iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
  • بند - 1 - قانون : قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
  • بند - 2 - شورا : شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون
  • بند - 3 - هیات : هیات تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون
  • بند - 4 - مرکز : مرکز ملی رقابت موضوع ماده (54) قانون .
 • ماده - 2 - هیات از بین صاحب نظران اقتصادی یک نفر را به عنوان رییس تعیین مینماید . ریاست جلسات و امور اجرایی نظیر امضای مکاتبات برعهده رییس هیات است .
 • ماده - 3 - دبیرخانه هیات در مرکز مستقر است و جلسات هیات با دعوت کتبی رییس هیات ، در محل مرکز تشکیل میشود . دعوتنامه جلسات متضمن دستورجلسه و مستندات مربوط ، حداقل سه روز کاری قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال میشود .
 • ماده - 4 - مرکز باید تمهیدات لازم برای انجام امور کارشناسی و تامین فضای اداری مناسب برای استقرار هیات و برگزاری جلسات آن ، بودجه و نیروی انسانی برای فعالیت هیات و پرداخت حقوق و مزایای اعضا و حسب ضرورت سایر امکانات موردنیاز را برای اجرای وظایف هیات فراهم نماید .
 • ماده - 5 - جلسات هیات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن منوط به تصویب اکثریت اعضای هیات است . صدور رای در مورد تصمیمات ماده (61) قانون باید متضمن موافقت حداقل دو قاضی عضو هیات باشد .
 • ماده - 6 - خلاصه مذاکرات هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیات متضمن نظر اقلیت ، در صورتجلسه ای درج و به امضای اعضا می رسد و در دبیرخانه هیات نگهداری خواهد شد .
 • ماده - 7 - تصمیمات شورا به موجب ماده (63) قانون ، ظرف بیست روز در داخل ( برای اشخاص مقیم خارج دو ماه ) از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدیدنظر در هیات است .
 • ماده - 8 - هیات به منظور رسیدگی به موضوعات و به استناد جزء ( ب ) بند (3) ماده (64) قانون ، در صورت لزوم میتواند تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند ، ارجاع کند .
 • ماده - 9 - نحوه تصمیم گیری هیات و چگونگی دادرسی ، مطابق بند های (3) و (4) ماده (64) و ماده (65) قانون خواهد بود .
  • تبصره - - - نماینده شورا در جلسات رسیدگی هیات به عنوان مطلع و برای ادای توضیحات دعوت خواهد شد .
 • ماده - 10 - ابلاغ آرای هیات از طریق پست سفارشی و یا هر طریق مقتضی دیگر ، از سوی دبیرخانه هیات انجام میشود و اجرای آن برعهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است .
 • ماده - 11 - در موردی که به تشخیص هیات ، تصمیم هیات جنبه عمومی داشته باشد ، انتشار آن از طریق ر وزنامه کثیرالانتشار انجام میشود . این تصویبنامه در تاریخ 23/3/1391 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .