iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - تعاریف : قانون : منظور قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382 است . هیات امناء : هیات امنای موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون است . موسسه : موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موضوع ماده (2) قانون است . به نژادگر : شخص حقیقی یا حقوقی است که رقم گیاهی را برای اولین بار « اصلاح » و یا « کشف و سپس بهبود بخشیده » باشد . صاحب امتیاز : شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس ماده (5) قانون ، امتیاز بهره برداری از رقم ثبت شده را دریافت نموده باشد . رقم : گروهی از گیاهان هستند که در پایین ترین رده شناخته شده گیاه شناسی بوده و ضمن یکنواختی و پایداری صفات از گروه های مشابه متمایز هستند . رقم مورد حمایت : رقمی است که براساس ماده (3) قانون و مقررات این آیین نامه به ثبت رسیده باشد . مواد قابل تکثیر : عبارت از بذر و سایر اندام های گیاهی تکثیرشونده میباشد . اظهارنامه : درخواست ثبت رقم جدید گیاهی است که به موسسه ارایه میگردد . تاریخ مندرج در این درخواست تاریخ اظهارنامه محسوب میشود
 • ماده - 2 - ثبت رقم : رقمی میتواند ثبت شود که براساس ماده (3) قانون دارای ویژگی های ذیل باشد
  • بند - 1 - جدید بودن رقم : رقمی جدید است که تا تاریخ اظهارنامه ثبت ، محصول و یا مواد قابل تکثیر آن با موافقت به نژادگر با اهداف تجاری عرضه نشده و یا قراردادی به این منظور منعقد نشده باشد و دارای شرایط ذیل باشد
   • بند - الف - بیش از یک سال قبل از تاریخ اظهارنامه ثبت در داخل کشور به صورت تجارتی عرضه نشده باشد
   • بند - ب - بیش از 4 سال قبل از تاریخ اظهارنامه ثبت در خارج از کشور به صورت تجارتی عرضه نشده باشد . این زمان در مورد درختان مثمر و غیر مثمر بیش از 6 سال قبل از تاریخ اظهارنامه ثبت میباشد
    • تبصره - - - چنانچه عرضه رقم جدید با شرایط ذیل صورت گرفته باشد جدید بودن رقم مخدوش نخواهد شد :
     • بند - الف - بدون کسب اجازه از به نژادگر ،
     • بند - ب - تکثیر هسته اولیه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اجازه کتبی به نژادگر جهت ارزیابی رقم در مزرعه ، گلخانه و یا آزمایشگاه ،
     • بند - ج - انجام فعالیت های ترویجی ، تبلیغاتی و تکثیر مقدماتی رقم ،
  • بند - 2 - تمایز : رقم جدید باید در تاریخ اظهارنامه ثبت در یک یا چند صفت مشخص فیزیولوژیکی ، مرفولوژیکی و سایر صفات کمی و کیفی قابل تشخیص ، از ارقام شناخته شده موجود متمایز باشد
  • بند - 3 - یکنواختی : در شرایط بروز صفات متمایز کننده ، رقم جدید باید از یکنواختی لازم برخودار باشد .
  • بند - 4 - پایداری : رقمی پایدار محسوب میشود که صفات متمایز کننده آن پس از یک یا چند مرحله از تکثیر ، یکنواختی آن رقم تغییر نکند
 • ماده - 3 - نامگذاری رقم جدید متقاضی ثبت رقم جدید باید در اظهارنامه ثبت رقم ، برای آن نامی پیشنهاد نماید . موسسه نام پیشنهادی را در صورت احراز شرایط ذیل خواهد پذیرفت
  • بند - 1 - نام پیشنهادی باید به نحوی باشد که امکان شناسایی رقم را فراهم آورد ؛
  • بند - 2 - نام پیشنهادی نباید منحصرا مرکب از اعداد باشد ؛
  • بند - 3 - نام نباید به نحوی انتخاب شود که در اثر مشابهت با نام های ارقام دیگری از همانگونه یا گونه های خویشاوند که قبلا ثبت یا معرفی شده اند ، ایجاد اشتباه نماید
  • بند - 4 - نام نباید منجر به گمراهی یا بروز اشتباه در ویژگی ها ، اعتبار یا شناسایی رقم و یا شناسایی به نژادگر گردد ؛
  • بند - 5 - نام نباید موجب تضییع حقوق مقدم سایر اشخاص بر ارقام دیگر گردد ؛
  • بند - 6 - نام نباید مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد
  • تبصره - 1 - ارقام جدید مربوط به موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، قبل از انجام آزمون های موسسه ، توسط کمیته انتخاب و نامگذاری رقم سازمان انتخاب و نامگذاری میشوند . موسسات تحقیقاتی مذکور باید در زمان درخواست ثبت ارقام جدید ، نام تایید شده کمیته انتخاب و نامگذاری رقم سازمان را در اظهارنامه ثبت رقم درج نمایند
  • تبصره - 2 - در صورت که نام پیشنهادی ، مورد پذیرش موسسه قرار نگرفت متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ اعلام کتبی موسسه ، نام دیگری را پیشنهاد نماید . در صورتی که روز آخر فرصت یاد شده مصادف با تعطیلی رسمی باشد ؛ نخستین روز کاری بعد از تعطیلی ، آخرین فرصت خواهد بود
  • تبصره - 3 - استفاده از ارقام ثبت شده باید منحصرا با نام ثبت شده صورت پذیرد . استفاده از نام رقم مورد حمایت برای همه کسانی که از آن بهره برداری می نمایند ، الزامی است ولو اینکه دوره حمایت از آن رقم به پایان رسیده باشد .
 • ماده - 4 - رقم ثبت شده را میتوان با نام و یا علامت تجاری مشابه با نام رقم ثبت شده عرضه نمود مشروط به آن که مجوزرهای لازم از صاحب امتیاز اخذ شود
 • ماده - 5 - فرایند درخواست ثبت
  • بند - 1 - فرایند ثبت ارقام جدید گیاهی از تاریخ ارایه اظهارنامه ثبت رقم به موسسه آغاز میشود
  • بند - 2 - اظهارنامه ثبت رقم باید به زبان فارسی تکمیل شده و حاوی اطلاعات ذیل باشد :
   • بند - الف - نام ، مشخصات شناسنامه ای ، نشانی و کد پستی ، شغل و تابعیت متقاضی ثبت و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران
   • بند - ب - نام ، مشخصات شناسنامه ای ، نشانی و کد پستی ، شغل و تابعیت قائم مقام قانونی متقاضی ثبت و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران ، در صورتی که ارایه اظهارنامه توسط قائم مقام قانونی صورت پذیرفته باشد ؛
   • بند - ج - نام جنس و گونه ؛
   • بند - د - نام پیشنهادی رقم ؛ ه توصیف فنی رقم ؛ و توصیف رسمی رقم ( شامل مشخصات متمایز کننده رقم ).
  • بند - 3 - متقاضی باید همزمان با تسلیم اظهارنامه ثبت رقم ، مدارک و مواد ژنتیکی موردنیاز را جهت بررسی های فنی به موسسه تحویل نماید
  • بند - 4 - اظهارنامه ثبت هر رقم باید بطور جداگانه تکمیل شود
  • بند - 5 - پذیرش اظهارنامه ثبت رقم پس از وصول رسید پرداخت هزینه های ثبت صورت خواهد پذیرفت
  • بند - 6 - موسسه هزینه های ثبت رقم را براساس تعرفه های تعیین شده توسط هیات امناء اخذ مینماید . دستورالعمل تعرفه های تعیین شده ، توسط موسسه به عموم اعلام میشود
  • بند - 7 - اگر دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی بطور مشترک درخواست ثبت یک رقم را بنمایند ، باید درصد سهم هر یک از آن ها در اظهارنامه ثبت رقم بطور مشخص تعیین شده باشد
  • بند - 8 - درخواست متقاضی به هزینه وی در ر وزنامه رسمی و نشریه موسسه آگهی خواهد شد
  • بند - 9 - هرگونه اعتراضی نسبت به اظهارنامه ثبت رقم ، ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار آگهی موضوع بند (8) قابل بررسی میباشد
  • بند - 10 - اشخاص معترض باید اطلاعات ، مدارک و مواد ژنتیکی را جهت بررسی های فنی ظرف مهلت مقرر در بند (9) به موسسه تحویل نمایند
  • بند - 11 - اگر اظهارنامه های مشابه از اشخاص مختلف برای ثبت به موسسه ارایه شود ، اولویت ثبت با اظهارنامه ای است که زودتر به موسسه و اصل شده باشد
  • بند - 12 - در صورتی که متقاضی ثبت رقم ، قبلا در یکی از کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران توافقنامه حمایت از حقوق مالکیت معنوی ارقام جدید گیاهی منعقد نموده اند درخواست ثبت رقم یاد شده را نموده باشد ، دارای حق تقدم خواهد بود مشروط به آن که از تاریخ درخواست مذکور بیش از 12 ماه نگذشته باشد
 • ماده - 6 - بررسی فنی رقم
  • بند - 1 - موسسه صحت اطلاعات ارایه شده در اظهارنامه ثبت رقم را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهد
   • بند - الف - دارا بودن شرایط مندرج در ماده (2) این آیین نامه
   • بند - ب - تائید خصوصیات ویژه رقم مورد ادعای متقاضی ؛
   • تبصره - - - موسسه موظف است دستورالعمل های اجرایی آزمون تمایز ، یکنواختی و پایداری ارقام گونه های مختلف را تهیه و منتشر نماید
  • بند - 2 - موسسه میتواند در صورت لزوم بررسی های فنی مندرج در بند های (2) ، (3) و (4) ماده (2) و بند (1) ماده (6) این آیین نامه را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید
  • بند - 3 - متقاضی ثبت رقم موظف است مواد گیاهی ، اطلاعات و مدارک تکمیلی را که ممکن است برای انجام بررسی های فنی ثبت رقم لازم باشد به موسسه ارایه نماید
  • بند - 4 - در صورتی که متقاضی ثبت رقم ظرف مدت یک ماه اطلاعات ، مدارک و مواد گیاهی موضوع بند (3) را به موسسه ارایه ننماید ، اظهارنامه ثبت رقم رد خواهد شد . مگر اینکه متقاضی دلایل موجهی را در این خصوص ارایه نماید
   • تبصره - - - موسسه میتواند در صورت لزوم در هر مرحله از بررسی فنی رقم ، با تشکیل کار گروه های فنی متشکل از متخصصین امر از نظرات مشورتی آن ها استفاده نماید
  • بند - 5 - قبول یا رد اظهارنامه براساس اطلات منتج در هر مرحله از بررسی های فنی برعهده کمیته فنی ثبت رقم میباشد . این کمیته متشکل است از معاون شناسایی و ثبت ارقام موسسه و 4 نفر متخصص صاحب نظر که برحسب نوع محصول توسط رییس موسسه برای مدت 2 سال انتخاب میشوند . کمیته میتواند در صورت نیاز از سایر متخصصین واجد شرایط دعوت به عمل آورد . انتخاب مجدد اعضا کمیته بلامانع میباشد
  • بند - 6 - کمیته فنی ثبت رقم مجاز است برای احراز شرایط ثبت رقم ، اطلاعات به دست آمده از روش های مختلف « آزمون مستقیم »، « مشاهده در محل » و « بررسی اطلاعات و اسناد موجود مربوط به کشورهایی که عضو کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی بوده و با ج . ا . ایران توافقنامه حمایت از حقوق مالکیت معنوی دارند » را مبنای تصمیم گیری قرار دهد
 • ماده - 7 - ثبت رقم و اعطای حقوق به نژادگر
  • بند - 1 - موسسه در صورت احراز شرایط مندرج در مواد (2) ، (5) و (6) این آیین نامه نسبت به ثبت رقم اقدام نموده و امتیاز حقوق به نژادگر را اعطا مینماید
  • بند - 2 - موسسه باید نتیجه تایید یا عدم تایید ثبت رقم و اعطا امتیاز حقوق به نژادگر را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل بررسی فنی موضوع ماده (6) این آیین نامه به متقاضی اعلام نماید
 • ماده - 8 - انتقال حقوق به نژادگر
  • بند - 1 - امتیاز حقوق به نژادگر ناشی از ثبت رقم همانند سایر اموال و دارایی ها ، قابل انتقال است
  • بند - 2 - هرگونه انتقال حقوق به نژادگر باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و کتبا به موسسه اطلاع داده شود
 • ماده - 9 - شرایط اعطای حقوق به نژادگر :
  • بند - 1 - امتیاز حقوق به نژادگر به وی یا قائم مقام قانونی او تعلق میگیرد
  • بند - 2 - اگر دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به صورت مشترک رقمی را به ثبت رسانده باشند ، امتیاز حقوق به نژادگر براساس بند (7) ماده (5) این آیین نامه بین آن ها تقسیم خواهد شد .
  • بند - 3 - چنانچه « اصلاح » و یا « کشف توام با بهبود » رقم گیاهی در نتیجه مأموریت یا پیمان استخدامی باشد حقوق به نژادگر متعلق به کارفرما خواهد بود ؛ مگر آن که خلاف آن در قرارداد استخدام شرط شده باشد
 • ماده - 10 - حمایت از رقم
  • بند - 1 - با توجه به بند های (3) و (4) این ماده ، انجام فعالیت های زیر در ارتباط با رقم مورد حمایت به عنوان مواد قابل تکثیر منوط به اخذ مجوز کتبی از دارنده امتیاز حقوق به نژادگر میباشد :
   • بند - الف - تولید یا تکثیر
   • بند - ب - آماده سازی به منظور تکثیر
   • بند - ج - عرضه به منظور استفاده تجاری
   • بند - د - صادرات مواد قابل تکثیر ،
   • بند - ه - واردات مواد قابل تکثیر
   • بند - و - انبار کردن و ذخیره سازی مواد قابل تکثیر به منظور انجام یکی از موارد ( الف ) تا ( ه ) این بند ،
  • بند - 2 - مجوز صادره توسط صاحب امتیاز ممکن است منوط به شرایط و محدودیت هایی باشد . در صورت عدم اخذ مجوز از صاحب امتیاز حقوق به نژادگر ، بهره برداری از محصولی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از گیاه یا مواد برداشت شده به دست آید ، غیر مجاز میباشد
  • بند - 3 - شرایط مندرج در بند های (1) و (2) این ماده به موارد زیر نیز تعمیم می یابد
   • بند - الف - ارقامی که اساسا از یک رقم مورد حمایت به دست آمده باشند که خود از رقم دیگری مشتق نشده باشد
   • بند - ب - ارقامی که براساس بند (2) ماده (2) به طور واضح از رقم مورد حمایت متمایز نباشند
   • بند - ج - ارقامی که تولیدشان مستلزم استفاده مکرر از رقم مورد حمایت باشد .
   • تبصره - - - رقمی مشتق شده از رقم دیگر قلمداد میگردد که : اولا از رقم اولیه یا رقم دیگری که خود از یک رقم اولیه مشتق شده به دست آید ، به طوریکه ویژگی های اصلی ناشی از ژنوتیپ رقم اولیه حفظ شود ؛ ثانیا به وضوح از رقم اولیه قابل تشخیص باشد ؛ ثالثا ویژگی های اصلی آن به جز تفاوت های ناشی از فرایند اشتقاق ، از نظر تظاهر صفات اصلی که مختص ژنوتیپ و یا ترکیب ژنوتیپ ها است ، شبیه رقم اولیه باشد
  • بند - 4 - دوره حمایت از حقوق به نژادگر به مدت مقرر در ماده (5) قانون خواهد بود
  • بند - 5 - معافیت از حقوق به نژادگر : موارد زیر در خصوص استفاده از رقم مورد حمایت مشمول حقوق به نژادگر نمی شود :
   • بند - الف - استفاده از رقم مورد حمایت برای اهداف غیر تجاری
   • بند - ب - استفاده برای تحقیقات به نژادی ارقام جدید ؛
   • بند - ج - بذر خود مصرفی کشاورزان خرده پا از رقم مورد حمایت
   • تبصره - - - شمول کشاورزان خرده پا حسب نوع محصول ، نوع کشت و منطقه جغرافیایی توسط موسسه تعیین خواهد شد
  • بند - 6 - استیفای حقوق به نژادگر : حقوق به نژادگر شامل « مواد گیاهی رقم مورد حمایت » ، « مواد حاصل از هرگونه فرایند بر مواد برداشت شده از رقم مورد حمایت » و « هر نوع ماده استخراج شده از مواد مذکور » نمی شود ، مشروط به آن که رقم مورد حمایت توسط صاحب امتیاز یا با مجوز او فروخته شده یا به بازار عرضه شده باشد
  • بند - 7 - پایش رقم مورد حمایت
   • بند - الف - موسسه مجاز است در صورت درخواست صاحب امتیاز حقوق به نژادگر ، تولید و تکثیر بذر یا نهال رقم مورد حمایت را در کشور به موجب قراردادی پایش نماید
   • بند - ب - دارنده صاحب امتیاز حقوق به نژادگر در طی دوره ای که حقوق مذکور معتبر است ، ملزم خواهد بود که در صورت درخواست موسسه ، نمونه های قابل قبولی از مواد گیاهی قابل تکثیر رقم مورد حمایت را ارایه دهد تا با ویژگی های رقم ثبت شده مطابقت داده شود
   • بند - ج - صاحب امتیاز حقوق به نژادگر در طی دوره ای که امتیاز حقوق وی معتبر است ، ملزم خواهد بود که در صورت لزوم ، اطلاعات و مدارک لازم جهت حصول اطمینان از انجام صحیح وظایف قانونی مرتبط با رقم مورد حمایت را در اختیار موسسه قرار دهد
 • ماده - 11 - اطلاع رسانی
  • بند - 1 - اطلاعات موضوع بند (2) ماده (5) این آیین نامه در موسسه نگهداری میشود
  • بند - 2 - هر شخصی که به موجب قانون ذی نفع باشد میتواند به مدارک و اطلاعات ذیل دسترسی یابد
   • بند - الف - مدارک مربوط به درخواست های موضوع این آیین نامه ؛
   • بند - ب - مدارک مربوط به اعطای امتیاز حقوق به نژادگر ؛
   • بند - ج - مدارک مربوط به بررسی های مزرعه ای ، آزمایشگاهی و گلخانه ای در ارتباط با رقم موردنظر ؛
  • بند - 3 - موسسه ملزم است کلیه مدارک مربوط به ثبت رقم را به مدت 10 سال بعد از انصراف یا رد اظهارنامه یا انقضا یا لغو امتیاز حقوق به نژادگر حفظ نم
 • ماده - 12 - چاپ و انتشارات : موارد ذیل به هزینه متقاضی در ر وزنامه رسمی و نشریه موسسه منتشر خواهد شد
  • بند - الف - درخواست ثبت رقم ،
  • بند - ب - انصراف از اظهارنامه ثبت رقم ،
  • بند - ج - رد اظهارنامه ثبت رقم
  • بند - د - اعطای امتیاز حقوق به نژادگر ،
  • بند - ه - واگذاری امتیاز و مجوز های مربوط به امتیاز حقوق به نژادگر ،
  • بند - و - تغییر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت رقم و دارندگان امتیاز حقوق به نژادگر
  • بند - ز - لغو امتیاز حقوق به نژادگر
  • بند - ح - هرگونه اعلامیه دیگری در ارتباط با ثبت ارقام که به تشخیص موسسه چاپ آن ضروری باشد
 • ماده - 13 - فسخ حقوق به نژادگر : در شرایط ذیل حقوق به نژادگر فسخ میشود
  • بند - 1 - چنانچه رقم مورد حمایت شرایط مندرج در بند های (3) و (4) ماده (2) این آیین نامه را از دست داده باشد
  • بند - 2 - در صورتی که از صاحب امتیاز حقوق به نژادگر ، انجام یکی از موارد ذیل درخواست شود و وی ظرف مدت شش ماه
   • بند - الف - اطلاعات ، اسناد و مواد گیاهی را که برای تداوم حمایت از رقم موردنظر لازم است ، ارایه ندهد
   • بند - ب - وجوه سالانه مربوط به حمایت از رقم را پرداخت نکند ؛
   • بند - ج - نام مناسب به عنوان نام جایگزین رقم مورد حمایت پیشنهاد ننماید
 • ماده - 14 - ابطال حقوق به نژادگر : در موارد ذیل حقوق به نژادگر ابطال میگردد
  • بند - 1 - رقم در زمان اعطای امتیاز حقوق به نژادگر فاقد شرایط مندرج در بند های (1) و (2) ماده (2) این آیین نامه بوده باشد
  • بند - 2 - امتیاز حقوق به نژادگر به اشتباه به شخصی اعطا شده باشد که ذی حق آن نبوده است .
 • ماده - 15 - تعرفه های مربوط به ثبت ارقام جدید گیاهی و حمایت از حقوق به نژادگر و نحوه پرداخت آن ها براساس دستورالعمل های جداگانه ای خواهد بود که با پیشنهاد موسسه به تصویب هیات امناء خواهد رسید
 • ماده - 16 - این آیین نامه در 16 ماده در تاریخ 18/7/1388 به تصویب هیات امناء سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی رسیده است
 • بند - آیین نامه معرفی ارقام گیاهی : - هیات امناء سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی در دوازدهمین جلسه هیات امناء مورخ 18/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 253/52/7961 مورخ 8/7/1388 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با استناد به تبصره (2) ماده (3) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی آیین نامه معرفی ارقام گیاهی را به شرح ذیل تصویب نمود : آیین نامه معرفی ارقام گیاهی :
  • ماده - 1 - تعاریف : قانون : منظور قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382 است . هیات امناء : هیات امنای موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون است . موسسه : موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موضوع ماده (2) قانون است . به نژادگر : شخص حقیقی یا حقوقی است که رقم گیاهی را برای اولین بار « اصلاح » و یا « کشف و سپس بهبود بخشیده » باشد . مواد قابل تکثیر : عبارت از بذر و سایر اندام های گیاهی تکثیرشونده میباشد . اظهارنامه : درخواست معرفی رقم گیاهی است که به موسسه ارایه میگردد . تاریخ مندرج در این درخواست تاریخ اظهارنامه محسوب میشود .
  • ماده - 2 - شرایط معرفی رقم : رقمی قابل معرفی است که واجد شرایط ذیل باشد
   • بند - 1 - قبلا توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر معرفی و یا ثبت نشده باشد ؛
   • بند - 2 - رقم قابل معرفی باید از ارقام دیگر متمایز بوده و دارای یکنواختی و پایداری ( DUS - Distinctness , Uniformity and Stability ) باشد ؛
   • بند - 3 - رقم باید حداقل استاندارد های موردنیاز را با توجه به گونة گیاهی و دستورالعمل های مربوطه در کشور دارا باشد ؛
   • بند - 4 - در آزمایش های بررسی ارزش زراعی ( VCU - Value for Cultivation and Use )، موارد ادعا و برتری های اعلام شده توسط به نژادگر به اثبات رسیده باشد
   • تبصره - 1 - عبارت معرفی ( Introduction ) در این آیین نامه به منزله معرفی رقم بعد یا همزمان با ثبت است
   • تبصره - 2 - معرفی رقم به منظور تجاری سازی پس از انجام آزمون های لازم توسط موسسه انجام میگیرد
   • تبصره - 3 - کلیه مسئولیت های مرتبط با فرایند تولید ارقام جدید گیاهی ( آزادسازی = Release ) که بوسیله موسسات تحقیقاتی صورت میگیرد ، برعهده موسسات ذی ربط بوده و دستورالعمل اجرایی آن توسط سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی تهیه و به موسسات ذی ربط ابلاغ میگردد
   • تبصره - 4 - استاندارد ها و دستورالعمل های موضوع این ماده توسط موسسه برای هر محصول تهیه ، تدوین و اعلام خواهد شد
  • ماده - 3 - فرایند بررسی اظهارنامه معرفی رقم
   • بند - 1 - فرایند معرفی ارقام گیاهی از تاریخ ارایه اظهارنامه معرفی رقم به موسسه آغاز میشود
   • بند - 2 - اظهارنامه معرفی رقم باید به زبان فارسی تکمیل شده و حاوی اطلاعات ذیل باشد
    • بند - الف - نام ، مشخصات شناسنامه ای ، نشانی و کد پستی ، شغل و تابعیت متقاضی معرفی رقم و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران ؛ ب
    • بند - ب - نام ، مشخصات شناسنامه ای ، نشانی و کد پستی ، شغل و تابعیت قائم مقام قانونی متقاضی معرفی رقم و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران ، در صورتی که ارایه اظهارنامه توسط قائم مقام قانونی صورت پذیرفته باشد ؛
    • بند - ج - نام جنس و گونه ؛
    • بند - ج - نام جنس و گونه ؛
    • بند - د - نام پیشنهادی رقم ؛
    • بند - ه - توصیف فنی رقم شامل اطلاعات مربوط به موارد ادعا و برتری رقم
   • بند - 3 - متقاضی باید همزمان با تسلیم اظهارنامه معرفی رقم ، مقدار موردنیاز هسته های اولیه بذر یا نهال را براساس دستورالعمل مربوط تهیه و به موسسه ارایه نماید
   • بند - 4 - اظهارنامه معرفی هر رقم باید بطور جداگانه تکمیل شود
   • بند - 5 - پذیرش اظهارنامه معرفی رقم پس از وصول رسید پرداخت هزینه های معرفی صورت خواهد پذیرفت
   • بند - 6 - موسسه هزینه های معرفی رقم را براساس تعرفه های تعیین شده توسط هیات امناء اخذ مینماید . دستورالعمل تعرفه های تعیین شده ، توسط موسسه به عموم اعلام میشود
  • ماده - 4 - فرایند بررسی فنی معرفی رقم
   • بند - 1 - اظهارنامه معرفی رقم به انضمام مدارک لازم توسط موسسه بررسی میشود و در صورتی که مطابق با آیین نامه تهیه شده باشد و اشکال اساسی نداشته باشد ، جهت انجام آزمون های لازم به کمیته معرفی رقم ارسال میشود
   • بند - 2 - کمیته معرفی رقم انجام آزمون تمایز ، یکنواختی و پایداری ( DUS ) را به کمیته فنی ثبت رقم و انجام آزمون ارزش زراعی ( VCU ) را به گروه های کاری محصولی که به همین منظور تعیین میشوند ، ارجاع خواهد نمود
   • بند - 3 - موسسه موظف است نظرات فنی و تخصصی موسسات مرتبط تحقیقاتی ، در خصوص ارقام بخش خصوصی را نیز استعلام نماید . موسسات مذکور باید حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به ارایه پاسخ به موسسه اقدام نمایند
   • بند - 4 - گروه کاری محصولی موظف است بلافاصله پس از دریافت اظهارنامه معرفی رقم و هسته های اولیه ، براساس دستورالعمل های موسسه ، اقدام به بررسی فنی و امکان سنجی انجام آزمون نماید
   • بند - 5 - گروه کاری محصولی ، حداکثر ظرف مدت 14 روز ، نسبت به ارسال گزارش امکان انجام آزمون ارزش زراعی به کمیته معرفی رقم اقدام خواهد کرد
   • بند - 6 - کمیته معرفی موظف است ظرف مدت 14 روز پس از دریافت گزارش گروه کاری ، نسبت به بررسی و اظهارنظر نهایی اقدام و نتیجه را به موسسه اعلام نماید
   • بند - 7 - موسسه موظف است مراتب عدم تایید و یا کافی نبودن دلایل و اطلاعات مرتبط با رقم مورد بررسی را حداکثر ظرف مدت 14 روز با ذکر دلیل به متقاضی اعلام نماید .
   • بند - 8 - گروه کاری محصولی موظف است در صورت امکان انجام آزمون ارزش زراعی ، اقدامات و هماهنگی های لازم را برای انجام آزمون در مناطق مناسب منطبق با ادعای به نژادگر به عمل آورد . گروه کاری محصولی مجاز است برای انجام آزمون ارزش زراعی از مراکز و موسسات تحقیقاتی ذی ربط نیز استفاده نماید
   • بند - 9 - نتایج « آزمون تمایز ، یکنواختی و پایداری » و « آزمون ارزش زراعی » حداکثر ظرف مدت 30 روز برای اتخاذ تصمیم به کمیته معرفی رقم ارایه خواهد شد .
   • بند - 10 - کمیته معرفی رقم نتیجه نهایی بررسی فنی معرفی رقم را حداکثر ظرف مدت 30 روز به موسسه گزارش خواهد نمود
   • بند - 11 - موسسه پس از وصول تأییدیه از کمیته معرفی رقم نسبت به ابلاغ آن به متقاضی اقدام مینماید
   • بند - 12 - موسسه موظف است نام ارقام تایید شده را جهت استحضار به دبیر هیات امناء و رییس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ارایه نماید
    • تبصره - - - در صورتی که روز آخر فرصت های مقرر مصادف با تعطیلی رسمی باشد ؛ نخستین روز کاری بعد از تعطیلی ، آخرین فرصت محسوب خواهد شد .
  • ماده - 6 - کمیته معرفی رقم : کمیته معرفی رقم در موسسه مستقر بوده و اعضا آن عبارتند از
   • بند - 1 - رییس موسسه ( رییس کمیته )
   • بند - 2 - معاون شناسایی و ثبت ارقام گیاهی موسسه ( دبیر کمیته )
   • بند - 3 - دو نفر متخصص به نژادگر گیاهان دگرگشن ( حسب مورد )
   • بند - 4 - دو نفر متخصص به نژادگر گیاهان خودگشن ( حسب مورد )،
   • بند - 5 - یک نفر نماینده تام الاختیار سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ( عضو ثابت )،
   • بند - 6 - یک نفر نماینده تام الاختیار معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی ( عضو ثابت )
   • بند - 7 - رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ( عضو ثابت )
   • بند - 8 - رییس موسسه محصولی ذی ربط ( حسب مورد )،
   • بند - 9 - معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر موسسه ( عضو ثابت )
   • بند - 10 - رییس بانک ژن گیاهی ملی ایران ( عضو ثابت )
   • بند - 11 - رییس بانک ژن گیاهان جنگلی و مرتعی ( عضو ثابت )،
   • تبصره - - - متخصصین صاحب نظر در بند های 3 و 4 به پیشنهاد رییس موسسه و با حکم رییس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع میباشد .
  • ماده - 5 - موسسه موظف است نام رقم تایید شده را در فهرست ارقام ملی منتشر نماید
  • ماده - 7 - شرح وظایف کمیته معرفی رقم
   • بند - 1 - تدوین و تصویب آیین نامه داخلی کمیته ؛
   • بند - 2 - تهیه و تدوین کلیه دستورالعمل های موردنیاز معرفی رقم ؛
   • بند - 3 - تعیین حداقل استاندارد های موردنیاز هر نوع محصول در رابطه با معرفی رقم ؛
   • بند - 4 - هدایت و نظارت بر فرایند انجام آزمون های ارزش زراعی ارقام
   • بند - 5 - تشکیل گروه های کاری محصولی برای انجام آزمون ارزش زراعی ( VCU ) و بررسی های فنی
   • بند - 6 - اخذ نظر کمیته فنی ثبت رقم در خصوص ادعای تمایز ، یکنواختی و پایداری ( DUS ) در رابطه با معرفی رقم
   • بند - 7 - تأئید یا رد درخواست متقاضیان معرفی رقم براساس گزارش گروه کاری محصولی و کمیته فنی ثبت رقم ؛
   • بند - 8 - نامگذاری رقم براساس ماده (3) آیین نامه ثبت ارقام گیاهی ( ارقام ثبت شده با همان نام معرفی میشوند
  • ماده - 8 - این آیین نامه در 8 ماده در تاریخ 18/7/1388 به تصویب هیات امناء سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی رسیده است
 • بند - آیین نامه ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور - وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ، آیین نامه ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور : هیات امناء سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی در دوازدهمین جلسه هیات امناء مورخ 18/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 253/52/7961 مورخ 8/7/1388 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در اجرای تبصره (1) ماده (3) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی در زمینه ثبت ذخائر ژنتیک گیاهی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور را به شرح ذیل تصویب نمود : آیین نامه ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور
  • ماده - 1 - ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور صرفا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز میباشد
  • ماده - 2 - درخواست ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور فقط توسط بانک ژن گیاهی ملی ایران انجام میگیرد
  • ماده - 3 - موسسه به منظور ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور از اطلاعات شناسنامه ای و ارزیابی بانک ژن گیاهی ملی ایران استفاده خواهد نمود
  • ماده - 4 - هرگونه دسترسی و بهره برداری از ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور که جمهوری اسلامی ایران کشور تامین کننده آن ها محسوب میشود و نیز صادرات و خروج گونه های اهلی یا وحشی گیاهی که مرکز پیدایش یا مرکز تنوع آن ها جمهوری اسلامی ایران باشد منوط به پذیرش و رعایت شرایط موافقتنامه های انتقال مواد و منابع ژنتیکی توسط متقاضیان خواهد بود
  • ماده - 5 - متن و محتوای موافقتنامه های انتقال مواد و منابع ژنتیکی توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با همکاری بانک ژن گیاهی ملی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد
  • ماده - 6 - این آیین نامه در 6 ماده در تاریخ 18/7/1388 به تصویب هیات امناء سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی رسیده است