iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - در مواردی که وزارت کشاورزی انتشار آگهی موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول آب را ضروری تشخیص می دهد مراتب را به وزارت نیرو منعکس تا در اجرای ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به تشکیل هیات های سه نفری و پنج نفری اقدام نماید ضمنا محل دبیرخانه و استقرار هیات ها در هر منطقه توسط وزارت کشاورزی تعیین و به اطلاع وزارت نیرو می رسد .
 • ماده - 2 - وزارت نیرو پس از اطلاع از تصمیم وزارت کشاورزی همزمان اقدامات زیر را معلول میدارد .
  • بند - الف - از وزارت کشاورزی تقاضا مینماید تا نمایندگان خود را در هیات های سه نفری انتخاب و به وزارت نیرو و دبیرخانه هیات معرفی نماید .
  • بند - ب - از وزارت کشور درخواست مینماید تا بخشداری های منطقه مورد آگهی از طریق شورا های محلی مربوطه برای هر یک از محلهای واقع در منطقه موضوع آگهی دو نفر معتمد و مطلع محلی جهت عضویت در هیات های سه نفری ( یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل ) و سه نفر جهت عضویت در هیات های پنج نفری ( دو نفر اصلی و یک نفر علی البدل ) تعیین و دبیرخانه هیات و وزارت نیرو و کشاورزی معرفی نماید .
  • بند - ج - نمایندگان خود را در هیات های سه نفری و پنج نفری انتخاب و به وزارت کشاورزی و دبیرخانه هیات ها معرفی مینماید . مهلت انتخاب و معرفی اعضا هیات های سه نفری و پنج نفری مذکور در فوق حداکثر سه ماه از تاریخ درخواست وزارت نیرو میباشد .
  • تبصره - - - در مورد قرابت نسبی و سببی معتمدین محلی عضو هیات ها با اشخاص ذی نفع تا درجه یک و یا غیبت آن ها روسای هیات ها از اعضای علی البدل حسب مورد برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهند آورد .
 • ماده - 3 - اعضا هیات های سه نفری و پنج نفری برای مدت چهار سال انتخاب میگردند و تمدید ماموریت یا انتخاب مجدد آن ها پس از انقضای چهار سال بلامانع است .
 • ماده - 4 - در صورت فوت با استعفا یا تغییر شغل یا برکناری اعضای انتخابی هیات های سه نفری و پنج نفری جانشین آنان برای بقیه مدت ماموریت هیات حسب مورد توسط دستگاه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین خواهد شد .
 • ماده - 5 - عدم حضور اعضای انتخابی هیات ها در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب بدون عذر موجه در حکم استعفا خواهد بود .
 • ماده - 6 - هیات های سه نفری و پنج نفری در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب مینماید .
 • ماده - 7 - جلسات هیات های سه نفری برحسب بطور متوالی یا متناوب تشکیل و به کلیه موارد مطروحه به ترتیب وصول رسیدگی و اتخاذ تصمیم میشود . تشکیل جلسات هیات های پنج نفری منوط به ارجاع کار از طرف سازمان صادرکننده پروانه مصرف معقول به هیات پنج نفری و برحسب احتیاج خواهد بود .
 • ماده - 8 - محل تشکیل جلسات هیات ها در ادارات کل کشاورزی یا هر محل دیگری است که وزارت کشاورزی معین مینماید .
 • ماده - 9 - هیات سه نفری با توجه به سوابق مربوط به مقدار آب موجود میزان سطح و نوع کشت محل مصرف و انشعاب کیفیت مصرف آب رویه معمول و عرف محل و اخذ اطلاعات از موسسات تحقیقاتی ذی ربط در منطقه و سایر عوامل و در صورت ضرورت پس از بازدید از محل میزان مصرف معقول دارندگان حقا به یا مصرف کنندگان را تعیین و در صورتی که مجموع حقا به های مصرف کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی آب باشد در میزان حقا به مصرف کنندگان تجدیدنظر و نتیجه را اعلام خواهد کرد .
  • تبصره - - - هیات های سه نفری و پنج نفری برای کسب اطلاعات و موارد مذکور در این ماده عنداللزوم گروه های تحقیقی که مرکب از کارشناسان ذی ربط باشند را انتخاب و تشکیل دهند .
 • ماده - 10 - شرکت های آب منطقه ای و موسسات و کلیه تحقیقاتی و کلیه دستگاهای دولتی مکلفند اطلاعات موردنیاز هیات های سه نفری و پنج نفری را حسب درخواست در اختیار آنان قرار داده و نسخه ایاز مدارک مورد احتیاج را ارسال دارند .
 • ماده - 11 - رسیدگی به پرونده های مطروحه در هیات ها با توجه به کلیه جهات و جوانب امر و در صورت لزوم با حضور اشخاص ذی نفع انجام خواهد شد . تصمیمات به اکثریت آرا اعضا هیات اتخاذ و به امضا می رسد اقلیت نیز باید نظر خود را مستدلا در صورتجلسه قید و امضا نماید .
 • ماده - 12 - هیات های سه نفری و پنج نفری مکلفند خلاصه کلیه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسات خود را در دفتر مخصوصی که برای این منظور تهیه میشود درج و امضا و ضبط کننده و رونوشتی از صورتجلسات را برای اطلاع به ادارات کشاورزی محل و شرکت های آب منطقه ای مربوط ارسال دارند .
 • ماده - 13 - پروانه های صادره به استناد آرا هیات های سه نفری و پنج نفری از طریق سازمان صادرکننده پروانه همراه با یک نسخه از رای هیات سه نفری با توجه به ماده 31 قانون توزیع عادلانه آب حسب مورد به ژاندارمری یا شهربانی و سایر قوای انتظامی محل برای ابلاغ به اشخاص ذی نفع ارسال و نسخه ای نیز به بخشداری و شورای محلی فرستاده میشود تا به هر طریقی که مقتضی بدانند به اطلاع اهالی محل برسانند .
 • ماده - 14 - پروانه های صادره از تاریخ ابلاغ تا سی روز قابل اعتراض است و در صورت اعتراض از طرف ذی نفع پرونده امر برای رسیدگی و اظهارنظر به هیات پنج نفری ارسال خواهد شد .
 • ماده - 15 - معترضین به پروانه های صادره باید موارد اعتراض خود را کتبا " و مستندا " ظرف مدت مقرر در ماده 14 فوق مستقیما به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم نماید .
 • ماده - 16 - پروانه های صادره به استناد آرا صادره از هیات سه نفری در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر قابل اجرا است و در صورت اعتراض پروانه صادره به استناد رای هیات پنج نفری قابل اجرا خواهد بود . به هر حال چنانچه تصمیم هیات پنج نفری مبنی بر افزایش میزان آب تعیین شده توسط هیاتهای سه نفری باشد در صورتی که منبعی برای تامین آب افزایش یافته موجود نباشد با تجدیدنظر در آرا صادره مربوط به موضوع اعتراض میزان مصرف معقول کلیه اشخاص ذی نفع را مشخص مینماید .
  • تبصره - 1 - در صورتی که بیش از یک سوم پروانه های صادره طبق آرا صادره از هیات های سه نفری هر محل اعتراض واقع شود و به تشخیص هیات پنج نفره اعتراضات موجه شناخته شود کلیه پروانه های صادره پس از تجدیدنظر هیاتهای پنج نفری قابل اجرا خواهد بود .
  • تبصره - 2 - تعیین نحوه اجرای آرا هیات های در موارد اشکال با هیات صادرکننده رای است .
 • ماده - 17 - پس از وصول اعتراض سازمان صادرکننده پروانه و دبیرخانه مربوطه سوابق و اطلاعات و مدارک و رای هیات سه نفری و پرونده امر را برای رسیدگی به دبیرخانه هیات پنج نفری جهت طرح در هیات پنج نفری ارسال خواهند داشت پس از صدور رای از طرف هیات پنج نفری دبیرخانه هیات مذکور آرا صادره را حسب مورد برای صدور پروانه مصرف معقول به ادارات کشاورزی مربوطه یا شرکت های آب منطقه ای ذی ربط ارسال خواهد داشت .
 • ماده - 18 - آرا هیات های سه نفری و پنج نفری باید در دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت مصارف آب با قید تاریخ رای حجم آب مورد و محل مصرف دارنده یا مصرف کننده حقا به درج و امضا شود و نباید در مندرجات آن دخل و تصرفی به عمل آید .
 • ماده - 19 - موارد رسیدگی هیات های سه نفری و پنج نفری به شرح زیر میباشد .
  • بند - الف - ( هیات های سه نفری ) تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصرف شهری از منابع کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقا به داشته اند و تجدیدنظر در آن ها به منظور تبدیل حقا به به پروانه مصرف معقول .
  • بند - ب - ( هیات های پنج نفری ) تجدیدنظر در آرا صادره از هیات های سه نفری در صورت اعتراض .
 • ماده - 20 - نحوه اخذ اطلاعات و تکمیل سوابق و جمع آوری و کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست های پروانه مصرف معقول و رعایت حق تقدم و اظهارنظر در مورد آن ها به شرح مندرج در آیین نامه پروانه مصرف معقول خواهد بود . نخست وزیر - میر حسین موسوی