iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - از تاریخ تصویب این قانون آب بها دریافتی از کشاورزان و زارعین با توجه به اولویت تخفیف برای زراعت های استراتژیک به شرح زیر است :
    • بند - 1 - متوسط آب بها از آب های تنظیم شده و شبکه های مدرن 3% محصول کاشت شده .
    • بند - 2 - متوسط آب بها از آب های تنظیم شده و کانال های تلفیقی 2% محصول کاشت شده .
    • بند - 3 - متوسط آب بها از آب های تنظیم شده و کانال های سنتی 1% محصول کاشت شده . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی