iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - تعاریف
  • ماده - 1 - اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر است :
   • بند - الف - قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی .
   • بند - ب - دستگاه های مشمول : وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و همچنین دستگاه های اجرایی ، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام آن ها است ، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابع و وابسته به آن ، سایر شرکت های دولتی وابسته به وزارت نفت و شرکت های دولتی تابع آن ها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های دولتی تابع آن ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های دولتی تابع آن ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های دولتی و موسسات اعتباری دولتی ، شورا های اسلامی شهر ، شهرداری ها ، مجامع و اتحادیه های صنفی .
   • بند - پ - متقاضی : اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور پروانه مجوز فعالیت های اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاه های مشمول دارند .
   • بند - ت - ستاد سرمایه گذاری : ستاد موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح استان
   • بند - ث - هیات رسیدگی : مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرااستانی و متشکل از معاونان وزارتخانه های صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی ، کشور ، کار و امور اجتماعی ، بازرگانی ، تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا معاون وی .
   • بند - ج - سازمان : سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
   • بند - چ - دبیرخانه اجرایی : دبیرخانه مستقر در سازمان ، مسئول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون ، تنظیم صورتجلسات و مصوبات ، تهیه گزارش های لازم و تدوین کتاب راهنما
   • بند - ح - کتاب راهنما : کتاب راهنمای سرمایه گذاری حاوی شرایط ، مدارک و فرایند صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوز های غیر ضروری که هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان ) منتشر شده و تنها مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی است .
   • بند - خ - هیات نظارت : هیات موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون
   • بند - د - اکثریت مطلق : آرای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر دارای حق رای .
   • بند - ذ - فعالیت های اقتصادی : فعالیت های موضوع ماده (2) قانون .
   • بند - ر - مجوز : اجازه نامه فعالیت های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقتنامه ، صدور پروانه ، امتیاز بهره برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی ، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاهی مشمول .
 • فصل - دوم - تسهیل و تسریع صدور مجوز
  • ماده - 2 - به منظور ایفای وظایف مقرر در صدر ماده (7) قانون ، دستگاه های مشمول موظفند
   • بند - الف - فرایند های صدور مجوز را به گونه ای تنظیم نمایند که ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاع رسانی ، پاسخ متقاضی داده شود .
   • بند - ب - مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه ای بازبینی اصلاح ، حذف و یا تدوین نمایند که متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون ( ده روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز )، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوز های لازم را اخذ نماید .
   • بند - پ - فهرست مدارک موردنیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نمایند .
   • بند - ت - فرایند های صدور مجوز و هزینه های مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق اعلام رسمی و پایگاه های اطلاع رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند .
   • بند - ث - در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد ، پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوز به گونه ای اقدام نمایند که متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیت های اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد .
   • بند - ج - اطلاعات موردنیاز در کل فرایند سرمایه گذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع ، محل ، هزینه ، زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو را تهیه و با امضای عالی ترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند .
   • بند - چ - به منظور تسهیل در فرایند صدور مجوز نسبت به ایجاد ، ارتقا و یا به روز رسانی پایگاه اطلاع رسانی و استفاده از نرم افزار های مناسب به گونه ای اقدام نمایند که متقاضی بتواند فرایندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیری های لازم را به صورت الکترونیکی انجام دهد .
   • بند - ح - در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوز های چندگانه داشته باشد ، هر یک از دستگاه های مربوط مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوز های لازم از ظرف زمانی مقرر تجاوز ننماید .
   • بند - خ - ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی اقدام نمایند .
   • بند - د - برای اعطای مجوز ، فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضی درخواست نموده و نباید بیشتر از موارد تعیین شده در آن را مطالبه نمایند .
    • تبصره - تبصره - بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مشمول ، مسئولیت حسن انجام کار را برعهده دارد .
  • ماده - 3 - دستگاه های مشمول موظفند هر شش ماه یک بار ( حداکثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال )، فرایند صدور مجوز ها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیت های اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوز های غیر ضروری مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند .
  • ماده - 4 - مراجع صادرکننده مجوز های فعالیت های اقتصادی موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوز های صادر شده و واحد های فعال در هر کسب و کار را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و مراتب را به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند .
   • تبصره - 1 - دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاه های مشمول را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهد .
   • تبصره - 2 - ستادهای سرمایه گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوز های صادر شده در استان را به منظور ثبت در پایگاه اطلاع رسانی مستقر در سازمان در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند .
 • فصل - سوم - ستاد سرمایه گذاری و هیات رسیدگی
  • ماده - 5 - چنانچه هر یک از دستگاه های مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه موردنیاز ، قادر به انجام تعهد خود نباشد ، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی تقاضای مهلت جدید مینماید .
  • ماده - 6 - ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی در صورت موافقت با مرجع درخواست کننده میتواند نسبت به تمدید زمان موردنیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تنها برای یک بار اقدام نماید .
   • تبصره - تبصره - در صورتی که دلایل مرجع درخواست کننده برای ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی قانع کننده نباشد ، مدارک متقاضی به مرجع ذی ربط عودت داده میشود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوز های لازم اقدام نماید .
  • ماده - 7 - به منظور دریافت ، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی ، دبیرخانه ستاد در استانداری و دبیرخانه هیات در سازمان تشکیل میشود .
   • تبصره - تبصره - دبیر رسیدگی ، رییس سازمان و دبیر ستاد ، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است .
  • ماده - 8 - ستاد سرمایه گذاری موظف است هر چهل و پنج روز ، گزارشی از تصمیمات متخذ شده و آرای صادر شده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد .
  • ماده - 9 - به منظور دریافت ، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاه های فرااستانی ، هیات رسیدگی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود . دبیرخانه این هیات در سازمان مستقر است .
  • ماده - 10 - جلسات ستاد سرمایه گذاری و هیات رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است .
  • ماده - 11 - رییس ستاد سرمایه گذاری یا رییس هیات رسیدگی میتوانند حسب مورد از متقاضی ، نمایندگان بخش های خصوصی ، دستگاه های دولتی غیر عضو ستاد و کارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند .
  • ماده - 12 - در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمان های مقرر ، ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض ، در چهارچوب مقررات دستگاه های مشمول ( مندرج در کتاب راهنما ) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند .
  • ماده - 13 - دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیات موظفند ترتیبات لازم برای دریافت ، ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند .
  • ماده - 14 - دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رییس ستاد و رییس هیات رسیدگی به دستگاه ها ، مراجع ذی ربط و متقاضیان را برعهده دارند
  • ماده - 15 - دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل فرایند های صدور مجوز و کمک به دستگاه های مشمول در ایفای وظایف مصرح در این آیین نامه ، بانک اطلاعات جامعی را با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگاه های مشمول ایجاد نماید .
 • فصل - چهارم - کتاب راهنما
  • ماده - 17 - دستگاه های مشمول موظفند به منظور ایجاد رویه واحد و یکسانسازی اطلاعات موردنیاز برای درج در کتاب راهنما نسبت به تهیه فرم های استاندارد ، متناسب با هرگونه فعالیت اقتصادی اقدامات لازم را به عمل آورند .
   • تبصره - تبصره - دستگاه های مشمول موظفند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یک ماه مراجع صدور مجوز های استانی و فرااستانی را برای درج در کتاب راهنما یا پایگاه اطلاع رسانی به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند .
  • ماده - 18 - به منظور تهیه اطلاعات مذکور در ماده (2) و همچنین انجام هماهنگی های لازم با دبیرخانه اجرایی ، وزیر و یا عالی ترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظفند واحد اجرایی تخصصی موردنیاز را تعیین نمایند .
   • تبصره - تبصره - واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر ، اطلاعات نهایی شده را با اطلاع وزیر و یا عالی ترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در کتاب راهنما ارسال نماید .
 • فصل - پنجم - هیات نظارت
  • ماده - 19 - هیات نظارت موظف است اقدامات نظارتی مؤثر ، کارا و به موقع به منظور مقررات زدایی ، تسهیل شرایط صدور مجوز ها و پروانه فعالیت های اقتصادی را به عمل آورده و در صورت لزوم لوایح موردنظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید .
   • تبصره - 1 - هیات برای اعمال نظارت های خود میتواند از طرق مختلف نظیر گزارش گیری ، اعزام نماینده به دستگاه های مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق ، اطلاعات موردنیاز خود را تحصیل و با تجزیه و تحلیل آن ها ، پیشنهاد های اصلاحی به دستگاه های مشمول ارایه دهد . دستگاه های مشمول موظفند پیشنهاد های اصلاحی هیات نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتیجه آن را اعلام نمایند .
   • تبصره - 2 - دستگاه های مشمول مکلفند با هیات همکاری نموده و اطلاعات و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت به هیات ارسال کنند و در صورت کوتاهی ، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام اجرایی دستگاه منعکس میشود و در صورت عدم اقدام مؤثر ، هیات علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطی و اداری ، مراتب را به رییس جمهور منعکس مینماید .
  • ماده - 20 - به منظور بازنگری و اصلاح در فرایند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و آیین نامه اجرایی آن ، دستگاه های مشمول موظفند در صورتی که فرایند صدور مجوز نیاز به تصویبنامه هیات وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد ، پیشنهاد های خود را برای اصلاح و تصویب به هیات نظارت ارسال نمایند .
   • تبصره - 1 - صورتی که صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد ، دستگاه های مشمول موظفند پیشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزینه های موجود به هیات نظارت ارایه نمایند .
   • تبصره - 2 - چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ، قوانین و مقرراتی را در دستگاه های مشمول در ارتباط با شرایط صدور مجوز ها و پروانه ها زاید و نامناسب تشخیص دهند ، میتوانند مراتب را به هیات نظارت اعلام نمایند .
  • ماده - 21 - ترتیب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیات نظارت متضمن شرح کامل وظایف آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات نظارت خواهد رسید .
  • ماده - 22 - اعضای هیات نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید رییس جمهور تعیین میشوند .
 • فصل - ششم - بهبود فضای کسب و کار
  • ماده - 23 - دستگاه مشمول موظفند اقدمات لازم را برای بهبود رتبه بین المللی ایران در کسب و کار به نحو مقرر در این آیین نامه انجام دهند . سازمان موظف است اطلاعات و استاندارد های بین المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این دستگاه ها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استاندارد های بین المللی با سازمان همکاری نمایند .
  • ماده - 24 - سازمان موظف است نحوه عملکرد هر یک از دستگاه های مشمول را در بهبود فضای کسب و کار در ایران و ارتقای رتبه بین المللی کشور هر شش ماه یک بار رسیدگی و نتایج را به هیات نظارت گزارش نماید .
 • فصل - هفتم - مقررات عمومی
  • ماده - 25 - به منظور اصلاح فرایند های صدور مجوز ، دستگاه های مشمول مکلفند آسیب شناسی موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش های علمی و مطالعات کارشناسی انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش کنند .
  • ماده - 26 - به منظور ایجاد وحدت رویه ، تمرکز و یکسانسازی در ارایه اطلاعات موردنیاز به سرمایه گذاران خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ، موضوع فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصوب 1381 و سازمان های امور اقتصادی و دارایی استان ها ، تنها دستگاه های متولی اطلاع رسانی در موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی هستند .
  • ماده - 27 - در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده (2) این آیین نامه ، ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی میتواند تخلف مسئول یا مسئولان دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید . متخلفان به مجازات های مقرر در بند های « د » به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محکوم میشوند .
  • ماده - 28 - در صورتی که وظایف صدور مجوز از دستگاه های مشمول به هر مرجع دیگری انتقال یابد ، وظایف و تعهدات ناشی از قانون و آیین نامه اجرایی آن لازم الاتباع خواهد بود .
  • ماده - 29 - شرایط و فرآیندزدایی صدور انواع مجوز ها باید به گونه ای باشد که با پذیرفته شدن جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید ، کسب و کار ، سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی کشور شود .
  • ماده - 30 - منابع و اعتبارات لازم به منظور تشکیل دبیرخانه اجرایی ، انتشار و به روز رسانی اطلاعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه موردنیاز برای فعالیت هیات نظارت هر ساله و پیش بینی و برای تخصیص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد میشود .
  • ماده - 31 - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آیین نامه را هر شش ماه یک بار به رییس جمهور ارایه نماید .
  • ماده - 32 - مقررات مذکور در تصویبنامه های هیات وزیران در مورد تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمروهای مجاز که مغایر با مفاد این آیین نامه است ، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه لغو میشود . رییس جمهور محمود احمدی نژاد