iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب 1374 که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده میشود عبارت های زیر دارای تعریفهای مربوط هستند :
  • بند - الف - محدوده قانونی شهر : محدوده ای است که براساس تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد .
  • بند - ب - محدوده قانونی شهرک : محدوده ای است که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشد .
  • بند - ج - محدوده قانونی روستا : در طرح های هادی یا بهسازی روستا ، محدوده ای است که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشد و در روستا های فاقد طرح هادی یا بهسازی ، محدوده مسکونی موجود روستا است .
 • ماده - 2 - وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی ، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری های سراسر کشور موظفند بنا به درخواست وزرات کشاورزی ، نماینده خود را در هر استان جهت تشکیل کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون که از در این آیین نامه به اختصار کمیسیون نامیده میشود به وزارت یاد شده معرفی کنند . وزیر کشاورزی حکم عضویت نمایندگان یاد شده در کمیسیون را صادر میکند .
  • تبصره - - - کمیسیون و دبیرخانه آن در سازمان کشاورزی استان مستقر میشود و سازمان یاد شده در هر استان مسئول دبیرخانه را تعیین میکند .
 • ماده - 3 - درخواست متقاضی یا جانشین قانونی وی مبنی بر تغییر کاربری اراضی یا باغ ها تحت تملک به جز درخواست های موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون به انضمام تصاویر اسناد و مدارک لازم در دبیرخانه کمیسیون ثبت و به ترتیب تاریخ ثبت ، برای رسیدگی در دستور کار کمیسیون قرار میگیرد . کمیسیون درخواست های یاد شده را در صورت لزوم ، پس از اخذ نظرات دستگاه های اجرایی مربوط و شهرداری ها ، مورد بررسی قرار می دهد و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت در دبیرخانه ، با رای اکثریت اعضا در مورد آن ها تصمیم گیری میکند و مراتب را بلافاصله به متقاضی اعلام مینماید .
  • تبصره - 1 - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، مراجع قانونی تصویب طرح های جامع یا هادی و سایر مراجع قانونی مربوط ، حسب مورد کاربری جدید زمین یا باغ موضوع ماده 2 قانون را تعیین میکنند .
  • تبصره - 2 - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، مراجع قانونی تصویب طرح های جامع یا هادی و سایر مراجع قانونی مربوط ، حسب مورد کاربری جدید زمین یا باغ موضوع ماده 2 قانون را تعیین میکنند .
  • تبصره - 3 - وزارت کشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهر ها را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین و جهت اجرا به سازمان های کشاورزی استان ها ابلاغ کند .
  • تبصره - 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، ضوابط مربوط به چگونگی تقویم ارزش اراضی مشمول تغییر کاربری موضوع قانون تهیه و برای تصویب هیات وزیران پیشنهاد کند .
 • ماده - 4 - ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موظفند اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها را براساس نقشه ای که به تایید سازمان کشاورزی استان رسیده است ، تفکیک کنند . ضوابط تفکیک اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدود قانونی شهر ها توسط وزیر کشاورزی و ابلاغ میشود .
 • ماده - 5 - وزارت کشاورزی موظف است ضوابط و تعاریف مربوط به تغییر کاربری زمین زراعی و باغ برای سکونت مالکان کم بضاعت در مساحت های کوچک ، همچنین نیاز های بخش کشاورزی و دامی را که مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون نمی باشند ، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و برای اجرا به کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون ابلاغ کند .
  • تبصره - - - ضوابط و تعاریف موضوع این ماده در بخش امور دامی و سایر وظایف وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی وزارت یاد شده تهیه میشود .
 • ماده - 6 - وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تبصره 2 قانون مکلف است جهات توسعه شهر ها و شهرک ها ( متصل یا منفصل ) را حتی المقدور در خارج از اراضی و باغ ها طراحی و از اراضی غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ کند .
  • تبصره - - - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است دستورالعمل مربوط به چگونگی به حداقل رساندن تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های داخل محدوده قانونی شهر ها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و به دستگاه های مربوط ابلاغ کند .
 • ماده - 7 - وزارت کشاورزی و سازمان های کشاورزی استان ها پس از احراز تخلف موضوع ماده 3 قانون و تبصره های آن ، حسب مورد ضمن معرفی متخلفان به مراجع قضایی ، توقف عملیات و اقدامات را از مراجع یاد شده درخواست میکند مراجع قضایی ابتدا از نوبت دستور موقت عملیات و اقدامات مغایر قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر میکند در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی ، مرجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم دادگاه پس از وصول جریمه ، مجوز بنا و تاسیسات را صادر کند .
 • ماده - 8 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سال اعتبارات عمرانی موضوع قانون را تحت ردیف های جداگانه برای وزارت کشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی به ترتیب 80% و 20% در لایحه بودجه سالانه منظور کند معادل 100% وجوه واریزی موضوع قانون به درآمد عمومی کشور هر سال به نسبت های یاد شده از محل اعتبارات مربوط در اختیار وزارتخانه کشاورزی و مسکن و شهرسازی قرار میگیرد تا جهت اجرای طرح های مصوب موضوع ماده 4 قانون به مصرف برسد .
 • ماده - 9 - وزارت کشاورزی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت موضوع ماده 6 قانون را جهت احداث ورزشگاه بزرگ اصفهان تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط اعلام کند .
 • ماده - 10 - به منظور جلوگیری از تداخل وظایف در اجرای قانون و قانون زمین شهری مصوب 1366 در حریم استحفاظی ، دستورالعمل لازم به طور مشترک توسط وزرای کشاورزی و مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود .
 • ماده - 11 - زمین های موردنیاز طرح های عمرانی مصوب ، از شمول این آیین نامه مستثنا است . معاون اول رییس جمهور حسن حبیبی