iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - تحویل آب به کشاورزان باید به صورت حجمی و به میزان نیاز آبی معقول هر کشت در منطقه انجام پذیرد .
 • ماده - 2 - تحویل آب به شرکت های کشت و صنعت و ماهی سراها باید به صورت حجمی و با تعیین دیماند انجام پذیرد .
 • ماده - 3 - آب بهای کشاورزی طبق قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی مصوب مجلس شورای اسلامی بر مبنای درصد های متوسط محصول برداشت شده و با توجه به هدف حمایت از محصولات استراتژیک ونیل به متوسط در آ مدهای مقرره در قانون تعیین میشود .
  • تبصره - 1 - آب بهای کشتهای مختلف در هر سال با توجه به قانون و رعایت متوسط درآمد های مقرره توسط هیات مدیره هر سازمان تعیین و در سطح سازمان به مورد اجرا گذارده میشود .
  • تبصره - 2 - در مواردی که از آب های زیرزمینی و یا از آب های سطحی به طریقه پمپاژ توسط سازمان در تنظیم آب شبکه ها استفاده میشود ، برای دریافت آب بها باید هزینه های پمپاژ جداگانه محاسبه و دریافت گردد .
 • ماده - 4 - در اجرای قانون ، شبکه مدرن به شبکه ای اطلاق میشود که حداقل شامل شبکه های یک و دو باشد . شبکه نیمه مدرن و یا تلفیقی به شبکه ای اطلاق میشود که یکی از دو خصوصیت زیر را دارا باشد :
  • بند - الف - دارای سد و یا بند انحرافی باشد .
  • بند - ب - دارای دهنه آبگیر و یا کانال اصلی انتقال آب باشد . شبکه سنتی به شبکه ای اطلاق میشود که فاقد مشخصات فوق باشد .
 • ماده - 5 - سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان براساس درصد های تعیین شده به عنوان آب بهای هر محصول هر ساله نرخ هر متر مکعب آب را برای مصارف مختلف در همان سال محاسبه و ملاک دریافت آب بها قرار می دهند .
 • ماده - 6 - نیاز آبی هر محصول در هر منطقه ( مصرف معقول ) از طرف هیتنهای 3 نفره موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مشخص خواهد شد ، در صورت عدم تشکیل این هیتها نیاز آبی معقول هر کشت از مراجع ذی صلاح و ترجیحا مراکز تحقیقات کشاورزی اخذ میگردد .
 • ماده - 7 - مصرف آب اضافه بر نیاز واقعی کشت ( مصرف معقول ) مشمول دریافت آب بهای بیشتر خواهد بود .
  • تبصره - - - این اضافه دریافت با توجه به شرایط خاص منطقه و با احتساب حداقل 5/1 برابر آب بهای عادی دریافت خواهد شد .
 • ماده - 8 - در صورتی که مشترک بدون عقد قرارداد و یا مغایر با قرارداد منعقده اقدام به کشت محصول با آب غیر مجاز نماید ، سازمان مجاز خواهد بود علاوه بر دریافت آب بها و جرایم لازم از طریق قانونی متخلف را تحت پیگرد قرار دهد . بدیهی است تجدید قرارداد تحویل آب به مشترک نسبت به مازاد برداشت آب از حد قرارداد منعقده پس از وصول آب بها و جرایم مربوطه میباشد .
  • تبصره - - - آب بهای مشترک در چنین حالتی با توجه به تبصره ذیل ماده 7 تعیین و دریافت خواهد شد .
 • ماده - 9 - میزان متوسط برداشت محصول از هر هکتار با تصویب هیات مدیره سازمان با توجه به آمار منتشره وزارت کشاورزی و یا بررسی های محلی تعیین میگردد .
 • ماده - 10 - قیمت واحد محصول در مورد محصولاتی که دارای قیمت تثبیتی مصوب شورای اقتصاد نیستند ، قیمت متوسط مورد عمل در پای مزرعه خواهد بود . توصیح اینکه در مورد محصولاتی که دارای قیمت تضمینی میباشند ( نظیر چغندر قند – پنبه – ذرت - برنج – جو – سیب زمینی و پیاز و جبوبات ) نیز ملاک محاسبه قیمت متوسط قیمت فروش در پای مزرعه است لیکن در مورد محصولاتی نظیر چغندر قند و گندم که دارای نرخ تثبیتی مصوب شورای اقتصاد میباشند ، املاک قیمت های مصوب خواهد بود .
 • ماده - 11 - در صورتی که مشترک به هر دلیل و عنوان در مهلت مقرر نسبت به پرداخت آب بهای مصرفی خود اقدام ننماید سازمان مجاز خواهد بود مشترک را به عنوان بدحساب جهت وصول مطالبات خود طبق ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب از طریق مراجع قانونی تحت پیگرد قرار دهد . بدیهی است تجدید قرارداد یا تحویل مجدد آب منوط به ارایه برگ تسویه حساب خواهد بود .
 • توضیحات - - - این دستورالعمل شامل 11 ماده و 4 تبصره میباشد و از تاریخ تصویب قانون (14/6/69) قابل اجرا است .