iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - دستگاه های اجرایی مکلفند منابع مالی لازم برای تامین آب ، برق و گاز تا درب واحد های صنعتی و مجتمع های تولیدی کشاورزی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی را محاسبه و سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند تا از محل مناسب بودجه ای تامین اعتبار و نسبت به اجرای زیرساخت ها اقدام نمایند
  • بند - 2 - مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران با پیشنهاد هیات مدیره نسبت به کاهش قیمت واگذاری متناسب با اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه برای آماده سازی شهرک ها و نواحی صنعتی قبل از شروع بهره برداری اقدام نمایند