iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - تعاریف و اصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار برده میشود از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور به شرح زیر میباشد :
  • بند - 1 - زارعین صاحب اراضی نسقی : زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق میگردد که براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آن ها واگذار گردیده و یا در آمار های مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد .
  • بند - 2 - مالکین : به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور محقق شده باشد .
  • بند - 3 - صاحبان باغات و تاسیسات : به افراد حقیقی و حقوقی اطلاق میگردد که برحسب اسناد مذکور در بند 2 مدعی مالکیت عرصه و اعیانی باغات و تاسیسات باشند .
  • بند - 4 - باغ : طبق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور میباشد .
 • ماده - 2 - هیات مندرج در قانون در اداره منابع طبیعی و یا واحد جایگزین در هر شهرستان تشکیل میشود و مسئولیت اداره جلسات هیات به عهده رییس اداره منابع طبیعی شهرستان میباشد .
  • تبصره - 1 - دبیرخانه هیات مذکور زیر نظر رییس اداره منابع طبیعی شهرستان در اداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین تشکیل میگردد . کلیه امور دبیرخانه تحت نظر مسئول دبیرخانه انجام خواهد شد .
  • تبصره - 2 - به منظور پیگیری امور و هماهنگی دبیرخانه های شهرستان ها دبیرخانه ای زیر نظر مدیرکل منابع طبیعی استان تشکیل میگردد .
 • ماده - 3 - سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف است هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع را ظرف حداکثر مدت 3 ماه پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه در هر شهرستان تشکیل دهد .
  • تبصره - 1 - در اجرای قانون موضوع این آیین نامه وزارتخانه های دادگستری و کشاورزی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نمایندگان قانونی خود را ( با توجه به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 22/6/67) به دبیرخانه هیات در هر شهرستان معرفی می نمایند . اداره کل منابع طبیعی مکلف است مورد را پیگیری نماید .
  • تبصره - 2 - برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلایم یا عشایری به معرفی دستگاه مربوطه شهرستان در هیات شرکت می نمایند .
 • ماده - 4 - هر هیات بعد از تشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار در ر وزنامه محلی و کثیرالانتشار و الصاق آگهی در معابر حوزه عمل و ابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید .
  • تبصره - 1 - معترض به تشخیص منابع ملی شده ( یا قائم مقام قانونی وی ) اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت مینماید ( معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر نشانی جدید خود را کتبا به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد ).
  • تبصره - 2 - سازمان جنگل ها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبیعی نیز میتوانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدی که به موجب آن منابع ملی و انفال در سهم اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار گرفته است اعتراض خود را به دبیرخانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند .
  • تبصره - 3 - سازمان جنگل ها و مراتع کشور دفتر ثبت اعتراضنامه و اوقات ثبت آرا و همچنین فرم اعتراضنامه و قبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی در اختیار هیات ها قرار می دهد . قبض رسید اعتراضنامه سه نسخه ای است و شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آن ها و نام اداره منابع طبیعی تحویل گیرنده در موقع در دفتر مخصوص ثبت میشود .
  • تبصره - 4 - اعتراضنامه تنظیمی از جانب معترض و مستندات ارایه شده حداکثر ظرف ده روز توسط مسئول دبیرخانه هیات مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تکمیل بودن براساس تاریخ دریافت اعتراضنامه ( به جز مواردی که به تشخیص مدیرکل منابع طبیعی استان باید با رعایت اولویت خارج از نوبت رسیدگی شود ) با تعیین وقت رسیدگی در دستور کار هیات قرار میگیرد .
  • تبصره - 5 - در صورتی که اعتراضنامه و یا مدارک ارایه شده دارای نواقصی باشند ظرف مدت مذکور در تبصره فوق اخطار رفع نقص از سوی دبیرخانه به عنوان معترض با تعیین مهلت معقول جهت رفع نقص ( بین 5 تا 10 روز ) صادر میگردد . در صورتی که معترض ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام ننماید اعتراضنامه به همان نحو همراه با گزارش مسئول دبیرخانه جهت تصمیم گیری در دستور کار هیات قرار میگیرد .
  • تبصره - 6 - اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراضنامه ثبت میشود این دفتر مجلد ، نخی کشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر باتمام حروف قید و توسط مسئول دبیرخانه هیات یا نماینده وی امضا و مهر میشود .
 • ماده - 5 - هیات به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی و آیین نامه های مربوطه رسیدگی مینماید .
 • ماده - 6 - هیات بدوا با بررسی کلیه مدارک ارایه شده از سوی معترض و در صورت لزوم با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و در صورت لزوم سوابق و مدارک ادارات کشاورزی ، ثبت اسناد و سایر مراجع ذی ربط و معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین محلی و ملاحظه نقشه های هوایی و زمینی به موضوع رسیدگی و گردش کار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام در مقدمه صورتجلسه نوشته و جهت صدور رای در اختیار قاضی عضو هیات قرار می دهد به نحوی که گردش کار از رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضا در یک صورتجلسه مندرج و منعکس باشد .
 • ماده - 7 - قاضی عضو هیات منحصرا با ملاحظه نظریه کارشناسی هیات رای نهایی خود را صادر مینماید . رای قاضی لازم الاجرا است و از طریق دبیرخانه هیات برای اجرا به مراجع ذی ربط ارسال میگردد .
 • ماده - 8 - رای قاضی عضو هیات طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی توسط مامورین دادگستری و ضابطین قوه قضائیه ( نیرو های انتظامی ) و یا دبیرخانه هیات به اشخاص ذی نفع ابلاغ میگردد .
 • ماده - 9 - رای قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است . درخواست تجدیدنظر مانع اجرای رای قاضی نخواهد بود .
 • ماده - 10 - پس از صدور و ابطال یا اصلاح اسناد مالکیت بر مبنای رای صادره از طرف هیات چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حق باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع قضایی خواهند بود .
 • ماده - 11 - به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و این آیین نامه دبیرخانه مرکزی در سازمان جنگل ها و مراتع کشور تشکیل خواهد شد . این دبیرخانه موظف است هر سه ماه یک بار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آیین نامه را به معاون وزیر جهاد سازندگی و رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور ارایه نماید .
  • تبصره - - - شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه های استان و شهرستان توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد .
 • ماده - 12 - به منظور تامین بخشی از هزینه های رسیدگی به اعتراضات به استناد ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور معادل 5% ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) اراضی اعتراض شده براساس محاسبه اداره منابع طبیعی توسط معترض یا معترضین به حساب بانکی که برحسب درخواست مسئول امور مالی اداره کل منابع طبیعی استان و از طریق عامل خزانه استان در یکی از شعب بانک های موجود در محل افتتاح میگردد واریز میشود .
  • تبصره - - - پرونده هایی که تاکنون تشکیل ولی منتهی به رای نشده است مشمول این ماده خواهند بود
 • ماده - 13 - به هر یک از اعضا هیات و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و این آیین نامه همکاری می نمایند متناسب با پیشرفت کاربرطبق دستوالعمل رییس سازمان جنگل ها و مراتع حق حضور در جلسات و حق الزحمه مناسب پرداخت خواهد شد .
 • ماده - 14 - اداره منابع طبیعی پس از کسر هزینه های موضوع ماده فوق باقیمانده وجوه دریافتی را حداکثر تا آخر هر ماه به حسابی که به درخواست سازمان جنگل ها و مراتع در یکی از شعب بانک های تهران افتتاح میشود واریز مینماید . برداشت از حساب مذکور با امضا رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور یا قائم مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق ذی حساب سازمان امکانپذیر میباشد . وجوه حاصله بمنظور تامین هزینه های رسیدگی هیات ها در سطح کشور هزینه خواهد شد .
 • ماده - 15 - ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون ، همکاری های لازم را با هیات مندرج در قانون به عمل آورده و به است علامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از اعلام رای نهایی حسب تقاضای ادارات ذی ربط نسبت به اصلاح یا ابطال و یا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند .
 • ماده - 16 - پس از تشکیل هر هیات مسئول دبیرخانه به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراتب را به دیوان عدالت اداری اعلام و خواسته میشود که کل پرونده های مطروحه در دیوان را که در مورد اختلاف مذکور در قانون تشکیل گردیده به دبیرخانه آن شهرستان ارسال نماید .
 • ماده - 17 - مامورین و کسانی که مامور اجرای مقررات قانون موضوع این آیین نامه میباشند هرگاه در اجرای مقررات قانون مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد .
 • ماده - 18 - وزارت جهاد سازندگی بنا به پیشنهاد سازمان جنگل ها و مراتع اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی و هر ساله برای منظور کردن دربودجه کل کشور به دولت ارایه مینماید .
 • ماده - 19 - کلیه هزینه های تهیه نقشه و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی و آگهی های مربوط به رسیدگی به اعتراضات در اجرای قانون و آیین نامه مزبور به عهده ذی نفع میباشد .
  • تبصره - - - سازمان جنگل ها و مراتع کشور به استناد تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی و ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور بجز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف میباشد .
 • ماده - 20 - دبیرخانه موضوع تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب و ابلاغ قانون حفظ و حمایت از ذخائر جنگلی منحل و ادارات کشاورزی شهرستان ها یا واحد های جایگزین آن ها مکلفند کلیه پرونده های موجود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه موضوع این آیین نامه تحویل نمایند . و هیات ها موظفند بددن طی مراحل اداری مجدد به این پرونده ها رسیدگی نمایند . بدین ترتیب معترضین نیازی به تسلیم اعتراض مجدد به هیات موضوع این آیین نامه ندارند .
  • تبصره - - - رعایت مفاد تبصره 4 ماده 4 در این ماده نیز الزامی میباشد
 • ماده - 21 - سازمان های جهاد سازندگی و ادارات کل منابع طبیعی موظفند به محض اطلاع از تصرف غیر مجاز و تجاوز به منابع طبیعی کشور ، به وسیله مامورین انتظامی محل ، رفع تجاوز نمایند .
 • ماده - 22 - اصلاحات لازم در این آیین نامه توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد سازندگی جهت اجرا ابلاغ میگردد .
 • ماده - 23 - این آیین نامه اصلاحی در 23 ماده و 14 تبصره در تاریخ (16/7/73) به تصویب وزارت جهاد سازندگی رسیده که جایگزین مصوبه مورخ 20/10/70 این وزارت میگردد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است . ضمنا آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 24/1067 وزارت کشاورزی و اصلاحات بعدی آن کان لم یکن اعلام میگردد .