iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
  • بند - الف - تالاب : مطابق بند «1» ماده (1) کنوانسیون رامسر شامل با تلاق ، لجن زارها و آب های طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقت که آب های شور یا شیرین یا تلخ در آن به صورت راکد یا جاری یافت میشود و از جمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آن ها در پایین ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند .
  • بند - ب - دریاچه : نوعی تالاب است اعم از شور یا شیرین که به آب های آزادراه ندارد .
  • بند - ج - حریم : قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریاچه یا تالاب باشد .
  • بند - د - حدود اراضی مستحدث : زمین هایی پایین تر از حد بستر که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها ( به استثنای دریاچه ارومیه ) و یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ( به استثنای مرداب و برکه طبیعی ) ظاهر و ایجاد شده یا خواهد شد .
  • بند - ه - حد بستر : آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالاب ها و دریاچه های موضوع این آیین نامه که در یک دوره زمانی معین ( براساس داده های ثبت شده موجود ) ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت نیرو تعیین میگردد .
 • ماده - 2 - عرض حریم تالاب ها ( به استثناء مرداب و برکه طبیعی ) عرصه ای به عرض 150 متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین میگردد .
  • تبصره - - - وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه ، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی عرض حریم تالاب ها و دریاچه های موضوع این آیین نامه را براساس شاخص های زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین نماید .
 • ماده - 3 - وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به علامت گذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدث و علامت گذاری حد حریم ظرف سه ماه اقدام نمایند .
 • ماده - 4 - دریاچه های احداثی پشت سدها و مخزن و تاسیسات آبی و کانال های عمومی از موضوع این آیین نامه خارج بوده و تابع قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب 1344 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و سایر قوانین مربوط خواهد بود .
 • ماده - 5 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبارات موردنیاز برای اجرای این آیین نامه را در سقف بودجه سنواتی پیشنهادی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .
 • ماده - 6 - به منظور نظارت بر انجام به موقع وظایف دستگاه های موضوع این آیین نامه دستگاه های یاد شده مکلفند گزارش سالیانه مراحل پیشرفت اجرای آیین نامه و در صورت لزوم موانع مشکلات اجرایی آن را به هیات وزیران گزارش نمایند . این تصویبنامه در تاریخ 14/1/1387 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . معاون اول رییس جمهور پرویز داودی