iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - کلیات
  • ماده - 1 - براساس قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب مورخ 1/3/62 مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه محصولات کشاورزی که در این اساسنامه صندوق نامیده میشود در بانک کشاورزی که در این اساسنامه بانک نامیده میشود تاسیس میگردد .
  • ماده - 2 - صندوق دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی است وبراساس مقررات قانونی شرکت های دولتی اداره میشود .
  • ماده - 3 - سرمایه اولیه صندوق مبلغ یک میلیارد ریال است که تماما متعلق به دولت میباشد و به هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود .
   • تبصره - 1 - افزایش سرمایه صندوق به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران انجام میشود به استثناء افزایش سرمایه از محل اندوخته ها ( بند 3 ماده 44).
  • ماده - 4 - مدت صندوق نامحدود و مرکز آن در تهران خواهد بود .
 • فصل - دوم - هدف و حدود عملیات
  • ماده - 5 - هدف صندوق انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی دام طیور زنبورعسل کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ طوفان خشکسالی زلزله سیل سرمازدگی یخبندان آتش سوزی صاعقه آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی میباشد .
  • ماده - 6 - حدود عملیات صندوق به شرح زیر میباشد :
   • بند - 1 - بررسی و تحقیق در مورد مختصات اقتصادی اجتماعی کشاورزی و فنی مناطق مختلف کشور .
   • بند - 2 - بررسی و تحقیق تطبیقی در مورد روش های بیمه کشاورزی در دنیا با توجه به نظام بهره برداری هدف ها و سیاست های کشاورزی ایران جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری مناسب ترین نوع بیمه کشاورزی با توجه به نظام اقتصادی و اجتماعی و برنامه بخش کشاورزی .
   • بند - 3 - بررسی و مطالعه طرح های کاهش دهنده خسارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه و پیشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ کردن آن ها با طرح های مربوط به عملیات زیربنایی و همچنین راهنمایی و ارشاد تولید کنندگان به منظور خود پیشگیری در مقابل خطرات و در نتیجه کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی .
    • تبصره - 1 - اقدامات موضوع بند های 1 و 2 و 3 این ماده با استفاده از منابع اطلاعاتی و نتایج تحقیقاتی و همکاری سایر موسسات کشور انجام خواهد شد
   • بند - 4 - تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و اصلاح آن ها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده .
   • بند - 5 - انجام عملات بیمه درباره محصولات کشاورزی .
   • بند - 6 - انجام هرگونه عملیات آموزشی و شرکت در سمینار ها و کنفرانس ها به نحوی که در ارتقای سطح معلومات بیمه گزاران و کارشناسان و یا سایر کارمندان و دست اندرکاران بیمه کشاورزی در جهت پیشرفت و توسعه عملیات صندوق ضروری باشد .
   • بند - 7 - صندوق میتواند در صورت لزوم به منظور جلوگیری از رکورد سرمایه . خود اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار صد درصد دولتی خریداری نموده و یا از طریق بانک کشاورزی در طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به نحوی که سرمایه گذاری صندوق از طرف بانک کشاورزی تضمین گردد مشارکت نماید .
 • فصل - سوم - ارکان صندوق
  • ماده - 7 - ارکان صندوق عبارتند از : مجمع عمومی کمیته فنی هیات مدیره مدیرعامل و بازرس قانونی .
   • بند - الف - مجمع عمومی .
    • ماده - 8 - مجمع عمومی مرکب از وزرای کشاورزی بازرگانی امور اقتصادی و دارایی مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر کشاورزی خواهد بود .
     • تبصره - 1 - به موجب این تبصره به تبصره 1 ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی وزیر جهاد سازندگی به اعضا مجمع عمومی اضافه میگردد .
    • ماده - 9 - جلسات عادی مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تا پایان خرداد ماه سال بعد تشکیل میشود . جلسات فوق العاده به دعوت مدیرعامل یا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی و یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد . مدیرعامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه کتبا دعوت نماید .
    • ماده - 10 - دعوت اعضا مجمع عمومی به وسیله مدیرعامل و با ارسال دعوتنامه به عمل خواهد آمد که در آن روز و ساعت و محل تشکیل و دستورجلسه ذکر میگردد دعوتنامه های مذکور باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای اعضا ارسال میگردد .
    • ماده - 11 - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل 3 نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا ( حداقل 3 رای ) معتبر خواهد بود .
    • ماده - 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
     • بند - 1 - تعیین سیاست ها و روش های رسیدن به هدف های بیمه محصولات کشاورزی با توجه و هماهنگ با اهداف برنامه های بخش کشاورزی .
     • بند - 2 - اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیات مدیره و کمیته فنی و یا هر یک از اعضا مجمع پیشنهاد میشود .
     • بند - 3 - تصویب تعرفه های بیمه و غرامت و آیین نامه های انواع بیمه محصولات کشاورزی .
     • بند - 4 - انتخاب یک نفر از اعضا هیات مدیره بانک و تصویب دو نفر معرفی شده از طرف وزیر کشاورزی و یک نفر از جهاد سازندگی برای عضویت در هیات مدیره .
     • بند - 5 - اتخاذ تصمیم در مورد بیمه اتکائی .
     • بند - 6 - تعیین درصد و جمع کل کمک دولت بابت تامین قسمتی از حق بیمه بیمه گذار و پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب و منظور نمودن در لایحه بودجه کل کشور .
     • بند - 7 - تایید اعتبار پیشنهادی به منظور جبران زیان های احتمالی عملیات بیمه و ارسال آن به هیات وزیران جهت تصویب و منظور نمودن در لایحه بودجه کل کشور .
     • بند - 8 - تصویب بودجه سالانه که از طرف هیات مدیره صندوق پیشنهاد میشود .
     • بند - 9 - استماع گزارش های هیات مدیره و بازرس قانونی .
     • بند - 10 - پیشنهاد اصلاح و یا تغییر اساسنامه صندوق به هیات وزیران جهت طی مراحل قانونی .
     • بند - 11 - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق .
     • بند - 12 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق و ارسال آن جهت طی مراحل قانونی .
     • بند - 13 - اتخاذ تصمیم درباره نحوه مصرف سود و برداشت از اندوخته ها .
     • بند - 14 - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول .
     • بند - 15 - نظارت بر حسن اجرای طرحهاوبرنامه های مصوب .
   • بند - ب - کمیته فنی .
    • ماده - 13 - کمیته فنی متشکل از نماینده هر یک از اعضا مجمع عمومی و نماینده صندوق میباشد که از نظر کارشناسی دارای اختیار و تخصص لازم در زمینه مربوط به وظایف هر یک از اعضا مجمع عمومی و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق که از طرف مجمع عمومی ارسال میگردد بررسی و اقدام نموده و گزارش توجیهی خود را جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی ارسال میدارد . صندوق نیز میتواند در مورد کلیه وظایف و مسئولیت های خود از نظرات مشورتی کمیته فنی استفاده نماید .
    • ماده - 14 - اعضا و کمیته فنی برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آن ها بلامانع است و تا موقعی که تجدید انتصاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند ماند .
     • تبصره - 1 - قبل از انقضای مدت سه سال در صورت لزوم هر یک از اعضا مجمع عمومی و صندوق میتوانند نماینده خود را در کمیته فنی تعویض نمایند .
    • ماده - 15 - نحوه تشکیل و اداره جلسات کمیته فنی براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط کمیته مذبور تهیه و به تایید مجمع عمومی خواهد رسید .
    • ماده - 16 - تصمیمات کمیته فنی با اکثریت آرا اعضا به مجمع عمومی ارسال و در صورت به دست نیامدن اکثریت مطلق آرا نظرات متفاوت همراه با گزارش توجیهی جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی ارایه خواهد شد .
   • بند - ج - هیات مدیره - مدیرعامل .
    • ماده - 17 - هیات مدیره صندوق مرکب از 5 نفر شامل مدیرعامل بانک و یک نفر از اعضا هیات مدیره بانک و یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر به معرفی وزیر کشاورزی میباشند .
     • تبصره - 1 - اعضا معرفی شده از طرف وزیر کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی تمام وقت و موظف میباشند .
     • تبصره - 2 - مدیرعامل بانک باید در تقسیم وظایف بین اعضا هیات مدیره بانک ترتیبی اتخاذ نماید که عضو انتخاب شده برای هیات مدیره صندوق بتواند وظایف خود را در صندوق به نحو احسن انجام دهد .
     • تبصره - 3 - دوره خدمت اعضا هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است . در صورت تغییر هیات مدیره بانک قبل از انقضای سه سال اعضا هیات مدیره جدید در صندوق جانشین خواهند شد .
     • تبصره - 4 - تعویض هر یک از 4 نفر اعضا هیات مدیره صندوق قبل از انقضای سه ساله بلامانع است .
    • ماده - 18 - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 4 نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود .
     • تبصره - 1 - ریاست جلسات هیات مدیره به عهده مدیرعامل و در صورت عدم حضور با یکی از اعضا هیات مدیره صندوق خواهد بود .
     • تبصره - 2 - تعداد جلسات هیات مدیره با توجه به حجم کار به وسیله آیین نامه داخلی تعیین خواهد شد . لیکن در هر صورت تعداد این جلسات کمتر از یک بار در هر هفته نخواهد بود .
    • ماده - 19 - هیات مدیره مکلف است برنامه کار و زمان بندی اجرای آن را به مجمع عمومی تسلیم و گزارش پیشرفت عملیات را هر چهار ماه یک بار به مجمع عمومی ارسال نماید .
    • ماده - 20 - هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق با توجه به موضوع و هدف مندرج در این اساسنامه میباشد مگر در مواردی که به موجب قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آن ها در صلاحیت مجمع عمومی و یا مدیرعامل صندوق میباشد . از جمله اختیارات هیات مدیره موارد زیر است :
     • بند - 1 - انتخاب نماینده صندوق جهت عضویت در کمیته فنی .
     • بند - 2 - تهیه آیین نامه ها و ارایه پیشنهاد ها جهت طرح در مجمع عمومی .
     • بند - 3 - تصویب آیین نامه های داخلی و دستورالعمل های اجرایی صندوق .
     • بند - 3 - تصویب آیین نامه های داخلی و دستورالعمل های اجرایی صندوق .
     • بند - 4 - تهیه طرح سازمانی صندوق جهت اجرای وظایف و هدف های تعیین شده در این اساسنامه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .
     • بند - 5 - بررسی و تصویب نیاز های آموزشی و استخدامی صندوق .
     • بند - 6 - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی جهت طی مراحل قانونی .
     • بند - 7 - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان گزارش سالانه صندوق .
     • بند - 8 - تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب
     • بند - 9 - تعیین موسسه حسابرسی برای حسابرسی داخلی و در صورت درخواست بازرس قانونی برای رسیدگی به حساب ها و ترازنامه .
     • بند - 10 - تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی های صندوق هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرس قانونی .
     • بند - 11 - رسیدگی و تعیین مطالبات لاوصول صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد بخشودگی تمام و یا قسمتی از اصل مطالبات لاوصول و تامین آن از محل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول .
    • ماده - 21 - مدیرعامل بانک کشاورزی مدیرعامل صندوق خواهد بود .
    • ماده - 22 - مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است و اختیارات و وظایف وی به شرح زیر میباشد :
     • بند - 1 - نمایندگی صندوق در برابر شخص یا اشخاص ثالث و مراجع قضایی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر .
     • بند - 2 - دعوت از اعضا مجمع عمومی جهت شرکت در جلسات عادی و فوق العاده .
     • بند - 3 - اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات و معاملات صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی به استثنای آنچه جزء اختیارات مجمع عمومی و هیات مدیره قرار داده شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر مقررات مربوط .
     • بند - 4 - اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره .
     • بند - 5 - مدیرعامل میتواند قسمتی از اداره امور صندوق را به هر یک از اعضا هیات مدیره واگذار نماید .
    • ماده - 23 - مدیرعامل میتواند یک نفر قائم مقام داشته باشد که از بین کارمندان دولت با معرفی مدیرعامل و تصویب مجمع عمومی انتخاب شود . حکم انتصاب نامبرده از طرف وزیر کشاورزی صادر خواهد شد .
     • تبصره - 1 - مدیرعامل میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات و همچنین حق امضا خود را به قائم مقام خود واگذار نماید .
     • تبصره - 2 - در صورت استعفا معذوریت مرخصی و غیبت مدیرعامل قائم مقام دارای کلیه اختیارات مدیرعامل میباشد .
   • بند - د - بازرس قانونی .
    • ماده - 24 - بازرس قانونی صندوق طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی سازمان حسابرسی میباشد .
    • ماده - 25 - بازرس علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه سال 1347 مکلف است نسبت به مطابقت تصمیمات مدیران و عملکرد صندوق با قوانین و آیین نامه ها مراقبت و در مواقع لازم گزارش به مجمع عمومی تسلیم نماید .
    • ماده - 26 - بازرس قانونی حق مداخله مستقیم در امور صندوق را ندارد و اگر به نقص یا ایرادی برخورد نماید باید مراتب را به مدیرعامل صندوق گزارش و چنانچه ظرف 15 روز اقدامی در جهت رفع نقص به عمل نیاید مراتب را به مجمع عمومی اعلام نماید .
 • فصل - چهارم - امور اداری و استخدامی و منابع و مقررات مالی
  • قسمت - الف - نحوه عملیات .
   • ماده - 27 - به منظور جلوگیری از تورم سازمانی و حداکثر استفاده از امکانات موجود عملیات اجرایی بیمه کشاورزی در حد کمی و کیفی و زمان بندی تعیین شده توسط بانک و شعب آن در سراسر کشور انجام و کلیه وسایل و خدمات مورد لزوم به پیشنهاد هیات مدیره صندوق از طریق بانک تامین خواهد شد .
    • تبصره - 1 - امور اداری و استخدامی صندوق براساس مقررات جاری بانک انجام خواهد شد .
   • ماده - 28 - شروع به اجرای هرگونه بیمه کشاورزی در هر منطقه قبلا بوسیله صندوق اعلام میشود .
   • ماده - 29 - به تدریج که صندوق آمادگی لازم را برای انجام وظایف خود در هر منطقه و برای هر محصول اعلام نماید صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی به فعالیت های خود در آن منطقه و برای آن محصول خاتمه داده و منابع و امکانات مربوط را به صندوق منتقل خواهد کرد .
   • ماده - 30 - تعیین روش ها و سیاست های کلی اجرای عملیات بیمه محصولات کشاورزی مانندشرایط بیمه انواع محصولات موضوع این اساسنامه تعهدات بیمه گر و بیمه گزار تعیین تعرفه بیمه و غرامت براساس آیین نامه هائی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی رسید .
   • ماده - 31 - به منظور هماهنگی سیاست های بیمه کشاورزی با هدف های بخش کشاورزی دولت میتواند ارایه کمک ها و خدمات خود را به تولید محصولاتی که اجرای بیمه کردن آن محصول نماید .
    • تبصره - 1 - نحوه ارتباط و اجرای بیمه هر زراعت یا تولید یا کمک ها و خدمات دولت توسط صندوق با همکاری وزارت کشاورزی و سایر واحد های مربوط مورد بررسی قرار گرفته و در قالب آیین نامه خاصی از طریق مجمع عمومی جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم خواهد شد .
  • قسمت - ب - منابع مالی .
   • ماده - 32 - حق بیمه عبارت از وجوهی است که از بیمه گزاران وصول خواهد شد .
    • تبصره - 1 - به پیشنهاد مجمع عمومی قسمتی از حق بیمه بیمه گزاران از طریق دولت تامین و همه ساله در لایحه بودجه منظور خواهد شد .
   • ماده - 33 - در صورتی که در هر سال مالی شدت حوادث موجب خسارات بیش از مواد پیش بینی شده برای عملیات زیر پوشش بیمه گردد و صندوق قادر به پرداخت غرامت آن نباشد کسری آن به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران از محل اعتبار ردیف بودجه که در اختیار دولت میباشد قابل پرداخت خواهد بود .
  • قسمت - ج - هزینه ها .
   • ماده - 34 - هیات مدیره بانک با توجه به حجم عملیات سالانه صندوق جهت جبران هزینه های انجام شده حداکثر تا 4% از منابع دریافتی حق بیمه را هر ساله به مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی صندوق نسبت به پرداخت آن در قالب بودجه تنظیمی اقدام مینماید .
   • ماده - 35 - در صورتی که با اعلام هیات مدیره بانک در مواردی خدمات و وسایل موردنیاز صندوق از نظر کمی و کیفی خارج از عرف معمول در بانک بوده و یا با توجه به هزینه پیش بینی شده ( در ماده 34) و یا مقررات اجرایی امکان انجام آن نباشد با تصویب مجمع عمومی هزینه وسایل و خدمات مذکور به بانک پرداخت میشود مبنای برآورد هزینه این خدمات و وسایل در هر مورد آیین نامه های مورد عمل بانک میباشد .
  • قسمت - د - مقررات مالی .
   • ماده - 36 - حساب های صندوق نزد بانک افتتاح و نگهداری خواهد شد .
   • ماده - 37 - چک ها و اسناد مالی و سایر اسناد لازم الاجرا و تعهدآور صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی باید دارای دو امضا مجاز طبق مقررات مصوبه مجمع عمومی باشد مگر در مورد قرارداد هایی که براساس مصوبات هیات مدیره تنظیم و مباذله میشود که در اینصورت امضا مدیرعامل به تنهائی به نمایندگی صندوق معتبر است .
  • قسمت - ه - ترازنامه و حساب سود و زیان .
   • ماده - 38 - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود به استثنای سال اول که شروع آن بدو تاسیس و پایان آن آخر اسفند همان سال خواهد بود .
   • ماده - 39 - صندوق طبق قانون تجارت قانونی مربوط به شرکت های دولتی اداره خواهد شد .
   • ماده - 40 - ترازنامه سالانه حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به بازرس صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید قبل از پایان خرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود .
  • قسمت - و - تقسیم سود و وضع ذخائر و اندوخته ها .
   • ماده - 41 - هیات مدیره مکلف است قبل از وضع مالیات درصد لازم را جهت اندوخته مطالبات مشکوک الوصول و خسارات معوق منظور دارد .
   • ماده - 42 - هیات مدیره مکلف است پس از وضع مالیات یک بیستم از سود خالص صندوق را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد . در صورتی که سرمایه صندوق افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت .
   • ماده - 43 - سود خالص به شرح زیر به ترتیب اولویت با تصویب مجمع عمومی به مصرف می رسد :
    • بند - 1 - کمک به اجرای طرح های ارایه شده به دولت در بند 3 ماده 5 اساسنامه در جهت پیشگیری و کاهش میزان خطرات ناشی از عوامل قهری تحت پوشش بیمه .
    • بند - 2 - کمک به سهم دولت ( موضوع تبصره ماده 33) بابت حق بیمه .
    • بند - 3 - در صورتی که در هر سال امکان مصرف سود باقیمانده در موارد 1 و 2 نباشد مانده به حساب اندوخته انتقال داده میشود تا در سال های آتی به مصارف مذکور رسیده و یا به سرمایه افزوده شود .
   • ماده - 44 - نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق فانون تجارت و مقررات قانونی شرکت های دولتی عمل خواهد شد . اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و چهار ماده و شانزده تبصره در جلسه روز شنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/63 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی