iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - هر کس بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف اراضی مزروعی و باغات و قلمستان ها و اراضی و مراتع ملی شده و جنگل های ملی و امثال آن ها و منابع آب و موسسات کشاورزی و تاسیسات دامداری و واحد های کشت و صنعت واقع در محدوده شهر ها و روستا ها بنماید اعم از اینکه اراضی مزبور زراعت شده و یا در حال آیش باشد و نیز هر کس با صحنه سازی از قبیل پی کنی - دیوارکشی - کرت بندی - نهرکشی - غرس اشجار - زراعت و امثال آن ها به تهیه آثار تصرف در اراضی متصرفی دیگری به منظور متصرف و ذی حق معرفی کردن خود اقدام نماید به حبس جنحه ایاز سه ماه تا یک سال محکوم میشود و به علاوه دادگاه میتواند مرتکب را به اقامت اجباری از سه ماه تا یک سال در یکی از نقاطی که وزارت دادگستری تعیین خواهد نمود محکوم نماید .
    • تبصره - - - هرگاه شاکی خصوصی نسبت به جرم متهم یا محکوم گذشت نماید تعقیب در هر حال موقوف و مجازات معلق میگردد .
  • ماده - 2 - هرگاه جرم در روستا به وسیله غیر ساکنان آن روستا صورت گیرد و مرتکبین از دو نفر بیشتر باشند مجازات مرتکبین از سه ماه تا سه سال حبس جنحه ای به علاوه اقامت اجباری از یک تا سه سال در یکی از نقاطی که وزارت دادگستری تعیین میکند خواهد بود .
  • ماده - 3 - رسیدگی به جرایم فوق در دادسرا های عمومی و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام قرار بازداشت موقت متهم صادر خواهد شد .
  • ماده - 4 - هرگاه اعمال مذکور قبل از تصویب این قانون واقع شده باشد و موضوع در هیات های مندرج در قوانین مصوب 14/1 و 2/5/58 مطرح شده باشد اعم از اینکه به صدور حکم منتهی شده یا نشده باشد هرگاه مرتکب ظرف ده روز از تاریخ اجرای این قانون ملک را به متصرف قبلی تحویل ننماید مشمول مقررات این قانون خواهد بود
  • ماده - 5 - در مورد مواد یک و چهار تعقیب کیفری منوط به شکایت متضرر از جرم است و در صورت گذشت حسب مورد تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد . شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران