iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون به دامپزشکانی که در استخدام دارند و بطور تمام وقت در خدمت بوده و از مطب شخصی استفاده نمی کنند حداکثر معادل نصف حقوق و فوق العاده شغل دریافتی ، بعنوان حق محرومیت از مطب به آنان پرداخت نمایند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی