iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
  • بند - الف - بخش کشاورزی : کلیه زیر بخش های زراعت ، باغبانی ، دام ، طیور ، آبزیان ، جنگل ها و مراتع و آبخیز داری و کلیه موارد مربوط به آن ها از جمله آب و خاک ، بیابان زدایی ، شهرک های گلخانه ای و دامپروری و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی .
  • بند - ب - آب کشاورزی : آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی شامل زراعت ، باغبانی ، دام ، طیور ، آبخیزداری ، بیابان زدایی ، شیلات ، آبزی پروری و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی .
  • بند - ج - آب مورد تقاضای کشاورزی : مقدار آب کشاورزی است که در زمان و مکان موردنیاز درخواست میشود .
  • بند - د - تامین آب کشاورزی : میزان آبی است که به طرق مختلف به منظور بهره برداری در زمان و مکان مورد تقاضای بخش کشاورزی بوده و براساس توان منابع آبی و رعایت اصول توسعه پایدار ، قابل استحصال ، انتقال و تحویل باشد .
  • بند - ه - آب مصرفی کشاورزی : مقدار آبی است که براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی با رعایت قانون توزیع عادلانه آب به ویژه مواد (21) و (26) قانون یاد شده تحویل و به عنوان آب کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد .
 • ماده - 2 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است آب کشاورزی مورد تقاضا را براساس ظرفیت های آب و خاک و الگو های بهینه مصرف آب کشاورزی به تفکیک حوضه های آبریز و استان ها ، تعیین و تدوین و با اولویت بندی به وزارت نیرو ، به منظور تامین آب موردنیاز اعلام نماید .
 • ماده - 3 - وزارت نیرو موظف است با توجه به توان منابع آبی و رعایت اولویت تخصیص آب نسبت به تخصیص و تامین آب کشاورزی مورد تقاضا در زمان و مکان موردنیاز اقدام نماید .
  • تبصره - 1 - هماهنگی تقاضا و تامین آب کشاورزی و اولویت بندی طرح های تامین آب کشاورزی ، با توجه به ترتیبات پیش بینی شده در مواد (2) و (3)، توسط کار گروه ستادی و استانی آب کشاورزی موضوع ماده (7) انجام خواهد شد .
  • تبصره - 2 - وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند هماهنگی های لازم جهت حفاظت کمی و کیفی منابع آب کشاورزی را به عمل آورده و از ارایه هرگونه تسهیلات از قبیل برق ، سوخت ، وام و نهاده های دارای یارانه به مصرف کنندگان غیر مجاز آب خودداری نمایند .
 • ماده - 4 - به منظور مصرف بهینه آب کشاورزی و افزایش بهره وری آبیاری اقدامات زیر از سوی دستگاه های مربوط انجام خواهد شد :
  • بند - الف - وزارت نیرو موظف است نسبت به تجهیز نقاط تحویل آب کشاورزی به ابزار های اندازه گیری مناسب برای تحویل حجمی اقدام نماید .
  • بند - ب - به منظور اعمال مدیریت صحیح و استقرار نظام بهره برداری بهینه آب کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به توانمندسازی ذی نفعان و دست اندرکاران و ظرفیت سازی لازم جهت ایجاد تشکل های آب بران متناسب با شرایط موجود اقدام نماید .
  • بند - ج - وزارت نیرو موظف است براساس سند ملی آب ( الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی ) نسبت به تحویل حجمی آب به تشکل های آب بران یا بهره برداران با توجه به شرایط فنی ، اقتصادی و اجتماعی و نحوه تامین ، انتقال ، توزیع و مصرف آب کشاورزی در مناسب ترین نقطه تحویل اقدام نماید . در صورت لزوم به تبادل نظر در خصوص تعیین مناسب ترین نقطه تحویل موضوع به کار گروه استانی موضوع ماده (7) ارجاع میشود و نظر آن کار گروه لازم الاجرا است .
  • بند - د - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت مصرف آب کشاورزی نسبت به برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در زمینه های ارتقای کارآیی آب از طریق استقرار نظام بهره برداری آب کشاورزی ، بهبود و اصلاح روش های آبیاری ، توسعه روش های نوین آبیاری ، توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی اقدام نماید .
  • بند - ه - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء نقش کشاورزان در مدیریت مصرف آب کشاورزی نسبت به برنامه ریزی و ارایه خدمات ترویجی ، آموزشی لازم به تشکل های آب بران اقدام نماید و در این رابطه ، برنامه های پایش و ارزشیابی مستمر را جهت کسب اطمینان از بهبود بهره وری از منابع آب و خاک به مورد اجرا بگذارد .
 • ماده - 5 - به منظور ایجاد تعادل و هماهنگی لازم برای عملیات آبخیزداری در حوضه های آبریز و طرح های تامین ، انتقال ، توزیع و مصرف آب کشاورزی ، اقدامات ذیل توسط دستگاه های مربوط انجام خواهد شد .
  • بند - الف - وزارت نیرو موظف است در مطالعه طرح های تامین آب ، آبخیزداری و نظام های بهره برداری مشارکتی ، آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را ملحوظ و رعایت نماید .
  • بند - ب - وزارت جهاد کشاورزی موظف است همزمان و متناسب با اجرای طرح های تامین آب وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژه های آبخیزداری در حوضه های آبریز آن اقدام نماید .
  • بند - ج - وزارت نیرو موظف است به منظور بهره برداری مناسب از منابع آبی تامین شده موجود در اولویت اول ، نسبت به تکمیل شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی و تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار های اندازه گیری مناسب تحویل حجمی اقدام نماید .
  • بند - د - وزارت نیرو موظف است همزمان با احداث سازه های جدید تامین آب ، نسبت به ایجاد تاسیسات تنظیم و احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی و تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار های اندازه گیری مناسب تحویل حجمی اقدام نماید .
  • بند - ه - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به مطالعه ، اجرا و تکمیل آن دسته از شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی که مسئولیت آن ها برعهده آن وزارت میباشد ، متناسب با اقدامات وزارت نیرو اقدام نماید .
   • تبصره - تبصره - وزارت نیرو مجاز است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در طرح هایی که شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی را اجرا مینماید نسبت به طراحی و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی نیز اقدام نماید .
 • ماده - 6 - وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو موظفند قبل از ایجاد هرگونه سازه تامین آب کشاورزی و شبکه های آبیاری و زهکشی ، هماهنگی و اقدامات لازم را برای ایجاد و ساماندهی نظام های بهره برداری ، به منظور مشارکت و تعامل مؤثر بهره برداران در کلیه مراحل مطالعه ، اجرا و نیز پذیرش مسئولیت ها و اختیارات بهره برداری ، نگهداری و مدیریت آبیاری از سازه های یاد شده را به عمل آورند .
 • ماده - 7 - ایجاد هماهنگی و ترتیبات لازم در چارچوب این تصویبنامه بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو در زمینه تقاضا ، تامین و مصارف آب کشاورزی به منظور بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب و خاک برحسب ضرورت به عهده کار گروه های زیر میباشد :
  • بند - الف - کار گروه ستادی آب کشاورزی به منظور هماهنگی برنامه ها با ترکیب زیر : 1 نماینده وزارت جهاد کشاورزی . 2 نماینده وزارت نیرو . 3 نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ( دبیرکار گروه ستادی ).
  • بند - ب - کار گروه استانی آب کشاورزی به منظور هماهنگی اجرا با ترکیب زیر : 1 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی استانداری ( دبیر کار گروه استانی ). 2 نماینده وزارت نیرو در حوضه آبریز اصلی . 3 نماینده وزارت جهاد کشاورزی . 4 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان . 5 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان .
   • تبصره - تبصره - در صورت ضرورت از نماینده منتخب تشکل های آب بران دعوت به عمل خواهد آمد .
 • ماده - 8 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است به منظور تحقق اهداف این آیین نامه ، اعتبارات موردنیاز را که دستگاه های اجرایی در سقف بودجه سنواتی خود پیشنهاد نموده اند در لایحه بودجه مربوط منظور نماید . این تصویبنامه در تاریخ 9/4/1387 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .