iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - اختلاف شرکت تراس با دانشگاه علوم پزشکی ایران در ارتباط با قرارداد شماره 11233/ م / ط مورخ 30/6/1379.
  • بند - 2 - اختلاف شرکت های مهندسین مشاور رویان و زرکشت پایدار با وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با قرارداد شماره 940/729 مورخ 25/2/1380.