکت ملی نفت ایران انجام میشود .
   • بند - 17 - مهلت تسویه : مهلت زمانی تسویه وجوه قرارداد سلف موازی استاندارد از سوی خریدار است که طبق مشخصات قرارداد تعیین میگردد .
  • ماده - 2 - مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به پیشنهاد بورس به تصویب هیات پذیرش می رسد و حداقل شامل موارد زیر است
   • بند - 1 - دارایی پایه
   • بند - 2 - مشخصات دارایی پایه و حسب مورد استاندارد دارایی پایه
   • بند - 3 - نام و مشخصات تولید کنندگان و عرضه کنندگان
   • بند - 4 - اندازه قرارداد
   • بند - 5 - دوره معاملاتی قرارداد
   • بند - 6 - ماه های قرارداد
   • بند - 7 - واحد پولی قیمت
   • بند - 8 - دوره تحویل
   • بند - 9 - مکان های تحویل
   • بند - 10 - کارمزد معامله و تسویه و تحویل
   • بند - 11 - خسارات
   • بند - 12 - دامنه نوسان قیمت روزانه
   • بند - 13 - حداقل تغییر قیمت
   • بند - 14 - سقف سفارش و سقف خرید
   • بند - 15 - حداقل و حداکثرخرید جهت تحویل فیزیکی
   • بند - 16 - روش های مورد قبول جهت تسویه معاملات ، مهلت های تسویه مربوط به آن و سایر شرایط آن
   • بند - 17 - سایر اطلاعات و مستندات به تشخیص هیات پذیرش
   • تبصره - - - کلیه مستندات پیوست مشخصات قرارداد جز لاینفک آن میباشند
  • ماده - 3 - دارایی پایه قرارداد سلف موازی استاندارد از بین محصولات پذیرفته شده در بورس انتخاب میگردد و امیدنامه دارایی پایه نیز باید به همراه مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد منتشر گردد
  • ماده - 4 - بورس اطلاعیه عرضه قرارداد سلف موازی استاندارد را که مشتمل بر موارد زیر است حداقل یک روز کاری پیش از آغاز دوره معاملاتی از طریق سایت رسمی خود منتشر مینماید
   • بند - 1 - مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد
   • بند - 2 - تاریخ شروع و پایان دوره معاملاتی
   • بند - 3 - تاریخ سر رسید و زمان بندی امور تحویل
   • بند - 4 - سایر شرایط تسویه فیزیکی و نقدی
   • بند - 5 - رینگ معاملاتی
   • بند - 6 - اطلاعات و اسنادی که جهت تحویل فیزیکی باید به شرکت ملی نفت ایران ارایه گردد و مهلت ارایه آن
   • بند - 7 - سایر اطلاعات به تشخیص بورس . تبصره : قیمت پایه عرضه در اولین روز معاملاتی ، قبل از شروع اولین جلسه معاملاتی یک قرارداد سلف موازی استاندارد توسط شرکت ملی نفت ایران به بورس اعلام و از طریق سایت رسمی بورس اطلاع رسانی میگردد
 • فصل - دوم - سفارشات و معاملات
  • ماده - 5 - معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد در رینگ داخلی و رینگ صادراتی براساس مقررات این دستورالعمل انجام میشود . رینگ مورد معامله باید در تعریف نماد معاملاتی و اطلاعیه عرضه قید گردد
  • ماده - 6 - معاملات قرارداد های سلف موازی استاندارد در بورس از طریق کارگزاران عضو بورس انجام میشود . کلیه کارگزارانی که مجوز فعالیت در بازار معاملات نقدی دارایی پایه را دارند و وثایق لازم را جهت انجام معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نزد اتاق پایاپای تودیع کرده اند ، میتوانند قرارداد سلف موازی استاندارد آن دارایی پایه را نیز معامله نمایند
   • تبصره - - - میزان وثایق موضوع این ماده و شرایط تودیع آن براساس مصوبه هیات مدیره بورس تعیین میگردد .
  • ماده - 7 - پذیرش خریدار و صدور کد معاملاتی برای وی جهت انجام معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فرآورده های نفتی آن به شرح زیر انجام میشود
   • بند - 1 - مشتری با مراجعه به کارگزار فرم درخواست پذیرش و مستندات لازم جهت احراز هویت و پذیرش مشتری را طبق مقررات و براساس فرم نمونه بورس ارایه مینماید
   • بند - 2 - کارگزار فرم و اطلاعات موضوع بند یک را دریافت و ضمن مطابقت مستندات با اصل آن ، کلیه مستندات را ممهور به مهر کارگزاری نموده و به اتاق پایاپای ارایه مینماید
   • بند - 3 - اتاق پایاپای فرم درخواست پذیرش مشتری را برای شرکت ملی نفت ایران ارسال مینماید
   • بند - 4 - شرکت ملی نفت ایران ضمن بررسی صلاحیت خریداران نسبت به اخذ مستندات لازم از ایشان جهت تحویل فیزیکی اقدام و در صورت تایید صلاحیت مشتری تاییدیه پذیرش وی را به بورس ارسال مینماید
   • بند - 5 - اتاق پایاپای براساس تاییدیه ارسالی شرکت ملی نفت ایران برای خریداران پذیرش شده کد معاملاتی صادر و به کارگزاران اعلام مینماید
    • تبصره - 1 - شرکت ملی نفت ایران میتواند به تفکیک خریداران سقف خرید در یک روز یا برای یک دوره معاملاتی قرارداد را تعیین و به بورس اعلام نماید . بورس براساس اطلاعات ارایه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران کد معاملاتی خریداران را محدود مینماید
    • تبصره - 2 - صدور کد معاملاتی خریدار برای یک بار انجام میشود . لیکن پذیرش خریدار توسط شرکت ملی نفت ایران میتواند به تشخیص آن شرکت ، به تفکیک دارایی پایه نیز صورت گیرد
  • ماده - 8 - دریافت سفارش مشتریان به صورت کتبی ، تلفنی ، از طریق اینترنت و یا سایر روش های تعیین شده مطابق مقررات خواهد بود
  • ماده - 9 - کارگزاران مکلفند فرم های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب درخواست به بورسو یا سازمان ارایه نمایند
  • ماده - 10 - جهت رعایت نوبت مشتریان ، ثبت زمان دقیق و تاریخ ، هنگام تکمیل فرم سفارش الزامی است . کارگزاران مکلفند براساس اولویت زمانی دریافت سفارش مشتری ، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمایند
  • ماده - 11 - ساعات و روز های انجام معامله قرارداد سلف موازی استاندارد و مدت هر یک از مراحل جلسه معاملات توسط هیات مدیره بورس تعیین و اعلام میشود
   • تبصره - 1 - تغییرات ساعات و روز های معامله حداقل 3 روز کاری قبل از اعمال ، باید به اطلاع عموم برسد .
   • تبصره - 2 - در صورت تغییر اضطراری ساعت شروع ، خاتمه یا طول مدت جلسه رسمی معاملاتی در اثر اشکالات فنی ، بورس باید تغییرات را قبل از اعمال ، از طریق سایت رسمی خود اعلام و مستندات مربوط به دلایل بروز شرایط اضطراری را در سوابق خود نگهداری نماید و حسب درخواست ، مستندات را به سازمان ارایه نماید
  • ماده - 12 - اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی خواهد بود
   • تبصره - - - هیات مدیره بورس میتواند علاوه بر اولویت های مذکور در این ماده ، اولویت های دیگری را حسب مورد جهت تصویب به سازمان پیشنهاد نماید . این تغییرات حداقل 3 روز کاری قبل از اعمال ، باید به اطلاع عموم برسد
  • ماده - 13 - کلیه معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد به صورت رقابتی و در جلسه رسمی معاملات انجام میشود . در موارد خاص انجام معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات صرفا با مصوبه هیات مدیره سازمان امکانپذیر است
  • ماده - 14 - در خصوص مراحل انجام معامله قرارداد سلف موازی استاندارد ، مفاد ماده 19 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران ( مصوب شورای عالی بورس ) مجری است
  • ماده - 15 - بورس حداکثر دو ساعت پس از پایان جلسه معاملات روزانه ، قیمت پایانی معاملات را به شرح زیر تعیین و از طریق سایت رسمی خود منتشر مینماید
   • بند - الف - در صورت انجام معامله طی آن جلسه معاملات ، میانگین وزنی معاملات انجام شده به عنوان قیمت پایانی آن روز تعیین میگردد .
   • بند - ب - در صورت عدم انجام معامله طی آن جلسه معاملات ، قیمت پایانی براساس روش محاسبه قیمت تئوریک مصوب هیات پذیرش تعیین میگردد
  • ماده - 16 - تغییر دامنه نوسان قیمت و سقف حجم هر سفارش در طول دوره معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد با پیشنهاد بورسو پس از تصویب هیات پذیرش امکانپذیر میباشد . این تغییرات حداقل 3 روز کاری قبل از اعمال ، باید به اطلاع عموم برسد
  • ماده - 16 - تغییر دامنه نوسان قیمت و سقف حجم هر سفارش در طول دوره معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد با پیشنهاد بورسو پس از تصویب هیات پذیرش امکانپذیر میباشد . این تغییرات حداقل 3 روز کاری قبل از اعمال ، باید به اطلاع عموم برسد
  • ماده - 17 - در صورت وجود اطلاعات یا وقوع شرایط اضطراری که تاثیر بااهمیتی بر قیمت قرارداد سلف موازی استاندارد و یا تصمیم سرمایه گذاران دارد ، بورس میتواند معاملات را حداکثر به مدت یک جلسه معاملاتی متوقف نموده و موضوع را جهت رفع موارد توقف پیگیری نماید
   • تبصره - - - توقف معاملات بیش از یکی جلسه معاملاتی با موافقت سازمن امکانپذیر میباشد
  • ماده - 18 - در صورت وقوع موارد موضوع ماده 17 این دستورالعمل ، مدیرعامل بورس معاملات مبتنی یا متاثر از این موارد را تشخیص داده و عدم تحقق آن را اعلام مینماید
  • ماده - 19 - در صورتی که کارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به معاملات انجام شده معترض باشند باید اعتراض خود را با ذکر دلایل برای رسیدگی تا 2 ساعت قبل از شروع جلسه معاملاتی روز بعد به بورس اعلام نمایند . تصمیم بورس در این خصوص لازم الاجرا ست
  • ماده - 20 - بورس گزارش آماری معاملات بازار را طبق ضوابط سازمان منتشر میکند
  • ماده - 21 - در صورتی که ظن استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت در معاملات وجود داشته باشد و یا تغییرات غیر عادی قیمت مشاهده گردد ، سازمان میتواند دستور توقف نماد معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد را صادر نماید . در این حالت بورس باید بلافاصله اقدام به توقف نماد معاملاتی مربوط نموده و تا رفع دلایل توقف نماد ، موضوع را پیگیری نماید . بازگشایی مجدد نماد با موافقت سازمان امکانپذیر خواهد بود
  • ماده - 22 - برای کلیه خریدارانی که اقدام به خرید قرارداد سلف موازی استاندارد نموده اند ، گواهی سلف موازی استاندارد صادر میگردد .
  • ماده - 23 - دارندگان گواهی سلف موازی استاندارد میتوانند در طول دوره معاملاتی اقدام به فروش قرارداد سلف موازی استاندارد تا سقف دارایی خود طبق گواهی سلف موازی استاندارد نمایند . کلیه فروشندگان ، با انجام معامله خریدار را به شرکت ملی نفت ایران جهت تحویل فیزیکی حواله می دهند .
   • تبصره - - - شرکت ملی نفت ایران ، متعهد به تحویل فیزیکی به دارنده گواهی سلف موازی استاندارد در ماه قرارداد میباشند و دارندگان این گواهی حق رجوع به شخص دیگری را ندارند .
 • فصل - سوم - تسویه معاملات
  • ماده - 24 - تسویه معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد طی مهلت تسویه توسط کارگزاری که قرارداد سلف موازی استاندارد را خریداری نموده است ، انجام میشود . در هر حال تحویل گواهی سلف موازی استاندارد به خریدار منوط به پرداخت وجه و تسویه وی با کارگزار است
   • تبصره - 1 - کارگزار باید وجوه یا تضامین لازم را جهت تسویه بهای قراراداد سلف خموازی استاندارد ، قبل از معامله از خریدار دریافت نماید
   • تبصره - 2 - شرکت ملی نفت ایران عضو اتاق پایاپای بوده و مسئولیت تسویه معاملات خود را برعهده دارد
  • ماده - 25 - به منظور تسویه کامل وجوه ، هر عضو اتاق پایاپای موظف است حساب یا حساب های عملیاتی را طبق شرایطی که اتاق پایاپای مشخص میکند ، افتتاح نماید
   • تبصره - - - اتاق پایاپای حق نظارت ، دریافت گزارش نقل و انتقالات و به عنوان وکیل عضو اتاق پایاپای ، حق برداشت از حساب یاد شده به منظور انجام عملیات تسویه و پایاپای از جمله برداشت وجوه معامله خسارات ، کارمزدها و انجام سایر وظایفی که طبق مقررات برعهده اتاق پایاپای میباشد را خواهد داشت
  • ماده - 26 - اتاق پایاپای تا پایان هر روز معاملاتی ، خالص مبلغی که باید به هر کارگزار عضو اتاق پایاپای پرداخت یا از او دریافت کند را محاسبه و به صورت اطلاعیه از طریق سامانه مکانیزه ، برای عضو مربوطه ارسال مینماید . این مبلغ با کسر ارزش کل خرید عضو اتاق پایاپای از ارزش کل فروش وی محاسبه میشود . در محاسبه ارزش خالص معامله ، مالیات ، کارمزدها و سایر کسورات نیز لحاظ میگردد .
  • ماده - 27 - اعضای اتاق پایاپای مکلفند براساس اطلاعیه اتاق پایاپای نسبت به تسویه وجوه معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد طی مهلت تسویه اقدام نمایند
  • ماده - 28 - وجوه مربوط به خرید و فروش های شرکت ملی نفت ایران مستقیما توسط اتاق پایاپای به حساب عملیاتی مربوط به این شرکت واریز یا از آن برداشت میگردد . بر این اساس محاسبه خالص مبالغ پرداختی یا دریافتی موضوع ماده 26 این دستورالعمل برای هر کارگزار عضو اتاق پایاپای ، بدون احتساب معاملاتی که برای شرکت ملی نفت ایران انجام داده است ، محاسبه میگردد
  • ماده - 29 - مانده وجوه حساب عملیاتی مربوط به شرکت ملی نفت ایران قبل از اتمام فرایند تسویه نقدی قرارداد سلف موازی استاندارد ، صرفا در صورت تودیع تضامین لازم نزد اتاق پایاپای قابل برداشت میباشد .
   • تبصره - - - میزان تضامین موضوع این ماده و شرایط تودیع آن براساس مصوبه هیات مدیره بورس تعیین میگردد
  • ماده - 30 - تسویه معاملات به صورت نقدی بوده و روش آن میتواند از طریق پرداخت وجه از سوی خریدار یا اعلام فروشنده طبق فرم بورس مبنی بر تسویه مستقیم معامله باشد . در مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد روش های مورد قبول تسویه و مهلت های تسویه ذکر میگردد . عضو اتاق مکلف است نسبت به تسویه معاملات با رعایت مقررات این دستورالعمل و با شرایطی که در مشخصات قراراداد سلف موازی استاندارد ذکر شده است ، اقدام نماید
   • تبصره - - - به هر ترتیب کارمزدها ، مالیات های مترتبه و سایر کسورات قانونی به صورت نقدی از حساب عملیاتی عضو اتاق پایاپای کسر خواهد شد
  • ماده - 31 - در صورتی که عضو اتاق پایاپای تعهدات خود را ظرف مهلت مقرر ایفا ننماید ، اتاق پایاپای میتواند یک یا تمام اقدامات زیر را حسب مورد انجام دهد :
   • بند - 1 - تعلیق عضویت عضو اتاق پایاپای و اعلام به بورس جهت جلوگیری از تداوم معاملات وی
   • بند - 2 - تامین تعهدات از سپرده ها و تضامین عضو نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو ، فروش به میزان قرارداد های سلف موازی استاندارد خریداری شده توسط عضو از حساب وی ،
   • بند - 3 - تامین کسورات از محل وجوه صندوق تضمین
 • فصل - چهارم - تحویل فیزیکی و تسویه نقدی
  • ماده - 32 - قرارداد سلف موازی استاندارد پس از آخرین روز معاملاتی ، وارد دوره تحویل میشود و طرفین قرارداد باید نسبت به طی فرایند تحویل اقدام نمایند .
  • ماده - 33 - دوره تحویل از روز کاری بعد از آخرین روز معاملاتی شروع و تا پایان ماه قرارداد ادامه می یابد .
  • ماده - 34 - شرکت ملی نفت ایران به عنوان فروشنده قرارداد سلف موازی و همچنین دارندگان گواهی سلف موازی استاندارد در پایان آخرین روز معاملاتی میتوانند حداکثر تا ساعت 16 روز کاری بعد از آخرین روز معاملاتی با اعلام به اتاق پایاپای و طبق رویه ای که بورس تعیین مینماید . از تحویل دارایی پایه قرارداد انصراف دهند
   • تبصره - 1 - در صورتی که در مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد ، حداقلی جهت تحویل فیزیکی تعیین شده باشد ، کمتر بودن دارایی خریداران در پایان آخرین روز معاملاتی از حداقل تعیین شده در مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد ، به منزله انصراف خریدار از تحویل فیزیکی دارایی پایه است
   • تبصره - 2 - در صورتی که در مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد حداکثری جهت تحویل فیزیکی تعیین شده باشد ، وجود مازاد دارایی یک خریدار در پایان آخرین روز معاملاتی نسبت به حداکثر تعیین شده ، به عنوان انصراف وی از تحویل فیزیکی مازاد است
   • تبصره - 3 - هیات پذیرش میتواند سقفی را جهت انصراف طرفین از تحویل دارایی پایه تعیین نماید . این سقف باید در قالب مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد اعلام شود
  • ماده - 35 - اتاق پایاپای طی روز کاری دوم پس از آخرین روز معاملاتی اقدامات زیر را انجام می دهد
   • بند - 1 - حجم قابل تحویل توسط شرکت ملی نفت ایران براساس فرمول زیر محاسبه میگردد : ( جمع قرارداد های انصراف داده شده توسط شرکت ملی نفت ایران )-( خالص فروش شرکت ملی نفت ایران طی دوره معاملاتی )= حجم قابل تحویل
   • بند - 2 - حجم مورد درخواست جهت تحویل از سوی خریداران براساس فرمول زیر محاسبه میگردد : ( جمع قرارداد های انصراف داده شده توسط خریداران )-( جمع دارایی در پایان آخرین روز معاملاتی )= حجم مورد درخواست
   • بند - 3 - در صورتی که حجم قابل تحویل بزرگ تر یا مساوی حجم مورد درخواست باشد به کل حجم مورد درخواست ، تحویل فیزیکی تخصیص فیزیکی تخصیص می یابد و قرارداد های سلف موازی استاندارد انصراف داده شده از سوی خریدار و فروشنده براساس بند 5 این ماده تسویه نقدی میگردند
   • بند - 4 - در صورتی که حجم قابل تحویل کوچک تر از حجم مورد درخواست باشد ، تحویل فیزیکی به خریداران براساس اولویت زمانی انجام میشود . در این حالت قرارداد های سلف موازی استاندارد انصراف داده شده از سوی خریدار و فروشنده و همچنین قرارداد های سلف موازی استاندارد که براساس اولویت زمانی ، تحویل فیزیکی به آن ها تخصیص نیافته است ، براساس بند 5 این ماده تسویه نقدی میگردد
   • بند - 5 - اتاق پایاپای ارزش قرارداد های سلف موازی استانداردی را که تسویه نقدی میگردد ، براساس قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی ( حاصل ضرب اندازه قرارداد در قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی ) محاسبه و معادل آن از حساب عملیاتی مربوط به شرکت ملی نفت ایران کسر و به تفکیک به حساب عملیاتی کارگزار مربوط به هر خریدار واریز مینماید
   • تبصره - 1 - در صورت امکان خرید از طریق چند کارگزاری توسط یک خریدار ، وی باید کارگزاری را که وجوه ناشی از تسویه نقدی به حساب او واریز میگردد ، به اتاق پایاپای معرفی نماید .
   • تبصره - 2 - در صورتی که تمام یا بخشی از معامله قرارداد سلف موازی استاندارد با اعلام قبولی فروشنده به اتاق پایاپای تسویه گردد ، در تسویه نقدی ، سند اعلام قبولی فروشنده به خریدار عودت داده شده و ما به التفاوت ارزش اعلام شده طی سند باارزش قرارداد سلف موازی استاندارد براساس قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی به صورت نقدی تسویه میشود
   • تبصره - 3 - روش احراز اولویت زمانی موضوع این ماده توسط بورس تعیین و اعلام میگردد .
  • ماده - 36 - اتاق پایاپای تا پایان روز سوم کاری پس از آخرین روز معاملاتی لیست قرارداد های سلف موازی استاندارد منجر به تحویل فیزیکی را به شرکت ملی نفت ایران و کارگزاران مربوطه ارسال نموده و همزمان وجوه مربوط به فروش آن قرارداد ها را در حساب عملیاتی مربوط به شرکت ملی نفت ایران قابل برداشت مینماید .
  • ماده - 37 - دارندگان گواهی های قرارداد های سلف موازی استاندارد که توسط اتاق پایاپای جهت تحویل فیزیکی دارایی پایه اعلام شده اند ، باید اطلاعات و مستندات لازم جهت انجام امور مربوط به تحویل فیزیکی را طی مهلت مقرر به شرکت ملی نفت ایران ارایه نمایند . تبصره : اطلاعات و مستندات لازم و مهلت مقرر موضوع این ماده در مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد و اطلاعیه عرضه قید میگردد
  • ماده - 38 - در صورت عدم ارایه اطلاعات و مستندات موضوع ماده 37 این دستورالعمل طی مهلت مقرر یا خودداری از تحویل دارایی پایه به هر ترتیب از سوی خریدار ، معامله منفسخ شده و شرکت ملی نفت ایران پس از کسر خسارت ، وجه پرداختی توسط خریدار را تا پایان ماه قرارداد به وی مسترد مینماید
   • تبصره - - - خسارت موضوع این ماده حداقل 5 درصد ارزش معامله میباشد . در صورتی که قیمت آخرین روز معاملاتی از قیمت معامله کمتر باشد ، تفاوت ارزش قرارداد سلف موازی استاندارد براساس قیمت معامله با قیمت آخرین روز معاملاتی نیز به 5 درصد فوق اضافه خواهد شد
  • ماده - 39 - در صورت ارایه اطلاعات و مستندات موضوع ماده 37 این دستورالعمل طی مهلت مقرر از سوی خریدار ، شرکت ملی نفت ایران اقدام به اعلام برنامه بارگیری همزمان به خریدار و بورس مینماید . تبصره : برنامه بارگیری باید به گونه ای باشد که کل تحویل قرارداد سلف موازی استاندارد در ماه قرارداد انجام شود .
  • ماده - 39 - در صورت ارایه اطلاعات و مستندات موضوع ماده 37 این دستورالعمل طی مهلت مقرر از سوی خریدار ، شرکت ملی نفت ایران اقدام به اعلام برنامه بارگیری همزمان به خریدار و بورس مینماید . تبصره : برنامه بارگیری باید به گونه ای باشد که کل تحویل قرارداد سلف موازی استاندارد در ماه قرارداد انجام شود .
  • ماده - 40 - در صورت عدم تحویل یا تحویل با تاخیر دارایی پایه فروخته شده از سوی شرکت ملی نفت ایران ، شرکت مذکور موظف است براساس شرایط اعلامی پیوست مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد نسبت به جبران خسارت خریداران اقدام نماید
  • ماده - 41 - شرکت ملی نفت ایران باید گزارش تحویل فیزیکی قرارداد های سلف موازی استاندارد را در پایان ماه قرارداد جهت اطلاع به اتاق پایاپای ارایه نماید
 • فصل - پنجم - سایر موارد :
  • ماده - 42 - چنانچه مواعد زمانی تعیین شده در این دستورالعمل مصادف با روز های تعطیل رسمی جمهوری اسلامی ایران باشد ، آن روز در رعایت مواعد زمانی این دستورالعمل به حساب نمی آید و روز پس از ایام تعطیل ، موعد مقرر محسوب میشود
  • ماده - 43 - در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی ربط ، بورس موظف است براساس مقررات مربوطه به تخلفات آن ها رسیدگی یا حسب مورد مراتب را به مرجع ذی صلاح گزارش نماید
  • ماده - 44 - با توجه به حاکمیت ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 بر اختلافات بین اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای ایشان ، اختلافات اشخاص مذکور در هیات داوری موضوع قانون مورد اشاره رسیدگی خواهد شد
  • ماده - 45 - در صورت لزوم این دستورالعمل به این ترتیب اصلاح خواهد شد
   • بند - 1 - به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیات مدیره سازمان
   • بند - 2 - به پیشنهاد هیات مدیره بورسو تصویب هیات مدیره سازمان
   • بند - 3 - به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب هیات مدیره سازمان .