iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - راجع به صدور پروانه حفر چاه و قنات
  • ماده - 1 - به استناد ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و دستگاه ها و ارگان های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی بخواهند از آب های زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاه های موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاه های واقع در مناطق غیر ممنوعه مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق نمونه شماره 1 پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمان ها یا شرکت های آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آن ها تسلیم نمایند .
   • تبصره - - - وزارتخانه ها و دستگاه ها و ارگان های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی نیز مشمول این ماده بوده و می بایستی درخواست خود را طبق فرم شماره پیوست تکمیل و ارسال نمایند .
  • ماده - 2 - پس از تشکیل پرونده ، مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده (1) این آیین نامه مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت کامل بودن مدارک ، به متقاضی اعلام میشود که هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید . هزینه مذکور طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد .
   • تبصره - - - در صورت ناقص بودن مدارک به متقاضی اخطار میشود که ظرف روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص مدارک اقدام نمایند 10 و الا به درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  • ماده - 3 - کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی ارایه میشود محل مناسبی را حتی المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسایی طبقات مختلف زمین و استعداد آب دهی و امکان بهره برداری متناسب با مساحت اراضی مشخص و با تعیین عمق چاه و آب دهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لازم را توام با کرورکی محل با قید مراتب فوق در 2 نسخه تهیه و طبق نمونه شماره 2 برای اقدام به سازمان متبوعه خود تسلیم مینماید . سازمان مذکور با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد .
  • ماده - 4 - کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلام و الا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجددا رسیدگی و عنداللزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم مینماید . تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها با اکثریت آرا اتخاذ میشود .
   • تبصره - 1 - در مورد موافقتنامه موضوع تبصره یک ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب نیز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود .
   • تبصره - 2 - اتخاذ تصمیم در مورد صدور پروانه حفر و بهره برداری در یک یا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعیت آب های زیرزمینی و ضرورت های فنی و نظریه کارشناس با کمیسیون صدور پروانه ها یا نحوه عمل سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای در مورد تقاضای خود معترض باشد میتواند به دادگاه های صالحه مراجعه نماید .
  • ماده - 5 - اعضا کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها که با ابلاغ مدیرعامل هر سازمان یا شرکت تابعه وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارتند از :
   • بند - 1 - یک نفر کارشناس آب های زیرزمینی یا زمین شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آب های زیرزمینی .
   • بند - 2 - یک نفر کارشناس کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی .
   • بند - 3 - یک نفر کارشناس حقوقی با حداکثر ده سال سابقه در امور حقوقی .
   • تبصره - - - در صورت موجود نبودن کارشناسانی با سوابق فوق میتوان از وجود با تجربه ترین کارشناسان که در رشته مربوطه حداقل 5 سال تجربه داشته باشند استفاده نمود .
  • ماده - 6 - کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها علاوه بر وظایف فوق در مورد مسائل حریمی مذکور در تبصره 2 ماده 5 و تبصره 1 ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب نیز رسیدگی های بدوی را معمول و اظهارنظر مینماید این نظریات به منزله نظر وزارت نیرو خواهد بود .
  • ماده - 7 - در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیرزمینی میزان استفاده آب دهی آن بعللی برای کارشناس ممکن نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوط در صورت موافقت به متقاضی اعلام خواهد کرد چنانچه مایل باشد میتواند به هزینه و یا مسئولیت خود نسبت به حفر چاه گمانه ( آزمایشی ) طبق اجازه نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاری مراتب را به سازمان یا شرکت مربوطه اعلام نماید تا براساس نتایج حاصله از چاه گمانه تصمیم مقتضی مبنی بر صدور پروانه بهره برداری اتخاذ گردد .
  • ماده - 8 - پروانه حفر چاه یا قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشکار قنات طبق نمونه شماره 4 پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است به نام متقاضی صادر میگردد چنانچه ظرف یک سال از تاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه بعمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است و تجدید آن منوط به انجام تشریفات مقرر در این آیین نامه خواهد بود .
   • تبصره - 1 - در مورد چاههائی که در مدت اعتبار پروانه حفر ولی قبل از بهره برداری از آن منطقه ممنوعه اعلام گردیده باشد کارشناس در صورت تایید اتمام حفاری در مهلت مقرر در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضی که بیشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعایت حریم منابع آب اطراف در تاریخ بازدید میزان بهره برداری و قدرت منصوبات را پبشنهاد و برابر نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها اقدام خواهد شد .
   • تبصره - 2 - چنانچه احداث و یا ادامه پیشکار قنات به علل موجهی مستلزم وقت بیشتری باشد متقاضی میتواند تمدید مدت را خواستار شود در اینصورت پس از تشخیص کارشناس مهلت مناسبی برای انجام مفاد پروانه تعیین و به متقاضی اعلام خواهد شد .
  • ماده - 9 - اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو به وسیله نشر آگهی در ر وزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیایی مشخص در یک نوبت بعمل می آید و در نقاطی که ر وزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن یا شورای ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید .
   • تبصره - 2 - شرکت ها و سازمان های آب منطقه ایاز تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه تقاضا های حفر چاه یا احداث قنات یا افزایش بهره برداری را دریافت ولی تعیین تکلیف ممنوعیت از طرف وزارت نیرو این قبیل تقاضا ها به جریان گذاشته نمی شود و مراتب کتبا به متقاضی اعلام خواهد گردید .
   • تبصره - 2 - پرونده های تکمیل شده مطروحه قبل از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه از طرف سازمان یا شرکت آب منطقه ای که توسط کارشناس بازدید شده باشد مسیر عادی خود را طی خواهد کرد . نسبت به پرونده هایی که توسط کارشناس بازدید نشده باشد مطابق تبصره یک عمل میشود .
   • تبصره - 3 - از تاریخ اعلام ممنوعیت منطقه توسط وزارت نیرو به شرکت یا سازمان ذی ربط هیچگونه تقاضایی از اشخاص قبول نمی شود و در صورت رفع ممنوعیت پرونده های مطروحه قبلی حق تقدم برای رسیدگی خواهند داشت .
   • تبصره - 4 - وزارت نیرو مکلف است ممنوعیت مناطق را برای اطلاع به وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه ها ، نهاد ها و ارگان های دولتی نیز اعلام نماید .
   • تبصره - 5 - شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای مکلفند پس از اعلام ممنوعیت مستمرا منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال یک بار وضعیت سفره آب زیرزمینی را به وزارت نیرو گزارش نمایند و همچنین شش ماه قبل از پایان مدت ممنوعیت با تکمیل مطالعات پیشنهاد خود را در مورد ادامه یا رفع ممنوعیت به وزارت نیرو ارسال تا وزارت نیرو فرصت کافی برای بررسی و اعلام ادامه یا رفع ممنوعیت حداقل دو ماه قبل از انقضا مدت ممنوعیت را داشته باشد .
  • ماده - 10 - در مناطق ممنوعه ادامه پیشکار قنوات یا کف شکنی چاه هایی که تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه آبده بوده سپس آب دهی آن ها نقصان فاحش یافته یا متروکه و مسلوب المنفعه به منظور تامین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است .
  • ماده - 11 - در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات به جای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آب دهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آن ها بعمل نمی آید و تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره برداری می شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آن که اولا از آب چاه یا قنات جدید فقط زمین هایی آبیاری شوند که قبلا از چاه یا قنات قبلی مشروب می شده اند ثانیا در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثانیا حفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد . با حفر این قبیل چاه ها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروکه اعلام خواهد شد . اعمال مقررات این ماده مشروط به آنست که صاحبان چاه یا قنات حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند پس از انقضا مدت مذکور در این مورد تقاضائی قبول نمی شود .
   • تبصره - 1 - صدور پروانه حفر به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان ذی ربط ( کارشناس آب های زیرزمینی و کارشناس کشاورزی ) امکان ا حیا یا لایروبی قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مردود اعلام نماید .
   • تبصره - 2 - تشخیص نقصان فاحش آب دهی قنوات و چاه هایی که عملا مسلوب المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آن ها بعمل نمی آید با کارشناس است که با ملاک قرار دادن متوسط آب دهی پنج سال قبل از ممنوعیت اعلام نظر خواهد کرد .
   • تبصره - 3 - میزان بهره برداری در مورد چاه ها و قنوات موضوع مواد 10 و 11 بر مبنای معدل آب دهی لحظه ای پنج سال قبل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشک شدن آن ها منظور میگردد .
   • تبصره - 4 - تعیین محل حفر چاه به جای قنات در مظهر یا اراضی زیر شرب همان قنات بلامانع و در مواردی که محل حفر چاه در آبده یا خشکه کار قنات تعیین گردد کارشناس میتواند میزان تلفات آب در مسیر تا مظهر قنات را نیز با توجه به جنس اراضی و درجه نفوذپذیری معبر محاسبه و پیشنهاد نماید .
  • ماده - 12 - صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرح های صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تامین آب مشروب شهر ها و شهرک ها و روستا ها به پیشنهاد وزارتخانه های مربوطه یا سازمان های تابعه آن ها و همچنین تامین آب موردنیاز واحد های صنعتی و شرب و بهداشت دامداری ها و مرغداری ها با ارایه پروانه از مراجع ذی ربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکانپذیر خواهد بود .
  • ماده - 13 - چاه های مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره برداری میباشند و یا چاههائی که پروانه حفر آن ها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهره برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون به صرفه نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوطه میتواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را به جای چاه غیر قابل استفاده در نزدیک ترین محل ممکن به چاه قبلی صادر کنند ، در اینگونه موارد پس از اتمام حفاری چاه جدید ، چاه قبلی به هزینه صاحب چاه وسیله مامورین طبق صورتمجلسی که به امضای مامورین و صاحب چاه تنظیم میگردد پر خواهد شد .
   • تبصره - 1 - بهره برداری از چاه جدید حتی المقدور به میزان بهره برداری قبلی متناسب با مساحت اراضی زمان بازدید کارشناس خواهد بود که با توجه به آمار ، قرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناس تعیین میگردد .
   • تبصره - 2 - در صورتی که بنا به ضرورت های فنی تغییر محل نسبت به چاه قبلی بیش از یک صد متر مقتضی باشد موضوع پس از تایید کمیسیون صدور پروانه های متضمن توجیهات فنی برای اتخاذ تصمیم به وزارت نیرو ارجاع خواهد گردید .
  • ماده - 14 - در مناطق ممنوعه موافقت با بهره برداری از چاه های موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مشروط به آنست که محل مورد تقاضا مسکونی بوده ، مساحت باغچه از دو هزار متر مربع تجاوز نکرده و تامین آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق دیگر ممکن نباشد ، به هر حال قدرت منصوبات بایستی متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلی حداکثر 4 سانتی متر باشد .
  • ماده - 15 - خسارات وارده به حساب چاه موضوع ماده 9 قانون توزیع عادلانه آب براساس آخرین صورت هزینه حفاری بر پایه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلاک چاه تقدیم و پرداخت خواهد شد .
  • ماده - 16 - برای تعمیر و مرمت قنوات و چاه های متروکه و مسلوب المنفعه با چاه ها و قنواتی که عملا غیر قابل استفاده اند در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای مربوط به مالکین ابلاغ میشود و در صورتی که مالکین یا نشانی آن ها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در ر وزنامه کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیایی مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (15) روز به عمل می آید و در نقاطی که ر وزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع مالکین رسانده میشود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمایند . در غیر اینصورت طبق ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب عمل خواهد شد .
   • تبصره - 1 - سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای تابع وزارت نیرو مکلفند همه ساله فهرستی از چاه ها و قنوات موضوع ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب را تهیه و طبق این ماده عمل نمایند .
   • تبصره - 2 - تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه یا چاه و قناتی که به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه شده باشد به عهده کارشناس فنی وزارت نیرو و سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب اطلاع از مطلعین و معتمدین و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر مینماید .
 • فصل - دوم - راجع به صلاحیت و تکالیف کارشناسان
  • ماده - 17 - کارشناسان فنی که وزارت نیرو یا سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای برای انجام امور کارشناسی انتخاب می نمایند باید از فارغ التحصیلان رشته های آبشناسی ( آب های زیرزمینی )، زمین شناسی و معدن و کارشناسان اقتصادی از فارغ التحصیلان رشته های آبیاری ، اقتصادی ، آب و کشاورزی لااقل با سه سال سابقه در مسایل مربوط به آب های زیرزمینی و کشاورزی باشند .
   • تبصره - 1 - کارشناس اقتصادی مکلف است با توجه به گزارش کارشناس فنی و با در نظر گرفتن مساحت اراضی زیر کشت و نوع آن مقرون به صرفه بودن یا نبودن مورد درخواست را توجیه نماید .
   • تبصره - 2 - در هر مورد که کارشناس فنی برای بازدید اراضی متقاضی و تعیین محل چاه یا قنات اعزام میشود بایستی در مورد محیات یا غیر محیات بودن اراضی اظهارنظر نماید .
  • ماده - 18 - کارشناسان فنی و اقتصادی موظفند در مورد مسائلی که به آنان ارجاع نهایت دقت را به کار برده و تحقیقات لازمه را انجام و نظریات کارشناسی خود را با توجه به جمیع جهات به طور صریح و مستدل تهیه و گزارش نمایند ، چنانچه معلوم شود در اظهار نظریات اغراض خصوصی اعمال یا کتمان حیقی شده است طبق مقررات مورد تعقیب اداری قرار خواهند گرفت .
  • ماده - 19 - تشخیص حریم و قنات و چشمه و مجاری آب و تاثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت به هم در هر مورد با کارشناسان فنی وزارت نیرو یا سازمان ها یا شرکت های آب منطقه ای است که با توجه به وضعیت منابع آب و شرایط هیدرولوژیک و مقدار بهره برداری مجاز تعیین و اعلام میگرد .
 • فصل - سوم - صلاحیت و تکالیف حفاران
  • ماده - 20 - اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق ماده 13- قانون توزیع عادلانه آب حرفه آن ها حفاریست مکلفند از وزارت نیرو درخواست پروانه نمایند و بدون داشتن پروانه مجاز به حفاری نمی باشند .
  • ماده - 21 - تشخیص صلاحیت حفاری با وسایل موتوری بعهده کمیسیونی است که اعضا آن از طرف وزیر نیرو انتخاب خواهند شد ، کمیسیون مزبور به تقاضای درخواست کنندگان رسیدگی و در صورت احراز شرایط زیر ، پروانه صلاحیت حفاری به نام متقاضی از طرف وزارت نیرو صادر خواهد شد .
   • بند - 1 - در مورد اشخاص حقوقی یک نسخه اساسنامه و یک نسخه ر وزنامه رسمی متضمن آگهی تاسیس و آگهی انتخاب مدیران و صاحبان امضا مجاز شرکت و خلاصه تاسیس و مفاد اساسنامه شرکت و گواهی اداره ثبت شرکت ها مبنی بر فعال بودن شرکت و موجودیت آن در تاریخ تسلیم تقاضا و آخرین اقامتگاه قانونی و در مورد اشخاص حقیقی یک نسخه رونوشت یا فتوکپی شناسنامه و یک قطعه عکس و نشانی محل کار یا اقامتگاه قانونی همراه درخواست به کمیسیون تسلیم گردد .
   • بند - 2 - مالک و متصرف بودن حداقل دو دستگاه ماشین حفاری مجهز باقدرت کافی برای حفره چاه با ارایه اسناد مثبته که لااقل یک دسته آن بتواند تا عمق 200 متری حفاری نماید با متعلقات مربوطه و وسایل آزمایش پمپاژ چاه .
   • بند - 3 - دارا بودن کادر فنی لازم و داشتن تکنسین حفاری به تناسب ماشین آلات و سیستم بایگانی منظم .
   • تبصره - 1 - - پروانه صلاحیت حفاری برای مدت سه سال صادر میگردد و تجدید آن منوط به بررسی مجدد طبق ضوابط فوق خواهد بود .
   • تبصره - 2 - پروانه صلاحیت حفاری قابل انتقال به غیر نمیباشد و در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت یا فوت صاحب پروانه باطل میگردد .
   • تبصره - 3 - اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به تجدید پروانه صلاحیت حفاری خود باشند موظفند شش ماه قبل از انقضا مدت اعتبار پروانه کتبا از وزارت نیرو درخواست تجدید پروانه صلاحیت نمایند .
   • تبصره - 4 - هرگونه نقل و انتقال دستگاه های حفاری بایستی با اطلاع قبلی وزارت نیرو انجام گیرد ، دفاتر اسناد رسمی مکلفند بلافاصله پس از تنظیم سند انتقال دستگاه های حفاری ، مراتب را به وزارت نیرو کتبا اطلاع دهند .
  • ماده - 22 - متقاضیان پروانه صلاحیت حفاری مکلفند دستگاه های حفاری خود را برای بازدید کارشناسان وزارت نیرو آماده نموده و هزینه های مربوط به بازدید را طبق تعرفه وزارت نیرو پرداخت نمایند .
  • ماده - 23 - دارندگان پروانه صلاحیت حفاری موتوری به رعایت موارد زیر مکلف میباشند :
   • بند - 1 - بدون ملاحظه پروانه یا موافقتنامه حفر یا لایروبی چاه و رعایت مدت اعتبار آن اقدام به حفر یا لایروبی چاه ننموده و در مورد چاه های موضوع ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب بدون اطلاع وزارت نیرو یا سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای اقدامی بعمل نیاورند .
   • بند - 2 - عملیات حفاری و تجهیز چاه را باید کاملا مطابق مشخصات مندرج در پروانه و موافقتنامه مربوطه انجام دهند .
   • بند - 3 - به محض استقرار دستگاه حفاری در محل حفر چاه سازمان آب منطقه ای مربوط را کتبا با اشاره پروانه حفر چاه یا موافقتنامه موردنظر مطلع نمایند .
   • بند - 4 - پرسشنامه عملیات حفاری را طبق فرم شماره 4 پیوست که از طرف وزارت نیرو یا سازمان ها آب منطقه ای در مورد حفر چاه ها به آن ها داده میشود باید حداکثر از ده روز از خاتمه حفاری تکمیل نموده به سازمان آب مربوط ارسال دارند .
   • بند - 5 - در حین حفاری در مواردی که وزارت نیرو یا سازمان های ذی ربط ضروری بدانند از طبقات زمین نمونه برداری آب و خاک نموده نمونه ها را بطور جداگانه در ظروف مناسب جمع آوری و پس از خاتمه حفاری به وزارت نیرو یا مراجع مربوطه تسلیم نمایند .
   • بند - 6 - در هر چاهی که حفر می نمایند روزنه ای به قطر حداقل سه سانتی متر در لوله جدار تهیه نمایند به طوریکه اندازه گیری سطح آب چاه به وسیله عمق یاب ممکن باشد .
   • بند - 7 - تاریخ آزمایش پمپاژ را پانزده روز قبل به شرکت یا سازمان آب منطقه ای صادرکننده پروانه حفر کتبا اطلاع دهند ، در صورتی که نمایندگان شرکت یا سازمان مربوطه در فرصت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را با موتور پمپ دارای قدرت و متناسب راسا انجام و گزارش آن را در جداولی که از طرف وزارت نیرو و تنظیم شده قید و به مرجع مربوطه ارسال دارند .
   • بند - 8 - به محض برخورد به سفره آب آرتزین فورا مراتب را به سازمان ها یا شرکت های آب مربوطه اطلاع داده و عملیات حفاری را برای دریافت دستورالعمل فنی و مهار کردن چاه با نصب شیر فلکه متوقف سازند .
   • بند - 9 - یک نسخه فتوکپی پروانه حفر چاه و کروکی منضم به آن و همچنین یک نسخه فتوکپی پروانه صلاحیت حفاری را همواره در محل حفر در دسترس داشته باشند .
   • بند - 10 - محل حفر چاه را دقیقا با شاخص های تعیین شده در کروکی منضم به پروانه یا موافقتنامه منطبق و پیاده نموده و در صورت عدم تطبیق قبل از اقدام به حفر مراتب را به شرکت یا سازمان آب منطقه ای صادرکننده پروانه منعکس و کسب تکلیف نمایند .
 • فصل - چهارم - تخلفات
  • ماده - 24 - مامورین شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای که به موجب ابلاغ مخصوص وزارت نیرو مسئول حفاظت از آب های حوزه عمل شرکت های ذی ربط میباشند در مورد جلوگیری از تخلفات اشخاص به شرح زیر اقدام می نمایند :
   • بند - 1 - در مورد چاه هایی که بدون مجوز قانونی حفر و یا در حال حفاری میباشند نسبت به پرومسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود .
   • بند - 2 - در مورد چاه هایی که بدون مجوز قانونی حفر و دارای منصوبات بهره برداری میباشند ابتدا منصوبات را پلمپ و سپس به صاحب چاه کتبا اخطار خواهند کرد ظرف حداکثر 20 روز نسبت به برداشتن منصوبات ، پرومسلوب المنفعه نمودن چاه در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه ای اقدام و الا پس از انقضای مهلت مذکور راسا اقدامات فوق را معمول خواهند داشت .
   • بند - 3 - در مورد چاه های دارای مجوز قانونی که بیش از حد مجاز بهره برداری می نمایند شرکت یا سازمان آب منطقه ای ذی ربط به صاحب چاه اخطار مینماید تا ظرف مدت 20 روز نسبت به نصب منصوبات مجاز اقدام و پس از انقضا مدت چنانچه صاحب چاه اقدامی ننموده باشد راسا شرکت یا سازمان ذی ربط منصوبات چاه را برداشته و تا نصب منصوبات مجاز در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه ای چاه را بوسیله مقتضی مسدود مینماید در مواردی که تهیه و نصب کنتور حجمی میسر باشد به جای تغییر منصوبات از کنتور حجمی استفاده خواهد شد .
   • تبصره - 1 - در کلیه موارد بالا صورتجلسه تخلف اشخاص از مقررات قانون توزیع عادلانه آب همراه با گزارش کارکنان شرکت یا سازمان آب ذی ربط که دارای ابلاغ مخصوص موضوع ماده 30 قانون مزبور میباشند برای تعقیب متخلفین به دادسرای مربوطه ارسال و تا مراحل نهایی توسط کارشناسان حقوقی شرکت یا سازمان ذی ربط پیگیری لازم انجام خواهد گرفت .
   • تبصره - 2 - برای توقیف دستگاه حفاری در مواردی که در حال حفاری میباشند قبلا از دادستان محل اجازه لازم کسب خواهد شد .
   • تبصره - 3 - در مورد تخلف حفاران نیز ضمن انعکاس به وزارت نیرو به شرح مذکور در تبصره 1 اقدام خواهد گردید .
  • ماده - 25 - در مواردی که مامورین شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیرو میباشند مشاهده کنند که اشخاص با شرکت های حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه میباشند و یا از شروط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های اجرایی آن تخلف می نمایند موضوع را به مامورین انتظامی گزارش و از آن ها درخواست می نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از امحا اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند .
  • ماده - 26 - از تاریخ تصویب این آیین نامه تحویل مواد سوختی موردنیاز موتور پمپ چاه های آب و تامین برق آن ها و نیز تحویل موتور پمپ و لوله و تجهیزات چاه ها تنها در قبال ارایه پروانه حفر و بهره برداری صادره از طرف شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای امکانپذیر میباشد .
   • تبصره - - - وزارتخانه های نفت ، صنایع ، بازرگانی و سایر دستگاه ها و ارگان های دولتی در اجرای این ماده همکاری لازم را با وزارت نیرو معمول خواهند نمود . نخست وزیر میر حسین موسوی
 • مبحث - فرم ها -
  • فرم - 1 - درخواست اجازه حفر چاه / کف شکنی / تغییر محل چاه در منطقه قنات / ادامه پیشکار قنات الف مشخصات دریافت کننده ( اشخاص حقیقی ) 1- نام و نام خانوادگی : 2- تاریخ و محل تولد : 3- شماره شناسنامه و محل صدور : 4- سمت قانونی متقاضی : 5- نشانی کامل ، شماره تلفن : ب - مشخصات درخواست کننده ( اشخاص حقوقی ) 1- نام و نوع شرکت : 2- تاریخ و شماره ثبت : 3- نشانی کامل ، شماره تلفن : مشخصات محل مورد تقاضا : 1- نام محل : 2- بخش شهرستان استان نوع تصرف : 1- مالکیت مفروز مدارک مربوطه ضمیمه درخواست شود . مشاع 2- اجاره سند رسمی اجازه ضمیمه درخواست شود . اجازه برای چند سال برقرار شده ؟ مدت منقضی شده است یا خیر ؟ نوع استفاده از مستاجر چیست ؟ موجر اذن به حفر چاه داده است یا خیر ؟ 3- اراضی واگذاری دولتی سند رسمی واگذاری ضمیمه درخواست شود . مقدار آب مورد تقاضا : 1- چه مقدار آب موردنیاز است ؟ 2- مساحت زمینی که آبیاری خواهد شد و مدارک تصرف آن را ضمیمه میکنید چه مقدار است ؟ و چه منابع آبی در محدوده مورد تقاضا وجود دارد ؟ 3- آب را به چه مصرفی خواهید رساند ؟ شرب ، کشاورزی ، صنعتی ، دامپروری سایر مصارف . 4- چه منابع آبی ( چاه ، قنات ، چشمه ، رودخانه ) در مجاورت محل مورد تقاضا وجود دارد ؟ 5- آیا برای اراضی فوق تقاضای حفر چاه / کف شکنی / محل چاه شده است یا خیر ؟ متقاضی و شماره پروانه را ذکر کنید . قنات / ادامه پیشکار قنات با اطلاع کامل از مفاد این فرم اعلام می نمایم که کلیه اطلاعات مورد درخواست را دقیقا مطالعه و مطابق حقیقت پاسخ داده ام ، چنانچه بعدا معلوم شود که حقیقتی را کتمان نموده یا مطلب خلاف واقعی را اظهار داشته ام کلیه عواقب ناشی از آن را بعهده گرفته و خسارات وارده را جبران خواهم نمود . امضای متقاضی : این فرم پس از تنظیم و امضا گواهی شده در دفتر اسناد رسمی در قبال دریافت رسید تحویل شرکت آب منطقه ای محل شعب آن خواهد شد . این قسمت توسط شرکت آب منطقه ای ( یا شعب آن ) تکمیل خواهد شد . شماره و تاریخ ثبت شماره تاریخ دستور مسئول مربوطه : نتیجه بررسی و نظریه شرکت :
  • فرم - 2 -
   • فرم - الف - گزارش کارشناسی مربوط به حفر چاه پرونده کلاسه قنات در اجرای حکم شماره مورخ و به موجب تقاضای شماره خانم اراضی موردنظر از لحاظ امکان حفر چاه بررسی گردید و نتیجه به شرح زیر است : آقای قنات 1- موقعیت محل چاه به فاصله کیلومتر در قسمت ........ قنات قریه واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا متر است ، شیب عمومی منطقه از سمت به سمت میباشد . 2- اراضی مورد تقاضا محیات یا غیر محیات است ؟ 3- محل مورد تقاضا ممنوعه یا غیر ممنوعه است ؟ 4- وضع زمین شناسی و هیدروژئولوژیکی منطقه 5- موقعیت محل پیشنهادی حفر چاه نسبت به منابع آب مجاور : ( فواصل بایستی پس از اندازه گیری تعیین و قید شود ) قنات محل چاه به فاصله : قنات 1- از چاه نیمه عمیق متعلق به برابر برابر 2- از چاه عمیق متعلق به برابر برابر 3- از آبده قنات متعلق به برابر برابر خشکه کار 4- از متعلق به برابر برابر واقع شده و با توجه به مشخصات هیدروژئولوژیکی منطقه بهره برداری از چاه محدودیت دارد و در صورتی که لیتر در ثانیه از آب چاه برداشت شود قنات ندارد قنات ضرورری برای منابع آب مجاور و موجود در محل نخواهد داشت . 5- مشخصات چاه : الف - عمق برخورد به آب متر ( عمق مادر چاه قنات ...... متر ) ب - عمق چاه متر ( طول قسمت آبده قنات ...... متر ) ج - قطر لوله جدار اینچ ( طول کل قنات ....... متر ) د - حریم فنی برابر ....... متر از چاه ........ آبده قنات 6- نقشه محل ، پیوست است . کرورکی 7- قدرت موردنیاز برطبق ..... محاسبه و به شرح زیر برابر با اسب بخار میباشد کیلو وات 8- سایر نکاتی که ذکر آن به نظر کارشناس ضروری است . نام و نام خانوادگی کارشناس : محل امضا کارشناس : تاریخ :
   • فرم - ب - گزارش کارشناس مربوط به کف شکنی چاه / تغییر محل ادامه پیشکار قنات پرونده کلاسه ........ در اجرای حکم شماره مورخ و به موجب تقاضای شماره مورخ خانم اراضی موردنظر از لحاظ آقای امکان کف شکنی / تغییر محل بررسی گردید و نتیجه به شرح زیر است : ادامه پیشکار قنات 1- موقعیت محل چاه فعلی با مشخصات : قنات فعلی الف - از چاه نیمه عمیق متعلق به برابر متر ب - از چاه عمیق متعلق به برابر متر جاز آبده قنات متعلق به برابر متر خشکه کار د - از متعلق به برابر متر بفاصله ........ متر . شیب عمومی منطقه از سمت .......... بسمت ........ میباشد . 2- اراضی مورد تقاضا محیات یا غیر محیات است ؟ 3- محل مورد تقاضا ممنوعه یا غیر ممنوعه است ؟ 4- وضع زمین شناسی و هیدرولوژئویکی منطقه . 5- مشخصات کلی چاه به شرح زیر است : قنات مشخصات فعلی چاه جدید قنات الف - طول قنات متر 1- عمق کلی چاه متر ب - طول قسمت آبده متر 2- سطح برخورد به آب متر ج - عمق مادر چاه متر 3- قطر لوله جدار اینچ تجهیزات چاه : الف - نوع موتور ساخت کارخانه به قدرت اسب بخار دور در دقیقه ، شماره سری شماره بدنه ب - جعبه دنده به قدرت اسب بخار درج - نوع پمپ ساخت کارخانه قطر لوله آبده 6- پیشنهادات کارشناس : با توجه به مشاهدات صحرائی و اطلاعات کسب شده از اکیپ مطالعاتی آب های زیرزمینی ( طبق برگ مشخصات ضمیمه ) مشخصات جدید به شرح زیر پیشنهاد : الف - عمق چاه متر ( سطح برخورد به آب لوله اول متر پیش بینی میشود ب - قطر لوله جدار ج - میزان آب دهی لیتر در ثانیه برابر متر مکعب در ساعت د - حریم فنی ( طبق برگ مشخصات فنی ضمیمه ) برابر متر از چاه عمیق ، نیمه عمیق و برابر متر آبده قنات ه - میزان قدرت موتور اسب بخار . برابر کیلو وات ساعت و - قطر لوله آبده اینچ ز - میزان بهره برداری لیتر در ثانیه ح - میزان تغییر محل در صورت متر از چاه فعلی 7- نقشه محل پیوست است . کروکی 8- قدرت موردنیاز طبق محاسبه به شرح زیر برابر با ....... اسب بخار ...... میباشد . کیلوات 9- سایر نکاتی که ذکر آن به نظر کارشناس ضروری است . نام و نام خانوادگی کارشناس : محل امضا کارشناس : تاریخ :
  • فرم - 3 -
   • فرم - الف - پروانه حفر و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سازمان شماره پروانه تاریخ موضوع پروانه پرونده کلاسه به استناد ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و آیین نامه های مربوطه به خانم آقای اجازه داده میشود ...... در اراضی واقع در قریه شهرستان به شماره پلاک به مساحت هکتار متر مربع با مشخصات زیر اقدام به حفر چاه و بهره برداری نماید . 1- عمق چاه متر 2- قطر لوله جدار اینچ 3- میزان بهره برداری به ظرفیت حداکثر لیتر در ثانیه و نصب کشور حجمی برای مصارف ....... 4- حداکثر قدرت مجاز موتور اسب بخار 5- محل چاه موضوع پروانه بایستی به فاصله ..... متر از چاه یا چاه ها قنات یا قنوات مجاور باشد . 6- حداکثر مدت کار ساعت در سال 7- دارنده پروانه ملزم به رعایت مقررات مذکور در ظهر این پروانه میباشد مدیرعامل سازمان آب منطقه ای شرکت 1- این پروانه از تاریخ صدور برای حفر شروع بهره برداری از چاه حداکثر یک سال اعتبار دارد . 2- این پروانه برای بهره برداری از چاه به منظور مصارف تعیین شده میباشد و دارنده آن حق آبفروشی به شخص یا اشخاص دیگر ندارد . 3- چاه بدون اراضی مربوطه و به صورت سهام غیر قابل انتقال میباشد و در صورت تفکیک اراضی و واگذاری قطعات تفکیک شده منتقل الیه میتواند با پرداخت هزینه های حفر و بهره برداری چاه از آب چاه استفاده نماید در غیر اینصورت میزان بهره برداری از چاه موضوع پروانه متناسب با مقدار از اراضی باقیمانده تقلیل داده خواهد شد . 4- در صورتی که در مالکیت و رضایت شرکاء مشاع در اراضی و قنات یا چاه تردیدی حاصل شود و یا اراضی غیر برای حفر چاه و صدور پروانه ارایه شده باشد پروانه بی اثر و از درجه اعتبار ساقط است . 5- دارنده این پروانه مکلف است برای حفر چاه از شرکت های دارای پروانه جهت حفاری صادره از طرف وزارت نیرو استفاده نماید . 6- هرگاه دارنده پروانه از مقررات مذکور در متن پروانه تخلف و یا بدون اجازه وزارت نیرو پروانه خود را به دیگری منتقل و یا واگذار نماید و یا از مقررات وزارت نیرو تخلف نماید و یا در بهره برداری از چاه یا نصب موتور و تلمبه بیش از حد مقرر در این پروانه اقدام کند و یا در غیر محل تعیین شده به حفر چاه مبادرت نماید و یا از آب چاه در غیر محل تعیین شده در این پروانه استفاده نماید و یا آب چاه را مورد استفاده برای اراضی غیر قرار دهد و یا در دستگاه های اندازه گیری منصوبه دستکاری نماید برابر قوانین موضوعه تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . 7- در صورتی که چاه موضوع این پروانه در اراضی منابع ملی واقع شده باشد دارنده این پروانه حق هیچگونه اقدامی بر روی آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است . 1- کرورکی محل ضمیمه است و دارنده پروانه ملزم به رعایت فواصل تعیین شده میباشد . 2- 3- ماده 45- قانون توزیع عادلانه آب جهت اطلاع دارنده پروانه عینا در ذیل نقل میگردد : ماده 45- اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند : الف - هر کس عمد او بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحا امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد . ب - هر کس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد . ج - هر کس عمدا به نحوی از انحا به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد . د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند . ه - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند . تبصره - در مورد بند های ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود :
   • فرم - ب - شرکت آب منطقه ای ....... سازمان شماره پروانه تاریخ موضوع پروانه پرونده کلاسه به استناد ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و آیین نامه های مربوطه به آقای خانم اجازه داده میشود . در اراضی واقع در قریه شهرستان به شماره پلاک به مساحت هکتار متر مربع با مشخصات زیر به حفر یک حلقه چاه اقدام نماید . 1- عمق چاه ........ متر 2- قطر لوله جدار اینچ 3- نوع حفاری 4- این پروانه به هیچ وجه مجوزی برای بهره برداری از چاه موضوع آن نبوده و پروانه بهره برداری پس از خاتمه حفاری و آزمایش پمپاژ طبق مقررات صادر خواهد شد . 5- محل چاه موضوع پروانه بایستی بفاصله ...... متر از چاه یا چاه ها قنات یا قنوات مجاور باشد . 7- دارنده پروانه ملزم به رعایت شرایط و مقررات مذکور در ظهر این پروانه میباشد . مدیرعامل سازمان آب منطقه ای شرکت 1- کروکی محل چاه ضمیمه است و دارنده پروانه ملزم به رعایت فواصل تعیین شده میباشد . 2- 3- ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب جهت اطلاع دارنده پروانه عینا در ذیل نقل میگردد : ماده 45- اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند : الف - هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحا امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد . ب - هر کس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد . ج - هر کس عمدا به نحوی از انحا بضرر دیگری آبی را به هدر دهد . د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند . ه - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنوات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند . تبصره - در مورد بند های ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود 1- این پروانه از تاریخ صدور برای شروع بهره برداری از چاه حداکثر یک سال اعتبار دارد . 2- این پروانه برای یهره برداری از چاه به منظور مصارف تعیین شده میباشد و دارنده آن حق آبفروشی به شخص یا اشخاص دیگر ندارد . 3- چاه بدون اراضی مربوطه و به صورت سهام غیر قابل انتقال میباشد و در صورت تفکیک اراضی و واگذاری قطعات تفکیک شده میزان بهره برداری از چاه موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضی باقیمانده داده خواهد شد . 4- در صورتی که مالکیت و رضایت شرکاء مشاع در اراضی و قنات یا چاه تردیدی حاصل شود و یا اراضی غیر برای حفر چاه و صدور پروانه ارایه شده باشد پروانه بی اثر و از درجه اعتبار ساقط است . 5- هرگاه دارنده پروانه از مقررات مذکور در متن پروانه تخلف و یا بدون اجازه وزارت نیرو پروانه خود را به دیگری منتقل و یا واگذار نماید و یا از مقررات نیرو تخلف نماید و یا در بهره برداری از چاه یا نصب موتورتلمبه بیش از حد مقرر در این پروانه اقدام کند و یا از آب چاه در غیر محل و مورد تعیین شده در این پروانه استفاده نماید و یا آب چاه را مورد استفاده برای اراضی غیر قرار دهد و یا در دستگاه های اندازه گیری منصوبه دستکاری نماید برابر قوانین موضوعه تحت پیکرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . 6- در صورتی که چاه موضوع این پروانه در اراضی منابع ملی واقع شده باشد دارنده این پروانه حق هیچگونه اقدامی بر روی آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است .
   • فرم - ج - پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای سازمان شماره پروانه تاریخ موضوع پروانه پرونده کلاسه به استناد ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و آیین نامه های مربویه به آقای خانم اجازه داده میشود از یک حلقه چاه موضوع پروانه شماره مورخ واقع در اراضی ...... در قریه شهرستان به شماره پلاک به مساحت هکتار متر مربع با مشخصات زیر اقدام به بهره داری نماید : 1- عمق چاه متر 2- قطر لوله جدار اینچ 3- قطر لوله آبده اینچ 4- میزان بهره برداری به ظرفیت حداکثر لیتر در ثانیه و نصب کنتور حجمی برای مصارف ....... 5- حداکثر قدرت مجاز موتور اسب بخار 6- محل چاه موضوع این پروانه به فاصله 0000000 متر از چاه یا چاه ها قرار دارد قنات یا قنوات 7- حداکثر مدت کار ساعت در سال 8- دارنده پروانه ملزم به رعایت شرایط و مقررات مذکور در ظهر این پروانه میباشد . مدیرعامل سازمان آب منطقه ای شرکت 1- کروکی محل چاه ضمیمه است دارنده پروانه ملزم به رعایت فواصل تعیین شده میباشد . 2- 3- ماده 45- قانون توزیع عادلانه آب جهت اطلاع دارنده پروانه عینا در ذیل نقل میگردد . ماده 45- اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند : الف - هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاه امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد . ب - هر کس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد . ج - هر کس عمدا به نحوی از انحا به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد . د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند . ه - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه یا قنات و یا بهره برداری از منابع مبادرت کند . تبصره - در مورد بند های ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود . 1- این پروانه از تاریخ صدور برای حفر چاه حداکثر یک سال اعتبار دارد . 2- چاه بدون اراضی مربوطه و به صورت سهام غیر قابل انتقال میباشد و در صورت تفکیک اراضی و واگذاری قطعات تفکیک شده میزان بهره برداری از چاه موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضی باقیمانده تقلیل داده خواهد شد . - در صورتی که در مالکیت و رضایت شرکاء مشاع در اراضی و قنات و یا چاه تردیدی حاصل شود و یا اراضی غیر برای حفر چاه و صدور پروانه ارایه شده باشد این پروانه بی اثر و از درجه اعتبار ساقط است . 4- دارنده این پروانه مکلف است برای حفر چاه از شرکت های دارای پروانه حفاری صادره از طرف وزارت نیرو استفاده نماید . 5- هرگاه دارنده پروانه از مقررات مذکور در متن پروانه تخلف و یا بدون اجازه وزارت نیرو پروانه خود را به دیگری منتقل و یا واگذار نماید و یا از مقررات وزارت نیرو تخلف نماید و یا بدون پروانه بهره برداری با نصب موتور و تلمبه اقدام به بهره برداری از چاه نماید و یا در غیر محل تعیین شده به حفر چاه مبادرت نماید برابر قوانین موضوعه تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . 6- در صورتی که چاه موضوع این پروانه در اراضی منابع ملی شده باشد دارنده این پروانه حق هیچگونه اقدامی بر روی آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است .
  • فرم - ج - گزارش حفاری شرکت ...... تاریخ پروانه حفاری شماره ...... شماره نام صاحب چاه محل چاه شماره پروانه حفر تاریخ شروع حفاری تاریخ خاتمه حفاری عمق چاه .... متر سطح برخورد به آب ..... متر عمق سطح آب پس از خاتمه حفاری ..... متر نوع حفاری ضربه ای دورانی قطر اولیه چاه و طول و قطر لوله هادی ..... قطر چاه ..... اینچ ..... قطر لوله جدار از عمیق تا عمق متر اینچ و از عمق متر تا عمق متر اینچ . و از عمق متر تا عمق متر اینچ و از عمق متر تا عمق متر اینچ . مشخصات لوله جدار : طول لوله مشبک از عمق ...... تا عمق ..... متر . مشخصات شبکه طول شکاف ..... میلی متر عرض شکاف ..... میلی متر تعداد شکاف در متر لوله ...... عدد مشخصات ساختمانی از نظر کراول پاکیبگ ......... نمونه برداری آب و خاک : تعداد نمونه آب ..... عدد از اعماق ...... متر و ...... تعداد نمونه خاک ....... عدد از اعماق ........ متر و ........ سایر نکاتی که به نظر حفار ذکر آن ضروری است :