iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - تعاریف و کلیات :
  • ماده - 1 - در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
   • بند - الف - نظام صنفی : قواعد و مقررات و تشکل های حرفه ای است که در جهت ایجاد تشکیلات ، تعیین وظایف و اختیارات ، ساماندهی و نظم بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تنظیم و تنسیق میگردد .
   • بند - ب - فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه بهره برداری از آب و خاک به منظور تولید محصولات کشاورزی ، گیاهی و حیوانی ( از قبیل زراعت ، باغداری ، جنگلداری ، جنگلکاری ، مرتع داری ، آبخیزداری ، بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ، دامداری ، شیلات ، آبزیان ، پرورش طیور ، زنبورعسل و کرم ( ابریشم ) و همچنین ارایه خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی و منابع طبیعی قرار می دهد .
   • بند - ج - واحد صنفی : هر واحد تولیدی یا خدماتی که توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب از وزارت بازرگانی و سایر مجوز های لازم از مراجع مربوط ، با تایید وزارت جهاد کشاورزی برای فعالیت های موضوع بند ( ب ) این ماده دایر بوده و یا دایر میگردد .
    • تبصره - 1 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس ، بهره برداری ، اشتغال از دستگاه ها هستند ، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات موضوع این آیین نامه نمایند ، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذکور ، با رعایت این آیین نامه و براساس قانون نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند .
   • بند - د - عضو صنف : فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در بخش تولید و خدمات مجوز های لازم را کسب کرده و با تایید ادارات جهاد کشاورزی شهرستان ها و استان ها به عضویت نظام صنفی در می آیند .
   • بند - ه - صنف : آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع موارد موضوع بند ( ب ) این ماده باشد .
  • ماده - 2 - ارکان نظام صنفی عبارتند از نظام صنفی بخش شهرستان ، نظام صنفی استان ، هیات عمومی ، شورای مرکزی ، بازرس ، رییس و هیات های رسیدگی به تخلفات .
  • ماده - 3 - نظام صنفی بخش شهرستان با ارایه درخواست حداقل پنج واحد صنفی به عنوان هیات مؤسس و با تایید جهاد کشاورزی ( شهرستان )، با حداقل (15) واحد صنفی با توجه به نوع فعالیت خود تشکیل میگردد .
  • ماده - 4 - ارکان نظام صنفی بخش شهرستان عبارت از مجمع عمومی ، هیات مدیره ، بازرس و هیات های رسیدگی به تخلفات بوده و محل استقرار دایم دفاتر مرکزی آن ها در نزدیک ترین محل مناسب حوزه بخش یا شهرستان میباشد .
  • ماده - 5 - اساسنامه نظام صنفی بخش شهرستان مشتمل بر وظایف و اختیارات آن ها ، در چهارچوب قوانین و مقررات به صورت متحدالشکل توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و پس از تایید هیات عالی نظارت در اختیار نظام های صنفی بخش شهرستان قرار میگیرد .
 • فصل - دوم - نظام صنفی بخش شهرستان :
 • فصل - سوم - نظام صنفی استانی :
  • بند - الف - تشکیلات :
   • ماده - 6 - نظام صنفی هر استان در صورتی که حداقل اعضای زیر را به تشخیص مراجع مربوط در آن پوشش دهد ، تشکیل میشود :
    • بند - الف - تولید کنندگان کشاورزی و منابع طبیعی با حداقل (60) عضو ، خدمات بخش کشاورزی و منابع طبیعی با حداقل (45) عضو ، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی با حداقل (5) عضو ؛ هر یک به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان .
    • بند - ب - کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی با حداقل (3) عضو ، به تایید سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی و منابع طبیعی استان .
   • ماده - 7 - ارکان نظام صنفی استان عبارتند از مجمع عمومی ، هیات مدیره ، بازرس و هیات های رسیدگی به تخلفات و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان میباشد .
  • بند - ب - مجمع عمومی :
   • ماده - 8 - مجمع عمومی نظام صنفی استان از اجتماع نمایندگان نظام های صنفی بخش شهرستان تشکیل میگردد .
    • تبصره - 1 - هر مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رییس ، یک منشی و دو ناظر اداره میشود که با رای اکثریت اعضای حاضر انتخاب خواهند شد .
    • تبصره - 2 - اعضا هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس نامزد کرده اند .
   • ماده - 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی نظام صنفی استان به شرح زیر است :
    • بند - الف - انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس ؛
    • بند - ب - عزل هیات مدیره و بازرس ؛
    • بند - ج - تصویب خط مشی ها و سیاست ها و برنامه ها و دستورالعمل های اجرایی ؛
    • بند - د - تعیین میزان ورودیه ، حق عضویت و سایر منابع درآمدی ؛
    • بند - ه - بررسی و تصویب ترازنامه صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی ؛
    • بند - و - استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیات مدیره در خصوص فعالیت های نظام صنفی ؛
    • بند - ز - تصویب اساسنامه و تغییرات در مفاد آن ؛
    • بند - ح - انحلال نظام استانی و اعلام آن به هیات عمومی صنف ؛
    • بند - ط - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که مطابق این آیین نامه در صلاحیت مجمع عمومی است .
    • تبصره - 1 - اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مندرج در بند های ( ب )، ( ز ) و ( ح ) در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است .
   • ماده - 10 - مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک نمایندگان نظام های صنفی بخش شهرستان تشکیل میگردد . در صورت عدم حصول نصاب لازم ، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد خواهد بود با حداقل یک سوم از نمایندگان نظام های صنفی بخش شهرستان تشکیل میشود . چنانچه مجددا نیز نصاب یاد شده حاصل نشود ، برای دفعات بعدی با حداقل یک پنجم از نمایندگان نظام های صنفی بخش شهرستان برگزار خواهد شد . تصمیمات مجمع عمومی عادی با رای اکثریت نسبی حاضران معتبر و لازم الاجرا میباشد .
    • تبصره - 1 - نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رای دو سوم حاضران دارای اعتبار است .
    • تبصره - 2 - دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیات مدیره یا بازرس و در دوره فوق توسط سازمان جهاد کشاورزی استان صورت خواهد گرفت .
    • تبصره - 2 - دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا از طریق آگهی در ر وزنامه منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان ، مکان و دستورجلسه انجام می یابد و باید حداقل (10) روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم نمایندگان نظام های صنفی بخش شهرستان برسد . مجمع میتواند برای دعوت از اعضا روش دیگری را جایگزین نماید .
    • تبصره - 4 - یک سوم از نمایندگان نظام صنفی بخش شهرستان میتوانند کتبا درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند و هیات مدیره مکلف به پذیرش درخواست آنان میباشد .
    • تبصره - 5 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده میتواند به دفعات تشکیل شود .
  • بند - ج - هیات مدیره :
   • ماده - 11 - هر نظام صنفی استانی دارای هیات مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی شامل رییس هیات مدیره ، دبیر اجرایی ، خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل است که از میان اعضای داوطلب واجد شرایط ( نمایندگان نظام های صنفی بخش شهرستان ) برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر مجاز است و هیات مدیره تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید کماکان عهده دار مسئولیت خواهد بود .
   • ماده - 12 - شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره استانی به شرح زیر میباشد :
    • بند - الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران ؛
    • بند - ب - پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ؛
    • بند - ج - عدم اعتیاد به موادمخدر ؛
    • بند - د - داشتن حسن شهرت اجتماعی ، شغلی ، عملی ، حرفه ای بنا به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط ؛
    • بند - ه - نداشتن سوء پیشینیه کیفری مؤثر .
   • ماده - 13 - اولین دوره انتخاب در استان به دعوت و با نظارت سازمان جهاد کشاورزی و با اطلاع استاندار برگزار میگردد .
    • تبصره - 1 - دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استان ها ، اساسنامه الگو ، برگزاری انتخابات اولین دوره هیات مدیره استان ها و انتخابات شورای مرکزی با رعایت قوانین و مفاد این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تایید هیات عالی نظارت خواهد رسید و در اختیار نظام های صنفی استانی قرار میگیرد .
   • ماده - 14 - اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره استانی در چارچوب قوانین مربوط به شرح زیر است :
    • بند - الف - نظارت بر حسن انجام امور نظام های صنفی بخش شهرستان ؛
    • بند - ب - تسهیل روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و دستگاه های دولتی ؛
    • بند - ج - تلاش در جهت اجرای استاندارد های ارایه شده از سوی مراجع ذی ربط از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی ؛
    • بند - د - تلاش در جهت تحقق تصمیمات سازمان نظام مهندسی در خصوص نظام های صنفی استانی ؛
    • بند - ه - معرفی نماینده نظام صنفی جهت شرکت در مراجع قضایی و اداری از جمله کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ، عوارض ، آب بهاء ، هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ؛
    • بند - و - فراهم نمودن امکان پوشش تامین اجتماعی برای اعضا صنف ؛
    • بند - ز - ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف ؛
    • بند - ح - برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ نظام صنفی کشاورزی در استان با برگزاری هم اندیشی ها ، گردهمایی ها در چهارچوب قوانین و مقررات ؛
    • بند - ط - انتخاب دبیر نظام صنفی کشاورزی از بین خود و یا خارج از آن یا عزل وی ؛
    • بند - ی - تعیین حق الزحمه کارکنان اداری نظام صنفی استانی در چارچوب قوانین جاری کشور .
    • بند - ی - تنظیم دستورالعمل های اداری مالی نظام استانی طبق مقررات و نظامنامه های مصوب هیات عمومی ؛
    • بند - ل - معرفی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات وفق مقررات این آیین نامه ؛
    • بند - م - بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهاد های نظام استانی ؛
    • بند - ن - گزارش تخلفات اعضا و واحد های صنفی به مراجع ذی صلاح .
   • ماده - 15 - هیات مدیره نظام صنفی استانی در اولین نشست خود یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر اجرایی انتخاب مینماید . دبیر نظام ، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است :
    • بند - الف - استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام صنفی و در صورت لزوم مشاور و کارشناس ، پس از تصویب هیات مدیره ؛
    • بند - ب - انجام مکاتبات و نامه های اداری و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام صنفی ؛
    • بند - ج - گشایش حساب های بانکی نظام صنفی ؛
    • بند - د - اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام صنفی ؛
    • بند - ه - حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضا ؛
    • بند - و - تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام صنفی با امضای خود و رییس هیات مدیره و تهیه و نگهداری مهر رسمی نظام صنفی ؛
    • بند - ز - ارسال شکایات و اصل شده به هیات های رسیدگی به تخلفات ؛
   • ماده - 16 - خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظایف وی به شرح زیر است :
    • بند - الف - تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی ؛
    • بند - ب - امضا کلیه چک ها ، اسناد مالی و اوراق تعهدآور ، به همراه رییس هیات مدیره ؛
    • بند - ج - وصول و جمع آوری حق عضویت ها و سایر کمک های مالی ؛
    • بند - د - تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارایه به هیات مدیره و بازرس ؛
    • بند - ه - نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملیات مالی در چارچوب مصوبات هیات مدیره ؛
    • بند - و - رسیدگی و تایید اسناد و مدارک ارایه شده در مورد پرداخت ها ؛
    • بند - ز - حفظ مدارک ، اموال منقول و غیر منقول ؛ وجوه و اسناد مالی ؛
    • بند - ح - تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .
   • ماده - 17 - منابع مالی نظام صنفی و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا ، کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی ، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی ، کارشناسی و آموزشی ، فروش نشریات و برگزاری هم اندیشی ها و نمایشگاه ها تامین خواهد شد .
    • تبصره - 1 - نظامنامه مالی و اداری از جمله میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضا ، به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیات عمومی به تصویب خواهد رسید .
  • بند - د - بازرس :
   • ماده - 18 - مجمع عمومی استان یک نفر را ترجیحا از میان اعضای صنف به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب مینماید . وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است :
    • بند - الف - بررسی و اظهارنظر در مورد صورت های مالی و ترازنامه و عملکرد هیات مدیره و تسلیم آن به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی ، حداقل (5) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی ؛
    • بند - ب - نظارت بر عملکرد هیات مدیره و مجموع فعالیت آن ها و ارایه نقطه نظرات خود به هیات مدیره ؛
     • تبصره - 1 - هیات مدیره موظف است اطلاعات و اسناد و مدارک درخواستی بازرس را در اختیار او قرار دهد .
     • بند - ج - شرکت در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای ؛
     • بند - د - ارایه پیشنهاد استفاده از موسسات حسابرسی به هیات مدیره برای حسابرسی صورت های مالی ، در صورت نیاز ؛
     • تبصره - 1 - هیات مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با موسسات مذکور اقدام کند .
 • فصل - چهارم - هیات عمومی :
  • ماده - 19 - به منظور هماهنگی در امور نظام های استانی و سیاستگذاری کلان نظام صنفی ، هیات عمومی نظام صنفی از اعضای هیات مدیره نظام های استانی در سطح کشور تشکیل میشود . هیات عمومی حداقل هر سال یک بار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی جلسه خواهد داشت . جلسات هیات عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضا رسمیت خواهد یافت . در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور ، جلسه یاد شده برای بار دوم ، با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد .
   • تبصره - 1 - تشکیل اولین جلسه هیات عمومی ، بنا به دعوت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود .
  • ماده - 20 - وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است :
   • بند - الف - استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیت های نظام صنفی ؛
   • بند - ب - بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی ؛
   • بند - ج - بررسی و تصویب سیاست های کلان و پیشنهادی شورای مرکزی ؛
   • بند - د - دریافت گزارش از فعالیت ها و مشکلات نظام های استانی ؛
   • بند - ه - اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی ؛
   • بند - و - بررسی و تصویب ضوابط ، مقررات ، نظامنامه ها و همچنین دستورالعمل ها از قبیل دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای شورای مرکزی ، اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات ، بازرسان استانی و بازرس نظام صنفی به پیشنهاد شورای مرکزی ؛
   • بند - ح - بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام صنفی ؛
   • بند - ط - ارایه پیشنهادات و راهکار های مناسب برای تصویب مراجع ذی صلاح از طریق وزارت جهاد کشاورزی ؛
   • بند - ی - بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قوانین و مقررات در صلاحیت هیات عمومی میباشد :
   • بند - ک - انتخاب بازرس شورای مرکزی ؛
   • تبصره - 1 - شرح وظایف و اختیارت بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (18) این آیین نامه خواهد بود .
 • فصل - پنجم - شورای مرکزی :
  • ماده - 21 - برای اداره امور کلان نظام ، شورای مرکزی مرکب از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و دبیرخانه هیات عالی نظارت موضوع ماده (54) قانون صنفی کشور ( هر کدامیک نفر ) و یک نفر از اعضای هیات مدیره نظام صنفی هر استان تشکیل میشود که به عنوان اعضای اصلی شورای یاد شده محسوب میگردند .
  • ماده - 22 - شورای مرکزی بالاترین رکن اجرایی نظام صنفی میباشد و دارای وظایف زیر است :
   • بند - الف - پیشنهاد سیاست های کلان ، جهت تصویب هیات عمومی ؛
   • بند - ب - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و سیاست های مصوب هیات عمومی ؛
   • بند - ج - ایجاد زمینه مناسب و هماهنگی های لازم برای تحقق اهداف و انجام وظایف ارکان نظام صنفی و ایجاد زمینه های لازم برای تعامل با سایر مراجع ذی ربط ؛
   • بند - د - تعیین ضوابط صلاحیت اعضای صنف کشاورزی ؛
   • بند - ه - همکاری با مراجع ذی صلاح برای احراز صلاحیت و رتبه بندی اعضای صنف ؛
   • بند - و - برگزاری و مشارکت در برگزاری همایش ها و گردهمایی های تخصصی داخل کشور و در سطح بین المللی ؛
   • بند - ز - داوری بین ارکان داخلی نظام های استانی یا بین نظام های استانی با یکدیگر ؛
   • بند - ح - همکاری با مراکز تحقیقاتی ، علمی و آموزشی مرتبط ؛
   • بند - ط - حمایت و دفاع صنفی از اعضای نظام صنفی و همچنین حمایت متقابل از حقوق مصرف کنندگان ؛
   • بند - ی - تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قرارداد ها ؛
   • بند - ک - انتشار نشریه نظام صنفی و سایر نشریات تخصصی ؛
   • بند - ل - همکاری و ارایه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه کشاورزی در کشور ؛
   • بند - م - نظارت بر عملکرد نظام های استانی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق ، منافع ، حیثیت و شئونات حرفه ای آنان .
  • ماده - 23 - جلسات شورای مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار ، به دعوت رییس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نایب رییس تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد . تصمیمات و مصوبات آن با آرای موافق اکثریت نسبی اعضای حاضر معتبر میباشد .
   • تبصره - 1 - تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی ربط ابلاغ و عنداللزوم پیگیری میشود .
   • تبصره - 2 - ترتیب ، نحوه و زمان تشکیل جلسات شورای یاد شده ، طی دستورالعملی که به تصویب شورای مرکزی می رسد ، خواهد بود .
 • فصل - ششم - رییس نظام صنفی :
  • ماده - 24 - شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای غیر دولتی شورا را انتخاب و برای تعیین رییس به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد مینماید تا یکی از آنان را به این سمت منصوب کند .
   • تبصره - 1 - نایب رییس و خزانه دار در اولین نشست شورا از بین اعضای غیر دولتی انتخاب میگردند .
   • تبصره - 2 - وظایف خزانه دار ، مشابه وظایف خزانه دار نظام استانی است .
  • ماده - 25 - وظایف و اختیارات رییس نظام صنفی به شرح زیر است :
   • بند - الف - رییس بالاترین مقام اجرایی و اداری نظام صنفی بوده و نمایندگی نظام با حق توکیل به غیر را در مراجع داخلی و بین المللی عهده دارد ؛
   • بند - ب - مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی ؛
   • بند - ج - نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهاد ها و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارایه آن به شورای مرکزی ؛
   • بند - د - هماهنگی در نظارت بر عملکرد نظام های استانی ؛
   • بخش - ه - ابلاغ دستورالعمل ها ، مصوبات و بخشنامه ها ؛
   • بند - و - انجام سایر اموری که از طرف هیات عمومی یا شورای مرکزی محول میشود و همچنین سایر اموری که برای اداره نظام صنفی ضروری است ؛
   • بند - ز - امضای مکاتبات عادی و اداری نظام صنفی ؛
   • بند - ح - رابط نظام صنفی با دبیرخانه هیات عالی نظارت .
   • تبصره - 1 - نایب رییس در غیاب رییس عهده دار وظایف رییس خواهد بود و رییس میتواند برخی اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به نایب رییس تفویض کند .
  • ماده - 26 - از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، رییس نظام صنفی میتواند به عنوان نماینده وزیر جهاد کشاورزی در هیات عالی نظارت شرکت نماید و به صورت ادواری گزارشی از روند تشکیل و نحوه اجرای آیین نامه و فعالیت های نظام صنفی مربوط را به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارایه نماید و رابط و هماهنگ کننده نظام صنفی کار های کشاورزی با دبیرخانه هیات عالی نظارت میباشد .
 • فصل - هفتم - تخلفات و ضمانت اجراهای مربوط :
  • ماده - 27 - هر موسسه یا دفتر یا محل کسب و پیشه ای که بدون دریافت مجوز های لازم ، برای انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه دایر شده باشد ، با اعلام نظام صنفی شهرستان مربوط طبق مقررات قانون نظام صنفی از طریق نیروی انتظامی پلمپ میشود .
  • ماده - 28 - تخلفات صنفی اعضا از جمله شامل موارد زیر است :
   • بند - الف - تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 1382 در صورت انطباق با فعالیت اعضای صنف ؛
    • تبصره - 1 - در صورت انطباق تخلف عضو صنفی با یکی از موارد فصل مذکور به تشخیص هیات های بدوی و تجدیدنظر ، موضوع مطابق مقررات قانون یاد شده رسیدگی و مورد اتخاذ تصمیم و صدور رای قرار میگیرد .
   • بند - ب - عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی ؛
   • بند - ج - سهل انگاری در انجام وظایف قانونی ؛
   • بند - د - عدم رعایت استاندارد ها و ضوابط فنی ؛
   • بند - ه - اجحاف به سایر شاغلان بخش کشاورزی ؛
   • بند - و - صدور گواهی و گزارش خلاف واقع ؛
   • بند - ز - اشتغال در کار های خارج از صلاحیت حرفه ای ؛
   • بند - ح - عدم رعایت شرایط مقرر در مجوز های صادره ؛
   • بند - ط - سوءاستفاده از عضویت یا موقعیت صنفی به نفع خود یا دیگری ؛
   • بند - ی - دریافت و یا پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط .
  • ماده - 29 - مجازات تخلفات موضوع بند های ( ب ) تا ( ی ) ماده (28) این آیین نامه ، با توجه به شرایط ، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است :
   • بند - الف - اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی ؛
   • بند - ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام صنفی ؛
   • بند - ج - محرومیت از دریافت تسهیلات ؛
   • بند - د - جریمه نقدی از یک تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعالیت غیر مجاز به تشخیص هیات ها ؛
   • بند - ه - تعلیق پروانه از یک ماه تا یک سال ؛
   • بند - و - لغو پروانه ( تعطیل محل کسب ) در صورت لزوم .
   • تبصره - 1 - هیات ها میتوانند برای ارزیابی میزان سود و منافع حاصل از فعالیت غیر مجاز از نظر کارشناس رسمی دادگستری که با هزینه جهاد کشاورزی شهرستان مربوط انتخاب میگردد ، استفاده نمایند .
   • تبصره - 2 - درآمد های ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید . معادل این مبلغ دربودجه های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای آیین نامه هزینه شود .
  • ماده - 30 - شاغلان عضو نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی ، از شمول این آیین نامه مستثنا بوده و تابع مقررات مربوط خواهند بود .
  • ماده - 31 - هرگاه تخلف عضو ، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد ، هیات ها مکلفند مراتب را برای رسیدگی جنبه جزایی آن به مراجع قضایی صالحه اعلام نمایند . رسیدگی مراجع قضایی مزبور مانع از اجرای مجازات های انتظامی اعضا نخواهد بود .
 • فصل - هشتم - نحوه رسیدگی به تخلفات :
  • ماده - 32 - برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی و اعمال مجازات های مقرر در این آیین نامه ، هیات رسیدگی بدوی در هر شهرستان ، مرکب از سه نفر شامل نماینده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط ، نماینده دادگستری به حکم رییس قوه قضاییه و نماینده نظام صنفی بخش شهرستان ، تشکیل میگردد .
  • ماده - 33 - شروع به رسیدگی در هیات های بدوی ، با اعلام گزارش از سوی بازرسان ، شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات اداری ذی ربط میباشد .
  • ماده - 34 - هیات های بدوی مکلفند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت شکایت یا گزارش ، در جلسه ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند . عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای نخواهد بود .
  • ماده - 35 - هر یک از طرفین میتوانند در صورت اعتراض به رای صادره ، مراتب را کتبا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رای ، به هیات تجدیدنظر تسلیم نمایند . هیات تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط یا یکی از معاونین ذی ربط ، رییس دادگستری یا نماینده وی ، رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره نظام صنفی بخش شهرستان مربوط ، میباشد که ظرف یک ماه با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به درخواست تجدیدنظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید . رای هیات تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است . عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای نخواهد بود .
  • ماده - 36 - جلسات هیات های بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضا رسمیت یافته و آرای صادره با نظر اکثریت معتبر میباشد .
  • ماده - 37 - هیات های بدوی و تجدیدنظر ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات و گزارشات دریافتی میباشند و چنانچه شکایت یا گزارشی را وارد تشخیص ندهند یا رسیدگی به آن را در صلاحیت خود ندانند ، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر اینصورت ، پس از اخذ دفاعیات ، اتخاذ تصمیم می نمایند .
  • ماده - 38 - در صورت عدم امکان تشکیل هیات بدوی و تجدیدنظر در هر شهرستان ، یکی از هیاتهای نزدیک ترین شهرستان همجوار همان استان یا مرکز استان وظایف مقرر را عهده دار خواهد بود .
  • ماده - 39 - اداره امور هیات های بدوی و تجدیدنظر ، مسئولیت تشکیل جلسات و انجام هماهنگی ها ، تشکیل پرونده ، تعیین نوبت و وقت رسیدگی ، ابلاغ و اجرای آرا و سایر امور دبیرخانه ای و همچنین رسیدگی به تخلفات هیاتها ، به عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط میباشد .
  • ماده - 40 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین نامه ، ظرف سه سال نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید . این تصویبنامه در تاریخ 13/3/1387 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . معاون اول رییس جمهور پرویز داودی