iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع گروه سه ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهمری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده میشود ، مطابق بند های زیر و به شرح جدول شماره (1) پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران است ، عبارتند از :
  • بند - الف - شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد ( فرکانس ) شامل ایجاد ، نگهداری ، بهره برداری و توسعه شبکه های مادر مخابراتی کشور و تنظیم ، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور ، تدوین مقررات و تصویب ضوابط ، جداول و معیار های استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور که منحصرا " در اختیار دولت ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت ) است .
  • بند - ب - شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شامل وظایف و فعالیت های شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که باید به موجب تصویبنامه شماره 134567/ ت 39088 ه مورخ 6/8/1387 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این شرکت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتی منتقل شود .
  • بند - ج - تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیرو های مسلح شامل فعالیت ها و بنگاه های مصرح در جدول شماره (1) پیوست و ان دسته از فعالیت ها و بنگاه ها که ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به تایید فرماندهی کل نیرو های مسلح می رسد .
   • تبصره - 1 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح مکلف است ظرف مهلت یاد شده ، فهرست فعالیت ها و تولیدات غیر محرمانه و غیر ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی در شرکت های زیرمجموعه خود و شرکت های تابع را به منظور واگذاری تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند . د - شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز . ه - معادن نفت و گاز . و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی ایران ، بانک سپه ، بانک صنعت و معدن ، بانک توسعه صادرات ایران ، بانک کشاورزی ، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون . ز - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه ایران . ح - شبکه های اصلی انتقال برق . ط - سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی . ی - سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی . ک - رادیو و تلویزیون . ل - سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (3) بند ( الف ) ماده (3) قانون .
   • تبصره - 2 - به منظور اجرای مناسب این ماده ، آن دسته از فعالیت های اقتصادی که به صورت بنگاه های اقتصادی اداره نمی شوند ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط در قالب شخصیت حقوقی مناسب ساماندهی خواهند شد .
 • ماده - 2 - فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع گروه دو ماده (2) قانون مطابق بند های زیر و به شرح جدول شماره (2) پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصوب نامه هیات وزیران است عبارتند از : د - شرکت های بیمه شامل بیمه البرز بیمه آسیا و بیمه دانا ه - بنگاه های فعال در زمینه هواپیمایی بنادر و کشتیرانی راه و راه آهن و بازرگانی خارجی . و - سایر فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی و مواردی که در حوزه انحصارات طبیعی یا قانونی یا حمایت های خاص قرار دارند .
 • ماده - 3 - فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع گروه یک ماده (2) قانون و خارج از مواد (1) و (2) این آیین نامه به شرح جدول شماره (3) پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران است تعیین میشوند .
 • ماده - 4 - شرکت های مادر تخصصی دارای شرکت های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی شوند پس از واگذاری تمامی شرکت های زیرمجموعه براساس احکام این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذی ربط تعیین تکلیف خواهند شد .
 • ماده - 5 - شرکت هایی که ناشی از مشارکت سازمان های توسعه ای وبراساس تبصره (3) بند ( الف ) ماده (3) قانون ایجاد میشوند و همچنین سایر فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی که در جداول شماره (1) تا (3) پیوست این آیین نامه درج نشده اند براساس احکام و طبقه بندی های این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذی ربط تعیین تکلیف خواهند شد .