iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - واحد های صنعتی و معدنی اعم از دولتی و یا خصوصی به منظور تامین نیازمندی های خود در اجرای طرح های مربوط به معادن طبقه 2 یا صنایع میتوانند برحسب ضرورت امر به تشخیص وزارت اقتصاد و با موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی املاک زراعتی و حق ریشه زارعین و اعیان و مستحدثات متعلقه را به مقدار موردنیاز برای اجرای طرح اجاره و یا خریداری نمایند .
    • تبصره - 1 - بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان متعلقه و مال الاجاره از طریق توافق بین مالکین یا زارعین و واحد های صنعتی یا معدنی تعیین میشود . در صورت عدم توافق بهای مذکور براساس قیمت عادله روز به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر اقتصاد ، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ، دادستان کل کشور و یا معاونین آن ها با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد . حضور زارع یا مالک یا نمایندگان آن ها در کمیسیون بلامانع است و رای کمیسیون قطعی است .
    • تبصره - 2 - در صورتی که مالک یا زارع پس از اعلام نظر کمیسیون موضوع تبصره (1) این قانون حاضر به فروش یا اجاره نشود و واحد صنعتی یا معدنی بهای تعیین شده از طرف کمیسیون را در صندوق ثبت تودیع نماید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی پس از پانزده روز از تاریخ اخطار به مالک یا زارع اسناد انتقال و یا اجاره را به قائم مقامی آن ها امضا خواهد نمود . ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مامورین انتظامی در این مورد مکلف به اجرای نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی خواهند بود .
    • تبصره - 3 - واحد های صنعتی و معدنی در مواردی که براساس این قانون اراضی زراعتی زارعین را خریداری و یا اجاره می نمایند مکلفند در درجه اول برای تامین کارگران عادی موردنیاز خود از وجود زارعینی که نسق های زراعتی آنان را خریداری یا اجاره کرده اند و توانایی انجام کار دارند استفاده نمایند . قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید . رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی