iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه دارای تعاریف زیر میباشند :
  • بند - الف - قانون : قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388
  • بند - ب - دام : حیواناتی ( شامل چهارپایان ، پرندگان ، آبزیان و حشرات ) که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیت های اقتصادی ، تولیدی ، آزمایشگاهی ، ورزشی و تفریحی ، تولید ، نگهداری و پرورش داده میشوند .
  • بند - پ - دامپروری : علم و فن مدیریت در پرورش ، تغذیه و اصلاح نژاد دام به منظور دستیابی به استاندارد های ملی و بین المللی .
  • بند - ت - سازمان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران .
  • بند - ث - امور تحقیقاتی : مجموعه فعالیت هایی که برای پاسخگویی به نیاز های علمی و کاربردی در زمینه دامپروری انجام میگیرد .
  • بند - ج - امور مشاوره ای و مطالعاتی : نیازسنجی ، امکان سنجی ، شناسایی ، توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ، نظارت بر اجرای طرح ، نصب و بهره برداری ، کنترل مهندسی ، خدمات مهندسی ارزش و پایش و ارزشیابی طرح .
  • بند - چ - امور خدماتی : مجموعه فعالیت های اجرایی و پشتیبانی که در جهت ارتقای کمی و کیفی امور دامپروری استفاده میشود .
  • بند - ح - امور آموزشی ، ترویجی و فرهنگی : فعالیت هایی که به منظور افزایش سطح دانش ، بینش و مهارت های اشخاص شاغل در زمینه حرفه دامپروری انجام میشود .
  • بند - خ - پروانه تاسیس : مجوزی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از ایجاد ، تجهیز و تامین نیروی انسانی لازم برای انجام فعالیت های دامپروری از سوی سازمان به نام متقاضی صادر میشود .
  • بند - د - تشکل های دامپروری غیر دولتی : اشخاص حقوقی که براساس ضوابط و شرایط قانونی ، ایجاد شده و مبنای فعالیت آن ها براساس اساسنامه های مصوب میباشد که از این پس تشکل نامیده میشوند .
  • بند - ذ - مرکز خدمات دامپروری غیر دولتی : واحدی متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که براساس قانون برای انجام یک یا چند فعالیت موضوع این آیین نامه در مکان مشخص تاسیس و از این پس مرکز نامیده میشود .
 • ماده - 2 - حدود فعالیت تشکل ها و مراکز برحسب نوع پروانه تاسیس در حوزه دامپروری عبارت است از :
  • بند - الف - امور آموزشی ، ترویجی و فرهنگی شامل :
   • بند - 1 - ارایه خدمات آموزشی علمی ، کاربردی ، ترویجی ، فرهنگی و مهارتی برای بهبود بهره وری و افزایش کمی و کیفی محصولات و اصلاح و بهبود شیوه های بکارگیری عوامل و نهاده های تولید
   • بند - 2 - ایجاد الگو های توسعه فناوری و ترویج آن به امور مشاوره ای و مطالعاتی شامل :
    • بند - 1 - ارایه خدمات مهندسی در زمینه رعایت الزامات دامپروری در تهیه نقشه و نظارت بر ساخت و ساز و تجهیز واحد های دامپروری
    • بند - 2 - تجزیه و تحلیل کسب و کار ، نیازسنجی ، امکان سنجی و مطالعه بازار
    • بند - 3 - ارزیابی اقتصادی و اجتماعی و ارایه گزارش ارزیابی های زیست محیطی واحد های دامپروری
  • بند - پ - امور تحقیقاتی شامل انجام پژوهش های علمی و کاربردی و آینده پژوهی برای به روز رسانی و سازگارسازی ( بومی سازی ) فناوری ها و دانش های فنی تا امور خدماتی شامل :
   • بند - 1 - امور مرتبط با پشتیبانی و تدارکات موردنیاز واحد های دامپروری
   • بند - 2 - ارایه خدمات لازم در زمینه ثبت فناوری و دانش فنی در داخل و خارج از کشور ، تهیه طرح های کسب و کار ، ارزش گذاری ، بازاریابی و انعقاد قرارداد های انتقال فناوری
 • ماده - 3 - شرایط تاسیس تشکل ها و مراکز عبارتند از :
  • بند - الف - دارا بودن گواهی تحصیلی متقاضی به عنوان دانش آموخته علوم دامی و رشته های مرتبط .
  • بند - ب - دارا بودن مدارک احراز صلاحیت و رتبه بندی که توسط سازمان وبراساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 صادر میشود .
  • بند - پ - دارا بودن مدارک تامین محل فعالیت به نام متقاضی متناسب با نوع و محدوده فعالیت .
  • بند - ت - داشتن دو نفر همکار با حداقل مدرک کارشناسی آموزش و ترویج انواع خدمات عمومی و فنی دامپروری برای انجام امور خدماتی ، آموزشی ، ترویجی و فرهنگی .
  • بند - ث - دارا بودن رتبه مهندسی کشاورزی از سازمان برای امور مشاوره ای و مطالعاتی .
  • بند - ج - داشتن حداقل سه نفر متخصص در رشته های مرتبط دامپروری با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری که حداقل یک نفر آن ها دارای مدرک دکترای تخصصی باشد ، برای انجام امور تحقیقاتی .
  • بند - چ - تامین ساختمان و تجهیزات مناسب با رعایت موارد ایمنی ، بهداشتی و فنی با تایید مراجع ذی صلاح .
  • بند - ح - داشتن مسئول فنی مرتبط با نوع خدمات که دارای حداقل مدرک کارشناسی دامپروری بوده و به طور تمام وقت فعالیت نماید . ( صرفا برای تشکل ها و مراکز فعال در زمینه خدمات دامپروری )
  • تبصره - 1 - نحوه تعیین صلاحیت و رتبه بندی تشکل ها و مراکز براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزیر جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و صادر میشود .
  • تبصره - 2 - عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی و ترویجی مهارتی بنا به پیشنهاد سازمان توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میشود .
  • تبصره - 3 - مؤسس مرکز یا تشکل در صورت دارا بودن شرایط ، میتواند مسئول فنی مرکز یا تشکل نیز باشد .
 • ماده - 4 - پروانه تاسیس ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده توسط سازمان صادر میشود و متقاضی موظف است طی یک سال نسبت به تامین محل ، تجهیزات و نیروی انسانی واجد شرایط اقدام نماید که در اینصورت پروانه تاسیس ، حداکثر برای مدت چهار سال تمدید میشود .
  • تبصره - 1 - مراکز و تشکل های موضوع ماده (15) قانون که قبل از ابلاغ قانون به بهره برداری رسیده اند و فاقد شرایط و ضوابط لازم میباشند موظفند ضمن دریافت پروانه تاسیس یک ساله برای امکان ادامه فعالیت ، شرایط خود را با این آیین نامه تطبیق دهند .
  • تبصره - 2 - متقاضیان در صورت تقاضا برای دریافت مجوز ارایه خدمات در دو یا چند فعالیت موضوع این آیین نامه ، باید شرایط اختصاصی لازم جهت هر فعالیت را جداگانه احراز نمایند .
  • تبصره - 3 - در صورت مخالفت سازمان با صدور پروانه تاسیس برای مراکز و تشکل ها باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود .
 • ماده - 5 - اجرای این آیین نامه ، دستورالعمل های آن و تهیه گزارش های شش ماهه از اجرای این آیین نامه و ارسال آن برای وزارت جهاد کشاورزی برعهده سازمان بوده و نظارت عالی برعهده وزارت جهاد کشاورزی میباشد .
  • تبصره - 1 - سازمان موظف است موارد تخلف از مقررات و ضوابط را از طریق هیات بدوی و عالی انتظامی موضوع مواد (24) الی (31) قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و نتیجه را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید .
  • تبصره - 2 - پروانه اشخاصی که براساس آرای هیات بدوی و عالی انتظامی ، متخلف از این آیین نامه و دستورالعمل های آن شناخته شوند ، تمدید نخواهد شد .
 • ماده - 6 - فهرست اسامی تشکل ها و مراکز دارای صلاحیت موضوع این آیین نامه ، هر سال از سوی سازمان اعلام میگردد و دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مجاز به عقد قرارداد با آن ها میباشند .