iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - اختیار هیات وزیران در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به کار گروهی مرکب از آقایان محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی ، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور تفویض میگردد .
  • بند - 2 - تصمیماتی که توسط کار گروه یاد شده در خصوص امور اجرایی موضوع فوق اتخاذ میشود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاجرا میباشد و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور میباشد .