iranmatikanlogo
logo
  • بند - الف - در قسمت (2) جزء ( الف ) بند (2) عبارت " معادل (1900) هزار تن " جایگزین عبارت " معادل (065/3) هزار تن " میشود
  • بند - ب - قسمت (3) جزء ( الف ) بند (2) به شرح زیر اصلاح میشود :
    • بند - 3 - قیمت فروش انواع کود شیمیایی در سال 1388 همانند سال 1387 تعیین میشود
  • بند - ج - در قسمت (10) جزء ( الف ) بند (2) عبارت " تا سقف (2230) هزار تن اقدام نمایند .( براساس متوسط قیمت سه ماه فوب خلیج فارس )" تا سقف (1750) هزار تن اقدام نموده و حداکثر قیمت براساس قیمت فوب خلیج فارس میباشد " اصلاح میشود
  • بند - د - قسمت (12) جزء ( الف ) بند (2) به شرح زیر اصلاح میگردد :
    • بند - 12 - کارمزد عوامل توزیع انواع کود شیمیایی مندرج در جدول شماره (2) تا ردیف دوم به ازای هر کیلو گرم چهل (40) ریال و بعد از آن به ازای هر کیلو گرم هشتاد و پنج (85) ریال تعیین میشود که از محل هزینه های تبعی تامین و کسر میگردد
  • بند - ه - در ردیف (11) جدول شماره (3) جزء ( ب ) بند (2) عدد "17500" جایگزین عدد " 1750" میشود .