iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - وزارت کشاورزی در اجرای ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب با توجه به امکانات خود و الویت های هر منطقه به منظور اطلاع کلیه حقا به داران یا مصرف کنندگان آب از منابع سطحی و مراجعه آنان برای تشکیل پرونده منطقه به منطقه آگهی لازم را در ر وزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار محلی منتشر و از طریق رادیو و تلویزیون محلی مراتب را اعلام و به وسایل ممکن دیگر نیز از جمله نصب آگهی در مساجد شورا های محلی انجمن های ده مراکز خدمات روستائی پاسگاه های ژاندارمری جهاد سازندگی و اماکن دیگری که مفید تشخیص دهد موضوع را به اطلاع مردم منطقه می رساند .
 • ماده - 2 - در آگهی موضوع ماده فوق باید محل و نشانی تسلیم مدارک و ارایه اطلاعات و مهلت اخذ و تسلیم آن ها برای تشکیل پرونده و اثرات عدم مراجعه حقا به داران و مصرف کنندگان ذکر شود .
 • ماده - 3 - حقا به داران یا مصرف کنندگان باید پس از انتشار آگهی و در مهلت مقرر در آن به مراجع مربوطه و اطلاعات خود را طبق نمونه هایی که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان قرار میگیرد همراه با مدارک مثبته مالکیت یا دلایل آب و محل مصرف و نوع مصرف و سابقه بهره برداری و میزان آن و منابع آب و مقدار آب مورد احتیاج و سمت قانونی خود و غیره را تسلیم نماید .
  • تبصره - 1 - شرکت ها و سازمان های آب منقه ای مکلفند نسخه ایاز کلیه اطلاعاتی که نسبت به وضعیت حقا به داران و مصرف کنندگان آب از منابع سطحی دارند حسب درخواست ادارات کشاورزی محل در اختیار آنان قرار دهد .
  • تبصره - 2 - در موارد مصارف صنعتی معدنی و شرب درخواست کنندگان باید طرح و مشخصات تاسیسات مربوط را با ارایه طرح های توجیهی فنی و بهداشتی و اقتصادی که حسب مورد باید به تایید وزارتخانه های ذی ربط و سازمان حفاظت محیط زیست رسیده باشد به ضمیمه درخواست خود تسلیم دارند .
 • ماده - 4 - فرم های دریافتی بترتیب تاریخ وصول شماره گذاری و در دفتر مخصوصی ثبت و از جهت کامل بودن مدارک مورد رسیدگی ادارات کشاورزی محل قرار گیرد و چنانچه نواقصی ملاحضه شود برای رفع نقص مراتب به ذی نفع اعلام و پس از تکمیل مدارک پرونده امر به هیات سه نفری مربوطه تسلیم میگردد .
 • ماده - 5 - هیات های سه نفری طبق آیین نامه مربوطه به تشکیل هیات های سه نفری و پنج نفری و با مراجعه به کلیه سوابق و اطلاعات و نتایج رسیدگی ها و در صورت ضرورت پس از تحقیقات و معاینه محلی مبادرت به صدور رای خواهند کرد .
 • ماده - 6 - پس از صدور رای از طرف هیات سه نفری و ابلاغ آن چنانچه حقا بهدار یا مصرف کننده آب اعتراض خود را ظرف مقرر در آیین نامه تشکیل هیاتهای سه نفری و پنج نفری تسلیم ننمود وزارت کشاورزی نسبت به صدور پروانه های مصرف معقول آب کشاورزی اقدام خواهد نمود .
  • تبصره - تبصره - آرا صادره توسط هیات های سه نفری در مورد آب شرب و صنعت و سایر با توجه به ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 2 ماده 3 این آیین نامه برای صدور پروانه مصرف معقول به شرکت یا سازمان آب منطقه ای محل ارسال میگردد .
 • ماده - 7 - پروانه های مصرف معقول برای آب قابل تحویل با رعایت حق تقدم به الویت مصارف زیر تعیین و صادر میگردد . الف - آب مشروب . ب - آب باغ های موجود در تاریخ تصویب این آیین نامه ( درختان مثمر و صنعتی ). ج - آب زراعتی و دامپروری . د - آب مصارف صنعتی . ه - سایر مصارف . در مواردی که اجرای برنامه های عمرانی و طرح های اقتصادی ایجاب کند وزارت نیرو می بایستی با جلب نظر وزارت کشاورزی در مورد تغییر الویت مصارف کشاورزی صنعتی و معدنی تصمیم لازم اتخاذ کند .
 • ماده - 8 - پروانه های مصرف معقول آب کشاورزی طبق نمونه (1) پیوست توسط وزارت کشاورزی و پروانه های مصرف معقول آب صنعت و شرب طبق نمونه (2) پیوست وزارت نیرو صادر و به ذی نفع تسلیم خواهد شد .
 • ماده - 9 - پروانه مصرف معقول با ذکر کامل مشخصات مندرج در آن در دفاتر مخصوصی ثبت و به عنوان نسخ اصلی پروانه های مصرف معقول حسب مورد در اداره کشاورزی محل یا شرکت آب منطقه ای مربوطه نگهداری خواهد شد . در مورد اختلاف و استعلام این دفاتر قابل استناد میباشد
 • ماده - 10 - در مناطقی که حقا به داران یا مصرف کنندگان آب پس از آگهی موضوع ماده یک در مهلت مقرر اقدامی در مورد ارایه اطلاعات ننمایند حسب مورد ادارات کشاورزی در ارتباط با مصارف کشاورزی و سازمان های آب منطقه در رابطه با سایر مصارف مکلفند با برنامه ریزی مشخصی نسبت به جمع آوری اطلاعات و تشکیل پرونده و ارسال به هیات سه نفری اقدام نمایند به نحوی که کلیه حقا به داران و مصرف کنندگان منطقه موضوع آگهی شناسائی و برای آن ها پروانه مصرف معقول صادر شود .
 • ماده - 11 - وزارتین کشاورزی و نیرو تسهیلات ممکن را برای تحویل مقدار آب مندرج در پروانه معقول به صاحبان پروانه و ارشاد آن ها در انتخاب مناسب ترین شیوه آبیاری به منظور جلوگیری از تلفات و بالا بردن بازده آبیاری فراهم خواهند آورد .
  • تبصره - تبصره - در مواقع کم آبی در صورت ضرورت اعمال بند ( ز ) ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو مراتب را دایر به برقراری جیره بندی در منطقه یا مناطق خاصی در کشور به وزارت کشاورزی اعلام مینماید وزارتخانه مذکور نسبت به تحویل آب مندرج در پروانه های مصرف معقول کشاورزی به نسبت میزان کاهش اعلام شده از طرف وزارت نیرو موقتا اقدام مقتضی معمول میدارد . در مورد سایر مصارف وزارت نیرو راسا اقدام لازم به عمل خواهد آورد .
 • ماده - 12 - در اجرای تبصره یک ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب و به استناد بند به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تغییرات وظائف وزارت نیرو کلیه تجهیزات ماشین آلات پرسنل بودجه اعتبارات دارایی ها تعهدات و اموال شرکت های آب منطقه ای در آن قسمت که مربوط به اجرای تبصره فوق میباشند از شرکت های آب منطقه ای منتزع و به وزارت کشاورزی منتقل خواهند شد .
  • تبصره - تبصره - قبل از انجام نقل و انتقالات موضوع این ماده وزارت کشاورزی عنداللزوم میتواند برای مدت 6 ماه تعدادی از کارکنان خود را برای آشنایی با امور و کسب تجربیات لازم به شرکت های آب منطقه ای معرفی تا در جریان امور قرار گرفته و آمادگی لازم را کسب نمایند .
 • ماده - 13 - وزارتین نیرو و کشاورزی موظفند متناسب با وظایف مقرر در این آیین نامه تشکیلات موردنیاز را تدوین و برای تصویب به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند .
 • ماده - 14 - اجرای دستورات وزارتین نیرو و کشاورزی و سازمان ها و ادارات تابعه آن ها در رابطه با مفاد این آیینامه به موجب ماده 31 قانون توزیع عادلانه آب حسب مورد به عهده مامورین شهربانی ، ژاندارمری و سایر قوای انتظامی میباشد .
 • ماده - 15 - هر کس از مقررات پروانه مصرف معقول تخلف نماید حسب مورد وزارتین نیرو و کشاورزی پرونده امر را متضمن نوع و نحوه تخلف و دلایل امر تنظیم برای تعقیب متخلف طبق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب به دادسرای محل ارسال میدارد و پرونده را تا حصول نتیجه پیگیری می نمایند . نخست وزیر - میر حسین موسوی