iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
 • ماده - 1 - از تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی و احیانا اصلاح مسیر آن ها با رعایت کامل اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وزارت نیرو خواهد بود که با همکاری مداوم و مستمر وزارتخانه های کشور ، کشاورزی ، امور خارجه ، دفاع ( اداره جغرافیایی ارتش ) و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ( اداره مرزبانی ) و با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامه ها و پروتکل های مرزی بین ایران و دول همجوار به نحوی که در این قانون مشخص میگردد نسبت به انجام امور فنی و اجرایی اقدام نماید .
  • تبصره - - - چنانچه به تشخیص وزارت نیرو استفاده از متخصصین ( علاوه بر کادر شاغل در وزارتخانه ها و سازمان های وابسته ) ضروری باشد ، وزارت نیرو میتواند فقط متخصصین ایرانی موردنیاز را استخدام نماید .
 • ماده - 2 - کمیته ای مرکب از نمایندگان مطلع وزارتخانه ها ، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان های ذی ربط در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا نسبت به ایجاد هماهنگی و همکاری وزارتخانه ها و سازمان های مذکور در ماده 1 با وزارت نیرو و تعیین خط مشی کلی و اولویت ها و برنامه های مطالعاتی و اجرایی در مورد هر یک از رودخانه های مرزی و رفع مشکلات اتخاذ تصمیم نماید .
 • ماده - 3 - در صورتی که برای اجرای مفاد این قانون جابجایی مرزنشینان به تشخیص کمیته هماهنگی مندرج در ماده 2 ضروری باشد ، وزارت کشور حسب تقاضای کمیته مزبور مسئول انجام این جابجایی و پرداخت کلیه خسارات ناشی از آن به قیمت عادله خواهد بود .
 • ماده - 4 - وزارت کشاورزی حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کناره ها و همچنین اجرای طرح های حفاظت خاک و آبخیز داری در حوزه آبخیز رودخانه های مرزی را به عهده خواهد داشت .
 • ماده - 5 - مسئولیت تطابق و هماهنگی تصمیمات کمیته مذکور در ماده 2 با مفاد معاهدات ، موافقتنامه ها ، پروتکل ها ، نقشه های مرزی منضم به معاهدات ، مقررات بین المللی و خط مشی سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم نمودن تسهیلات لازم در این خصوص با وزارت امور خارجه میباشد .
 • ماده - 6 - نقشه ها و عکس های هوایی موردنیاز جهت اجرای مفاد این قانون با نظر و تایید و در صورت لزوم مشارکت وزارت دفاع ( اداره جغرافیایی ارتش ) تهیه خواهد شد .
 • ماده - 7 - اداره مرزبانی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس تصمیمات کمیته مندرج در ماده 2 و عندالاقتضا ضمن تماس با مرزبانان دول همجوار تسهیلات لازم به منظور انجام طرح های مربوط به اجرای مفاد این قانون را برای وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط فراهم آورد .
 • ماده - 8 - دولت هر ساله به تناسب نیازمندی های وزارت نیرو و سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوط اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را دربودجه کل کشور منظور خواهد نمود .
 • ماده - 9 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی