iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - ماده (6) به شرح زیر اصلاح میشود : ماده 6 فرایند ارزیابی پیمانکاران برای دعوت به مناقصه محدود با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار و با ذکر ادله به شرح زیر است :
    • بند - الف - فراخوان نخست .
    • بند - ب - دعوت به ارزیابی توان اجرای کار .
    • بند - پ - بررسی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران ، به منظور دعوت به ارایه پیشنهاد .»
  • بند - 2 - متن زیر جایگزین ماده (8) و تبصره (1) آن گردیده و شماره تبصره های (2) و (3) به شماره های (1) و (2) اصلاح میگردد : ماده 8 در مناقصه محدود برای فراخوان نخست نیاز به انتشار آگهی ( انجام ترتیبات موضوع بند های « ب »، « ج » و « د » ماده (13) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383) نیست و فراخوان از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (26) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به اطلاع مناقصه گران می رسد .
  • بند - 3 - متن زیر به عنوان بند های « چ » و « ح » به ماده (9) اضافه میگردد : چ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه . ح مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن ( در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد ) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد ، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه میشود . معاون اول رییس جمهور پرویز داودی