iranmatikanlogo
logo
  • توضیحات - - - در اجرای بند های 1 و 2 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار و در راستای بند 5 مصوبه شماره 50795/ ت /37406 ه جلسه مورخ 86/3/2 هیات محترم وزیران در خصوص انتخاب کارگزاران غیرذی نفع در امر تجارت فولاد ، شرایط فعالیت کارگزاران در بورس کالای ایران به شرح زیر تعیین میگردد : ۱ - کارگزاران بورس کالای ایران نبایستی در امر تجارت فولاد و سایر محصولات پذیرفته شده در بورس ذی نفع باشند . ۲ - کارگزار در موارد زیر ذی نفع محسوب میشود که : 1-2) کالا های پذیرفته شده را در بورس یا خارج از آن به نام یا برای خود معامله نماید . 2-2) بیش از ده درصد از سهام شرکت کارگزاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم ( از طریق شرکت ها ، موسسات ، انجمن ها ، اتحادیه ها یا تعاونی های مرتبط ) در اختیار اشخاص زیر انفرادا یا اجتماعا قرار گیرد : الف ) تولید کنندگان ، مصرف کنندگان ، واسطه ها و توزیع کنندگان کالا های پذیرفته شده در بورس ب ) اشخاص حقوقی که بعضی از مدیران آن ها توسط اشخاص مذکور در بند الف تعیین میشوند ج ) مدیران اشخاص مذکور در بند الف و افراد تحت تکفل آن ها