iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران مربوط ، به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارجاع میشود : اختلاف شرکت کالبر سازه با دانشگاه شهیدبهشتی در ارتباط با قرارداد شماره 1587/150/ ص مورخ 5/6/1386.
  • بند - 2 - اختلاف شرکت فری کول با سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی در ارتباط با قرارداد های شماره 7458/12/ ف ق مورخ 23/9/1372 و 7386/501/ م ی مورخ 14/6/1379.
  • بند - 3 - اختلاف شرکت شعله سوز با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در ارتباط با قرارداد های شماره 5154/5/225 مورخ 29/4/1382 و 3914/86/ ش مورخ 16/3/1386.