iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و ماده (1) قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی با همان تعاریف در این آیین نامه به کار میروند ، سایر واژه ها و اصطلاحات به شرح زیر تعریف میشوند :
  • بند - الف - قانون : قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 اشخاص تحت نظارت : نهاد های مالی ، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خودانتظام .
  • بند - ب - مدیر : عضو حقیقی هیات مدیره ، نماینده شخص حقوقی در هیات مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت .
  • بند - ت - صلاحیت حرفه ای : دارا بودن سوابق علمی ، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی مدیر .
  • بند - ث - داوطلب مدیریت : فردی که صلاحیت حرفه ای وی به عنوان مدیر در یکی از اشخاص تحت نظارت بررسی میشود .
 • ماده - 2 - صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ناشر اوراق بهادار و نهاد های مالی و تشکل های خودانتظام از حیث سوابق تحصیلی و تجربی منوط به احراز شرایط زیر است :
  • بند - الف - شرایط اعضای هیات مدیره ناشر اوراق بهادار :
   • بند - 1 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر .
   • بند - 2 - داشتن پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر .
   • تبصره - 1 - در صورت داشتن مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی و حداقل تا دیپلم عضویت در هیات مدیره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر میباشد .
   • تبصره - 2 - دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر میتوانند به عنوان عضو هیات مدیره ناشر انتخاب شوند .
  • بند - ب - شرایط مدیرعامل ناشر اوراق بهادار :
   • بند - 1 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط .
   • بند - 2 - داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر .
 • ماده - 3 - سازمان در موارد زیر از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحیت مینماید :
  • بند - الف - در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تایید صلاحیت شده از ابتدا فاقد یکی از شرایط صلاحیت حرفه ای بوده یا محکومیت قطعی کیفری موثر داشته است .
  • بند - ب - در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تایید صلاحیت شده یکی از شرایط صلاحیت حرفه ای را از دست داده یا به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح قضایی محکومیت قطعی کیفری مؤثر پیدا کرده است .
  • بند - ج - در صورت محکومیت قطعی مدیر به هر یک از جرایم مالی شامل کلاهبرداری ، اختلاس ، خیانت در امانت ، جرایم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ، سرقت ، جعل ، استفاده از سند مجعول ، پولشویی ، ورشکستگی به تقلب و دریافت و پرداخت رشوه .
  • تبصره - - - سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحیت به صورت دایم خواهد بود که براساس مقررات مربوط رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال میگردد .
 • ماده - 4 - مدیران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتکاب تخلفات زیر با تصمیم سازمان سلب صلاحیت میشوند :
  • بند - الف - در صورتی که فعل و یا ترک فعل مدیران ناشران اوراق بهادار ، نهاد های مالی و تشکل های خودانتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و این تخلف منجر به جریمه ای به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (2) آیین نامه ماده (14) قانون ، موضوع تصویبنامه شماره 173265/ ت 45676 ه مورخ 2/9/1390 برای هر تخلف گردد .
  • بند - ب - در صورتی که مدیر اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلفات موضوع ماده (4) آیین نامه ماده (14) قانون و محکوم به جریمه نقدی به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (4) آیین نامه مذکور برای هر تخلف گردد .
 • ماده - 5 - در صورت سلب صلاحیت از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت ، مرجع انتخاب کننده رأسا موظف است نسبت به برکناری وی ظرف یک ماه اقدام نماید . در صورت عدم برکناری ، سازمان نسبت به ارسال اخطار برکناری مدیر سلب صلاحیت شده به آن مرجع اقدام خواهد کرد . در صورت عدم برکناری مدیر سلب صلاحیت شده ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ، مرجع انتخاب کننده متخلف محسوب و به تخلفات وی ، حسب مورد طبق آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون رسیدگی میشود .
  • تبصره - 1 - در خصوص مدیرانی که توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند اخطار سلب صلاحیت به تمامی مدیران شخص تحت نظارت اعم از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و نیز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ میشود و نامبردگان مکلفند براساس ترتیبات مقرر در قوانین و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند تا جانشین مدیر سلب صلاحیت شده را انتخاب نماید . در صورت عدم دعوت مجمع ، مدیران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آن ها طبق آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون ، رسیدگی میشود .
  • تبصره - 2 - در خصوص آن دسته از نهاد های مالی و تشکل های خودانتظام که در قالبی غیر از شرکت فعالیت می نمایند تکالیف و مسئولیت های مدیران ، مرجع انتخاب کننده و مجمع عمومی برعهده رکن مشابه در آن ها خواهد بود .
 • ماده - 6 - در صورتی که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید ، مدیر مزبور میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، از تصمیم متخده به هیات مدیره سازمان اعتراض نماید . نظر هیات مدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است .
 • ماده - 7 - کسانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه به عنوان مدیر یکی از اشخاص تحت نظارت انتخاب شده اند باید صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را داشته باشند . اشخاص تحت نظارت مکلفند حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتخاب افراد دارای صلاحیت حرفه ای به جای آن دسته از مدیرانی که شرایط صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را ندارند ، اقدام نمایند در غیر اینصورت مطابق ترتیبات مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام خواهد شد .