iranmatikanlogo
link

logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
 • ماده - واحده - زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهر ها و حریم روستا ها ، سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیاتی مرکب از :
  • بند - 1 - مسئول اداره کشاورزی .
  • بند - 2 - مسئول اداره جنگلداری .
  • بند - 3 - عضو جهاد سازندگی .
  • بند - 4 - عضو هیات واگذاری زمین .
  • بند - 5 - یک نفر قاضی دادگستری .
  • بند - 6 - برحسب مورد دو نفر از اعضا شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند . این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر ( آیین دادرسی کیفری ).
  • تبصره - 1 - ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادره اصلاح نمایند .
  • تبصره - 2 - دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید .
  • تبصره - 3 - چنانچه سازمان ها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می آید .
  • تبصره - 4 - دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد .
  • تبصره - 5 - از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود .
  • تبصره - 6 - وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی