iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - عبارت « لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد (284) و (284 مکرر )، ( آیین دادرسی کیفری )» از متن قانون « تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده (56) قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/6/1367» حذف و عبارت «... رای قاضی هیات ، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر میباشد . هیات میتواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید » جایگزین آن میگردد . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسید .