iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
  • بند - الف - مخاطب : فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری .
  • بند - ب - بخش کشاورزی و منابع طبیعی : حوزه های مختلف مرتبط با امور آب و خاک ، جنگل ، مرتع ، بیابان ، آبخیزداری ، زراعت ، باغبانی ، امور دام ، دامپزشکی ، حفظ نباتات ، گیاه پزشکی ، شیلات ، عشایر ، تعاون روستایی و صنایع بخش کشاورزی ، ترویج ، آموزش و تحقیقات بخش کشاورزی و منابع طبیعی و سایر حوزه های مرتبط .
  • بند - ج - برنامه : برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با این آیین نامه .
  • بند - د - وزارت : وزارت جهاد کشاورزی .
  • بند - ه - سازمان : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
  • بند - و - گروه : گروه دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی .
  • بند - ز - کار گروه : کار گروه سیاستگذاری و تعیین محتوا به ریاست معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان و عضویت معاونین سیاسی و امور استان های سازمان و سه نفر از معاونین وزارت به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی ، معاون آب و آبفای وزارت نیرو ، معاون ذی ربط سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان هواشناسی کشور به منظور سیاستگذاری و تعیین اولویت ها و ارزیابی فعالیت های انجام شده و نظارت کلان بر حسن اجرای امور .
 • ماده - 2 - سازمان علاوه بر برنامه های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد با تشکیل گروه نسبت به طراحی ، برنامه ریزی ، تولید و پخش برنامه های متناسب با ماموریت های هر شبکه اقدام نماید به نحوی که هر یک از شبکه های ملی و استانی رادیو و تلویزیون ، حداقل (4) روز در هفته و حداقل (60) دقیقه در هر شبانه روز ، با ویژگی های زیر تولید و پخش نمایند :
  • بند - الف - متناسب با ویژگی های هر شبکه رادیویی و تلویزیونی ، موضوعات و مخاطبین موردنظر ، تقویم زراعی و فعالیت های جاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ساختارهای مختلف از قبیل نمایشی ، مستند ، گزارش ، مسابقه ، ترکیبی و خبر تولید و در زمان مناسب از نظر پر مخاطب بودن همان شبکه پخش گردد .
  • بند - ب - با نظر کار گروه در قالب اخبار ، مباحث آموزشی ترویجی ، ارایه روش های علمی در راستای افزایش بهره وری تولید ، انتقال یافته های تحقیقاتی ، معرفی الگو های موفق ، تبیین قوانین و مقررات بخش های کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری ، ارتقای پنداره شغلی و اجتماعی کشاورزان ، دامداران ، مرتع داران ، جنگل نشینان ، عشایر و خانواده های روستایی ، رفع موانع تولید و کسب و کار به منظور ارتقای منزلت اجتماعی ، دانش و توانمندی های فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و همچنین تقویت انگیزه تعاونی های تولید ، توزیع و حذف واسطه ها و تحول در زیرساخت ها و بسترهای فعالیت در اختیار مخاطبان قرار گیرد .
  • تبصره - - - در مواقع اضطراری و وقوع بحران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیاز به اطلاع رسانی سریع براساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور حداقل بیست درصد از حجم برنامه های مقرر در توافقنامه فی ما بین وزارت و سازمان ، به برنامه های ویژه بحران اختصاص می یابد تا متناسب با گستردگی بحران در سطوح ملی و استانی برنامه سازی و اطلاع رسانی شود .
 • ماده - 3 - اعتبارات موردنیاز برای اجرای این آیین نامه از محل منابع پیش بینی شده در تبصره (3) ماده (18) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی وبر مبنای موافقتنامه متبادله بین سازمان و وزارت با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تامین میشود .
 • ماده - 4 - گزارش ارزیابی عملکرد اجرای این آیین نامه هر سال به صورت مشترک توسط وزارت و سازمان به هیات وزیران ارایه میشود .