iranmatikanlogo
logo
  • تبصره - 4 - ماده 21- دفاتر اسناد رسمی مکلفند بلافاصله پس از تنظیم سند انتقال دستگاه های حفاری ، مراتب را به وزارت نیرو کتبا اطلاع دهند .
  • ماده - 22 - متقاضیان پروانه صلاحیت حفاری مکلفند دستگاه های حفاری خود را برای بازدید کارشناسان وزارت نیرو در محل هایی که وزارت مزبور تعیین مینماید آماده نمایند نخست وزیر - میر حسین موسوی