iranmatikanlogo
logo
 • فصل - 1 - نحوه طبقه بندی بنگاه های مشمول واگذاری
  • ماده - 1 - دستگاه های دولتی موضوع ماده (86) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موظفند به منظور واگذاری ، ظرف شش ماه تمامی بنگاه های دولتی مشمول گروه های (1) و (2) ماده (2) قانون یاد شده را در هر یک از بازار های موضوع بند های (11) الی (15) ماده (1) قانون یاد شده براساس اندازه بنگاه ، فناوری ، وضعیت مالی ، روابط صنعتی ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی بنگاه و روابط مالی با دولت در چارچوب جدول موضوع ماده (3) این آیین نامه طبقه بندی نمایند .
  • ماده - 2 - دستگاه های یاد شده در ماده (1) موظفند فهرست بنگاه های موضوع این ماده را به همراه فهرست حقوق و دارایی های مصرح در تبصره (1) بند ( الف ) ماده (3) قانون یاد شده ، متضمن پیشنهاد واگذاری آن ها به همراه تعداد نیروی انسانی ( تعداد قبل از اجرای مفاد ماده (16) قانون یاد شده توسط هیات واگذاری )، فهرست اموال منقول و غیر منقول ، کلیه اطلاعات و مدارک لازم از جمله اساسنامه ، اسناد احراز مالکیت دارایی ها و صورت های مالی حسابرسی شده سه سال آخر بنگاه ها را به سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند .
  • ماده - 3 - طبقه بندی بنگاه های قابل واگذاری براساس صورت های مالی سه سال آخر و شاخص های مندرج در جدول زیر صورت میگیرد :
   • تبصره - 1 - بنگاه های دولتی که جمع امتیاز آن ها براساس جدول یاد شده بیشتر باشد ، در واگذاری اولویت خواهند داشت .
   • تبصره - 2 - اولویت موضوع تبصره (1) یاد شده حسب شرایط زمان واگذاری ، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری قابل تغییر است .
 • فصل - 2 - نحوه تایید صورت های مالی بنگاه های مشمول واگذاری
  • ماده - 4 - دستگاه های دولتی موضوع ماده (86) قانون یاد شده موظفند اطلاعات و مدارک بنگاه های مشمول واگذاری از جمله گزارش فعالیت موضوع ماده (232) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1327 ، صورتجلسات مجامع عمومی و گزارش نحوه پیگیری تکالیف مجامع عمومی یاد شده ، صورت های مالی حسابرسی شده مصوب سه سال قبل این بنگاه ها به همراه یادداشت های توضیحی آن ها و نیز گزارش های حسابرسی مربوط را ظرف یک هفته از تاریخ تصویبنامه بنگاه برای واگذاری در هیات واگذاری ، برای تایید به سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند . سازمان خصوصی سازی در صورتی که اطلاعات مندرج در گزارش حسابرس ( بازرس قانونی ) مربوط به آخرین سال مالی بنگاه را کافی نداند ، ظرف یک ماه ، از طریق سازمان حسابرسی یا حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی برای انجام حسابرسی موردی در خصوص ماهیت اقلام ترازنامه از جمله کفایت ذخیره احتساب شده بابت پاداش پایان خدمت کارکنان ، ذخایر مالیاتی و همچنین بدهی های بانکی و بیمه تامین اجتماعی ، اقدام نموده و پس از تایید گزارش حسابرسی موردی ، صورت های یاد شده را ملاک ارایه اطلاعات به خریداران و سایر مراجع قرار می دهد .
  • ماده - 5 - مدیران بنگاه هایی که واگذاری آن ها به تصویب هیات واگذاری رسیده است تا شش ماه پس از زمان ارزیابی سهام و تصویب قیمت آن و همچنین در فاصله زمانی قطعی شدن فروش تا تحویل بنگاه به خریدار ، مجاز به اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که آثار مالی تعیین کننده و بااهمیت بر صورت های مالی بنگاه دارند ( از جمله کاهش یا افزایش قیمت محصول ، فروش اموال غیر منقول و دارایی های غیر جاری بنگاه ، ایجاد هرگونه تعهد بلندمدت مالی و یا حقوقی و نظایر آن ) نیستند . در صورت اتخاذ اینگونه تصمیمات ، افراد یاد شده به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت وارده به بنگاه خواهند بود . موارد استثنا از حکم این ماده با تایید سازمان خصوصی سازی مجاز است .
  • ماده - 6 - سازمان خصوصی سازی موظف است آگهی عرضه سهام بنگاه های یاد شده را حداقل در دو ر وزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه های گروهی منتشر نماید . انتشار آگهی حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر ده روز و با ذکر روش واگذاری انجام می پذیرد . عرضه سهام حداقل بیست روز پس از انتشار اولین آگهی در ر وزنامه مجاز خواهد بود .
   • تبصره - 1 - واگذاری تدریجی سهام شرکت ها توسط سازمان خصوصی سازی و از طریق سازمان بورسو اوراق بهادار ، در صورتی که حداکثر پانزده درصد کل سهام آن ها را شامل شود ، بدون تشریفات درج آگهی مجاز است .
   • تبصره - 2 - هیات واگذاری مجاز است ، در مواردی خاص و بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ، فاصله زمانی عرضه سهام از تاریخ انتشار اولین آگهی را کمتر از بیست روز تعیین نماید .
  • ماده - 7 - در مواردی که واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار صورت میگیرد ، درج اطلاعات زیر در آگهی ضروری است : 1 نام و موضوع فعالیت شرکت . 2 تعداد سهام قابل واگذاری و درصد آن نسبت به کل سهام شرکت . 3 اعلام ترکیب سهامداران عمده . 4 تعیین محل دریافت فرم ها و اطلاعات مربوط . 5 اعلام تاریخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق بهادار . 6 اعلام قیمت پایه سهام قابل واگذاری . 7 اعلام آمادگی برای بازدید واحد مورد واگذاری توسط متقاضیان خرید . 8 اعلام میزان پیش دریافت نقدی ، زمان بندی و شرایط اقساط و تضمین های لازم برای وصول مطالبات در مواردی که واگذاری سهام با رعایت مفاد آیین نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت میگیرد . 9 اعلام مشوق های مالی و غیرمالی برای خریداران و چگونگی اخذ تعهدات و اعطای تخفیفات به خریداران . 10 اعلام تعداد و شرایط واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان همان بنگاه و سایر مدیران متخصص و با تجربه . 11 اعلام اینکه نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد بوده و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول شرایط مندرج در آن است . 12 اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده از طریق بورس ، حسب ضوابط بورس اوراق بهادار .
  • ماده - 8 - در مواردی که واگذاری سهام از طریق مزایده صورت میگیرد ، درج موارد زیر در آگهی ضروری است : 1 کلیه موارد مندرج در بند های ماده (7) به استثنای بند (5) آن . 2 اعلام مهلت و چگونگی تسلیم پیشنهاد ها . 3 اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان سه درصد (3%) قیمت پایه . 4 اعلام اینکه متقاضیان باید پیشنهاد خود را به صورت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاکت لاک و مهر شده تسلیم نمایند . 5 اعلام تاریخ جلسه گشایش پاکت های و اصل شده پیشنهادی و اینکه در جلسه مذکور حضور پیشنهاد دهندگان آزاد است . 6 اعلام اولویت بخش تعاون در شرایط یکسان .
  • ماده - 9 - سازمان خصوصی سازی به منظور تسهیل در فروش بنگاه های مشمول واگذاری ، میتواند رأسا و یا با استفاده از مشاوران حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی و موسسات تامین سرمایه با رعایت بند های زیر بازاریابی نماید : 1 جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش لازم در مورد بنگاه و صنعت مشتمل بر اطلاعات وضعیت فنی ، نیروی انسانی ، حقوقی و مالی بنگاه . 2 ایجاد امکان دسترسی یکسان به اطلاعات موردنیاز برای عموم در داخل و خارج از کشور .
  • ماده - 10 - گزارش نحوه اجرای این آیین نامه توسط دستگاه های مندرج در ماده یک یاد شده هر شش ماه یک بار توسط سازمان خصوصی سازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارایه خواهد شد . رییس جمهور محمود احمدی نژاد