iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که بابت آزمایشات گوناگونی که در آزمایشگاه ها و درمانگاه ها و موسسات تحقیقاتی و سایر واحد های تابعه برای متقاضیان انجام می دهد طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید حق آزمایش دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید . دولت موظف است وجوهی که واریز میشود برآورد و هر ساله معادل آن را دربودجه کل کشور منظور و جهت تصویب به مجلس تقدیم دارد تا در جهت تاسیس ، تکمیل و توسعه مراکز فوق در ردیف مربوطه در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/9/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی