iranmatikanlogo
logo
 • بند - الف - در ماده ( 42 )
  • بند - 1 - جریمه نقدی بریدن ، ریشه کن کردن و سوزاندان هر اصله نهال ، یک صد هزار ( 000/100 ) ریال تا دیست و پنجاه هزار ( 000/250 ) ریال به ترتیب ذیل : 1 - 1 - نهال درختان موضوع ماده ( 1 ) ( قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور - مصوب 1371 ) و گونه های کهور ، آکاسیا و کنار ، دویست پنجاه هزار ( 000/250 ) ریال . 1 - 2 - نهال درختان دسته دوم موضوع بند ( 17 ) ماده ( 1 ) ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ) ، یک صد پنجاه هزار ( 000/150 ) ریال . 1 - 3 - نهال درختنان سائر گونه ها ، یک صدهزار ( 000/100 ) ریال .
  • بند - 2 - جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر متر مکعب چوب ، هیزم ذغال از آن ، دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال تا پنج میلیون ( 000/000/5 ) ریال به نحو ذیل : 2 - 1 - درختان موضوع ماده ( 1 ) ( قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور - مصوب 1371 ) و گونه های کهور ، آکاسیا و کنار ، پنج میلیون ( 000/000/5 ) ریال . 2 - 2 - درختان دسته دوم موضوع بند ( 17 ) ماده ( 1 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ) ، سه میلیون و پانصد هزار ( 000/3500 ) ریال . 2 - 3 - درختنان سائر گونه ها ، دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال .
 • بند - ب - در ماده ( 43 ): میزان جرایم نقدی موضوع این ماده به ترتیب زیر چهارصد هزار ( 000/400 ) ریال تا یک میلیون ( 000/000/1 ) ریال .
  • بند - 1 - بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری ، چهارصد هزار ( 000/400 ) ریال .
  • بند - 2 - بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری ، یک میلیون ( 000/000/1 ) ریال .
 • بند - ج - در ماده ( 44 ) : جریمه ریالی چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور تعیین و آگهی شده است ، سیصد و بیست هزار ( 000/320 ) ریال برای هر راس بز .
 • بند - د - در ماده ( 46 ) : جریمه نقدی کت یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی ، دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال تا پنج میلیون ( 000/000/5 ) ریال به نحو ذیل :
  • بند - 1 - درختان موضوع ماده ( 1 ) ، ( قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور - مصوب 1371 و گونه های کهور ، آکاسیا و کنار ، پنج میلیون ( 000/000/5 ) ریال .
  • بند - 2 - درختان دسته دوم موضوع بند ( 17 ) ماده ( 1 ) ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ) ، سه میلیون و پانصد هزار ( 000/500/3 ) ریال .
  • بند - 3 - درختان سائر گونه ها ، دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال
 • بند - ه - در ماده ( 50 ) : جریمه ریالی چرای غیر مجاز در محدوده جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره ( 2 ) ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها ، مراتع آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است ، برای هر واحد دامی معادل 20 درصد ( 20% ) ارزش متوسط آن در آن سال خواهد بود . معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف