iranmatikanlogo
logo
 • بند - 1 - ماده (2) و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابند : ماده 2_ بیست درصد از درآمد حاصل از دریافت جرایم و فروش مواد بازداشتی موضوع ماده (28) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که با توجه به قوانین مربوط به قاچاق وصول میشود به نسبت های مندرج در زیر تقسیم میشود : 1- مامورین کاشف سازمان 45 درصد 2- مامورین انتظامی و مامورین محیط زیست 30 درصد 3- مخبرین 25 درصد
  • تبصره - 1 - مخبر کسی است که وقوع جرم قاچاق را به ماموران وزارت جهاد سازندگی – سازمان جنگل ها و مراتع کشور – اطلاع دهد . در صورتی که مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند یا به نظر ماموران وزارت جهاد سازندگی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور افشای نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذکر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند .
  • تبصره - 2 - در صورتی که کسی به دو عنوان ، ذی سهم باشد فقط حق دریافت سهم زیادتر را خواهد داشت .
  • تبصره - 3 - در صورت تعداد مامورین کاشف ، مامورین انتظامی و مخبرین ، سهم مقرر بین آنان به تساوی تقسیم خواهد شد .
  • تبصره - 4 - سهمیه های مقرر در این ماده در صورتی پرداخت خواهد شد که پرونده های امر منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد .
 • بند - 2 - ماده (12) و تبصره آن به شرح زیر تغییر می یابد : ماده 12- حداکثر مصرف شخصی چوب و هیزم و ذغال مقرر در قسمت آخر ماده (48) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع برای هر خانوار روستایی مجاور شهر در هر سال به قرار زیر تعیین میشود . 1- چوب یک متر مکعب 2- هیزم سی استر 3- ذغال یک صد کیلوگرم .
  • تبصره - - - در صورتی که مصرف کنندگان نیاز به میزان بیشتری از حداکثر معین شده در این ماده را پیدا کنند باید از نزدیک ترین واحد تابع سازمان جنگل ها و مراتع به محل اقامت خود گواهی لازم را اخذ نمایند . معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی