iranmatikanlogo
logo
  • توضیحات - - - شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قرارداد های آتی را در قالب » مبادله تعهد در مقابل تعهد « تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار ، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی را بدین شرح بیان نمود : » فروشنده براساس قرارداد آتی متعهد میشود در سر رسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین میکنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد میشود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند . و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد ، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد میشوند متناسب با تغییرات قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات ، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سر رسید با هم تسویه کنند . هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید میتوانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود .« همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات قرارداد های آتی اقدام نماید . کلیه مقررات مغایر با این مصوبه در خصوص قرارداد های آتی و معاملات آتی ملغی میگردد . مرجع تشخیص مغایر بودن مقررات سابق با این مصوبه سازمان است .