iranmatikanlogo
logo
  • توضیحات - - - در خصوص فعالیت های بین المللی بازار سرمایه تصمیمات زیر اتخاذ گردید : الف ) مقرر گردید در خصوص امکان تاسیس نهاد مالی خارجی از طریق افتتاح شعبه یا نمایندگی ، خرید درصدی سهام از نهاد های مالی ایرانی و تاسیس نهاد مالی جدید با سهام دار خارجی در ایران بررسی های حقوقی لازم از سوی سازمان به عمل آید تا در جلسه بعدی شورا نسبت به موضوع تصمیم گیری شود . ب ) فعالیت کارگزاران ایرانی در خارج از ایران از طریق ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور خارجی ، مجاز و بلامانع تشخیص و مقرر گردید کارگزاران متقاضی تاسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور پس از کسب موافقت بورس براساس مقررات در خصوص افتتاح شعبه یا نمایندگی اقدام نمایند . ج ) مقرر گردید شرکت های ایرانی متقاضی پذیرش در بورس های خارجی چه به قصد عرضه درصدی از سهام خود در بورس های خارجی و چه به قصد معامله همزمان سهم در دو بورس ، و چه به منظور انتشار گواهی سپرده فراملی ، به محض کسب موافقت کشور میزبان ( مقصد ) برای ارایه مدارک موردنظر ، قبل از هر اقدامی بایستی درخواست اعطای مجوز عرضه اوراق بهادار خود را تسلیم شورا نموده و مجوز مربوطه را اخذ نمایند .