iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - آب بران مکلفند بهای آب مصرفی خود یا عوارض آن براساس نرخ مصوب و در خصوص آب مصرفی کشاورزی بهای آب یا معادل درصد تعیین شده از محصول را در موعود و محلی که در قبوض تعیین شده است بپردازند .
  • ماده - 2 - صورتحساب بهای آب مصرفی یا عوارض متعلق برای مصرف کنندگان آب کشاورزی و امکانات سالی یک تا چهار بار و صورتحساب مصارف شهری و صنعتی و سایر مصارف که از شبکه لوله کشی یا خطوط انتقال آب یا شبکه های آبیاری یا چاه های استفاده میکنند حداکثر هر سه ماه یک بار تهیه و ارسال میشود . در صورتحساب مذکور علاوه بر مشخصات مصرف کننده و نشانی دقیق او میزان آب مصرف شده نوع مصرف فاصله زمانی مصرف آب بهای عوارض آخرین روز مهلت پرداخت محلی که وجه باشد در آنجا پرداخت گردد و ضمانت اجرای عدم پرداخت به موقع تصریح خواهد شد .
  • ماده - 3 - آخرین روز مهلت با توجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلی باید طوری تعیین شود که فاصله زمانی بین تاریخ وصول صورتحساب و آخرین روز مهلت برای آب شرب صنعت و کشاورزی کمتر از یک ماه نباشد .
  • ماده - 4 - تا زمانیکه تعیین مقدار آب مصرفی کشاورزی به صورت حجمی مقدور نباشد مقدار آب تحویلی به هر هکتار زمین زیر کشت با توجه به نوع محصول و شرایط اقلیمی برآورد خواهد شد .
  • ماده - 5 - در صورت عدم پرداخت به موقع بهای آب مصرف شده یا عوارض یا درصد تعیین شده از محصول ( در مورد آب مصرفی کشاورزی ) آب مستنکف از پرداخت به هر طریق مناسب از جمله پلمپ محل انشعاب یا مجرای ورود آب ، قطع خواهد شد چنانچه وجه صورتحساب قبل از اقدام به قطع آب تادیه گردد در اینصورت آب قطع نخواهد شد .
  • ماده - 6 - هرگاه در مواردی مانند مورد آب های کشاورزی قطع آب از نظر فنی مقدور نباشد یا موجب ضرر اشخاص ثالث گردد ، آب بها یا عوارض برابر ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب از طریق ثبت اسناد و املاک محل وصول خواهد شد .
  • ماده - 7 - وصل مجدد آب منوط به درخواست مصرف کننده و تسویه حساب کلیه بدهی های مربوط به آب بها یا عوارض معوق و هزینه قطع و وصل مجدد به مبلغ تمام شده خواهد بود و در صورت موافقت شرکت یا سازمان آب امکان تقسیط بدهی وجود خواهد داشت .
  • ماده - 8 - هرگاه قطع آب در نتیجه بی احتیاطی و اشتباه کارکنان سازمان های وصول کننده صورت گرفته باشد در اسرع وقت و بدون دریافت هیچگونه هزینه ای آب مصرف کننده وصل و در صورت ورود خسارت ذی نفع حق مطالبه خسارات حاصل از قطع آب را خواهد داشت .
  • ماده - 9 - هرگاه مصرف کنندگان آب ، ظرف سه ماه پس از تاریخ قطع آب برای دریافت صورتحساب یا تسویه دیون معوق خود اقدام ننماید مستنکف محسوب میشوند و در چنین صورتی سازمان های ذی ربط براساس ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب ، جهت وصول دیون آن ها از اداره اسناد و املاک محل تقاضای صدور اجراییه خواهند نمود .
  • ماده - 10 - هر کس نسبت به صورتحساب ارسالی اعتراضی داشته باشد میتواند اعتراضنامه خود را به صورت مستدل تنظیم ظرف دو ماه از تاریخ صدور برگ صورتحساب به سازمان وصول کننده بفرستد . اعتراض به موجب عدم پرداخت به موقع آب بها یا عوارض نخواهد بود ، سازمان وصول کننده مکلف است اعتراض را در مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت رسیدگی قرار دهد و در صورت وارد بودن اعتراض صورتحساب را اصلاح یا در صورت وصول وجه اضافه دریافتی را به معترض بازپرداخت نماید همین حکم در موردی که نسبت به قطع آب اعتراضی با توجه به ماده 8 این آیین نامه به عمل آید نیز جاری است مشروط بر اینکه چنین اعتراضی ظرف یک ماه از تاریخ قطع آب به سازمان مربوط تسلیم شده باشد . معاون اول رییس جمهور حسن حبیبی