iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
 • ماده - 1 - در پشت سدها ( بر روی خطی است موازی به فاصله افقی ) یک صد و پنجاه متر از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آبروی سر ریز اجازه ایجاد تاسیسات و هرگونه دخل و تصرف در حریم به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد
 • ماده - 2 - در مورد سدهایی که بعد از تصویب این قانون احداث میشود ایجاد مستحدثات در حریم دریاچه سدها همزمان با آگهی وزارت آب و برق درباره احداث سد طبق آیین نامه مذکور در ماده یک خواهد بود . و در مورد مستحدثاتی که قبل از آگهی مذکور در فوق در حریم دریاچه سدها ایجاد شده باشد عینا مانند مستحدثاتی که در مخزن سد قرار گرفته اند رفتار خواهد شد
 • ماده - 3 - دولت میتواند در صورت لزوم مستحدثاتی را که در حریم دریاچه سدها قبل از تصویب این قانون ایجاد شده است به شرح زیر خریداری و تصرف نماید :
  • بند - الف - تعیین بهای مستحدثات از طریق توافق بین وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور به عمل می آید اگر این توافق حاصل نشود به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر نیرو و آب و برق ، دادستان کل ، مدیرکل ثبت یا نمایندگان آن ها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شود و رای کمیسیون قطعی است . حضور مالک یا نماینده او در کمیسیون مزبور بلامانع است .
  • بند - ب - ملاک تعیین قیمت عبارت از بهای عادله مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیاتی عمرانی در سال قبل از تاریخ تصویب طرح است .
  • بند - ج - تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده .
  • بند - د - در صورتی که مالک با رعایت بند الف به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک موردنظر را پس از تودیع تمام قیمت در صندوق ثبت امضا و در مدت سه ماه به تخلیه قطعی مالک مذکور اقدام مینماید
 • ماده - 4 - دولت مامور اجرای این قانون است . قانون بالا مشتمل بر 4 ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه 24 خرداد ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت . رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی