iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - کلیات
  • ماده - 1 - هدف و کاربرد
   • بند - الف - هدف : در اجرای بند « د » ماده (23) قانون برگزاری مناقصات که در این آیین نامه به اختصار « قانون » نامیده میشود . ضوابط ، موازین و معیار های نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات به منظور تحقق موارد زیر تعیین میشوند :
    • بند - 1 - شفاف سازی و اطلاع رسانی به هنگام مناقصات
    • بند - 2 - رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق مناقصه گران .
    • بند - 3 - ایفای به هنگام و کامل تعهدهای طرف های مناقصه ( مناقصه گزاران و مناقصه گران
    • بند - 4 - تسریع در مراحل برگزاری مناقصه
   • بند - ب - کاربرد : تمام دستگاه های مناقصه گزار موضوع بند به ماده (1) قانون ، باید مقررات نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات را در کلیه معاملات بزرگ اعم از مناقصه و ترک مناقصه رعایت کنند . این نظام مشتمل است بر :
    • بند - 1 - اصول ، روش ها ، مقررات و استاندارد های مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات .
    • بند - 2 - نقش ها ، تصمیم ها و اقدام های انجام شده در فرایند برگزاری مناقصه .
    • بند - 3 - مفاد اسناد مربوط به برگزاری مناقصه از مرحله تامین منابع مالی تا انعقاد قرارداد و نحوه اطلاع رسانی آن ها .
  • ماده - 2 - تعاریف
   • بند - الف - در این تصویبنامه واژه ها و عبارت های زیر به جای واژه ها و عبارت های مشروح مربوط به کار میروند :
    • بند - 1 - قانون : قانون برگزاری مناقصات .
    • بند - 2 - سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
    • بند - 3 - مستندسازی : فرایندی که در آن اسناد مناقصه ، صورتجلسات و اطلاعات مربوط به تصمیم ها و اقدام های انجام شده در مراحل مناقصه ، ثبت و نگهداری میشوند .
    • بند - 4 - اطلاع رسانی : فرایندی که در آن اطلاعات مقرر در بند « الف » ماده (23) قانون در اختیار عموم قرار داده میشود .
    • بند - 5 - خلاصه اسناد : اطلاعاتی که به منظور آگاهی مناقصه گران از موضوع مناقصه ، طبق ماده (4) این آیین نامه ثبت و منتشر میشود .
    • بند - 6 - نظام اطلاع رسانی : سامانه هایی که به منظور اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان ایجاد میشود . نظام اطلاع رسانی : سامانه هایی که به منظور اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان ایجاد میشود .
    • بند - 7 - نظام مستندسازی : سامانه هایی که به منظور مستندسازی مناقصات از سوی سازمان ایجاد میشود .
    • بند - 8 - دستگاه مرکزی : واحد مرکزی دستگاه های موضوع بند « ب » ماده (1) قانون که طبق مقررات وظیفه راهبری واحد های تابعه را برعهده دارند .
    • بند - 9 - بانک اطلاعات مناقصات : سامانه هایی که مستندهای الکترونیکی مناقصات در آن نگهداری میشود .
    • بند - 10 - پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : سامانه هایی ( موضوع بند « ت » ماده «30» این آیین نامه ) که به واسطه آن ، دسترسی به مستندهای الکترونیکی تمام مناقصات ممکن میشود .
    • بند - 11 - نشانی : محلی حقیقی یا اعتباری که برای دریافت و تحویل مراسلات و مکاتبات تعیین میشود .
    • بند - 12 - فراخوان مناقصه : سندی که به صورت آگهی یا دعوتنامه ، با رعایت ماده (13) قانون ، به اطلاع مناقصه گران رسانده میشود .
    • بند - 13 - آگهی ارزیابی : فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه گران که در ر وزنامه های کثیرالانتشار منتشر میشود
    • بند - 14 - آگهی مناقصه : فراخوان عمومی که با رعایت بند های « ب » و « ج » ماده (13) قانون ، به منظور توزیع اسناد مناقصه آگهی میشود .
    • بند - 15 - دعوتنامه : فراخوانی که از طریق پست سفارشی ، تلکس ، پست الکترونیک یا نظایر آن با رعایت ماده (22) قانون ، به نشانی مناقصه گران ارسال میشود .
    • بند - 16 - استعلام : کاربرگ یا کاربرگهایی است که به طور یکسان به مناقصه گران ارسال و اطلاعات موردنیاز از آن ها دریافت میشود
    • بند - 17 - ارکان برگزاری مناقصه : مناقصه گزار ( موضوع بند « ب » ماده «2» قانون )، کمیسیون مناقصه ( موضوع ماده «5» قانون )، کمیته فنی بازرگانی ( موضوع بند « د » ماده «2» قانون )، هیات ترک مناقصه ( موضوع ماده « 28» قانون ) و هیات رسیدگی به شکایات ( موضوع ماده «7» قانون ).
    • بند - 18 - بایگانی اسناد مناقصه : فرایندی که در آن همه اسناد مناقصه به صورت مکتوب و به نحوی مطمئن در دستگاه مناقصه گزار ثبت و نگهداری میشود .
    • بند - 19 - ثبت : فرایندی که در هنگام ایجاد یا تغییر داده ها ، به ذخیره سازی اطلاعات در بایگانی مکتوب ، بانک اطلاعات یا پایگاه اطلاع رسانی منجر شود .
    • بند - 20 - مشاور : شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای خدمات مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه ، طراحی یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی ( به شرح مندرج در آیین نامه اجرایی بند « ه » ماده « 29» قانون ) .
    • بند - 21 - مدیر طرح : شخص حقوقی که طی قرارداد مشخص ، وظایف مدیریت بر انجام تعهدهای موضوع مناقصه را برعهده میگیرد .( برای معاملات کمتر از پنجاه برابر نصاب معاملات متوسط شخص حقیقی نیز از سوی مناقصه گزار میتواند انتخاب شود .)
    • بند - 22 - قیمت تراز شده : قیمت متناسب با کیفیت تعیین شده در اسناد مناقصه ( موضوع بند « الف » ماده «2» قانون ) که در مناقصات دو مرحله ای با لحاظ نمودن اثر کیفیت در قیمت تعیین میشود .
    • بند - 23 - جریان اطلاعات : جابجایی داده ها که موجب ثبت ، انتقال و دسترسی به اطلاعات لازم در سامانه اطلاع رسانی مناقصات میشود .
    • بند - 24 - دوره اطلاع رسانی بر خط : دوره زمانیکه مستندهای مناقصات در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به صورت بر خط جریان دارد .
    • بند - 25 - پاک کردن : حذف دائمی داده ها از بانک اطلاعات یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات .
    • بند - 26 - کنترل خطا : عملیاتی که برای تشخیص و تعیین اختلاف بین مستندها و داده های ارسالی و دریافتی در محیط بانک اطلاعات یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات انجام میشود .
    • بند - 27 - دسترسی آزاد : دسترسی بدون رمز عبور ، فاقد محدودیت و بدون هزینه تمام متقاضیان به اطلاعات موجود و موردنیاز .
    • بند - 28 - ریسک : متغیری با دو ویژگی احتمال وقوع و تاثیر که میتواند حصول نیازمندی های سامانه را به مخاطره
    • بند - 29 - ریسک مستقیم : ریسکی که سامانه بر روی آن کنترل دارد
    • بند - 30 - ریسک غیر مستقیم : ریسکی که سامانه بر روی آن کنترل اندک داشته یا فاقد کنترل باشد .
    • بند - 31 - پرهیز از ریسک : فعالیتی که از طریق سازماندهی سامانه به منظور پیشگیری از وقوع ریسک به انجام می رسد .
    • بند - 32 - دفع ریسک : فعالیتی که از طریق سازماندهی مجدد سامانه ، به منظور پرهیز از تحمل ریسک توسط استفاده کنندگان انجام میشود .
    • بند - 33 - امنیت اطلاع رسانی : ویژگی که به واسطه آن سامانه اطلاع رسانی ، عملکرد درست و به صورتی مطمئن ( بدون ریسک ) داشته باشد
    • بند - 34 - نقش : مسئولیت های مستقیم و غیر مستقیم در نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات
    • بند - 35 - خروجی : بخشی از اطلاعات که در یک فرایند تولید ، جایگزین یا استفاده شود .
    • بند - 36 - فعالیت : کاری که در اجرای یک نقش خاص انجام میشود و به خروجی می انجامد .
    • بند - 37 - دروازة اطلاع رسانی / پورتال : سامانه هایی برای مدیریت متمرکز اطلاعات و ارایه خدمات اطلاعاتی روزآمد به کاربران که از طریق استاندارد نمودن جستجو ، ایجاد محتوای اطلاعاتی ، تشکیل گروه های کاربری هم سنخ و سفارشی کردن نیاز های اطلاعاتی ایجاد میشود .
    • بند - 38 - راهنمای کاربرد : سندی که در آن نقش ها ، فعالیت ها ، خروجی ها و جریان کار یک فرایند برای کاربران تشریح شده باشد .
    • بند - 39 - کاربرگ / فرم : نوعی صفحه کاغذی یا الکترونیکی مورد استفاده در تنظیم اسناد و اطلاعات قابل ذخیره ، که در روی آن فضاهایی برای وارد کردن اطلاعات و مشخصات در نظر گرفته شده باشد .
    • بند - 40 - ارسال قابل تصدیق : ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با مناقصه از طریق پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس و نظایر آن ( موضوع ماده «22» قانون ) که جز در موارد تغییر نشانی یا محل ، متضمن دلایل و نشانه های وصول مرسوله باشد .
    • بند - 41 - مدیر پایگاه : شخصی که برای مدیریت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان تعیین میشود .
   • بند - ب - معادل ها و اختصارات : معادل ها و اختصارات در این آیین نامه به شرح زیر میباشد :
    • بند - 1 - بر خط : online
    • بند - 2 - نقش : Role
    • بند - 3 - خروجی : Output
    • بند - 4 - ارزیابی کیفی : Pre - qualification
    • بند - 5 - استعلام ارزیابی کیفی : RFQ = Request for Qualification
    • بند - 6 - درخواست پیشنهاد : RFP = Request For Proposal
    • بند - 7 - پیشنهاد فنی : TP = Technical Proposal
    • بند - 8 - پیشنهاد مالی : FP = Financial Proposal
    • بند - 9 - فعالیت : Activity
    • بند - 10 - پاک کردن : Erase
    • بند - 11 - کاربرگ : Form
    • بند - 12 - کنترل خطا : Error checking
    • بند - 13 - راهنمای کاربرد : OM = Operations Manual
    • بند - 14 - دروازه اطلاع رسانی / پورتال : Portal
    • بند - 15 - نسخه پشتوانه اطلاعات : Backup
    • بند - 16 - خدمت رسان پست الکترونیک مرکزی : Centeral Mail Server
   • بند - پ - سایر اصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار رفته ، به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات ، قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون تجارت الکترونیک و سایر قوانین تعریف و تفسیر میشوند .
 • فصل - دوم - نظام مستندسازی مناقصات
  • ماده - 3 - فرایند مستندسازی مناقصه
   • بند - الف - فرایند مناقصه در تمام مراحل حسب مورد باید مستندسازی شود این مراحل عبارتند از :
    • بند - 1 - مستندسازی جلسات مناقصه .
    • بند - 2 - مستندسازی پیش از فراخوان .
    • بند - 3 - مستندسازی فراخوان
    • بند - 4 - مستندسازی ارزیابی شکلی پیشنهاد ها .
    • بند - 5 - مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران
    • بند - 6 - مستندسازی گشایش پیشنهاد ها و تعیین برنده مناقصه در یکی از انواع زیر :
     • بند - 1 - مناقصات یک مرحله ای .
     • بند - 2 - مناقصات دو مرحله ای ، شامل :
      • بند - 1 - مرحله ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها
      • بند - 2 - مرحله ارزیابی مالی پیشنهاد ها .
    • بند - 7 - مستندسازی پس از تعیین برنده مناقصه .
    • بند - 8 - مستندسازی دوره اجرای موضوع مناقصه .
   • بند - ب - پیاده سازی نظام مستندهای مناقصات طی ترتیبات زیر انجام میشود :
    • بند - 1 - مستندسازی مکتوب : شامل تهیه مستندهای لازم به صورت مکتوب و بایگانی آن ها در پرونده های مستقل و منظم که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه باید اجرا شود .
    • بند - 2 - مستندسازی الکترونیکی : شامل ثبت نشانی الکترونیکی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ، ارسال و ثبت اطلاعات مناقصات در بانک اطلاعات مناقصات میباشد .
  • ماده - 4 - مفاد خلاصه اسناد مناقصه
   • بند - الف - خلاصه اسناد مناقصات باید در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ثبت و اطلاع رسانی شود .
   • بند - ب - در مناقصات مربوط به تدارک و خرید مصالح و تجهیزات ، خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان ، موضوع پروژه ، فهرست اقلام ، تعداد و نوع آن ها ، محل و زمان تحویل ، مبلغ یا درصد پیش پرداخت ، نوع و مبلغ یا درصد تضمین انجام تعهدات ، شرایط بازرسی و مهم ترین شرایط عمومی قرارداد میباشد .
   • بند - پ - در مناقصات مربوط به ساخت و اجرای طرح ها یا پروژه ها ، خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان ، موضوع پروژه ، محل یا محل های اجرا ، برنامه ریزی انجام کار ، فهرست مقادیر کلی ، برآوردها ( در صورت لزوم )، نحوه یا مسئولیت نظارت و مدیریت ، روش پرداخت ، الگوی قراردادی و مهم ترین شرایط عمومی قرارداد است .
   • بند - ت - در مناقصات مربوط به بهره برداری و نگهداری ، در خلاصه اسناد علاوه بر موارد مذکور در بند « ب »، باید زمان بندی قرارداد ، حدود مسئولیت مالی ، مبالغ مشروط و ثابت ، تضمین های خاص و شرایط ویژه برای تحویل کار ذکر شود .
   • بند - ث - مناقصاتی که علاوه بر موارد فوق ، تامین مالی نیز منظور شده باشد ، در خلاصه اسناد ، باید شرایط مشارکت و حدود مسئولیت مالی دو طرف قرارداد و کلیات تعهدات مالی برنده مناقصه نیز درج شود .
   • بند - ج - در مناقصاتی که موضوع معامله ترکیب موارد یاد شده باشد ، باید ترکیب اطلاعات فوق در خلاصه اسناد درج شود .
  • ماده - 5 - مستندسازی جلسات مناقصه
   • بند - الف - در تمام جلسات مناقصه ، باید اطلاعات زیر ثبت و مستند شوند :
    • بند - 1 - نام و عنوان مناقصه گزار .
    • بند - 2 - تاریخ و محل تشکیل جلسه .
    • بند - 3 - موضوع مناقصه .
    • بند - 4 - فهرست مناقصه گران ، حسب مورد
    • بند - 5 - اسامی و سمت اعضای کمیسیون مناقصه .
    • بند - 6 - اسامی حاضران در جلسه .
    • بند - 7 - مفاد تصمیم ها .
    • بند - 8 - توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران در جلسات مربوط به توضیح و تشریح اسناد .
   • بند - ب - جلساتی که در فرایند برگزاری مناقصه ، حسب مورد تشکیل میشوند عبارتند از :
    • بند - 1 - جلسه پیش از فراخوان
    • بند - 2 - جلسه گشایش استعلام های ارزیابی کیفی مناقصه گران .
    • بند - 3 - جلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه گران .
    • بند - 4 - جلسه گشایش پیشنهاد ها در مناقصات یک مرحله ای .
    • بند - 5 - جلسه اول گشایش پیشنهاد ها در مناقصات دو مرحله ای ( گشایش پاکت های فنی بازرگانی ).
    • بند - 6 - جلسه پایانی ارزیابی پیشنهاد های فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای .
    • بند - 7 - جلسه دوم گشایش پیشنهاد ها در مناقصات دو مرحله ای ( گشایش پیشنهاد های مالی ).
    • بند - 8 - جلسه توضیح و تشریح اسناد ( موضوع ماده «17» قانون ).
   • بند - پ - صورتجلسات باید در داخل جلسات تهیه شوند و اعضای حاضر کمیسیون مناقصه ( یا نمایندگان آن ها ) و اعضای حاضر کمیته فنی بازرگانی ملزم به امضای صورتجلسات هستند . هر یک از اشخاص یاد شده میتوانند نظر مخالف خود را ضمن امضای صورتجلسه قید کنند .
   • بند - ت - ترتیب تهیه صورتجلسه به شرح زیر میباشد :
    • بند - 1 - ثبت اطلاعات مربوط به جزء های (1) تا (5) بند « ب ».
    • بند - 2 - ثبت اسامی حاضران در جلسه و امضای آن ها .
    • بند - 3 - ثبت خلاصه مذاکرات در جلسات توضیح و تشریح اسناد .
    • بند - 4 - ثبت تصمیم های جلسه .
    • بند - 5 - امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد .
     • تبصره - تبصره - در صورتی که در جلسات مناقصه ، هر یک از اعضای اصلی ( رییس دستگاه مناقصه گزار ، ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار و مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار )، نماینده تام الاختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات معرفی کنند ، نام آنان در صورتجلسه ثبت میشود و در حکم امضای اعضای کمیسیون میباشد .
  • ماده - 6 - مستندسازی پیش از فراخوان
   • بند - الف - مستندهای پیش از فراخوان به شرح زیر میباشد :
    • بند - 1 - شرح موضوع مناقصه .
    • بند - 2 - معرفی ارکان مناقصه .
    • بند - 3 - تعیین نوع مناقصه ( عمومی یا محدود و یک مرحله ای یا دو مرحله ای ).
    • بند - 4 - مستندهای تامین منابع مالی که در آن اطلاعات زیر باید درج شود :
     • بند - 1 - روش تامین منابع مالی .
     • بند - 2 - محل تامین اعتبار و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله .
     • بند - 3 - برآورد کلی موضوع مناقصه ، حسب مورد .
      • تبصره - تبصره - در مناقصات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ( موضوع بند «10» ماده «1» قانون برنامه و بودجه کشور ، مصوب 1351) موافقتنامه طرح به مثابه مستند تامین مالی میباشد .
    • بند - 5 - برنامه زمانی مناقصه ( موضوع بند « ی » ماده «2» قانون ).
    • بند - 6 - متن فراخوان و نحوه اطلاع رسانی آن .
    • بند - 7 - خلاصه اسناد مناقصه ( موضوع جزء «3» بند « الف » ماده «23» قانون و ماده «4» این آیین نامه ).
    • بند - 8 - اسناد مناقصه ( موضوع بند « ب » ماده «14» قانون ).
   • بند - ب - پیش از انتشار فراخوان به دعوت دستگاه مناقصه گزار ، جلسه کمیسیون مناقصه تشکیل میشود و موارد موضوع بند « الف » را تصویب و صورتجلسه پیش از فراخوان را به انضمام موارد مذکور در جزء های (1) تا (7) بند « الف » تنظیم میکند و جهت بایگانی به رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی تحویل می دهد .
   • بند - پ - یک نسخه از صورتجلسه موضوع بند « ب » در بانک اطلاعات مناقصات ثبت میشود .
  • ماده - 7 - مستندسازی فراخوان
   • بند - الف - مستندهای فراخوان به شرح زیر میباشد :
    • بند - 1 - متن فراخوان شامل آگهی ارزیابی ، آگهی شرکت در مناقصه یا دعوتنامه است که در آن موارد زیر باید درج شود :
     • بند - 1 - نوع فراخوان ( آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی مناقصه یا دعوتنامه ).
     • بند - 2 - نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار .
     • بند - 3 - موضوع مناقصه .
     • بند - 4 - زمان ، مهلت و نشانی دریافت اسناد .
     • بخش - 5 - مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه ، حسب مورد .
     • بند - 6 - هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن ، حسب مورد .
     • بند - 7 - مدت اعتبار پیشنهاد ها ( موضوع بند « ی » ماده «2» و بند « الف » ماده «21» قانون ).
     • بند - 8 - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
     • بند - 9 - نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور ، حسب مورد .
     • بند - 10 - سایر توضیحاتی که به تشخیص مناقصه گزار لازم است .
    • بند - 2 - نسخه منتشر شده در ر وزنامه یا نسخه دوم دعوتنامه .
    • بند - 3 - اسناد یا اطلاعات مربوط به تصدیق وصول دعوتنامه ( در مناقصات محدود ).
    • بند - 4 - فهرست اسامی و نشانی کسانی که از طریق دعوتنامه به مناقصه محدود دعوت شده اند .
     • تبصره - تبصره - در صورت انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه فهرست کوتاه ، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه به اطلاع مناقصه گران می رسد . در صورت وجود فهرست کوتاه ، انتشار آگهی از طریق ر وزنامه های کثیرالانتشار لازم نیست .
   • بند - ب - مستندهای یاد شده در بند « الف » باید در بانک اطلاعات مناقصات ثبت و یک نسخه از آن ، همزمان با ارسال یا انتشار فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر شود .
   • بند - پ - در فراخوان مناقصات درج نام های تجاری جز در موارد مربوط به خرید قطعات یدکی ممنوع است .
   • بند - ت - در صورت تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد ( موضوع بند « ج » ماده « 18» قانون ) یا تغییر نشانی های مندرج در فراخوان در هر یک از مراحل مناقصه ، موضوع باید بی درنگ از طریق آگهی یا مکاتبه قابل تصدیق به اطلاع تمامی مناقصه گران برسد .
   • بند - ث - انتشار آگهی در ر وزنامه کثیرالانتشار و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ، مانع استفاده از روش های دیگر اطلاع رسانی نیست .
  • ماده - 8 - مستندسازی ارزیابی شکلی پیشنهاد ها
   • بند - الف - در تمام مناقصات ، اعم از یک مرحله ای یا دو مرحله ای و مناقصات عمومی یا محدود ، ارزیابی شکلی پیشنهاد ها باید مستند شود .
   • بند - ب - در ارزیابی شکلی پیشنهاد ها ( موضوع بند « ب » ماده «6» قانون ) موارد زیر بررسی ، تعیین و مستند میشوند :
    • بند - 1 - پیشنهاد هایی که در مهلت مقرر تسلیم نشده باشند .
    • بند - 2 - پیشنهاد هایی که اسناد آن ها ناقص باشند .
    • بند - 3 - پیشنهاد هایی که طبق شرایط مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضا نشده باشند .
    • بند - 4 - پیشنهاد هایی که شرایط تضمین شرکت در مناقصه را تامین نکرده باشند ، شامل فقدان تضمین ، نقص تضمین یا تضمین غیر معتبر .
    • بند - 5 - پیشنهاد هایی که براساس ارزیابی کمیسیون مناقصه یا کمیته فنی بازرگانی ( حسب مورد ) مبهم یا مشروط باشند .
   • بند - پ - پس از ارزیابی شکلی ، پیشنهاد های قابل قبول و مردود با تعیین نام مناقصه گران و تعیین علل رد پیشنهاد های مردود ، مستندسازی میشوند .
  • ماده - 9 - مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران
   • بند - الف - فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران باید مستندسازی شود . مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه گران حسب مورد به شرح زیر میباشند :
    • بند - 1 - آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران
    • بند - 2 - استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران
    • بند - 3 - اسناد و نتایج ارزیابی کیفی مناقصه گران
   • بند - ب - آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران باید حداقل شامل موارد زیر باشد :
    • بند - 1 - نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار .
    • بند - 2 - موضوع مناقصه
    • بند - 3 - تاریخ ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران .
    • بند - 4 - نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور ، حسب مورد .
    • بند - 5 - نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن در صورت لزوم .
   • بند - پ - روش ارزیابی کیفی مناقصه گران شامل معیار های ارزیابی ، نحوه امتیازدهی و حداقل امتیاز قابل قبول ، باید به نحوی گویا و مشروح در استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران مستند شود .
   • بند - ت - اسناد و نتایج ارزیابی شامل اطلاعات ، اسناد ، سوابق و مدارک لازم برای ارزیابی کیفی باید قبل از تشکیل جلسه نهایی ارزیابی کیفی مناقصه گران مستند شوند .
   • بند - ث - پس از پایان فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران ، توسط دستگاه مناقصه گزار یا کمیته فنی بازرگانی حسب مورد جلسه ای تشکیل و صورتجلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه گران شامل موارد زیر به دستگاه مناقصه گزار ارایه و یک نسخه از آن به بانک اطلاعات مناقصات ارسال میشود .
    • بند - 1 - فهرست استعلام های تکمیل شده توسط مناقصه گران ( اصل استعلام ها طبق جزء «1» بند « ب » ماده «3» این آیین نامه ، در دستگاه مناقصه گزار بایگانی میشود .)
    • بند - 2 - اطلاعات عمومی مربوط به جلسه نهایی ارزیابی کیفی مناقصه گران که طبق ماده (5) این آیین نامه مستندسازی و به همراه موارد زیر به بانک اطلاعات مناقصات ارسال میشوند :
     • بند - 1 - متن استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران
     • بند - 2 - نتایج ارزیابی شکلی پیشنهاد ها طبق ماده (8) این آیین نامه .
     • بند - 3 - امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مناقصه گران در ارتباط با معیار های ارزیابی کیفی .
     • بند - 4 - امتیاز نهایی ارزیابی کیفی هر یک از مناقصه گران
     • بند - 5 - نام و مشخصات مناقصه گرانی که برای دعوت به مناقصه محدود برگزیده میشوند ( فهرست کوتاه ).
     • بند - 6 - اسامی و سمت کسانی که ارزیابی کیفی مناقصه گران را انجام داده اند .
     • بند - 7 - متن دعوتنامه مناقصه محدود .
   • تبصره - - - مقررات ، روش اجرا و نحوه تنظیم اسناد و استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای ، طبق آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران ( موضوع بند « ج » ماده «12» قانون ) تعیین میشود .
  • ماده - 10 - مستندسازی گشایش پیشنهاد ها در مناقصات یک مرحله ای
   • بند - الف - مستندهای مربوط به گشایش پیشنهاد ها در مناقصات یک مرحله ای شامل موارد زیر است :
    • بند - 1 - صورتجلسه گشایش پاکت های مناقصه ، طبق ماده (5) این آیین نامه با ذکر نوع مناقصه ( عمومی یا محدود ).
    • بند - 2 - مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات یک مرحله ای محدود .
    • بند - 3 - مستندهای ارزیابی شکلی پیشنهاد ها طبق ماده (8) این آیین نامه .
    • بند - 4 - نتایج ارزیابی مالی شامل :
     • بند - 1 - نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه .
     • بند - 2 - مشخصات تضمین های شرکت در مناقصه
     • بند - 3 - قیمت های پیشنهادی مناقصه گران
     • بند - 4 - نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده اول مناقصه
     • بند - 5 - نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده دوم مناقصه ، در صورتی که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد ( موضوع بند « الف » ماده «20» قانون ).
      • تبصره - تبصره - در صورتی که به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادی غیر متعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه ، بیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد ، لازم است که کمیسیون ، مهلت بررسی و محل و زمان اعلام نظر کمیته فنی بازرگانی را برای تعیین صحت مبانی قیمت ، توجیه پذیری آن ( موضوع جزء «5» بند « الف » ماده «24» قانون ) یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی در صورتجلسه گشایش پاکت های مناقصه ثبت کند . نتایج بررسی در جلسه دوم مطابق مقررات بند « الف » این ماده باید مستندسازی شود .
    • بند - 5 - سایر مواردی که به تشخیص کمیسیون مناقصه برای درج در صورتجلسه ضرورت داشته باشد .
   • بند - ب - تمام مستندهای موضوع بند « الف » این ماده باید در دستگاه مناقصه گزار ، طبق جزء «1» بند « الف » ماده (3) این آیین نامه بایگانی شوند .
   • بند - پ - مستندهای موضوع جزء های (2) تا (5) بند « الف » باید به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شوند .
  • ماده - 11 - مستندسازی ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها
   • بند - الف - مستندهای ارزیابی فنی بازرگانی شامل موارد زیر است :
    • بند - 1 - کلیه اسناد فنی بازرگانی تحویل شده از سوی مناقصه گران .
    • بند - 2 - نتایج ارزیابی شکلی پیشنهاد ها طبق ماده «8» این آیین نامه .
    • بند - 3 - نام و امضای اعضای کمیته فنی بازرگانی
    • بند - 4 - نتایج ارزیابی فنی بازرگانی شامل :
     • بند - 1 - نام و مشخصات مناقصه گران .
     • بند - 2 - عناوین معیار های ارزیابی فنی بازرگانی
     • بند - 3 - اهمیت وزنی معیار های فنی بازرگانی در صورتی که از روش وزنی استفاده شود .
     • بند - 4 - حداقل امتیاز قابل قبول در صورت لزوم
     • بند - 5 - امتیازهای مناقصه گران در رابطه با هر یک از معیار های ارزیابی .
     • بند - 6 - امتیاز کل فنی بازرگانی هر یک از مناقصه گران .
     • بند - 7 - نام و مشخصات مناقصه گرانی که برای گشایش پاکت مالی ( ارزیابی مالی ) برگزیده شده اند .
    • بند - 5 - مواردی که به تشخیص کمیته فنی بازرگانی یا کمیسیون مناقصه برای درج در ارزیابی فنی بازرگانی ضرورت داشته باشد .
    • بند - 6 - نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه
   • بند - ب - اسناد فنی بازرگانی ارایه شده توسط مناقصه گران طبق بند « ب » ماده (4) این آیین نامه قبل از گشودن پاکت های مالی در دستگاه مناقصه گزار بایگانی میشود .
   • بند - پ - اطلاعات عمومی مربوط به جلسه پایانی ارزیابی فنی پیشنهاد ها طبق ماده (5) این آیین نامه مستندسازی و به همراه موارد زیر به بانک اطلاعات مناقصات ارسال میشوند .
    • بند - 1 - امتیازهای فنی بازرگانی پیشنهاد ها در ارتباط با معیار های فنی بازرگانی مربوط .
    • بند - 2 - امتیاز نهایی فنی بازرگانی پیشنهاد ها .
    • بند - 3 - نام و مشخصات مناقصه گرانی که برای مرحله ارزیابی مالی برگزیده شده اند .
    • بند - 4 - روش محاسبه قیمت تراز شده ، حسب مورد
    • تبصره - تبصره - چنانچه امتیازهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به عنوان یکی از معیار های ارزیابی فنی بازرگانی منظور شود ، باید روش محاسبه در اسناد مناقصه تشریح و طبق بند ( ب ) ماده (3) این آیین نامه مستند شود .
   • بند - ت - در مناقصات دو مرحله ای ، گشودن پیشنهاد های مالی ( پاکت ج ) قبل از مستندسازی ارزیابی فنی بازرگانی ممنوع است .
  • ماده - 12 - مستندسازی ارزیابی مالی پیشنهاد ها در مناقصات دو مرحله ای
   • بند - الف - مستندهای ارزیابی مالی در مناقصات دو مرحله ای شامل موارد زیر است :
    • بند - 1 - پاکت های قیمت مناقصه گران .
    • بند - 2 - مستندهای مراحل پیش از گشایش پاکت های مالی شامل موارد زیر :
     • بند - 1 - مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات دو مرحله ای محدود طبق ماده (9) این آیین نامه .
     • بند - 2 - مستندهای ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها طبق ماده (11) این آیین نامه .
    • بند - 3 - صورتجلسه گشایش پاکت های مناقصه طبق ماده (5) این آیین نامه .
    • بند - 4 - مستندهای ارزیابی شکلی پیشنهاد ها طبق ماده (8) این آیین نامه .
    • بند - 5 - مستندهای تعیین قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله های ( موضوع بند « الف » ماده «20» قانون )، شامل :
     • بند - 1 - رابطه محاسبه قیمت تراز شده که به نحو زیر تعیین میشود : L =100* C /100-( I *(100- T که در آن : =" rtl "> = قیمت تراز شده . = قیمت پیشنهادی ( درج شده در پاکت قیمت ). = ضریب تاثیر ( برحسب درصد ). = امتیاز فنی بازرگانی ( بین حداقل امتیاز فنی بازرگانی قابل قبول تا صد ).
      • تبصره - 1 - ضریب تأثیر در مناقصات پیمانکاری ساخت یا طرح و ساخت ( با یا بدون تامین مالی ) و در مناقصات خرید مصالح و تجهیزات بین ده تا چهل میباشد .
      • تبصره - 2 - حداقل امتیاز فنی بازرگانی قابل قبول میتواند بین پنجاه تا هفتاد باشد ؛
      • تبصره - 3 - تعیین ضریب تأثیر و حداقل امتیاز فنی بازرگانی در دامنه های فوق الذکر برعهده کمیته فنی بازرگانی است . کلیه موارد استثنا در ردیف (5 1) و تبصره های (1) و (2) این ماده ، باید به تصویب هیات سه نفره ( موضوع بند « و » ماده « 28» قانون ) برسد .
      • تبصره - 4 - در صورتی که ترکیبی از ارز های مختلف برای پیشنهاد قیمت لازم باشد ، باید نرخ تسعیر ارز در اسناد مناقصه قید گردد
     • بند - 2 - ضریب تأثیر و حداقل امتیاز قید شده در اسناد
    • بند - 6 - صورتجلسه پایانی ارزیابی مالی شامل :
     • بند - 1 - نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه .
     • بند - 2 - مشخصات تضمین های شرکت در مناقصه .
     • بند - 3 - قیمت های پیشنهادی مناقصه گران .
     • بند - 4 - امتیاز فنی بازرگانی پیشنهاد های مناقصه گران .
     • بند - 5 - قیمت تراز شده پیشنهاد های مناقصه گران
     • بند - 6 - نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده اول مناقصه .
     • بند - 7 - نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده دوم مناقصه ، در صورتی که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد ( موضوع بند « الف » ماده «20» قانون ).
   • بند - ب - در مناقصات دو مرحله ای که دارای برآورد اولیه باشند ، مفاد تبصره جزء (4) بند الف ماده (10) این آیین نامه نافذ است .
   • بند - پ - ارزیابی مالی پیشنهاد ها باید قبل از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مستند شود .
  • ماده - 13 - مستندسازی پس از تعیین برنده مناقصه
   • بند - الف - مستندهای پس از تعیین برنده مناقصه شامل موارد زیر است :
    • بند - 1 - اعلام قبولی پیشنهاد .
    • بند - 2 - اسناد تضمین انجام تعهدات ، حسب مورد .
    • بند - 3 - اسناد تضمین پیش پرداخت ، حسب مورد .
    • بند - 4 - اسناد قراردادی .
   • بند - ب - موارد مذکور در بند « الف » بلافاصله پس از مبادله قرارداد و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهاد ها ، باید مستند و در دستگاه مناقصه گزار طبق جزء (1) بند « ب » ماده (3) بایگانی شوند .
   • بند - پ - اطلاعات زیر پس از مبادله قرارداد و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهاد ها ، باید به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شوند :
    • بند - 1 - نام برنده یا برندگان مناقصه
    • بند - 2 - نام طرف قرارداد
     • تبصره - تبصره - در صورتی که طرف قرارداد برنده اول مناقصه نباشد ، دلایل رد برنده اول باید اعلام شود .
    • بند - 3 - مبلغ و نوع تضمین ارایه شده از سوی طرف قرارداد .
    • بند - 4 - اطلاعات اصلی قرارداد شامل شماره قرارداد ، مبلغ و مدت قرارداد ، محل انعقاد و اجرای قرارداد و نام و سمت امضا کنندگان .
  • ماده - 14 - مستندسازی تجدید یا لغو مناقصه
   • بند - الف - در صورت تجدید یا لغو مناقصه لازم است که صورتجلسه ای با رعایت ماده (5) این آیین نامه ، تنظیم و علت تجدید یا لغو مناقصه در آن تعیین شود .
   • بند - ب - مستندهای مربوط به تجدید مناقصه به دلیل بالا بودن قیمت ( موضوع جزء « 5» بند « الف » ماده « 24» قانون )، طی ترتیبات زیر تهیه و تنظیم میشود :
    • بند - 1 - مستندسازی ارجاع موضوع به کمیته فنی بازرگانی طبق تبصره جزء (4) بند « الف » ماده (10) این آیین نامه .
    • بند - 2 - گزارش بررسی مبانی قیمت و ارتباط آن با توجیه اقتصادی طرح از سوی کمیته فنی بازرگانی .
    • بند - 3 - تهیه صورتجلسه تصویب گزارش توسط کمیسیون مناقصه .
    • بند - 4 - نامه ابلاغ تجدید یا لغو مناقصه به تمام مناقصه گرانی که در مناقصه شرکت کرده اند ، به روشی قابل تصدیق ( طبق ماده «22» قانون ).
    • بند - 5 - بایگانی مستندها در دستگاه مناقصه گزار طبق جزء (1) بند « ب » ماده (3) این آیین نامه .
    • بند - 6 - ارسال مستندات به بانک اطلاعات مناقصات .
  • ماده - 15 - مستندسازی در موارد عدم الزام به مناقصه
   • بند - الف - مستندهای مربوط به موارد عدم الزام به مناقصه ( موضوع ماده «29» قانون ، به استثنای مستندهای خرید خدمات مشاوره ، موضوع بند «5» این ماده )، عبارتند از :
    • بند - 1 - صورتجلسه ارجاع معامله شامل :
     • بند - 1 - خلاصه اسناد معامله ( مبلغ ، مدت و موضوع معامله ).
     • بند - 2 - معرفی کمیسیون معامله .
     • بند - 3 - تعیین نوع معامله ( با تصریح به موارد مذکور در ماده «29» قانون ).
     • بند - 4 - متن دعوتنامه .
     • بند - 5 - نام و عنوان طرف معامله
    • بند - 2 - اسناد معامله ( قرارداد ، ضمائم و ملحقات قرارداد ). اسناد معامله ( قرارداد ، ضمائم و ملحقات قرارداد ).
    • بند - 3 - مستندهای تامین منابع مالی که در آن اطلاعات زیر باید درج شود :
     • بند - 1 - روش تامین منابع مالی .
     • بند - 2 - محل تامین اعتبار و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله .
     • بند - 3 - برآورد اولیه موضوع معامله ، حسب مورد .
      • تبصره - تبصره - در صورتی که عدم الزام به مناقصه به دلیل انحصار باشد ، مستندهای مربوط به شرایط انحصار یا تشخیص مرجع مذکور در بند « الف » ماده (29) قانون به صورتجلسه ( موضوع جزء «1» بند « الف » این ماده ) افزوده میشود .
   • بند - ب - پیش از ارسال دعوتنامه ، جلسه کمیسیون معامله تشکیل و موارد موضوع بند (1) این ماده را تصویب و صورتجلسه معاملات مربوط را تهیه میکند و برای بایگانی به رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی تحویل می دهد .
   • بند - پ - یک نسخه از صورتجلسه موضوع جزء (1) بند « الف » این ماده با رعایت بند « ج » ماده (23) قانون ، به بانک اطلاعات مناقصات ارسال و در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ثبت میشود .
   • بند - ت - مستندهای مذکور در بند « الف »، باید طبق جزء (1) بند « ب » ماده (3) این آیین نامه در دستگاه مناقصه گزار بایگانی شوند .
   • بند - ث - مستندهای خرید خدمات مشاوره ( موضوع بند « ه » ماده «29» قانون )، شامل موارد زیر است :
    • بند - 1 - گزارش شناخت .
    • بند - 2 - شرح کلی خدمات .
    • بند - 3 - فراخوان مشاوره .
    • بند - 4 - صورتجلسه نهایی ارزیابی کیفی مشاوران ، حسب مورد .
    • بند - 5 - صورتجلسه نهایی ارزیابی فنی پیشنهاد ها .
    • بند - 6 - صورتجلسه نهایی ارزیابی مالی پیشنهاد ها
    • بند - 7 - اسناد قراردادی شامل قرارداد ، ضمائم و ملحقات آن .
   • بند - ج - کارفرما باید فراخوان و صورتجلسات خرید خدمات مشاوره را از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند .
  • ماده - 16 - مستندسازی ترک تشریفات مناقصه
   • بند - الف - مستندهای مربوط به ترک تشریفات مناقصه عبارتند از :
    • بند - 1 - گزارش توجیهی ترک مناقصه .
    • بند - 2 - صورتجلسه ترک مناقصه شامل
     • بند - 1 - خلاصه اسناد معامله ( مبلغ ، مدت و موضوع معامله ).
     • بند - 2 - نام و سمت هیات ترک مناقصه
     • بند - 3 - نام و عنوان طرف معامله و مستندهای مربوط به بند « الف » ماده (12) قانون در خصوص نامبرده .
    • بند - 3 - مستندهای تامین منابع مالی که در آن اطلاعات زیر باید درج شود :
     • بند - 1 - روش تامین منابع مالی .
     • بند - 2 - محل تامین اعتبار و سقف اعتبار برای انجام معامله .
     • بند - 3 - برآورد اولیه موضوع معامله ، حسب مورد .
   • بند - ب - مستندهای مذکور در بند ( الف ) باید طبق جزء (1) بند « ب » ماده (3) این آیین نامه در دستگاه مناقصه گزار بایگانی شوند .
   • بند - پ - یک نسخه از صورتجلسه موضوع جزء (1) بند « الف » به جز موارد مستثنا شده در بند « ج » ماده « 23» قانون به بانک اطلاعات مناقصات ارسال و در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر میشود .
  • ماده - 17 - مستندسازی مواعد و تغییر اسناد
   • بند - الف - در تمام مناقصات مواعد برنامه زمانی مناقصه باید براساس تقویم هجری شمسی تعیین و درج شوند . در مناقصات بین المللی علاوه بر تاریخ هجری شمسی ، تاریخ میلادی نیز درج میشود .
   • بند - ب - مواعد زمانی مربوط به شروع و اتمام مهلت دریافت و تحویل اسناد نباید در ایام تعطیلات رسمی تعیین شود و چنانچه ایام تعطیل پیش بینی نشده ای در مواعد مناقصه رخ دهد ، مهلت های مقرر در برنامه زمانی مناقصه به همان میزان افزوده میشود .
   • بند - پ - تغییر در اسناد مناقصه اعم از تغییر مقادیر موضوع مناقصه یا نشانی ها و مواعد مندرج در برنامه زمانی ، حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از افتتاح پاکت های مناقصه مجاز است و چنانچه تغییری رخ دهد ، باید مستندسازی و با روشی قابل تصدیق برای همه مناقصه گران ارسال شود .
    • تبصره - تبصره - هرگونه تغییر در اسناد یا مواعد مناقصه که مستلزم اصلاح پیشنهاد های مناقصه گران باشد ، باید با تمدید مواعد و ارایه مهلت لازم برای اصلاح اسناد و اصل شده جبران شود .
   • بند - ت - در صورت عدم اطلاع رسانی تغییرات به مناقصه گران ، ارسال قابل تصدیق مکاتبات از سوی مناقصه گران ، در حکم وصول آن ها از سوی مناقصه گزار میباشد .
 • فصل - سوم - نظام اطلاع رسانی مناقصات
  • ماده - 18 - تهیه و استقرار نظام اطلاع رسانی مناقصات
   • بند - الف - سازمان موظف است حداکثر ظرف شش ماه نرم افزار موردنیاز برای ایجاد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را برای ذخیره سازی و انتقال اطلاعات معاملات ( اعم از مناقصاتی که با رعایت تشریفات و یا از طریق ترک تشریفات انجام میشود ) در دستگاه های موضوع بند « ب » ماده (1) قانون تهیه و راه اندازی کند ، به نحوی که قبل از پایان مهلت یاد شده ، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ایجاد شود و ثبت و نگهداری اطلاعات در آن امکانپذیر باشد .
   • بند - ب - راهبری و مدیریت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و آموزش دستگاه های مرکزی برعهده سازمان است و آموزش کارکنان دستگاه های مناقصه گزار برعهده دستگاه مرکزی مربوط میباشد .
   • بند - پ - مراحل ایجاد و استقرار سامانه اطلاع رسانی مناقصات در دستگاه های مناقصه گزار باید مستندسازی و ثبت شود .
  • ماده - 19 - اطلاع رسانی پیش از فراخوان
   • بند - الف - صورتجلسه پیش از فراخوان ( موضوع بند « ب » ماده «6» این آیین نامه )، همزمان با انتشار فراخوان در محیط شبکه اطلاع رسانی مناقصات جریان می یابد .
   • بند - ب - هرگونه تغییر در صورتجلسه پیش از فراخوان مستلزم تهیه صورتجلسه جدید است صورتجلسه قبلی نباید پاک یا ویرایش شود .
   • بند - پ - تشخیص ضرورت انتشار برآورد کلی موضوع مناقصه ( موضوع ردیف (43) جزء «4» بند ( الف ) ماده «6» این آیین نامه ) با دستگاه مناقصه گزار است .
  • ماده - 20 - اطلاع رسانی فراخوان مناقصات
   • بند - الف - آگهی ها ( دعوت به مناقصات عمومی یا فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران )، همزمان با انتشار در ر وزنامه کثیرالانتشار ، باید از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد .
   • بند - ب - هرگونه تغییر در مفاد فراخوان مناقصات ، از جمله تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد ، تنها از طریق انتشار فراخوان جدید مجاز است .
   • بند - پ - در مناقصات محدود ، مفاد فراخوان و اسامی دعوت شدگان به مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جریان می یابد و این موضوع جایگزین ارسال قابل تصدیق دعوتنامه نخواهد شد .
  • ماده - 21 - اطلاع رسانی ارزیابی کیفی مناقصه گران
   • بند - الف - اطلاعات زیر میتواند در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جریان یابد :
    • بند - 1 - آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران .
    • بند - 2 - استعلام ارزیابی کیفی .
    • بند - 3 - اطلاع رسانی ارزیابی شکلی پیشنهاد ها .
    • بند - 4 - صورتجلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه گران .
   • بند - ب - صورتجلسه موضوع بند « ث » ماده (9) این آیین نامه ، همزمان با ارسال دعوتنامه باید در پایگاه ملی اطلاع رسانی منتشر شود .
   • بند - پ - آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران ، همزمان با انتشار در ر وزنامه کثیرالانتشار ، باید در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جریان یابد .
  • ماده - 22 - اطلاع رسانی مناقصات یک مرحله ای
   • بند - الف - اطلاعات زیر در فرایند اطلاع رسانی مناقصات یک مرحله ای جریان می یابد :
    • بند - 1 - اطلاع رسانی پیش از فراخوان
    • بند - 2 - اطلاع رسانی فراخوان
    • بند - 3 - اطلاع رسانی ارزیابی شکلی پیشنهاد ها .
    • بند - 4 - اطلاع رسانی ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق ماده (21) این آیین نامه در مناقصات محدود یک مرحله ای .
     • تبصره - تبصره - در مواردی که فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار قبلا تهیه شده باشد ( موضوع بند « ب » ماده (26) قانون )، فهرست مزبور پیوست صورتجلسه موضوع بند « ث » ماده (9) این آیین نامه خواهد شد .
    • بند - 5 - اطلاع رسانی جلسه گشایش پاکت های مناقصه و تعیین برنده .
   • بند - ب - اطلاع رسانی پیش از فراخوان طبق ماده (19) و اطلاع رسانی فراخوان طبق ماده (20) و اطلاع رسانی ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق ماده (21) و اطلاع رسانی جلسه گشایش پاکت های مناقصه و تعیین برنده ، حاوی مستندات موضوع بند « الف » ماده (10) این آیین نامه ، باید قبل از انعقاد قرارداد انجام شود .
  • ماده - 23 - اطلاع رسانی مناقصات دو مرحله ای
   • بند - الف - اطلاع رسانی مناقصات دو مرحله ای شامل موارد زیر میباشد :
    • بند - 1 - اطلاع رسانی پیش از فراخوان .
    • بند - 2 - اطلاع رسانی فراخوان .
    • بند - 3 - اطلاع رسانی ارزیابی شکلی پیشنهاد ها .
    • بند - 4 - اطلاع رسانی ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات دو مرحله ای محدود .
    • بند - 5 - اطلاع رسانی ارزیابی فنی و بازرگانی
    • بند - 6 - اطلاع رسانی ارزیابی مالی پیشنهاد ها و تعیین برنده مناقصه .
   • بند - ب - اطلاع رسانی پیش از فراخوان طبق ماده (19) و اطلاع رسانی فراخوان طبق ماده (20) و اطلاع رسانی ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق ماده (21 ) این آیین نامه انجام میشود .
   • بند - پ - صورتجلسه پایانی ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها ، موضوع بند « پ » ماده (11) این آیین نامه ، باید دو روز کاری قبل از گشایش پاکت های مالی اطلاع رسانی شود .
   • بند - ت - اطلاع رسانی صورتجلسه پایانی ارزیابی مالی ، باید دو روز کاری قبل از انعقاد قرارداد انجام شود .
  • ماده - 24 - اطلاع رسانی توضیح و تشریح اسناد
   • بند - الف - اطلاع رسانی توضیح و تشریح اسناد ، شامل موارد زیر میباشد :
    • بند - 1 - متن پرسش های مناقصه گران و پاسخ های مناقصه گزار .
    • بند - 2 - اطلاعیه جلسات پرسش و پاسخ حضوری .
    • بند - 3 - تشریح برخی از ابهام های مربوط به مفاد اسناد مناقصه پس از توزیع تمام یا بخشی از اسناد .
   • بند - ب - در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد یا پاسخ به پرسش های مناقصه گران درباره اسناد و شرایط مناقصه ، صورتجلسه توضیح اسناد و پاسخ های یاد شده ، باید به اسناد مناقصه پیوست و برای کسانی که قبلا اسناد را دریافت نموده اند ، طبق ماده (22) قانون ، ارسال شود . اطلاع رسانی توضیح و تشریح اسناد باید قبل از پایان مهلت تسلیم اسناد انجام شود و چنانچه اطلاعات مذکور در بند « الف » این ماده ، مستلزم تنظیم مستندهای جدید باشد ، باید مدت تمدید در فرایند اطلاع رسانی اعلام شود .
  • ماده - 25 - اطلاع رسانی قرارداد های مشاوره
   • بند - الف - مستندها و اطلاع رسانی مناقصاتی که موضوع آن ها خدمات مشاوره ( مذکور در بند « ه » ماده «29» قانون ) باشد ، مطابق با مناقصات دو مرحله ای محدود ( روش قیمت تراز شده ) میباشد .
   • بند - ب - مستندسازی و اطلاع رسانی سایر روش های انتخاب مشاور براساس مقررات آیین نامه بند « ه » ماده (29) قانون تعیین میشود .
  • ماده - 26 - مشخصات سامانة اطلاع رسانی مناقصات
   • بند - الف - سامانه اطلاع رسانی مناقصات باید دارای ویژگی های زیر باشد :
    • بند - 1 - قابلیت ردیابی فرایند پیاده سازی .
    • بند - 2 - قابلیت مستندسازی و ردیابی ایجاد و تغییر داده ها ( توسط مراجع ذی صلاح ).
    • بند - 3 - قابلیت مستندسازی و ردیابی خروجی ها .
    • بند - 4 - قابلیت تمرکز اطلاعات با پیکره بندی غیر متمرکز .
    • بند - 5 - قابلیت ردیابی جریان اطلاعات .
    • بند - 6 - امنیت و آزمون پذیری صحت جریان اطلاعات
    • بند - 7 - عدم امکان اصلاح و تغییر اطلاعات ثبت شده .
    • بند - 8 - قابلیت تهیه نسخه پشتوانه توسط دستگاه های مرکزی .
   • بند - ب - سامانه اطلاع رسانی مناقصات در پیکره بندی نهایی ، دروازه اطلاعاتی با ویژگی های زیر میباشد :
    • بند - 1 - قابلیت توسعه مستمر .
    • بند - 2 - قابلیت سازگاری با سامانه های مناقصه گزاری الکترونیکی .
    • بند - 3 - قابلیت سفارشی کردن اطلاعات دریافتی توسط کاربران
   • بند - پ - کیفیت نظام اطلاع رسانی باید به نحوی مدیریت شود که تعداد و بزرگی خطاها ، چگالی و پیوستگی نقص ها و توارث آن ها کاهش یابد
   • بند - ت - فهرست مناقصه گران صلاحیت دار که توسط مراجع قانونی تشخیص صلاحیت میشوند ، شامل رشته ، پایه ، ظرفیت ، سوابق کاری و نیز احکام هیات رسیدگی به شکایات ( موضوع ماده «8» قانون ) باید در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر شود
   • بند - ث - مناقصه گران متقاضی برای شرکت در انواع مناقصات ، موارد ترک تشریفات مناقصه و موارد مشمول ماده (29) قانون ، باید اطلاعات ثبتی ، مالیاتی و بیمه کارکنان خود را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به دستگاه های مناقصه گزار اعلام کنند .
    • تبصره - 1 - اطلاعات موضوع بند « ث » این ماده صرفا برای دستگاه های مناقصه گزار و دستگاه های مرکزی مربوط قابل مشاهده میباشد .
    • تبصره - 2 - نرم افزار پایگاه ملی اطلاع رسانی باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات مناقصات هر یک از دستگاه های مشمول قانون قابل دسترسی برای عموم باشد .
  • ماده - 27 - مدیریت ریسک در نظام اطلاع رسانی مناقصات
   • بند - الف - راهبرد های اصلی در مدیریت ریسک نظام اطلاع رسانی به شرح زیر تعیین میشوند :
    • بند - 1 - پرهیز از از ریسک های مستقیم و غیر مستقیم .
    • بند - 2 - دفع ریسک ها .
    • بند - 3 - انتساب ریسک ها به منشأ ایجاد ریسک .
   • بند - ب - الگوی طراحی سامانه اطلاع رسانی با هدف مدیریت ریسک ، باید به صورت مستمر ارتقا یابد و تکمیل شود .
   • بند - پ - طراحی سامانه اطلاع رسانی به منظور کاهش ریسک ، باید به صورت مرحله به مرحله پیاده سازی شود . سامانه اطلاع رسانی از نظر وسعت و پیچیدگی در فراگردی مرحله بندی شده گسترش می یابد
  • ماده - 28 - ثبت و پاک کردن اطلاعات شبکه ملی
   • بند - الف - پاک کردن اطلاعات مربوط به مستندات مناقصه در دوره اطلاع رسانی بر خط ، جز در موارد اجتناب ناپذیر فنی ( به تشخیص مدیر پایگاه ) ممنوع است . این موارد عبارتند از :
    • بند - 1 - شرایطی است که در آن داده های موجود در بانک اطلاعات یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ناخواسته دگرگون شود .
    • بند - 2 - نقص در جریان اطلاعات
    • بند - 3 - توقف در فعالیت تمام یا بخش هایی از سامانه .
    • بند - 4 - اطلاعات محرمانه ( مذکور در بند « ج » ماده «23» قانون ) که سهوی وارد شبکه اطلاع رسانی مناقصات شده باشد .
   • بند - ب - ثبت و کنترل خطا در ورودی ها و خروجی ها در جریان اطلاعات برعهده مناقصه گزار است . هرگونه خطایی در ورودی ها با یک سند جدید اصلاح میشود .
   • بند - پ - دوره اطلاع رسانی بر خط شامل مستندات مناقصات و اطلاعات مربوط به قرارداد ها و اصلاحات و الحاقات آن ها تا یک ماه بعد از پایان مدت قرارداد ها میباشد . سوابق مناقصاتی که مدت اطلاع رسانی آن ها منقضی شده است ، در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات نگهداری و در صورت درخواست متقاضیان از طریق پست الکترونیک ارسال میشود .
    • تبصره - 1 - دستگاه های مناقصه گزار میتوانند اطلاعات مربوط به مناقصات خود را علاوه بر پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات از راه های دیگر نیز به اطلاع عموم برسانند .
    • تبصره - 2 - پاک کردن اطلاعات باید به نحوی انجام شود که سوابق آن ها در سازمان قابل دسترس باشد . در صورت پاک کردن اطلاعات بر خط در شرایط یاد شده در بند « الف » این ماده پس از رفع موارد ، باید مجددا در پایگاه ملی اطلاع رسانی جریان یابد
  • ماده - 29 - امنیت اطلاعات
   • بند - الف - مستندهای ارسال شده به بانک اطلاعات مناقصات باید برای عموم مردم قابل دسترس باشد .
   • بند - ب - به منظور تامین امنیت و صحت اطلاعات ، پشتوانه اطلاعات در دستگاه های مرکزی به صورت غیر متمرکز و در سامانه ملی اطلاع رسانی مناقصات به صورت متمرکز باید ایجاد شود
   • بند - پ - سامانه خدمت رسان پست الکترونیک مرکزی با ویژگی های زیر از سوی سازمان ایجاد میشود :
    • بند - 1 - ردیابی و ثبت پست های الکترونیک مبادله شده
    • بند - 2 - ردیابی و ثبت مستندها در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
    • بند - 3 - دریافت مستندهای مناقصات پس از پایان مدت اطلاع رسانی بر خط .
  • ماده - 30 - نقش ها و استاندارد ها
   • بند - الف - مسئولیت های مناقصه گزار در نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات عبارتند از :
    • بند - 1 - اجرای مستندسازی مکتوب و الکترونیکی .
    • بند - 2 - اجرای فرایند اطلاع رسانی
    • بند - 3 - وارد کردن اطلاعات معاملات ( اعم از مناقصه و ترک مناقصه ) در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
    • بند - 4 - مدیریت ریسک اطلاعات .
   • بند - ب - مسئولیت های زیر قابل واگذاری به مدیریت طرح نیست :
    • بند - 1 - مستندسازی و اطلاع رسانی پیش از فراخوان
    • بند - 2 - مستندسازی و اطلاع رسانی ارزیابی مالی یا ترک مناقصه .
    • بند - 3 - مستندسازی و اطلاع رسانی تجدید و لغو مناقصه
     • تبصره - تبصره - در صورت ارجاع نقش کمیته فنی بازرگانی به مدیر طرح ، حداقل سه عضو خبره فنی صلاحیت دار از سوی مدیر طرح به مناقصه گزار معرفی میشوند . اعضای یاد شده موظفند تمام مستندهای مربوط را با عنوان حقیقی و حقوقی خود امضا کنند .
   • بند - پ - مسئولیت آموزش و نظارت بر مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات در دستگاه های مناقصه گزار ، برعهده دستگاه مرکزی مربوط میباشد .
   • بند - ت - مسئولیت ایجاد و راهبری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برعهده سازمان است
   • بند - ث - به منظور ایجاد رویه واحد ، « سازمان » میتواند استاندارد ها ، راهنماهای کاربرد ، دستورالعمل ها و مشخصات فنی مربوط را در تعامل با دستگاه های مرکزی ، حسب مورد تهیه ، ابلاغ یا به هنگام نموده و در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند . معاون اول رییس جمهور پرویز داودی