iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - کلیات و مبانی
  • ماده - 1 - محاسبات لازم درباره خالص نیاز آبی محصولات مختلف کلیه مناطق آبیاری و همچنین تعیین الگوی مصرف بهینه براساس ضمیمه شماره (1) این آیین نامه ، توسط کمیته کارشناسی مرکب از یک نفر نماینده از هر یک از وزارتخانه های نیرو و کشاورزی وبر مبنای طرحی که در این خصوص تهیه خواهد شد ، برای کلیه مناطق آبیاری کشور و با بهره گیری از کلیه امکانات موجود دو وزارتخانه ، ظرف دوازده ماه پس از تصویب این آیین نامه صورت خواهند گرفت و نتایج حاصل طی گزارشی به وزارتخانه های یاد شده تسلیم خواهد شد . این گزارش پس از تایید وزرای کشاورزی و نیرو و تصویب هیات دولت به عنوان یک سند ملی در مورد الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی به کار گرفته میشود .
  • ماده - 2 - تا زمان انجام محاسبات موضوع ماده (1) به منظور ایجاد سرعت لازم در اجرای این آیین نامه ، الگوی مصرف بهینه براساس مفاد مندرج در ضمیمه شماره یک این آیین نامه توسط وزارت نیرو بر پایه اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی طرح جامع آب کشور ، طرح های جامع کشاورزی ، آبخیزداری و همچنین سازمان های آب منطقه ای و سازمان های کشاورزی در هر یک از مناطق آبیاری در مدت سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تعیین میشود . گزارش تهیه شده از اخذ تایید وزارت کشاورزی ، به طور موقت و تا زمان اعمال نتایج حاصل از ماده (1) این آیین نامه مبنای محاسبه الگوی مصرف بهینه آب و در نهایت تحویل حجمی آب قرار خواهند گرفت .
  • ماده - 3 - وزارت کشاورزی مکلف است به منظور تحقق مفاد این آیین نامه ، الگو های کشت در هر یک از مناطق آبیاری کشور را براساس سیاست های ملی و منطقه ای ، منابع آب و خاک و ضوابط بهره برداری مطلوب و دیگر عوامل مؤثر مشخص و ظرف ده ماه به وزارت نیرو اعلام نماید .
   • تبصره - 1 - حکم نماینده وزارت نیرو در کمیته کارشناسی ماده (1) این آیین نامه از طرف وزیر نیرو و حکم نماینده وزارت کشاورزی از طرف وزیر کشاورزی صادر خواهد شد و دبیرخانه آن در وزارت کشاورزی متمرکز خواهد بود . کمیته میتواند در جهت انجام وظایف ذی ربط ، از کارشناسان یا مشاورین ذی صلاح استفاده نماید .
   • تبصره - 2 - در صورتی که براساس این ماده ، وزارت کشاورزی به هر دلیله در بعضی از مناطق نتواند الگو های کشت را برحسب درخواست وزارت نیرو به موقع در اختیار وزارتخانه یاد شده قرار دهد ، وزارت نیرو و مجاز است نسبت به انتخاب الگوی کشت موقت به مدت یک سال در هر یک از استان ها اقدام نماید .
   • تبصره - 3 - مدت ارایه اطلاعات موردنیاز الگوی کشت از طرف وزارت کشاورزی در خصوص ماده (2) این آیین نامه دو ماه پس از تصویب این آیین نامه میباشد .
   • تبصره - 4 - وزارتخانه های نیرو ، کشاورزی ، جهاد سازندگی و دستگاه های تابعه آن ها و همچنین سایر دستگاه های دولتی مکلفند اطلاعات ، مدارک و تسهیلات لازم را در اجرای وظایف کمیته ماده (1) این آیین نامه فراهم نمایند و در اختیار کمیته یاد شده قرار دهند .
  • ماده - 4 - با انجام محاسبات موضوع ماده (1) این آیین نامه و اعلام الگو های کشت برابر ماده (3) این آیین نامه توسط وزارت کشاورزی و با توجه به نقطه تحویل آب مشخص شده در مواد (8) و (15) این آیین نامه ، مقدار آب قابل تحویل یا الگوی مصرف بهینه آب برای هر یک از مناطق آبیاری کشور ، برابر فرمول ضمیمه شماره (1) این آیین نامه به دست می آید . شیوه تحویل حجمی آب برای مصارف کشاورزی در مورد آب های سطحی وزیرزمینی براساس مواد موضوع فصل های دوم و سوم این آیین نامه خواهد بود .
  • ماده - 5 - به منظور تحقق اهداف این آیین نامه و در راستای سیاست های دولت و برای فراهم آوردن شرایط لازم برای بهروری بهتر از منابع آب و جلب مشارکت بهره برداران ، وزارت کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر دو سال پس از تاریخ تصویب این آیین نامه ، نسبت به ایجاد و سازماندهی تشکل های قانونی مناسب در اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری موضوع این آیین نامه نظیر شرکت های تعاونی ، کشت و صنعت تجاری ، انجمن های بهره برداری و تشکل های کشاورزی برای تحویل حجمی آب در منطقه تحویل به این نوع تشکل ها که ترتیبات آن در فصل دوم این آیین نامه مشخص شده است .
   • تبصره - 1 - تا زمانی معرفی تشکل های موضوع این ماده ، سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان به اقتضای مورد ، نسبت به تحویل آب به نماینده مصرف کنندگان در نقاط تحویل ، اقدام خواهند نمود .
   • تبصره - 2 - سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاه های دولتی ذی ربط و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند در اجرای مفاد این ماده همکاری لازم را با وزارت کشاورزی به عمل آورند .
 • فصل - دوم - تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری
  • ماده - 6 - سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند نسبت به تحویل آب موردنیاز مصرف کنندگان هر منطقه براساس الگوی مصرف بهینه آب که براساس مفاد این آیین نامه تعیین میشود ، اقدام نمایند .
  • ماده - 7 - صدور پروانه مصرف بهینه آب برای مصرف کنندگان آب کشاورزی برابر ضوابط این آیین نامه براساس فرم ضمیمه شماره 2) به عهده سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان خواهد بود و پروانه های صادر شده ، جایگزین پروانه های قبلی خواهد بود . بدین منظور کمیسیونی مرکب از سه نفر ، شامل نمایندگان سازمان های کشاورزی استان ها یا مناطق ، سازمان آب منطقه ای ذی ربط و یک نفر کارشناس حقوقی تشکیل میشود . احکام نماینده سازمان کشاورزی از طرف رییس سازمان کشاورزی استان یا منطقه و احکام نماینده سازمان آب منطقه ای و کارشناس حقوقی از طرف مدیر عالم سازمان آب منطقه ای ذی ربط صادر خواهد شد .
   • تبصره - 1 - تشکیل کمیسیون موضوع این ماده در حوزه عمل سازمان های آب منطقه ای یا سازمان آب و برق خوزستان بیش از یک مورد بدون اشکال خواهد بود .
   • تبصره - 2 - پس از صدور پروانه مصرف بهینه آب ، پرونده های مشترکین آب کشاورزی بر مبنای پروانه یاد شده مورد اصلاح قرار خواهد گرفت و آب قابل تحویل به مشترک ، براساس الگوی مصرف بهینه آب خواهد بود .
   • تبصره - 3 - سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند در سال ها و یا دوره های خشک که کاهش عرضه یا جیره بندی آب ضرورت داشته باشد ، سقف تحویل آب مندرج در پروانه های صادر شده را به طور متناسب کاهش دهند . همچنین میزان دبی و حجم آب قابل تحویل برحسب تغییرات احتمالی الگوی کشت و راندمان های آبیاری مورد تجدیدنظر قرار میگیرد .
  • ماده - 8 - پس از تعیین میزان آب قابل تحویل با الگوی مصرف بهینه آب در هر یک از مناطق آبیاری ، آب به صورت حجمی تحویل میشود . محل تحویل حجمی آب براساس مفاد این آیین نامه در خصوص شبکه های آبیاری ، نقطه شروع آبگیری اراضی تحت پوشش و تشکل های بهره برداری خواهد بود . این محل برای شبکه های مدرن حداقل در ابتدای کانال های فرعی و شبکه های تلفیقی و سنتی برحسب مورد و بنا به تشخیص سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان خواهد بود .
  • ماده - 9 - برای تحقق تحویل حجمی آب ، کلیه سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند ظرف حداکثر یک سال پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه ، نسبت به تاسیس سیستم های اندازه گیری جریان آب در نقاطی که دارای شرایط مندرج در ماده 8) این آیین نامه میباشد ، با استفاده از تجهیزات مناسب برحسب مورد و با هزینه مصرف کنندگان اقدام نمایند ، به طوریکه با بهره برداری از این تجهیزات بتوان با مدت قابل قبول ، آب تحویلی را اندازه گیری و محاسبه نمود .
   • تبصره - - - چنانچه بنا به تشخیص مأموران موضوع ماده 30) قانون توزیع عادلانه آب ، مشخص شود تجهیزات نصب شده برای اندازه گیری میزان آب تحویلی شکسته شده و یا به نحوی آسیب دیده که میزان جریان های ورودی را با دقت مناسب تعیین نمی نماید ، برای بار اول به تشکل های ذی ربط یا نماینده رسمی مصرف کنندگان تحت پوشش تجهیزات فوق ، جهت ترمیم و تعمیر مجدد اخطار میشود و در صورت عدم تعمیر به موقع یا رفع نواقص از طرف مصرف کنندگان یا تکرار تخلف ، نسبت به توقف تحویل آب از طرف مأمورین سازمان های آب منطقه ای یا سازمان آب و برق خوزستان اقدام خواهد شد .
  • ماده - 10 - تدابیر اجرایی و اقتصادی برای مصرف بهینه آب کشاورزی موضوع این آیین نامه ، به شرح زیر تعیین میشود :
   • بند - الف - میزان آب بهای کشاورزی آب های سطحی در خصوص مصرف کنندگانی که میزان آب تحویلی باری آنان برابر الگوی مصرف بهینه آب باشد ، برحسب اینکه اراضی در محدوده شبکه های مدرن ، تلفیقی یا سنتی قرار داشته باشد ، برابر قانون تثبیت آب بهای زراعی و آیین نامه های اجرایی ذی ربط اخذ میشود .
   • بند - ب - تحویل آب به بهره برداران ، بیش از مقادیر تعیین شده در چهارچوب این آیین نامه مجاز نیست و سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند آب را در همان حد الگوی مصرف به مصرف کنندگان تحویل نمایند . تبصره هرگاه مصرف کننده بنا به تشخیص سازمان های آب منطقه ای یا سازمان آب و برق خوزستان شرایط لازم را برای اعمال الگوی مصرف بهینه آب نداشته باشد ، حداکثر تا مدت دو سال تحویل آب بیش از مقدار مصرف ، تا حد بیست و پنج درصد 25%) الگوی مصرف بهینه آب ، بدون اشکال خواهد بود . در اینصورت آب بهای آب تحویلی تا ده درصد 10%) مازاد بر حجم تعیین شده در الگوی مصرف بهینه آب ، یک و نیم برابر رقم تعیین شده نسبت به مازاد و به تناسب نوع شبکه ، محاسبه و اخذ میشود و از ده درصد 10%) تا سقف بیست و پنج درصد 25%) سه برابر رقم تعیین شده نسبت به مازاد و نوع شبکه محاسبه و اخذ میشود .
  • ماده - 11 - در مورد مصرف کنندگانی که با اعمال شیوه های مختلف مدیریت مصرف ، بتوانند با حفظ میزان تولید در واحد سطح برای یک الگوی کشت مقررمصارف را تقلیل دهند ، امتیازاتی به شرح زیر تعلق خواهد گرفت
   • بند - الف - کاهش نرخ آب بها به نسبت رصد صرفه جویی در الگوی مصرف بهینه آب ،
   • بند - ب - ایجاد تسهیلات در تحویل نهاده های یارانه ای و تحویل ماشین آلات کشاورزی .
   • بند - ج - اجازه توسعه کشت در اراضی تحت پوشش نقاط تحویلی آب به تناسب صرفه جویی در مصارف آب ،
   • بند - د - دریافت تسهیلات لازم برای تبصره 76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 برای تهیه طرح و نقشه و همچنین دریافت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و طویل المدت به منظور اجرای طرح های توسعه و ایجاد شبکه های تحت فشار . ترتیبات لازم در خصوص اعطای تسهیلات موضوع این ماده به جز بند د ) که چهارچوب آن را آیین نامه اجرایی تبصره 76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 تعیین نموده به عهده کمیسیونی مرکب از یک نفر از سازمان های آب منطقه ای یا سازمان آب و برق خوزستان و یک نفر از سازمان کشاورزی هر استان یا مناطق خواهد بود . احکام نمایندگی سازمان آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان از طرف مدیرعامل سازمان آب منطقه ای یا آب و برق خوزستان و احکام نمایندگی سازمان های کشاورزی در هر استان یا منطقه از طرف رییس سازمان کشاورزی ذی ربط صادر خواهد شد .
 • فصل - سوم - کنترل حجمی آب در چاه های عمیق و نیمه عمیق
  • ماده - 12 - از تاریخ تصویب این آیین نامه سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند ، آب موردنیاز اراضی تحت پوشش چاه های عمیق و نیمه عمیق را براساس ضوابط این آیین نامه و برابر فرم ضمیمه شماره 3) تعیین نمایند .
  • ماده - 13 - کنترل حجم آب تخلیه شده برای مصارف کشاورزی اراضی تحت پوشش چاه های عمیق و نیمه عمیق در مناطق مختلف ، با توجه به نوع کشت مندرج در پروانه ، بر مبنای ضوابط این آیین نامه توسط سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان صورت خواهد گرفت .
  • ماده - 14 - کلیه پروانه های صادر شده تا تاریخ تصویب این آیین نامه ، با رعایت اولویت دشت های ممنوعه بحرانی و ممنوعه و با توجه به نوع کشت و سطح اراضی تحت کشت هر چاه ، براساس ماده 12) این آیین نامه اصلاح ، و پروانه های جدید برابر ضوابط این آیین نامه صادر خواهد شد . تبصره مفاد تبصره 3) ماده 7) درباره آب های زیرزمینی نیز قابل اعمال است .
  • ماده - 15 - نقطه اندازه گیری میزان آب تخلیه شده برای اراضی تحت پوشش چاه های عمیق و نیمه عمیق در سر چاه خواهد بود .
  • ماده - 16 - شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند ، کلیه چاه های عمیق و نیمه عمیق حوزه عمل خود را در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی ، ظرف دو سال از تصویب این آیین نامه و در بقیه مناطق تا پایان برنامه دوم به کنتور حجمی مجهز نموده و پلمپ نمایند . هزینه های نصب و نگهداری از این تجهیزات به عهده صاحبان پروانه چاه ها بوده و شرکت های آب های منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان آمار و اطلاعات آب تخلیه شده را از طریق این تجهیزات جمع آوری خواهند کرد .
   • تبصره - - - چنانچه بنا به تشخیص مأموران موضوع ماده 30) قانون توزیع عادلانه آب مشخص شود که پلمپ کنتور های نصب شده شکسته شده یا به نحوی آسیب دیده اند که میزان تخلیه آب های زیرزمینی را با دقت مناسب تعیین نمی کنند ، برای بار اول به صاحبان کنتور ها جهت ترمیم و تعمیر مجدد ، دریافت اخطار میشود و در صورت تکرار ، نسبت به توقف بهره برداری تا رفع نقض و اخذ تعهد عدم تکرار از طرف مأموران سازمان های آب منطقه ای یا سازمان آب و برق خوزستان اقدام خواهد شد .
  • ماده - 17 - از تاریخ تصویب این آیین نامه در مورد اراضی زیر پوشش بهره برداری از چاه ها عمیق و نیمه عمیق که روی آن ها کنتور حجمی نصب شده است ، حجم آب ثبت شده توسط کنتورهای نصب شده ملاک محاسبه حق النظاره ها خواهد بود . از زارعینی که حجم آب مصرف آن ها برابر کنتور مطابق الگوی مصرف بهینه آب مندرج در پروانه های صادر شده باشد ، فقط حق النظاره مندرج در آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 اخذ خواهد شد . در مورد زارعینی که مصارف آن ها بیش از الگوی مصرف مندرج در پروانه های صادر شده باشد ، علاوه بر حق النظاره ها مبالغی به شرح زیر برای هزینه های جبرانی اخذ خواهد شد
   • بند - الف - در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی تا ده درصد 10%) الگوی مصرف بهینه آب نسبت به مازاد بر حجم تعیین شده در الگوی مصرف بهینه آب دو درصد 2%) و برداشت ده درصد 10%) تا حداکثر بیست و پنج درصد 25%) مصرف بهینه آب نسبت به مازاد ده درصد 10%) ارزش تولیدات اراضی تحت پوشش ،
   • بند - ب - در مناطق آزاد تا ده درصد 10%) تا حداکثر بیست و پنج درصد 25%) الگوی مصرف بهینه آب نسبت به مازاد چهار درصد 4%) ارزش تولیدات اراضی تحت پوشش ،
   • بند - ج - در صورتی که به هر دلیل آب تخلیه شده بیش از بیست و پنج درصد 25%) الگوی مصرف بهینه آب باشد ، میزان هزینه های جبرانی اخذ شده توسط سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان به ازای هر پنج درصد 5%) مازاد بر بیست و پنج درصد 25%) یک درصد 1%) ارزش تولیدات اراضی تحت پوشش خواهد بود .
   • تبصره - 1 - در مورد چاه هایی که مجهز به کنتور حجمی نشده اند ملاک محاسبه حق النظاره ، پروانه های صادر شده خواهد بود و هزینه های جبرانی برای مصارف مازاد بر میزان مندرج در پروانه برابر بند های الف )، ب ) و ج ) اخذ خواهد شد .
   • تبصره - 2 - اخذ مبالغ مندرج در بند های الف ، ب و ج ) برای دو سال زراعی امکانپذیر است و پس از آن از طرف سازمان های آب منطقه ای یا سازمان آب و برق خوزستان اخطار لازم برای رعایت مفاد پروانه صادر شده به دارنده پروانه داده خواهد شد و در صورت عدم رعایت ، نسبت به توقف بهره برداری از چاه اقدام میشود ، ادامه بهره برداری منوط به تسویه حساب و سپردن تعهد قانونی در مورد رعایت الگوی مصرف بهینه آب خواهد بود .
   • تبصره - 3 - از تاریخ تصویب این آیین نامه صدور مجوز کفش کنی و یا جابجایی چاه ها ، تنها در صورت ارایه برنامه تبدیل و تغییر سیستم آبیاری با تایید سازمان ها و مراکز خدمات کشاورزی در استان ها و مناطق ، به نحوی که موجب افزایش یازده مصارف آب باشد عملی خواهد بود .
  • ماده - 18 - صاحبان پروانه های چاه ها عمیق و نیمه عمیق میتوانند در صورت رعایت مفاد ماده 11) از مزایای موضوع ماده یاد شده بهره مند شوند .
 • فصل - چهارم - موارد متفرقه
  • ماده - 19 - وزارتخانه های نیرو و کشاورزی موظفند تدابیر اجرایی لازم برای سازماندهی بانک های اطلاعاتی در زمینه جمع آوری و پردازش و تولید اطلاعات ناشی از عملکرد های این آیین نامه را اتخاذ و نسبت به مبادله اطلاعات به طور مستمر اقدام نمایند .
  • ماده - 20 - مسئولیت اجرایی این آیین نامه برحسب مورد به عهده سازمان های آب منطقه ای یا سازمان آب و برق خوزستان یا سازمان های کشاورزی استان ها و مناطق خواهد بود .
  • ماده - 21 - هزینه های ناشی از اجرای این آیین نامه که به عهده تولید کنندگان کشاورزی خواهد بود در تعیین قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی که هر سال به تصویب هیات دولت می رسد لحاظ خواهد شد .
  • ماده - 22 - در کلیه بندها و مفاد این آیین نامه ، در موارد مصارف آب مربوط به وظایف وزارت جهاد سازندگی ، وزیر جهاد سازندگی و سازمان های جهاد سازندگی استان مربوط جایگزین وزیر کشاورزی و سازمان ها کشاورزی استان خواهند شد و کمیته ها و کمیسیون های موضوع این آیین نامه با حضور نمایندگان وزارت نیرو ، وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی حسب مورد تشکیل خواهد شد .
  • ماده - 23 - با تصویب این آیین نامه کلیه مقررات مغایر با مفاد آن لغو میشود .
  • ماده - 24 - این آیین نامه و ضمایم آن از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد .
 • امضاء - - - حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
 • ضمیمه - یک - ضوابط محاسبه آب قابل تحویل
  • بند - 1 - تعاریف :
   • بند - 1 - خالص نیاز آبی گیاه : عبارت است از آب موردنیاز گیاه از مرحله کاشت تا برداشت که از طریق فرایند های تبخیر و تعرق به مصرف می رسد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه در واحد سطح قابل محاسبه است .
   • بند - 2 - باران مؤثر : عبارت است از بخشی از بارندگی ماهانه که در طول فصل زراعی نال میشود و به مصرف تبخیر و تعرق گیاه می رسد و از خالص نیاز آبی گیاه می کاهد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه قابل محاسبه است .
   • بند - 3 - نیاز آبشویی خاک : عبارت است از درصدی از آب آبیاری که برای جلوگیری از تجمع زیان بار املاح و برقراری و تثبیت تعادل املاح در خاک زراعی باید از ناحیه فعالیت ریشه های گیاه عبور کرده و خارج شود و مقدار آن به صورت ماهانه قابل محاسبه است .
   • بند - 4 - خالص آب موردنیاز در محل مصرف : عبارت است از مجموع بند های 1 1) و 3 1) مبنای بند 2 1) و مقدار عددی آن به صورت حجم آب موردنیاز ماهانه که در واحد سطح محاسبه میشود .
   • بند - 5 - راندمان آبیاری در محل مصرف : عبارت است از خالص آب موردنیاز در محل مصرف ، تقسیم بر حجم ماهانه آب تحویلی به محل مصرف به ازای هر واحد سطح ، که مقدار عددی آن قابل محاسبه میباشد .
   • بند - 6 - راندمان انتقال و توزیع آب : عبارت است از حجم ماهانه آب تحویلی به محل مصرف ، تقسیم بر حجم ماهانه آبی که از نقطه تامین آب برداشت میشود .
   • بند - 7 - راندمان کل آبیاری : عبارت است از حاصل ضرب راندمان آبیاری در محل مصرف بند 5 1) و راندمان انتقال و توزیع آب بند 6 1)
  • بند - 2 - روش محاسبه آب قابل تحویل :
   • بند - 1 - مؤلفه های 1 1)، 2 1) و 3 1) از بند 1) این ضمیمه با استفاده از نشریه شماره 24) سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی و اطلاعات پایه برای هر محدوده آبیاری محاسبه میشود .
   • بند - 2 - راندمان های آبیاری و یا تلفات آب در مراحل مختلف انتقال و توزیع ) در درجه اول براساس اطلاعات مبتنی بر اندازه گیری های محلی در محاسبات منظور خواهد شد . در صورت فقدان اطلاعات اندازه گیری شده ، تجربیات کارشناسی و یا توصیه های مهندس مشاوره پروژه به کار گرفته خواهد شد و در هر حال کمیته موضوع ماده 1) این آیین نامه ، اندازه گیری لازم را برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز در هر منطقه آبیاری مد نظر قرار داده و برنامه ریزی های مناسب را به عمل خواهد آورد .
   • بند - 3 - آب قابل تحویل از رابطه زیر به صورت ماهانه تعیین میشود : E )/ Vi X Ai ) V = در رابطه مذکور : V = حجم آب قابل تحویل ماهانه برحسب متر مکعب Vi = خالص نیاز آبی محصولات مختلف برحسب متر مکعب Ai = سطح زیر کشت هر یک از محصولات در الگوی کشت برحسب هکتار E = راندمان کل آبیاری از نتایج این محاسبات در آیین نامه به عنوان " آب قابل تحویل " یا الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نامبرده شده است .
 • ضمیمه - دو - شماره پروانه : شماره پرونده : تاریخ صدور : مدت اعتبار : وزارت نیرو شرکت آب منطقه ای ... " پروانه مصرف بهینه آب کشاورزی " این پروانه به استناد ماده 21) قانون توزیع عادلانه آب مصرف 1361 و در اجرای بند ط ) تبصره 19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب مورخ 1375.6.11 هیات وزیران با مشخصات زیر صادر میشود :
  • بند - 1 - مشخصات دارنده یا دارندگان پروانه : الف - اشخاص حقیقی : نام و نام خواندگی آقای ... نام پدر ... تاریخ تولد ... شماره شناسنامه ... صدره از ... به نشانی ... به اشخاص حقوقی نام شخصیت ... شماره ثبت ... نشانی ...
  • بند - 2 - موقعیت محل تحویل آب : استان شهرستان دهستان روستا حوره ابریز اصلی رودخانه اصلی رودخانه فرعی سر دهنه شبکه اصلی کانال شماره دریچه یا پریز شماره کد نقطه تحویل نام دشت مشخصات جغرافیایی نقطه تحویل : طول ، عرض ، و ارتفاع از سطح دریا
  • بند - 3 - نحوه برداشت ثقلی یا پمپاژ
  • بند - 4 - نوع پروانه دایم یا موقت مدت .............. سال
  • بند - 5 - نوع تخصیص جریان های تنظیم شده یا جریان طبیعی و پایه تلفیق جریان های پایه و تنظیم شده
  • بند - 6 - مشخصات محل مصرف الف جهات اربعه ... به مساحت اراضی ... هکتار ج درصد سهم هر یک از محصولات زیر کشت ....
  • بند - 7 - مقدار آب قابل تحویل مطابق جدول زیر
   • جدول - - - دبی ( لیتر در ثانیه ) حجم آب ( میلیون متر مکعب ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند سالانه
  • تذکر - - -
   • بند - 1 - وزارت نیرو مجاز است در زمان وقوع سال ها و یا دوره های خشک که کاهش عرضه یا جیره بندی آب ضرورت داشته باشد تحویل آب مندرج در پروانه صادر شده را به تناسب کاهش دهد .
   • بند - 2 - در صورت بهبود راندمان های آبیاری و یا تغییر نوع کشت به نحوی که موجبات کاهش قابل ملاحظه مصرف آب در هکتار فراهم شود ، این پروانه به تناسب اصلاح خواهد شد .
   • بند - 3 - کلیه مقررات قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های قانونی یاد شده و آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی جز لاینفک این پروانه است .
 • ضمیمه - سه - شماره پروانه : شماره پرونده : تاریخ صدور : مدت اعتبار : وزارت نیرو شرکت آب منطقه ای ... " پروانه بهره برداری بهینه از چاه های عمیق و نیمه عمیق " این پروانه به استناد ماده 3) قانون توزیع عادلانه آب مصرف 1361 و در اجرای آیین نامه بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب مورخ 1375.6.11 هیات وزیران با مشخصات زیر صادر میشود :
  • بند - 1 - مشخصات دارنده یا دارندگان پروانه : الف اشخاص حقیقی : نام و نام خانوادگی ... نام پدر ... تاریخ تولد ... شماره شناسنامه ... صادره از ... به نشانی .... به اشخاص حقوقی : نام شخصیت ... شماره ثبت ... به آدرس ...
  • بند - 2 - موقعیت چاه : استان ... شهرستان ... دهستان ... روستا ... مختصات جغرافیایی چاه شامل طول جغرافیایی ... عرض جغرافیایی ... ارتفاع از سطح دریا ...
  • بند - 3 - مشخصات چاه : عمق چاه ... قطر لوله جدار ... قطر لوله آبده ... حداکثر قدرت مجاز موتور .... کیلو وات میزان بهره برداری حداکثر ... لیتر در ثانیه
  • بند - 4 - نوع پروانه : دایم یا موقت مدت ... سال
  • بند - 5 - نوع تخصیص جریان های تنظیم شده ... یا جریان طبیعی و پایه ... تلفیق جریان های پایه و تنظیم شده ...
  • بند - 6 - مشخصات محل مصرف آب : الف جهات اربعه ... به مساحت اراضی ... هکتار ج درصد سهم هر یک از محصولات زیر کشت ....
  • بند - 7 - مقدار آب قابل بهره برداری برابر جدول زیر
   • جدول - - - دبی ( لیتر در ثانیه ) حجم آب ( میلیون متر مکعب ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند سالانه
  • تذکر - - -
   • بند - 1 - کروکی محل چاه بایستی ضمیمه این پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعایت فواصل تعیین شده میباشد .
   • بند - 2 - در صورت بهبود راندمان های آبیاری و یا تغییر نوع کشت ، به نحوی که موجبات کاهش قابل ملاحظه مصرف آب در هر هکتار فراهم شود ، این پروانه به تناسب اصلاح خواهد شد .
   • بند - 3 - وزارت نیرو مجاز است در زمان وقوع سال ها و یا دوره های خشک که کاهش عرضه یا جیره بندی آب ضرورت داشته باشد سقف تحویل آب مندرج در پروانه صادر شده را به تناسب کاهش دهد .
   • بند - 4 - چاه بدون اراضی مربوط ، به صورت سهام غیر قابل انتقال میباشد و در صورت تفکیک اراضی و واگذاری قطعات تفکیک شده میزان بهره برداری از چاه موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضی باقیمانده و ترکیب کشت تقلیل داده خواهد شد .
   • بند - 5 - در صورتی که در مالکیت و رضایت شرکای مشاع در اراضی چاه تردیدی حاصل شود و یا اراضی غیر برای حفر چاه و صدور پروانه ارایه شده باشد ، پروانه بی اثر و از درجه اعتبار ساقط است .
   • بند - 6 - در صورتی که چاه موضوع این پروانه در اراضی منابع ملی واقع شده باشد ، دارنده این پروانه حق هیچگونه اقدامی روی آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است .
   • بند - 7 - هرگاه دارنده پروانه از مقررات یاد شده در متن پروانه تخلف و یا بدون اجازه وزارت نیرو پروانه خود را به دیگری منتقل یا واگذار نماید و از مقررات وزارت نیرو تخلف نماید یا در بهره برداری از چاه یا نصب موتور و تلمبه بیش از حد مقرر در این پروانه اقدام کند یا در غیر محل تعیین شده به حفر چاه مبادرت نماید یا از آب چاه در غیر محل مورد تعیین شده در این پروانه استفاده نماید یا آب چاه را مورد استفاده برای اراضی غیر قرار دهد یا در دستگاه های اندازه گیری نصب شده دستکاری نماید ، برابر قوانین موضوع تحت پیگیر قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار پروانه صادر شده لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
   • بند - 8 - کلیه مقررات قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های قانونی یاد شده و آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی جز لاینفک این پروانه است .